وقتــــ انــدک؛درس بسیـــار . . .

گفتــــم غــم دو نمــره گفتـــا بگــو یکـــ نمـــره


گفتـــم کـــه ده بـــه مـــن ده گفتـــا کــه هشتــــ بســـایـــد


گفتـــم ز مهـــر ورزان رســـم عـــطا بـیامـــوز


گفتـــا ز دستــــ استــــاد ایــــن کـــار کمتـــر آیـــد


گفتـــم اگـــر  نبخشـــی بـــار دگـــر بیفتـــم


گفتـــا کـــه تـــرم دگــر یـــا ســال دگـــر آیـــد


گفتــم کـــه ایـــن عـــوامـــل مشهـــور عـــالمــم کـــرد


گفـتـــا اگـــر نجنبی ، مشـــروطــی بـــر ســـر آیـــد


گفتــم کـــه نمـــره ده مـــا را بـــه آرزو کشتـــــ


گفتـــا کـــه دانشــی  جـــوی تـــا بیستــــ هـــم بـــر آیــــد


گفتــم کـــه دل رحیمتـــــ کـــی عـــزم فضـــل دارد


گفتــــا مگـــوی  تــــا فصـــل آن در آیـــد


گفتـــم تـــرم پیشیـــن دیـــدی کـــه چـــون ســـر آمـــد


گفتـــا خمـــوش تنبـــل ، کـــاین تـــرم هــم ســـر آیـــدیـــادم آیــــد روز دیــریــن


 خــوب و شیـــریــن


اول تـــرم


 وقـــت بســـیــار ...


درس انـــدک ...


حـــال اینــک


 روز آخـــر


 روز تــلخ امتـــحانـــات


 آخـــر تـــرم


 وقتــــ انــدک


 درس بسیـــار ، درس بسیـــار ،درس بسیـــار 
آدمهــای ســاده

ســاده کــه مــی شــوی، همــه چـیز خـوب مـی شـود


خــودت، غمـتـــ، مشـکلتـــ، غصـه اتـــ


هــوای شــهـرت و آدمهــای اطــرافتــــ


یکــ آدم سـاده کــه بــاشـی


بـرایـت فـرقــی نمـی کنــد کــه تجمـل چیستـــ


کــه قیمـت تـویــوتــا لنـدکــروز چنــد استــ..!


فلـان بنـز آخــریــن مــدل، چنــد ایـربگـــ دارد!


مهــم نیستـــ، نیــاوران کجـــاستـــ


شریعتــی و پــاسداران و فــرشتــه و الهیــه کــدام حــوالی انــد..!


رستــوران چینـی هــا، گــران تــریــن غــذایــش چیستـــ..!!


ســاده کــه بــاشـی


همیشـه در جیبـت آبنبــاتـــ پیــدا مـی شــود...


همیشــه لبـخنــد بــر لـب داری


بــر روی جــدولهــای کنــار خیــابــان راه مــی روی


و یــا بــه یــک فقیــر یـک پنجــاه تومــانی بــدهی و بــا لبخـند امیــدوارش کنــی...


زیــر بــاران، دهــانت را بــاز کنــی و چـند قطــره بنــوشی


آدم بــرفــی کــه درسـت مـی کنی، شال گــردنـت را بــه او ببخشــی...!


ســاده کــه باشی


همیــن که بــدانــی بــربــری و لـواش چنــد استـــ، کفــایتـــ مــی کنــد...


نیــازی بــه غــذای چینــی نیستـــ، نــان و پنیــر هــم خــوب استـــ....


آدمهــای ســاده بــوی نــاب آدم مــی دهنــد؛ ساده انــد نـــه ســاده لـــوح...


بــا صفــاهستــند و دوستـــ داشتـنــی نـــه پیچیـــده و هفتــــ خط...
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
دانشگــاه ســال اول تــا آخـــر...(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

 

ســال اول پســرها بــا کیفـــ سامســونت بــه دانشــگاه مــی آینــد


ولــی ســال آخــر بــا خــود هیــچ چیــز نمــی آورنــد! ( حتــی خــودشــان را!)


ســال اول همیشــه بــرای نشستــن در صندلــی هــای جلــو بیــن دانشجــویان


رقــابت است ولــی سـال آخــر بــرای نشستــن در صنــدلــی هــای عقبــــ!


ســال اول پســرهــا دنبــال دختــرها ی دانشـگاه هستـند


ولــی ســال اخــر دختــر هــا دنـبال پســرها!


در ســال اول هــمه گمشــده ی خــود را فقط در داخــل ســال ورودی خــود


جستجــو مــی کننــد


ولــی سـال اخــر همــه گــم شــده ی خــود را همــه جا جستجــو


مــی کننــد بــه جــز ســال ورودی خــود!


در ســال اول پســر ها، دختــرهــای سال ورودی خــود را نــامــوس خود می داننــد


ولــی در ســال آخر طفیلــی خــود!


ســال اول اکـثــر دختــرهــا بـــه علتـــ چندش آور بــودن حتــی


از کنــار سرویــس هــای بهــداشتــی دانشـکــده هــم عبــور نمــی کنند


ولی در سال اخــر اکـثر وقتــ خــود را در جلــوی آینــه ی همــان ســرویس مــی گــذراننــد!


در ســال اول هــر پســری کــه ازدواج کنــد بقیــه پســر ها او را تـیز و مــوفق مــی دانـند


و بــه حــال او غبطــه مــی خــورنــد ولــی در ســال اخــر هــر پســری


کــه ازدواج کنــد همــه او را احمــق و بیچــاره مــی داننــد و بــه حال او گریــه مــی کننــد!


در سـال اول اگــر دخـتری بــه پیشنهــاد ازدواج پســری جــوابـــ رد بــدهــد


بقیــه دختــرهــا او را تحسیــن کــرده و قهــرمان ملی خـود تلقــی مــی کنـند


ولــی در ســال آخــر اگــر پســری پیــدا شــود کــه بــه یکـــ


دختــر پیشنهــاد ازدواج بــدهــد بقـیه دخـتــر ها آن دختــر را تحسـین کرده


و قهــرمان ملــی تلقــی مــی کننــد!


ســال اول دخــترهــا بــا چـند جــزوه و یکـــ کیفــــ کــوچکــــ بــرای


مــداد و خــودکــار بــه دانشگــاه مــی آینــد ولــی ســال آخــر


بــا یکـــ کیفـــ بــزرگـــ محتــوای آرایشگــاه همــراه!


در ســال اول اگـر کســی بــه کــار تحقیقــاتــی و علمــی


یــا حتــی فــرهـنگی بپــردازد یــا در انجمسـال اول پســرها


بــا کیفــ سامسونتـــ بــه دانشگــاه مــی آینــد ولــی ســال


آخــر بــا خــود هیــچ چیــز نمــی آورنــد! ( حتی خودشان را!)


در ســال اول همــه (مخصوصـا دختــر خــانــم هــا) آرزوی


گــرفتــن نمـره ی بیستــ را از اسـاتــیــد دارنــد ولـی در سـال


اخــر همـه ی دانشجــویــان بــرای نمـره ی ده حــاضــرند بــه


مستخــدم دانشـکــده هــم التمــاس کننـد!


در سـال اول همــه ضمــن خوشحــالــی از ورود بـه دانشگــاه رویــای


ادامــه ی تحصـیل تــا مقطــع دکـترا و چــه بســا بــالاتــر را در


ســر مــی پــروراننــد ولــی در سـال آخــر همــه بــرای


اتمــام دوره شــان لحظــه شمــاری مـی کننــد!


سـال اول همــه ی دانشجــویان اسـاتیـد خــود را افــرادی نابغــه فعال


و نمونه می دانند و آنها را بــه عنـوان الگــوی خــود قــرار مــی دهنــد


ولــی در ســال آخــر ، اســاتیــد خــود را افــراد معمـولــی ای


کــه یــا شــانس داشتنــد و یــا پـارتــی مــی شـناســند!


ســال اول دانشجــویان دانشگــاه را محیطــی مــی داننـد کــه


در آن می تــواننــد علــم خــود را کــامــل کنـند و بــه مــدارج


بــالای علمــی بــرسنــد ولــی ســال آخــر متــوجــه مــی شــونــد


همـان انــدکـــ علمــی را کــه در دوران قبــل از دانشگــاه آمــوختــه بودنــد


از دستـــ دادنــد وفقــط یـکـــ مــدرک بـی ارزش بــدستــــ آوردنـــد .

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
روزتــــ مبـــارک عــزیــزم


وقتــی محبتــتـــ را بـــا همـــه وجـــودتــــ بـــه مـــن تقــدیـــم کـــردی


 و مـــرا شـــرمـنده الــطاف کـــریمـــانـــه اتــــ کــــردی و


دل قشنــگتـــ را مــالامـــال از عشــق بــه مــن کــردی


بـــار دلــدادگــی را سختــــ بـــر دلـــم نهـــادی و امــانتــــ


عشــق را در وجـــودم نهـــادی


 و عهـــد کـــردم کـــه تکـیــه گــاهت در همــه لحــظاتتــــ بـــاشــم.


نیلــوفــرجــان  روزتـــ را تبــریکـــ گفتــه


و هــزاران هــزار شــاخـــه روز صـورتــی را


بــه همــراه تمـــام عشــق کـــه مــوجــودیم استــــ


 تقــدیمتـــــ مــیکنـــم.


روزتــــ مبـــارک عــزیــزم


سلـــام دوستـــــان همیشگیـــم.


ایـــن وب مشتــــرک مــن و نیلـــوفـــرم استــــ 


http://pezhman-niloufar.blogfa.com/


دوستــــ دارم  اونجـــام همـــراهیــم کنیــد.


منتـــظــرتــون هستـــم.


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد(3){پنــدهــای زنــدگــی}

جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد
ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ


ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
نســــل ســـوختــه . . .

ﭼﻴـــﺰﻱ ﺩﺭ ﺟﻴﺒــﺶ ﺗﻜــﺎﻥ ﺧــﻮﺭﺩ، ﮔــﻮﺷﻲﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﻴــﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ


 ﻭ ﭘﻴــﺎﻣﻚ ﺭﺍ ﺧــﻮﺍﻧــﺪ :

"ســـلام ؛آقـــا ؟شنیــدم کارشــناسی ارشــدتم گـــرفـتـی؛


 تبــریــک میــگم و موفــق بــاشی... "


ﮔــﻮﺷﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻴـــﺐ ﺷﻠــﻮﺍﺭﺵ ﮔــﺬﺍﺷــﺖ، ﺁﻓﺘــﺎﺏ ﺩﺍﺷــﺖ ﻏــﺮﻭﺏ


ﻣــﻲﻛــﺮﺩ، ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺳــﺎﻛﺶ ﻛــﻪ ﺭﻭﻱ ﭘﻴــﺎﺩﻩﺭﻭ ﻛﻨــﺎﺭ ﺩﻳــﻮﺍﺭ ﻭﻟـﻮ  ﺑـﻮﺩ،


ﺩﺳﺘــﻪﺍﻱ ﺩﯼ ﻭﯼ ﺩﻱ ﺑﻴــﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ ﺟﻤﻌـﻴﺖ ﻓــﺮﻳــﺎﺩ ﺯﺩ :


ﺩﻱﻭﻱﺩﻱ ﻫــﺰﺍﺭ... ﺩﻱﻭﻱﺩﻱ ﻫــﺰﺍﺭ !!
گـــذشتـــه ای کــــه حـــالمـــان را گــــرفتـــه استـــــ

آینــــده ای کـــه حـــالـــی بـــرای رسیــدنــش نــداریـــم
و
حـــالـــی کـــه حــالمـــان را بـــه هـــم مــی زنـــد
چـــه
زنـــدگـــی شیـــرینـــی...! 


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
از پشتـــــ کــوه آمــده . . .

آری از پشتــــــ کـــــوه آمـــده ام


چـــــه مـــی دانستــــم ایـــن ور کــوه بـــرای ثـــروتـــ حـــرام خـــورد


بـــرای عشـــق خیـــانتـــــ کـــرد


بـــرای خـــوبــــ دیـــده شـــدن دیگـــری را بــد نشــان داد


بـــرای بـــه عـــرش رسیـــدن دیگـــری را بـــه فـــرش کشیـــد


وقتـــی هــم با تمــام ســادگـــی دلیــلش را مــی پـــرســم مــی گــویــند :


از پشتـــــ کــوه آمــده . . .


تـــرجیــح مــیـدم به پشتـــ کــوه بــرگــردم


وتنهـــا دغـــدغــه ام ســالــم بـــرگــردانــدن گــوسفنــدان از دستـــ گــرگهــا بــاشــد


نــه اینــور کـــوه بـــاشم و گـــرگتــــوی ایــــــن دنیــــا همیـــــــشه


بعضــی‌ها “بــرای بــه جــایـــی رسیــدن


و بعضـی‌ها “بـعـد از به جـایــی رسیــدن


هــمــه چیــز را “زیـــر پــا” می‌گــذارنـــد


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic