دختــرکِ گــل فــروش !

دختـــرکــــ گــل فــروش !تنهــا کســی استـــــ کــه در کنــار گــل احســاس نشــاط نــدارد . . .بــویِ گلهــا مستــش نــمی کنــد . . .زیبــایــی گلهـــا محــوش نمــی کنــد . . .رنگــِ گلــهــا جــذبــش نمــی کنــد . . .دختــرکِ گــل فــروش ! دستــه گــل هــا رو بــاری مــی بینــد . . . کــه خــلاصــی هــر چــه زودتــر از آنهـــا بــرایــش شیــریــن استـــ . . .  

دلــــم بـــه حـــال پســـری ســـوختـــــ کـــه وقــتی گفــتـــم کفــش هــایــم را خــوبـــ رنگــــ کــنگفتــــ خــاطــرت جـمع بــاشــد مثــل ســرنــوشتـــم بــرایتـــــ سیــاه میکــنــم !!!!. . .آنگـــا کـــه غــرور کســی را لــه مــی کنــی ؛آنگــاه کــه کــاخ آروزهــای کســی را ویــران مــِ کنــی ؛آنگــاه کــه شمــع امیــد کســی را خــامــوش مــی کنــی ؛ آنگــاه کــه بنــده ای را نــادیــده مــی انگــاری ؛آنگــاه کــه حتــی گــوشتــــ را مــی بنــدی تــا صــدای خـــرد شــدن غــرورش را نشــنوی ؛آنگــاه کــه  خــدا را مــی بینــی و بنــده خــدا را نــادیــده مــی گیــری ؛مــی خــواهــم بــدانــم ؛دستــانتـــ را بســوی کــدام آسمــان دراز مــی کنــی تــا بــرای خــوشبختــی خــودتــــ دعــا کنــی ؟بــه ســوی کــدام قبــله نمــاز مــی گــزاری کــه دیگــران نگزارده انــد ؟طــریقتــــ بــه جــزء خــدمتـــــ خــلق نیستـــــبــه تسبیــح و سجــاده و دلــق نیستــــــ

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
حــــاجــی هـــای ســرزمیــن مــن !!!!

حــــاجــی هـــای ســرزمیــن مــن !!!!


نـــام شهـــوتـــ خـــود را گـــذاشتــند ؛ صیغـــه


و نـــا محــرم را ســـاعتـــی محـــرم کـــردنــد . . .


تـــا بــــا نــام دیــن دلــی از شهـــوتـــ خـــود در آورنــد !!!مــردمــانــی را دیــدم کــه تسبیــح بــه دستـــ گــرفتــه


و دانــه دانــه ذکـــر تــو را مــی شمــردنــد بــه عــادتــــ ؛


آنگــونــه بــا شتــابــ و متصــل نـــام تــو را مــی خــواننــد کــه گــویی در معــاملـــه ای از تــو


چیــزی ستــانــده انـــد و اکنــون بهــای آن را مــی پــردازنــد.


و انــدیشیــدم کــه آیـــا در هــر بـــار خــوانــدن نــامتــــ ؛


بــزرگـــی و لطفتــــ را نیـــز تــداعــی مــی کننــد ؟


مــردمــانــی را دیــدم کــه کــاغــذی دعـــا بــه بهــایــی مــی خــریــدنـد


و چـــون نسخــه ای از فــروشنــده ؛چنــد بــار و


چگــونـــه خــواندنــش را بــرای رفــع حــاجتـــ طلبـــ مــی کــردنــد.


و انــدیشیــدم کــه آیــا تــو را مــی خــوانیــم


تــا بستــانیــم یــا تــو را مــی خــوانیــم چــون دوستتـــ داریــم ؟


مهــربــانتــریــن . . .


بــه مـــا بیــامــوز کــه دل آدمــی عصــاره وجــود اوستــــ ،


حــرمتـــ دل هــا را از یــاد نبــریــم.


بـــه مــا بیــامــوز کــه دوستـــ داشتــن تــو را فــرامــوش نکنیــم


و آنــانکــه دوستــمان دارنــد را از خــاطــر نبــریــم.


بــه مــا بیــامــوز کــه ســوگنــد راستـــ بــودنِ دروغــمان را نــام تــو نســازیــم.


بــه مــا بیــامــوز کــه بــه نــاحــق کــردن حــق دیگــری عــادتـــ نکنــیم.


و بــه مــا بیــامــوز کــه دوستــی ام را بنــدی بــه پــای دوستــان نســازم


و در همــه حــال دوستــشـان بــدارم ؛


حتــی اگــر فــرامــوشــم کنـــن.

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
فـاجعــہ ـے زنـدگـے

گفتــی: بــر مــی گــردم!گفتــم: کــی؟گفتــی: وقتــی لکـــ لکـــ هـــا بیــاینــد و بــوی شکــوفــه هــای


 نــارنــج از شـاخــه هــا ســرازیــر شــود.گفتــم: اگــر نیــامــدی چطــور؟گفتـی: مگــر مــی شــود بــاران نیــایــد؟!


گفتــم: نــه!گفتــی: پـس بــه آسمــان ایمــان بیــاور! ...


امــا چــرا سـال هــاستـــ نــامــه هــایــم مُهــر بــی مهــری مــی خــوردنــد و بــرمــی گــردنــد؟


نشانـی اتــ کــه همــان استـــ!


پشتــــ هیچــستــان!!

 

آدمـ هـا مـے آینـد

زنـدگـے مـے کننـد

مـے میـرنـد و مـے رونـد

امـا فـاجعــہ ـے زنـدگـے تــو

آטּ هـنگـامـ آغـاز مـے شـود کــہ آدمـے مـے رود امــا نـمـے میـرد!

مــے مـــانــد

و نبـودنـشـ در بـودטּ تـو

چنـاטּ تــہ نـشیـטּ مـے شـود

کــہ تـــو مـے میـرے . ..

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
웃❤유 دو قـــلـــب عــــاشــق웃❤유
ســــلام دوستـــان همیشگــیممــدتی بــنا بــه بعضــی مســائــل؛ وبلاگــــ مشــتــرکــ خــودم و نیلـــوفــرم بستــه شــدامــا از امــروز دوبــاره بــا همــون آدرس قبلـــی دوبــاره ســاختیمـــشامیــدوارم مثــل گــذشــتــه اونجــام همــراهیــم کنیــد.
ممـــنونم از همــراهیتــون.

مــن .مــن هستــم...

میخـــواهـــم عــوض شـــوم!


چـــرا بـــایـــد دلتــنگـــــ آغـــوشتــــ بـــاشـــم؟


میخــواهـــم تـــو دلتنگــــ آغـــوشـــم بـــاشـــی!


میخـــواهـــم آن سیــبــــ قــرمـــز بـــالای درختــــ بـــاشـــم در دورتـــرین نقطـــه...


دقتــــ كـــن!!!


رسیـــدن بـــه مـــن آســـان نیسـتـــــ


اگـــر همتــش را نـــداری


آسیبـــی بـــه درخــت نــــزن


بــه همـــان سیبــــ هـــای كـــرم خـــورده ی روی زمیـــن قــانـــع بـــاش!


مــن .مــن هستــم... 


پــر احســاس امّــا بــی عاطفــــــه. 


بــه عــادت کـــردن عــادتـــــ نـــــدارم.. 


اگــر از خطایــی کــه کــردی بــی تفــاوتــــ گــذشتــم،


بــدون دیگــه جــایــی تــو دلــم نـــداری ...!! 


خــودمــم نمیــدونـــم چــــــــرا گـــاهی بـــه بعضی هــــــا 


بیشتـــر از عیـــارشــون بهــــاء میــدهـــم....!!! انتهـــای درگیـــری درون اونجــاس کـــه


دلتــــ میگـــه: خــودشــه ! ایــن بهتــرینــه واســه دوستــــ داشتــن


ولـــی...


عقلتــــ بگــه: ایــن احمقــانــه تــریــن انتــخـــابــه واسـه یــه عـمــر


وهــرکــدوم میـخــواد حــرفـــــ خـــودشــو بــه کــرســی بنشــونــه.


و ایــن وســط....


بیــچــاره مــن.....

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
بـــــه روزهــــا دل نبنـــد!…

بـــــه  روزهــــا دل نبنـــد!…روزهــــاکــــه فصـــل میــرسنـــدرنــگــــ عــوض میــکننــدبـــاشبــــ بمـــان!گـــرچـــه تــاریــکــــ استــــ ولـــى همـیشــه یکــــرنــگ استـــــ
روزهـــاستـــــ درگیــــرم ...امـــا تـــو بـــاور نكــن


بگــذار سیگـــارم را بـکشــم ...


مــانــده ام کـــدام را راضــی کنـــم !


دلـــی کــه مــی خــواهــد عــاشـــق باشـــد !!یــا عقلــی کــه مــی خــواهــد عــاقـل بــاشـــد...وقتـــى کســى بـــراى نـــداشـــته‌هــــایتـــــ بهـــانــــه میـــگیـــرد،


 


بهتــــراستـــــ اوراهـــم نـــداشتـــه بـــاشـــى . . .


 


گـــاهــى نـــداشتـــن از داشتــن بهتـــر استــــــ!


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
تنهــــایــــی خــوبــــــ استــــ

هـــر چــقــدر هــم بگــویی :


تنهــــایــــی خــوبــــــ استــــ ؛


هــم مـــن و هــم تــو مــیـدانیــم کـــه :


تنــهـایـــی خــوبــ نیستــــــ . . .


ولـــی چــه مــی تــوان کـــرد وقتـــی خوبــی نمـــانده


تـــا بــه تنهــایــی ؛واژه تنهــایــی را از تختـــه سیــاه زنــدگــی پــاکـــ کنــد . . .


بــه تنهـــایــی و بــدون تـــو روزگـــار مــی گــذارانــم . . .


نـــاراحتـــــ نبــاش ؛


 ایــن روزهــــا همــه کــمکــم مــی کننــد بــاور کــنم ؛


تنهــــایــی خـــوبـــ استـــــ . . . 

از یــه جــایی بــه بعــد دیگــه بــزرگـــ نمیشــی ؛پیـــر میشــی . . .


از یــه جـــایـــی بــه بعـــد دیگــه خستــه نمیشــی ؛ میبـــری . . .


از یـــه جــایــی بــه بعــد هــم دیگــه تکــراری نیستــــی ؛ زیــادی ای
گــــاهــی وقتــها . . . آدمهـــا . . . بــا یــه حــرفـــ . . . بــا یــه کــار . . .


نمـی دونــن کــه پـــاشـــون رو میــذارن رو گلــــوی آدم و فشــار میــدن . . .


نمــی دونـــن کــه ذره ذره آدمــو داغــون مــی کنــن . . .


نمــی دونــن کــه یــه زخمــی میــذارن تــو قلبـــــ آدم


کـــه تــا مــدتهــا دردش حــس میــشه . . .


گـــاهــی وقتهــا . . . بعضــی آدمهــا . . . نمــی دونــن بــا یــه حــرف . . .


بــا یــه کــار . . . چــی بــه ســـر همــدیگــه میــارن . . .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
دوستــــ دارم خـــدا جـــونم

زانـــوهــامـــو بغــل كـــرده بـــودمـــو نشستــه بــودم كنــار دیـــوار


دیـــدم یـــه ســایــه افتـــاد روم


ســرم رو آوردم بــالا


نگـــاه كـــرد تـــو چشمـــام، از خجــالت آب شــدم


تمــام صــورتم عــرق شــرمنــدگــی پــر كــرد


گفتــــ:تنهــایــی


گفتــم:آره


گفتـــ:دوستـــات كــوشــن؟


گفــتم: همشــون گــذاشتــن رفتـــن


گفتــــ: تــو كــه مـــی گفــتی بهتــریــن هســتن!


گفتــم:اشتـباه كــردم


گفتـــ: منــو واســه اونــا تنهــا گــذاشتــی


گفتــم:نــه


گفتـــ:اگــه نــه،پــس چــرا یــاد مــن نبــودی؟


گفتــم:بــودم


گفتـــ:اگــه بــودی،پــس چــرا اســمم رو نبــردی ؟


گفتــم:بــردم، همیــن الان بـــردم


گفـت:آره،الان كـــه تنهــایی،وقتــــ سختـی


گفتــم:.....( -حــرفی واســه جواب نــداشتــم)


-
ســرمـــو انــداختــم پــاییــن-گفتــم:آره


گفتــم:تــو رفاقتــت كــم آوردم،منــو ببـخش


گفـت:ببخشــم؟


گفتــم:اینقــدر نــاراحتــی كــه نمــی بخــشی منــو؟ حــق داری


گفتـــ:نــه! ازتـــ نــاراحتـــ نبــودم! چیــو بــایــد مــی بخشیــدم؟


تـــو عــزیــز تــرینــی واســم،تــو تنهــام گــذاشتــی


امـــا تنهــات نــذاشتـــه بــودمــو نمــی ذارم 


گفتــم:فقط شــرمنــدتـــم


گفتـــ:حــالا چـــرا تنهـــا نشستــی؟


گفتــم:آخـــه تنهــام


گفتــــ:پــس مــن چــی رفیـق؟


مــن كـــه گفتــم فقـط كــافیــه صــدا بــزنــی منــو تــا بیــام پیشتــــ


مــن كـــه گفتــم داری منــو بـــه خــاطــر كســایــی تنهــا مــی ذاری كــه تنهــاتـــ مــی ذارن


امــا هـــر مــوقع تنهــا شـــدی غصــه نخــور،فقــط كــافیــه صــدا بــزنــی مــنو


مــن همیشـــه دوستــــ دارم،حتــی اگـــه منـــو تنــها بــزاری،


همیشـــه مــواظبتــــ بـــودم،تـــو بـــا اونـــا خــوش بــودی،


منــو فــرامــوش كــردی تــو ایــن خــوشــی


امــا مــن مــواظبتـــ بــودم،آخــه رفیقتــم،دوستـــ دارم


دیگــه طاقتــــ نیـــاوردم،بغــض كــردمــو خــودمو انــداختــم بغلــش،


زار زدم،گفــتم غلـط كـــردم


گفتــم شــرمنــده ام،گفتــم دوستــــ دارم،


گفتــم دستــمو رهـــا نـكــن كــه تــو خــودم گــم بشــم


گفتــم دوستــــ دارم خـــدا جـــونم

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
اینجـــا بـــد جاییستـــــ ، وارونــــه استــــــ

 

اینجـــــا مـــردانــی داریــم کــه از دیــدن یــک تــار مــو ،ضعیــف هستــند ؛


آنــوقتــــ بــه زنــان مــی گــوینــد ضعیفــه !


اینـــجا زنـــانــی داریـــم کـــه ســر خـــود را مــی پــوشــاننــد تـــا آنــان


کــه ســـرهــایشــان بـــاز استـــ ،او را عفیــفـه بخــواننـــد !


اینجــــا مـــردانــی داریــم کـــه جنسشـــان را مــاننــد فلـــزیــاب


بــه دستـــــ گــرفتـــه انـــد تــا هــر کجـــا کــه شــد کــمیــاب شونـــد ،


امـــا بــه زنــی کــه حــق طبیعـــی و جنســی خـــود


را بخـــواهــد مــی گــوینــد بدکــاره !


اینجــــا یکـــی خـــود را حبــس مــی کنــد تـــا


حــق مســــلم دیگــری بـــاشد ،


اینجـــا بـــد جاییستـــــ ، وارونــــه استــــــ . . .چــه بسیــارنــد انســانهــایی کــه بــالای


خط فقــر هستنــد و زیـــر خط فهـــم!!!!


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات