فقـــط بـــرای خـــودمـــ هستــــم


فقــط بـــرایِ خــودمــــ هستــــم مــن . . . !چــه دو حـــرفــیه وســـوســه انگیــزیستـــــ آریفقـــط بـــرای خـــودمـــ هستــــمخـــود خــودمــــ ـ ـ ـ !فــــراری از دختـــران آهن پـــرستــــ؛پســـران مانکــــن پــرستــــــنـــه زیبــایــم نـــه مهــــربانــم و نــه محتــاجــمـــ  بــه نگــاهــی ! . . .بــرای تــو کــه صــورتهـــای رنگــــ شــده را مــیپــرستــی ؛ نــه سیــرتــــ آدمهـــا راهیــچ نـــدارمــــ . . .راهتـــــ را بگــیــر و بــرو . . ."حــوالـــی مــن ؛ تــوقفــــ ممــنوع استـــــ "

 

 

گــــاهــی عمــر تلفــــ مــی شــود بــه پــای یکــــ احســاس

 


گــاهــی احســاس تلفــــ مــی شــود بــه پــای یکــــ عمــر

 


و چــه بــدبختــــ استــــ کســی کــه هــم عمــرش تلفــــ مــی شــود هــم احســـاسش . . .

 


بـــه ســلامتــی کســایــی کــه بــرای داشتنــشــون لازم نیستــــبــا سیــاستــــ بــاشــی و نقــش بــازی کنــی . . . همیــن کــه یـــک رنگــ بــاشــی کــافیــه !ســلامتـــی کــســایــی کــه هیچــکس دوسـشــون نــداره و اونهــا هــم تــوقــع دوستــــ  داشتــن رو از کــســی نــدارنبــه ســلامــتی اونــایــی کــه قــدرشـــونــو نــدونستــیمو تــو روح اونــایـــی کــه لیــاقتــــ مــا رو نــداشتـــن . . .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
مکتــبـــ ایــرانــی


در مکتــبـــ ایــرانــی دیــدن مــوی ســر زنهــای خــارجــی و بیگــانــه


از تــلویــزیــون حــلال استــــ ولــی زنهــای همــوطــن خــودی حـــرام !


در مکتــبـــ ایــرانــی ســرود مــلی مقــدســه ؛


ولـی دیــدن آلتـــــ مــوسیقــی کــه ســرود بــا آن نــواختــه شــده حـــرامــه !


در مکتـــبـــ ایــرانــی ؛ هنــری مـثل مـوسیقــی و رقــص حــرام استــــ


ولــی افیــونــی مثــل تــریــاکـــ حــلال !


در مکتبــــ ایــرانــی کشــورهــای مسیحــی و یهــودی خــداپــرستـــــ ؛


دشمــن و کــافــرنــد ؛ ولــی کشــورهــای کــوبــا و روسیــه و چیــن کمــونیستــــ ؛ بــرادرنــــد !


در مکتبــــ ایــرانـــی خنــده و رنگــهــای شــاد جــلفــه ؛


ولــی گــریــه و رنگـــ سیــاه متــانتـــ !


مکتــبـــ ایــرانــی بــالــاتــریــن آمــار صــدقــه جهتـــــ دفــع بــلا در دنیــا رو داره ؛


ولــی نمیــدونــــم چــرا فقــر غــوغــا میــکنــه و هــم امــار تصــادفــات


و تلفــات جــاده هــای ایــران ده بــرابــر میــانگــین جهــانیــه؟!


"اگـــر بــرهنگــی تمــدن استــ ؛ پــس حیــوانــات متــمدن تــرنــد !" و یــا


"اگــر غیــرتـــ از ایمــان استــــ ؛ پــس خــروسهــا مومــن تــرنــد !" و یــا . . .


در مکتبــــ ایــرانــی نــزدیکـــ شــدن دختــر و پســر بــه همــدیگــر جهـــتــــ شنــاختــــ ؛


قبــل از ازدواج ؛ عیبــــ استـــ ولــی جــدا شــدنشــان بــا دو تــــا بچــه بعــد از ازدواج عیبــ نیستـــــ !


آیـــا هنــوز فکــر نمــی کنیــد مکتبـــ ایــرانــی


یکــــ مکتــبــــ جــدیــد و مستقــل از ســایــر مکــاتبـــ استــــ ؟

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
دلـــمـــ بــه حــال . . . مــیــســوزه

 

وقتـــی مــی بینـــمــــ  عقـــل خیــلــی از پســـرهــا تــو کمــرشــونــــه . . .

 


دلــمــــ بــه حـــالِ مــردانـــی مــی ســوزه

 


 کــه بـــه اســمـــ مــرد مــعنـــی مــی بخــشـیــدن . . .

 


وقتـــی دختـــرایــی رو مــی بینــمــ کــه بــرای حــال و حــول بیشتـــر


 

هــر روز دوس پســر عــوض مــی کنن . . .


 

دلـــمـــ بــه حــال فـــاحشــه هـــا کــه بــی جهتـــــ بــدنــامــــ شــدن مــیــســوزه . . . 

ای کـــاش نقشـــه ســرزمینـــم بــه جــای گــربـــه شبیــه سگـــ بــود . . .

 

 

تــا مــردمــش بــه جــای ایــن همــه خیــانتـــــ کمــی بــاوفـــا بــودنــــد . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
صفحــه ی آخـــر شنـاسنــامـه . . .


نســلــی هستیـــم کــه
هــرگــز در آینــده

 

 

نخــواهیــــم گفتــــ :

 

 

کجـــایــی جــوانـــی کــه یــادش بخیـــر !!!!

 

 

 هیــچ یـــاد خیـــری نــداریــم . . .

 

 

 


صفحــه ی آخـــر شنـاسنــامـه زیــــاد مهــم نیستـــ 

 

 


گـاهـی بـایــد

 
تــو آیینــه خـوب نگــــاهـ کنــی 


ببینـــی هنــــوز زنـده ای یـا نــه!؟

 

 

دنیــــا کــــه بــا مــن نســاختـــــــ

 

 

چـــرایـــــش پیشکــشـــــ

 

 

تمـــامــــ آنهــــایــــی کــه دمـــــ از زیبــــاییـــش مــی زننــــد . . .

 

 

آهــــای جمـــاعتــــــ پیشــــکش شمــــــآ

 

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
جــــریـــآن چیــه؟

جــــریـــآن چیــه؟چــرا فــاحشــه هــا خــوشکــل تــرنــد؟!چــرا پســرای خــانــم بــاز جــذابـــ تــرن ؟!چـرا آدمــای الکلــی و سیگــاری بــاحــال تــرنــد؟!چــرا بـا اونـــایــی کــه دیگــران رو مسخــره مــی کنن بیشتـــر بــه آدمـــ خــوش میگــذره ؟!چــرا اونــایــی کــه خیــانتـــ مــی کنــن ،تهمتــــ میــزنن ؛ غیبتــــ مــی کنن ؛دروغ میگــن ؛ مــوفــق تــرن ؟! چــرا همیشــه بــدا بهتــرن ؟! انگــار بــرای خــوبـــ بـــودن بــایــد بــد بــود. . .
"انســانهـــا همــه ی گلـــهــا را چیــدنــد و کشتــنــدگــلِ خـــشخــاش انتقــام همــه آنهــا را یکجــا گــرفتـــــ"
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
نســل مــا . . .

اینجــــا ایــران استــــ و مــا نســل گنــد و مــزخــرفی بــودیــم


 نسلــی کــه بــرای همــه چیــز بــایــد رقــابــتــــ مـی کــرد . . .


نســل  کنــکــور و انتخــابــ رشـــتــه ؛


نســل دعــوا ســر صنــدلــی متـــرو ؛


نســل دویــدن پشتــــ اتــوبــوس و چپیــدن تــوی تــاکســی . . .


 نســل کـــش دادن دانشــگـاه از تــرس ســربــازی ؛


 نســل درد و دل بــا دیــوار . . .


نســل بحــثـــ فلـــسفـی تــوی تــاکســی . . .


 نســل دلتنــگــی بــرای طعــم لبـــ هــایــی کــه هــرگــز نچشــیــدیــم . . .


نســل مــانــدن ســر دو راهــی . . .


نســل انتخــابـــ  بیــن بــد و بــدتــر . . .


 نســل عقــده ی دیــده شــدن ؛ خـوانــده شــدن ؛ شنیــده شــدن . . .


 نســل دیــدن و نــداشتــن ؛ خــواستــن و نتــوانستـــن ؛ رفتــن و نــرسیــدن . . .


 نســل تــو ســری خــوردن از ننــه و بــابــا . . .


نســل آرزوهــایــی کــه تـــا آخــرش بــر دل مــانــد . . .


 نســل سیگــار نــامــرغــوبـــ ؛


دل بــه هــر کــس دادیــم ؛ قبــل از مــا دل داده بــود . . .


سگـــ دو زدیــم بــرای آغـــاز راهـــی کــه


قبــل از مــا هــزارهــا بــه اخـــر خظــش رسیــده بــودنــد . . .


نسلــی کــه یــا بــایــد تحــمــل مــی کــرد و یــا بــایــد بــاج مــی داد . . .


بــه مــا کــه رسیـــد رودخـــانــه هــا خشکــیـد ؛


جنگــل هــا ســوختــــ و ابــرهــا نبــاریــد . . .


بــه مــا کــه رسیــد بنــزیــن و شیــر بــا هــم کــورس گــذاشتنــد . . .


نســل طلاق هفتــاد درصد . . .


 نســل دنیــای مجــازی از ســر بــی کســی . . .ســــلامتـــی کســانــی کــه سنــی نــداشتنــد امــا روزگــار پیــرشــون کــرد

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات