دوره ،دوره ی گـــرگهـــاستـــــ ...

بــا خــیـلــی هــا مـیـتـونـسـتـیـم بـاشـیـمخــودمـــون نـخـواسـتـیـمولـــی گــفـتــن نــمـیـتـونـی.....خـودشــون بــهــمــون پــیــشــنـهـاد دادنقــبــول نــکــردیــمگــفــتــن لــیــاقــتــمــون را نــداشـــتـــــهــیـچـی نـگـفـتـیـم.....خــیــلــی کــارا رو مــیـتـونـسـتـیـم بـکـنـیـم و نـکـردیـمگـفـتـن بـلـد نـبـودیگــفـتـیـم بـاشـه.....خــریــتـــــ هــایــی بــود کــه مــیــشــد انـجــام دادانــجــام نــدادیــمگــفـتـن عُــرضــه نــداشــتــی....کــســی تــو زنــدگــیــمـون نـبـودگـفـتـن ایــن چـهـار تــا چــهــار تــا دارهسـکـوتــــــــ کــردیــم....دخــتــرو پـسـر بـهـمـون تـیـکـه انـداخـتـنجــوابـشـونــو نــدادیــمگـفـتـن ایـــن پــســره اُمــُـلــه.....بــه خـونــه و مــاشـیـن و تـیـپـــ و مــدل مــو و و قـیـافـمـون خـنـدیـدنســرمــونــو انــداخـتـیـم پــایــیـن و رد شــدیــمگــفــتــن لــابــد بـچــه فـقـیــره.....حــرفــاشــون نـیـش داشــت انــدازه مـار افــعــیگــفـتــن شـوخــی مـیـکـنـیـم....و ایـــن جــریــان تــو زنــدگــی ادامـــه داره . . . 

دوره ،دوره ی گـــرگهـــاستـــــ ...


 
مهـــربـــان کـــه باشــی ،مـــی پنـــدارنـــد دشمنـــی!


 
گـــرگ کـــه بـــاشــی ،خیـــالشــان راحتــــ میشـــود از خـــودشانـــی!!!مـــا تـــاوان گرگــــ نبــودنمـــان را مـــی دهیــــم


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
مــــن عــاشــق تــوام نیلــوفــرم

مـــن عــاشق زمستـــانــم


  عــاشــق اینکــه ببینمتـــــ در ســرمــای زمستــان


آرام راه مــی روی کــه ســُر نخــوری !


کــه گــونــه هــایتـــ از ســرمــا ســرخ شــده استــــ


ســر خــود را تــا حــد ممکــن در یقــه اتـــــ فــرو کــرده ای


دستـــ هــایتــــ در جیبتــــ بــه هــم مچــالــه شــده


معصــومــانــه بــه زمیــن خیــره ای


چقــدر دوستـــ داشتنــی شــده ای . . .


حــرفــم را پــس میگیــرم


مــن عــاشق زمستــان نیستـــم


مــن عــاشــق تــوام . . .


 مـــن . . .


بــــا تــو مــی نــویســم و مــی خــوانــم


 مـــن . . .


بــا تــو راه مــی روم و حــرفــ مــی زنــم


 وز شـــوق ِ ایــن مجــال کــه دستــم بــه دستــ تــوستــــ


مــن جــای راه رفتـــن . . .


 پــــرواز مــی کنــم ..تــــو حـــس ممــتـــد آرزویــــی


حســی از وجــود


 ســازگــار از بــودنــی


 ای ســازگــارتــریــن لحظــه ام


وجــودتـــ در دقــایقــم مــاندنــی استـــــ

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
مـَـــن ایـــرآنـے ام !

 

مـَـــن ایـــرآنـے ام !
نـــآمـَم "عـــَـربـے" اسـتــــ ...اتــــومـُبیـلـَ ـم "ژآپـنـے"
تــرجیـعـــاً پـآرچـــــہ لـبآسـَ ـم فـــآسـتـــونـے "انـگـلیـسے"غــــذآے مــــورב عـَــلآقــہ ام پـیـتـزآے "ایـتـآلیـــآیـے"
وَ

عــــآشــق ســـریآل حـَریـ ـم سـلـطآن "تــــركـے" هـَسـتـَ ـم
. ..
ایــــن الـبـتــہ هـمــــہ مـآجـــــرآ نیـســت ...
مـَــن ایـرآنـے ام !
مـُعـتـَقــــבَم "پـیـــكـآن" خیـــآنـَـت تـآریـخـے بـوבه اسـت ...
"
آبـگــــوشــت" غـَــذآے عـَقـَبـــــ مـانـבه هـآسـتــــ
و
"
فـَـــرבیـن" هـَ ـم هـنـــَر پیــشـہ آبـگـــوشـتـے ...
عـاشـــق "ژآن وآلژآن" "بیـنــوآیآن" "ویـكـــتور هـــوگــــو" هـَسـتـــم ...
وَ شـــآهـنـــآمـہ ... پـــבرَم یـكـے בآشـتــــ ، نـمـے בآنـَ ـم چـــہ شـב .. .
مـــَن ایـــرآنـے ام ! نـــآم בخـتـَرَم "زهــرآ" بــــہ احـتــــرآم "فـآطـمـہ زهــرآ " وَ
عــــآشـــق "جـنیـفـر لــــوپـز" امـآ ...
مـَـــن ایــــرآنـے ام !!


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
متــــآسفـــــ شــدمـــــ

متــــآسفـــــ شــدمـــــ وقتـــی مـــردی مُــــــرد، هنگـــامــی کــه زنــش را در آغــوش غـــریبـــه رویِ تختــــ دیـــد !متـــــاسفــــ شــدم وقتــــی زنــی ، شــوهــرش را دوستــــ نــــداشتـــــ ، امـــا بچـــه دار شـــد ! متـــاسفــــ وقتـــی پســـری ، معشــوقــش را بــه خــاطـــر پــول از دستـــ داد ! متـــاسفــــ شـــدم وقتــی مـــردی ، نــامــوســش را بــه خــاطــر مــواد  ، بــه حـــراج گــذاشتـــــ ! مـتـــاسفـــــ شـــدم وقتـــی زنـــی ، شـــوهــرش را دوستــــ نـــداشتــــ ، ولـــی بخــاطــر بچــه هــایــش مــانـــد !متـــــاسفـــ شــدم وقتـــی جـــوانــی ، ایمــانــش را بــه خــاطـــر پــول از دستــــ داد ! متـــاسفـــ ـ ـ ـ ـ  شــــ ــ ـ ـ ــــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


آدمـــــ هـــا


دیــگـــر وقتــــ شنــاختـــن چیـــزی را نـــدارنـــد ،


آدمـــــ هـــا


 هـــر چیـــزی کــه بخــواهنـــــد ،

 


ســـاختــــه شـــده و آمـــاده از فـــروشــگـــاه مــی خـــرنــــد ، امــا از آنجـــا کــه هیــچ فــروشــگــاهـــی دوستـــــ نمــی فــروشـــد ،


آدمـــــ هـــا مــانـــده انـــد بــی دوستــــــ !
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic