مـــرد ســرتـــ رو بــالــا بگیـــر . . .

مـــرد


ســرتـــ رو بــالــا بگیـــر از چــی خجــالتـــــ مــی کشـــی ؟خجــالتــــ را بــایــد کســانــی بکشـــند کــه نــان را از سفـــره تــو دزدیـــده انــــدو حســابــ بــانکــی شــان را در کشــورهــای دیگــر پــر کــردنــد.خجــالتــــ را بــایــد کســانــی بکشــنــدکــه هــر لحظــه فــریــاد عــدالتـــ عــدالتــــ ســر مــی دهنـــد و غیــر از ریــا چــیزی بــرای زنــدگــی نــدارنـــد . . . !تــــمــام چسبــــ زخـــم هــایتـــ را هــم کــه بخــرم بــاز نــه زخمهـــــای مــنخــوب میشـــود نــه زخمهـــــای تــو . . . !!!

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
تفــاوتــ مــدیــر در اونــور دنیــا و اینـــور دنیـــا

اونـــور دنیــا : مــوفقیتـــــ بـــر اســاس پیشـــرفتــــ مجمــوعــه


تحتــــ مــدیــریتــش سنجیــده مــی شــود.


اینـــور دنیــا : مــوفقیتــــ مـدیــــر سنجیــده نمــی شــود ؛


خــود مــدیــر بــودن نشـــانــه مــوفقیتـــــ استـــــ.


اونــور دنیــا : مــدیــران بعضـــی وقتـــ هــا استعفـــا مــی دهنـــد.


اینــور دنیــا : عشــق بــه خــدمتـــ مــانع از استعفـــا مــی شــود.


اونــور دنیــا : افــراد از مشــاغــل پــاییــن شــروع مــی کننــد


و بــه تــدریــج ممــکــن استــ مــدیــر شــونــد.


اینــور دنیــا : افــراد مــادر زادی مــدیــر هستــنــد و اولیـــن شغلشـــان


در 20 ســالگــی مــدیــریتــ ؛ بــزرگتــرین هــای کشــور استـــــ.


اونــور دنیــا : بــرای یکــ پستــ مــدیــریتــ ؛ دنبــال مــدیــر مــی گــردنــد .


اینــور دنیــا : بــرای یکـــ فــرد ؛ دنبــال پستــ مــدیــریتــــ مــی گــردنــد


و در صــورت لــزوم ایــن پستـــ ســاختــه مــی شـــود.


اونــور دنیــا : یکــ کــارمنــد ســاده ممکــن استــــ ســه ســال بعــد مــدیــر شــود.


اینــور دنیــا : یکــ کــارمنــدســاده  ، ســه بعــد همــان کــارمنــد ســاده استـــ ،


در حــالــی کــه مــدیــرش ســه بــار عــوض شــده.


اونــور دنیــا : اگــر بخــواهــند از دانــش و تجــربــه کســی حــداکثــر


استفــاده را بکننــد ، او را مشــاور مــدیــریتـــ مــی کننــد.


اینــور دنیــا : اگــر بخــواهــنـد از کســی هیــچ استفــاده ای نکننــد ،


او را مشــاور مــدیــریتــ مــی کننــد.


اونــور دنیــا : اگــر کســی بخــواهــد از کــار بــرکنــار شــود ،


عــذر خــواهــی مــی کنــد و حتــی ممکــن استــــ محــاکمــه شــود .


اینــور دنیــا : اگــر کســی از کــار بــرکنــار شــود ، طــی مــراســم بــاشکــوهــی


از او تقــدیــر مــی شــود و پستـــ مــدیــریتــــ جــدیــد مــی گیــرد.


اونــور دنیــا : مــدیــران بــه صــورت مستــقل استخــدام و بــر کنــار مــی شــونــد ،


ولــی بــه صــورت گــروهــی و همــاهنگـــ کــار مــی کننــد.


اینــور دنیــا : مــدیــران بــه صــورتــ مستقــل و غیــر همــاهنگـــ کــار مــی کننــد ؛


ولــی بــه صــورت گــروهــی استخــدام و بــر کنــار مــی شــونــد.


اونــور دنیــا : بــرای استخــدام مــدیــر ؛ در روزنــامــه آگهــی مــی دهــنـد


و بــا بــرخــی مصــاحبــه مــی کنــنــد.


اینــور دنیــا : بــرای استخــدام مــدیــر ؛ بــه فــرد مــورد نظــر تلــفــن مــی کننــد.


اونــور دنیــا : زمــان پــایــان کــار یکــ مــدیــر و شــروع کــار


مــدیــر بعــدی از قبــل مشخــص استـــ.


اینــور دنیــا : مــدیــران در همــان روز حکــم مــدیــریتـــ یــا


بــر کنــاریشــان را مــی گیــرنــد.


اونــور دنیــا : همــه مــی داننــد درآمــد قــانــونــی یکـــ مــدیــر زیــاد استـــ.


اینــور دنیــا : مــدیــران انســان هــای ســاده زیستـــی هستنــد


کــه درآمــدشــان بــه کســی ربــطــی نــدارد.


اونــور دنیــا : بــرای مــدیــریتــــ ؛ ســابقــه کــار مفیــد و لیــاقتـــ لازم استــــ.


اینــور دنیــا : بــرای مــدیــریتـــ ؛ مــورد اعتــماد بــودن کفــایتــ مــی کنــد.


اونــور دنیــا : مــدیــر فعــال تــریــن فــرد ســازمــان استـــ بــا مشغــله فــراوان.


اینــور دنیــا : مــدیــر کــم کــارتـــریــن فــرد ســازمــان استــ بــا مشــاغــل فــراوان.


"هــر چقـــدر شهــرمــون تمــیز بــاشــه . . .


هــر چقــدر آدم هــا خــوب بــاشنــد ؛


ولــی دنیــا . . . دنیــای کــثیــفیــه . . ."

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
فــقـــــر تنهـــا بـــی پـــولـــی و گـــرســنگــی نیســتــــ . . .

فقـــر اینـــه کــه بــا کــامپیــوتــرکــاری جــز ایمـیـل  چکـــ کــردنو چتــــ کــردن و مــوزیکـــ گــوش دادن نــداشتـــه بــاشــی ؛فقــر اینــه کــه بــه جــای کمــک بــه یــه آدمــی کــه نیــازمنــد کمــکه؛مــوبــایلتـــ رو در بیــاری و ازش فیــلم و عکــس بگیــری ؛ فقــر اینــه کــه وقتــی ازت بپــرســن ســرگــرمــی هــایتــو چــی هستنــد ؛بعــد از یکـــ مکــثــــ طــولانــی بگــی مــوزیکـــ و تلــویزیــون ؛ فقـــر اینــه کــه تــوی خیــابــون آشغــال بــریــزی و از تمیــزی خیــابــونهــای اروپــا تعــریفـــ کنــی ؛فقــر اینــه کــه در اوقـــات فــراغتــت بــه جــایســوزانــدن چــربــی هــای بــدنتـــ بنــزیــن بســوزانــی فقــر اینــه کــه دم ِ دکــه روزنــامــه فــروشــی بــایستـــی و صفحــه ی اول روزنــامــه رو بخــونــی و بعــد یـه نــخ سیگــار بخــری و بــری ؛ فقــر اینــه کــه وقتـــی بــا زنتـــ میــری بیــرون مــدام بهــش بگــی مــوهــاتــو بپــوشــون ، ولــی وقتــی تنــها میــری بیــرون جــلوی پــای زنهــا تــرمــز بــزنــی ؛فقــر اینـــه کــه فــاصــله ی لبــاس خــریــدن هــاتـــاز فــاصلــه ی مســواک خــریـدن هـات کم تــر بــاشــه ؛فقــر اینــه کــه کلــی پــول بــدی و یکـــ عینکــ فــلان مــارک تقــلبـــی بخــری امــا فــلان کتــاب معــروف رو نخــری تــا فــایل پـی دی اف کتــاب رو مجــانــی گیــر بیــاری ؛ فقــر اینــه کــه ورزش نکنــی و بــه جــاش بــرای تنــاسبــــ انــداماز غــذا نخــوردن و جــراحــی زیبـــایــی و دارو کمکــ بگیــری ؛فقــر اینــه کــه دم از دمکــراســی بــزنــی ولــی ، تــو خــونــه بچــه ات جــرات نکــنه از تــرستـــ بهتـــ بگــه کــه بــر حسبــــ اتفــاق قــاب عکــس مــورد عــلاقــه اتـــــ رو شکســته ؛ فقــر اینــه کــه روژ لبتـــ زودتـــر از نــخ دندونتـــ تمــوم بشــه ؛ فقــر اینــه کــه شــامــی کــه امشبـــ جــلوی مهمــونتــــ میــذاری از شــام دیشبــــ و فــردا شبــــ خــانواده اتــــ بهتــر بـــاشــه ؛فقــر اینــه کــه بــه جــای یــاد دادن قــصــه هــای کهــن شــاهنــامـه و . . .بــه بچــه هــا ، قصــه هــای شکسپیـــر و هــوگــو و دیگــر قصــه نــویســان خــارجــی رو یــاد بــدی ؛ فقــر اینــه کــه جــلوی ملتــــ ادای نــوع دوستــی رو در بیــاری وبــری پنهــانــی تیــشــه بــه ریشــه ی یکــی دیگــه بــزنــی ؛فقــر اینــه کــه تــو بــری بــا زنتـــ بیــرون تفــریح و کلــی خــوش بگــذرونی  ، ولـی مــادرتـــ تنهــا کنــج خــانه از گشنگــی روی زمیــن خــوابیـده بــاشــه ؛فقـــر اینــه کــه شبـــ را بــی غــذا ســر کــردن نیستـــ ؛ روز را بــی انــدیشــه ســر کــردن استـــ ؛فقــر اینــه کــه چشمــانتـــ بشــه عقلتــــــفقــر تنهــــا بی  پــولـــی و گــرسنگـــی نیستــــــ . . .قـــرن ، قــــرن آتــش نیستـــــ قـــرن هـــوای تــازه استـــــ فکــرها را شستشــویــی لازم استـــــ... گــم شـدیــم گـــر درمیـــان خویشتــن جستجــویی لازم استـــــ...

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
سرزمـــــــین من


در سرزمـــــــین من
کــسی
بوســـــــــــه فـــــرانـــــسوی بلد نـــــیست..
اینجا مـــــــــثل
آلـــــــــمان پـــــل عــــــــــشقـــــ ندارد....
از
گـــــلـــــ رز هلـــــنـــــدی هم خـــــبـــــری نیستـــــــــ..
اینجـــــا
عــــــشـــــق یعـــنی ایـــــنکه
بخاطـــــر چـــــشم های
دور و برت
روزهـــــــــا باشـــــد کـــــه
معشــــوقـــــــت را
فـــــــــقـــــط از
پشـــــــت گوشـــــی

بوســـــــــیده بـــــاشــــی!در هیاهــــوی زنــدگــــی در یــافتــــــم چـــه بسیــــار دویـــدن هــــاکـــه فقـــط پـــاهــایـــم را از مــن گـــرفتــــــ در حــالـــی کــه گــویــــی ایســـتــاده بــودم چــه بسیـــار غــصــه هـــاکـــه فقـــط بــاعـثـــــ سپیــد شـــدن مــوهـــایـــم شـــد در حــالــــی کـــه قــصــه ای کــودکــانــــه بیـــش نــبـــود دریـــافتـــــم کســــی هستـــــ کــــه "اگـــر بخـــواهـــد" مــی شــود و


 "اگـــر نخـــواهــــد"نمــی شـــود بــه همیــــن ســـادگــــی

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات