خـــدایـــا بـــه آسمـــانتــــــ چیـــزی بگــــو . . .

دیشبــــــ گــــــرسنـــه  بـــود ؛


دختــــری  کــه مـــُــرد


چــه آســان بــه خــاکـــــ پــس دادیــمـــش


و همســایـــه اش زیــارتـــش قــبــول . . .


دیشبــــــ از سفــــر رسیـــد ؛


مـــکــه رفتـــــه بـــود . . .


در دنیـــایــــی کـــه بـــرای یکـــ تکـــه سیبــــــ


تمـــام ِ بهشتیــــان زمیـــن گیـــر شــده انــــد


 چــه انتظـــار غـــریبـــــی استــــــ عـــدالتــــــ . . .


در حیـــرتــــم . . .


آن کــودکــی کــه نیــازمنــــدِ کمــکـــــ استـــ . . .


ولـــی آن "عــــکـاس" منتظـــــر "سیبــــــ گفتـــن" کـــودکـــ استــــــ . . .


 

 بــاران میبـــاریـــد . . .


از درزهـــای کفـــش کهنــــه کــودکــــی؛ ســـردی بــاران را . . .


وقتـــی کـــه از کنـــار نــانــــوایـــــی رد مــی شـــد . . .


از نگـــاه نــاتــوان بـــرای خـــریــد نــان ِ داغ ؛


عـــشـــق را دیـــدم


کــه در چشمــانــش بــه مــراوریـــد شبیـــه تـــر بـــود !


خـــدایـــا بـــه آسمـــانتــــــ چیـــزی بگــــو . . .


خـــدایـــا . . .


مـــن بــه عنـــوان بنـــده ؛ حــاجتـــم را گفتــــــم . . .


تـــو هـــم کـــه خـــدایــــی !


امیـــدوارم اگـــرقـــرار بـــر، بـــر آورده نـــشــــدنـــش هستــــــ ،


از حکمتــــــ تــــو بـــاشـــد تـــا بـــی لیــاقتــــی مـــن . . .


"بــه ســلامتــــی پســـری کــه ازش پـــرسیــدم چنـــد ســالتــــه؟ 


آهســتـه گفتــــ : آخـــراشــــه . . ."
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
جهـــآن ســـــوم . . .

وقتـــــی فهمــیـدی قــرار نیستـــــبــا هــر زن یــا دختـــری کــه دوستـــــ شــدیبـــه رختـــخــوابــــ بــری ؛هـــر وقتـــــ یــادگـــرفتـــی بــدون تــوقــع دوستــــی کنـــی ،هـــر وقتـــــ فهمــیدی هــر کســی کــه دوستتـــــ شـــد ؛دوستـــ دختــرتـــــ نیستـــــ و بــرای جــوابــــ ســلامــشبــایــد بــه یکــــ ؛ علیکـــــ محتـــرمــانـــه فکــر کــنینــه بــه پیــدا کــردن مکــان خــالـــی ؛اونــوقتــــ مــی تــونـــی روی ِ همـــراهـــی و همــدلــییکــ جنـــس مخــالفـــــ حســابـــ کنـــی ! ! !جهـــآن ســـــوم  جـــاییستــــــــ کِـــــــه . . .در آن پســــری ؛دختـــری را فـــریبـــــ مــی دهـــد و بکــارتــــ او را نـــابـــود مــی ســـازد . . .و دختـــریبـــه کمکــــ دکتـــر تظاهــــر بــه بکـــارتـــــ مــی کنـــد . . .و پســـر را فــریبـــــ مــی دهــــد . . .  ! ! ! !کمــی صبــر کــن ؛حــوصــله کــنپــایــان کتـــابــ را بــا هــم خــواهیم خــوانـــد
حـــالا بخــوابـــ تــا فــردا صبــح ؛فــرصتــــ بــرای گــریستـــن بــر ایــن روزگــار بسیـــار استــــ ـ ـ ـ


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
حسیــــن هنــوز هــم مظلــــوم استـــ ـ ـ ـ . . .

حسیـــن هنــوز هــم مظلــوم استــــ . . .چــون وقتــی محــرم مــی آیــد . . .آقــای . . . رییــس بـــزرگتـــریـــن بنگـــاه ملکــــ و مــاشیـــن شهـــر ؛یکـــ مـــاه تکیـــه راه مــی انــدازد ،و خــودش در روز تـــاســوعـــا ســر مــردم را گِــل مــیمــالــد ،و یــازده مــاه هــم ســرشــان شیـــره . . .هـــی بــاران ! دلتــــ را خــوش نکـــن بــه ذوق مــردم از بـاریدنتــــ . . .ایــن جمــاعتــــ !!!زمــانــی تــو را مــیخــواهنـــد کــه بــرایشــان صــرفـــ داشتـــه بــاشــی وقتـــی دلشــان تــو را میخــواهـــد کــه هــوا گــرم بــاشــد ؛ زمیــن خشکـــــ بــاشـــد . . .همیـــن کــه خیســشــان کنـــی لبــاسـشــان کثیفــــ شــود همیــن کــه نــاخــواسـتـــه ضــرر بــرســانـــی همیــن کــه بــرنــامــــه هــایشــان را لغــو کنـــی تــو را بــه فحــش خــواهنـــد کشیــد . . .نــوشتـــه هــایـــی هستـــنکــه خــوندنشـــون سنگینــــه حــال آدمــو عــوض مــی کننــد ؛ضــربــان قلبــو بــالا می بـــرن و پـــُر انــد از غـــِم شیــریــن . . .دوستــــ داری مــرورشــان کنــی و بعــد هــم یــاداشتـــی پــاش بنــویــسی ؛امــا بعضــی نــوشتــه هـــا سنگیــن تـــرنــد . . . نمــی تــونــی بیــش از یــه بــار بخــونیشــون . . .خــط بــه خــط کــه پــاییـــن میــری کلمــاتــش . . . آوار مــیشــن رو ســرتـــ . . .رو شــونــه هــاتــــ سنگیــنــــی مـی کننـــد . . .بــد دردیـــه . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
بــالاتـــر از سیــاهــی نیــز رنگـــی هستــــ و آن رنگــــ روزگــار مــاستـــــ

آسمـــان شهـــرم ابــری . . . روی زمینــش کســانــی قــدم مــی زننــد کــه همــه "نقــابــــ" بــه صــورتـــ دارنــد . . .عشــق هــای کلیشـــه ای . . .اینجــا صــدای تپیــدن قلبــــ مــادر بــرای مســافــرش زیبــا نیستـــــ . . . اینجــا صــدای فنــر تختـــ هــا زیبــاستـــــ . . .اینجــا کســـی مشــامــش قــد نمــی دهــدکــه بــویــی از انســـانیتــــ ببــرد . . .سهــرابــــ یــادتـــ بخیــر. . .اینجـــا قــایــق ســازی وجــود نــدارد . . .راستـــی . . .قــایقتــــ را بــه آبــــ انــداختـــی ؟؟اینجــا "فــورانـــر" و "پــرادو" مــی ســازنـــد . . . اینجــا کــســی مــرامــش قــد نمـی دهــــد قــایقــی بســازد و دل بــه دریــا بــزنـــد . . .اینجــا مــردمــم دل بــه خــانــه خــالــی هـــا مــی زننــد . . . ســرزمیـــن خشکـــی هـــا . . .سهــرابـــ یــادتـــ بخیــر . . .
ایــن روزهـــا ؛ سکــوتــــ هــم ســرشــار از ســروصــداستـــــ . ایــن روزهـــا ؛ حــرفـــ حســابـــ مــاشیــن حســابـــــ  مـی خــواهــد .ایــن روزهــا ؛ خــط فقـــر از خــط نستعــلیــق چــشـم نــواز تــر استـــــ. ایــن روزهـــا ؛ وجــدان کــاری بسیــار خــوبــــ استــــ بــه شـــرط آنکـــه کــاری وجــود داشتـــه بــاشــد. ایــن روزهــا ؛ ســر و صــدای سکــوتــ هــم آزارم مــی دهــد . ایــن روزهـــا ؛ بــالاتـــر از سیــاهــی نیــز رنگـــی هستــــ و آن رنگــــ روزگــار مــاستـــــ . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
خــرابــ شــود شهــری کــه بــاکــره نــدارد . . .


بــا دختــری دوستــ مــی شــوی بکــارتــش را بــا حقــه مــی گیــری سپــس او را بــا کــولــه بــاری از احـســاس شکستــــ خــورده رهــا مــی کنــی و بــرای ازدواج بــه دنبــال دختــری بــاکــره مــی گــردی . . .و فــریــاد مــی زنــیخــرابــ شــود شهــری کــه بــاکــره نــدارد . . .بــی آنکـــه بــا خــود بگــویــی مــن خــودم جنــس ظــریفــی را شکســتــم . . .دختـــرکـــــ کــوچکـــم . . .! عــروسکتــــ را زیــاد در آغـــوش نگیـــرگــاه گــاهــی خــانــه ی شنــی کــه مــی ســازیخــودتـــ خــرابـــ کــن !دختــــرکــم . . .!گــاهـــی بــا هــم بــازی زیبــایتــــ قهــر کــنو زیــاد بــه گــریــه ی او اهمیتــــ نــده ؛عــادتـــ کــن؛ بیــامــوز ؛بــرگــ هــای گــل گلــدانتــرا زیــاد لمــس نکــن ، ممکــن استــــ بــه آن عــادتــــ کنــی ، تــو خــزان را تجــربــه نکــرده ای کمــی بتــرس ، بلنــدیهــا را تجــربــه کــنو پــایـیـن آمــدن بــا ســرســره را تجــربــه کــن و از همــه مهــم تــر الاکلنگـــ را ! چــون زنــدگــی تــو را بــرای مــردابــــ خــود ســریع بــزرگـــ مــی کنــد . . .


 


35 % دختـــرهــــا بکـــارتشـــان


را بــه خـــاطـــر دروغ ازدواج از دستـــــ دادنـــد"

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic