مهنــدس بیکــار

در زنــدگــی زخــم هــایی هستــــ کــهمـثل خــوره روح آدم را آهستــــه در انــزوا مــی خــورد  ومــی تــراشــد ایــن دردهــا را نمــی شـــود بــه کســی اظهــار کــرد چــون عمــومــا عــادت دارنــد ایــن دردهــای بــاور نکــردنــیرا جــزو اتفــاقــات و پیــشآمــدهــای نــادر و عجیبـــــ بشمــرنــد . . .و اگــر کســی بگــویــد یــا بنــویســد، مــردم بــر سبیــل عقــایــد جــاری و عقــایــد خــودشــان سعــی مــی کننــد آنـــرا بــا لبخنـــدشکــاکـــ و تمسخـــر آمیــز تلقــی کننـــد . . .اهــــل دانشگــــاهــم !خــوب مــی فهــمم سهـــم آینــده ی مــن بیکــاریستــــــ ! ! !مــن نمــی دانـــم چــرا مــی گــوینــــد مــرد تــاجـــر خــوب استـــــ ! ! !و مهنــدس بیــکــار ، و چــرا در سفــره مــا مــدرک نیست ! ! !"چـشــم هــا را بــایــد شستـــــ جــور دیگـــر بــایــد دیـــد"بــایــد از آدم دانــا تــرسیــد ! ! !بــایــد از قیمــت دانــش نــالیــد ! ! !و بــه آنهــا فهمــانــد کــه مــن اینجــا فهــم را فهمیــدم . . .ســلام دوستــان همیشگــی مــن .دوستــان عزیــز وبلاگ شخصــی پــژمــان تــا بعــداز کنکــور کــارشنــاســی ارشــد بــروز رســانی نمــی شــود ،بعــد از آزمــون ِ ارشــد اگــر انگیــزه و وقت کــافــیبـرای نوشتــن و وبلاگ نویــسی داشتــم کــه دوبـاره مثل قبــل مطلب میــذارماگــرم نــه کــه دیگــر هیچ.بــراتــون بهتــریــن هــا رو آرزومنــدم بــدرود . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
یـــادتــــ بخیـــر روزهـــای کـــودکـــی........!تجــــربه هـــای زیـــادی دارم،

 


از آن زمـــان کـــه آرزوی ســفـــر

 


بـــا هـــواپیمـــای چــوبـــی کـــوچکــم را داشتــم

 


تـــا غــم بـــزرگ تنـــها مـــاندن آدم برفـــی وســط حیـــاط !!

 


و آدم بـــزرگ هــایــی کـــه مـــدام درگوشــم میگفتنـــد یـــادش بخیـــر کـــودکــی

 


و مــن هــاج و واج نگـــاه میکـــردم !!!

 


تـــا امــروز کـــه چشمــانم را مــی بنـــدم و میـگویـــم

 


یـــادتــــ بخیـــر روزهـــای کـــودکـــی........!هــــی رفیــق دهـــه شصتـــی . . .میــدونــم تـو جــوونــی پیــر شـــدی . . .مــی دونــم آهنگــــ یــو یــو بــازی کــردنتــــ آژیـــر قــرمــز بــود . . .مــی دونـــم واســه دوچــرخــه و آتـــــاری معــدل 20 آوردیو هــرگــز نخــریــدن بــراتـــــ . . .مـــی دونـــم کلاســاتــــ پــُــر آدم بــود . . .مــی دونــم . . .حـــالا بــایــد هــم کــلام نســـل "جــاستیــــن بــایبـــر" شــوی !!!کــسایـــی کــه شــلوار را تــا نصفـــه کشیــد ه انــــد بــالا و افتخــار مــی کننــد !!!سختــــ استـــ رابــطــه ات بــا ســلنــا و جنیفـــر و آنجلینــــا ! ! !سختـــ استــــ فهمیـــدن عجیــجــم و عجقـــم ! ! !ببیـــن منــــو ؛ســر تــو بگیــر بــالا  ؛گــریــه نکــن رفیـــق ؛در عــوض یــه مــرد و یــه زن واقعـــی بــار اومــدی . . . 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
"دزد" اشتبــــاه چـــاپـــی ِ "درد"استـــــــ . . .

وقتــــیعقیـــده ؛ عقــده خــوانــده مــی شــود . . .و نــور چــراغ در آبــــ ، مهتــابـــــ تلقــی مــی شــود . . .و متــانتـــــــ زمیـــن زیــر بـــرفـــــ یــخ مــی زنــد . . .آن وقتـــــ استـــــ کــهنــان از  یتیـــم خــانــــه مــی دزدیـــــم ؛و مــی فهمیــــم کـــه . . ."دزد"


اشتبــــاه چـــاپـــی ِ "درد"استـــــــ . . . 

خـــدایــــــا یکـــــ دقیقــــه کــه نـــه ؛ عمـــری سکـــوتــــــ مــی کنـــــمبـــه احتــرامِ پیـــرمـــردی کــه در آغــوش همســـرشدر حســـرتــــــ نــداشتــــن تــوان خـــریــد دارویــــی فــوتـــــ ـ ـ ـ ـ ــ کـــرد . . .بــــــه من در کــــودکـــــی بـــــــارهــــــا آمــــوختــــــه انـــــدکـــــه همـــــه آدم هـــــا مــــی‌‌مـــیرنــــد


 

ولـــــی‌ کســـــی‌ بـــــه مــــن هیچــــگـــــاه نیــــامـــوختــــــکـــــه همـــــه آدم‌هـــــا زنــــدگی‌ نمی‌‌کننــــد


 

و کســـــی‌ بــــه مــــن نیــــامـــوختــــ کـــــههـــــر تــــولــــدی آغـــــاز هـــــر زنــــدگی‌ نیستـــــ


 

همـــــانطــــوری کـــــه هـــــر مــــرگــــیپـــایـــــان هــــــر زنــــدگــــی‌‌ نمــــی‌ بـــــاشــــــدهــوایِ مــن . . .هــوایِ قــلمـــی ستــــــ . . .کــه از داغـــی ِ ایــن همـــه درد آبـــ شـــدهـــوایِ مــن . . .هــوایِ واژه هـــــایــــی ستــــــــکــه از سطـــر سطـــرِ آسمـــان دلــم پــَـــر کشیــدنـــد . . .

دنیـــای عجیبـــــی ستــــــ دنیـــای مــا آدمهــــا . . .

دنیـــــای عجیبـــی ستـــــ ، دنیـــای مـــا آدمهـــــا . . .بـــرهنـــــه مــی آییــــــم ؛ بــرهنـــه مــی رویـــــمبــا ایــن همـــه عــریــانــــی ؛قلبـــــ هیچکــــس پیــدا نیستــــــ  . . .دوستــــــ مــی داریــم ؛ دوستــــ داشتـــه مــی شــویـــم ،بــا ایــن  همــه تنهـــاییـــــم . . .بــه زنــدگـــی خیــلی هــــا غبطـــه مــی خـــوریـــمخیــلی هــا بـــه زنــدگــی مــا غبــطــه مــی خــورنـــد ؛بــا ایـــن همــه هــرگــز راضــی نیستیـــــم . . .همــــه روزی مـــی میـــرنـــد ؛ همــه روزی مــی میـــریــمبــا ایــن همــه حــرص مــا را یــایــانــــی نیستــــــ . . .در حــالــی کــه همیشــــه از درد زیستـــن مــی نــالیـــم ؛همــــه گــاهـــی گنـــاه مــی کننــد، همــه گــاهــی گنــاه مــی کنیــمبــا ایـــن همـــه مــا مقصـــر نیستیــــمو انگشتـــــ اشــاره مــان همیشـــه ســوی دیگـــریستــــــ . . .دنیـــای عجیبـــــی ستــــــ دنیـــای  مــا آدمهــــا . . .راز خـــآصــــه شهـــر مــن اینـــــه کـــه پـــول جــایِ درد و مـــی گیـــره . . .  !!
ایـــن شهـــر ؛شهـــر قصــه هــای مــادر بــزرگــ نیستــــــکــه زیبـــا و آرام بــاشــدآسمــانــش را هــرگــز آبــی نــدیــده اممــن از اینجــا خــواهــم رفتــــــو فــرقــی هــم نمــی کنــد کــهفــانــوســی داشتــه بــاشــم یــا نــه ،کســی کــه مــی گــریــزد از گــم شــدن نمــی تــرســد . . .


"خــوبــی را آرزو مــی کنــم بــرای آنهـــا کــه


 

یــاد نگــرفتنــد بــد بــاشنــــد" ؛"مثــل تـــو"

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic