پـــدر . . .

پـــدر! گـــرچـــه خـــانــه مــا از آینه نبود؛


امـــا خستـــه‏ تــرین مهــربانی عــالم،


در آینـــه چشــمــان مــردانــه‏اتــــ،


کـــودکــی‏هــایــم را بــدرقـــه کــرد، تـــا امــروز بـــه معـنای تــو بـــرســم.


مــی‏خــواهــم بگــویــم، ببــخــش اگـــر پـــای تـک درخـتـــ حیــاطمـــان،


پنــهانـــی، غصــه‏هــایـــی را خــوردی کــه مــال تــو نبــودنــد!


ببــخش اگــر نــاخــن‏هــای ضــرب‏ دیــده ‏اتــــ را نــدیــدم کــه لای درهـــای


بســته روزگــار، مــانــده بـود و ببـخش اگــر همیشــه،


پیـش از رسیــدن تــو، خــواب بــودم؛


 امــا امــروز، بیــدارتــر از همیــشــه،


آمــده‏ام تــا بـــه جـــای آویختــن بـــر شــانـــه تـو،


بــوســه بــر بلنــدای پیشـانـی‏اتــــ بــزنــم.


ســایــه‏اتــــ کــم مبــاد ای پــدرم!


آن روزهـــا، ســایــه‏اتـــ آن‏قــدر بــزرگـــ بــود کــه وقــتی مــی‏ایستــادی،


همــه چیــز را فــرا مـی‏گــرفت؛


امــا امــروز، ضلــع شــرقــی نیمکـت‏هــای غــروبــــ،


لــرزش دســتانتـــ را در امتــداد عصایی چوبی می‏ریــزد.


دلــم می‏خواهــد بـه یک‏بــاره، تمــام بغض تــو را فــریاد کنـم.


سـاعتـــ جیبـی‏اتـــ را کــه نگــاه مــی‏کنــی، یــادم مــی‏آیــد


کــه وقتـــ غنچـه‏هــا تنـگ شــده؛ درسـت مثــل دل مــن بــرای تـواز کــودکــی در ذهنمــان کــردنــد کــه ؛


بــابــا نــان داد


امــا ، بــه راستــی ،


کــار بــابــا نــان دادن استــــ ؟!


و آیــا ایــن بــابــا ، قلبـــــ نــدارد ؟


آیــا ایــن بــابــا ، در نــانــش ، هیــچ عشقــی نیســت ؟


بــابــا آب مــی دهــد و نــان ؟


و آیــا بــابــا جــان نمــی دهـــد ؟


بیچــاره مــردی کـه فقــط ، بــا آب و نــان  شنــاختــــه شــده . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
جمــلاتـــ مفــهومــی _ زیبــاتــریــن عکــس نــوشتــه هــا و کــارت پستــال هـــا(سری13)ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
تقــــدیــم بــه آنــهایی کـــه ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﻧـشـون ، ﻣُﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩنـــد
آدرس بـــدم تشــریف بیــاریــد یــه چــآی دور هــم بزنیـــم؟؟


قلمــــو کــاغــذ دستتــــ بــآشــه تــا بگـــم . . .


ســر همـــون خیــابــونــی کــه دختــرای شهــرم واســه


یــه شــب جــآی خــواب منتظـــر یــه مــآشیــن شــاســی بلنــدن ! ! !همــون مــآشینــــی کــه حـآجــی بــآ دور زدن


 مکّه خــریــده واســه پســرش ! ! !


اون خیــابــونــو مستقــیم بیــا ولـی چشــاتــو ببنــد ! !


بــاز کــه بـاشد چشــات ؛دلت سنگــ میشــه ! ! !


عــادی میــشه واست کــه ســـر چهــار راه محلمــون


دختــر 9ســاله داره می رقصــــه و پــدرش داره دف میــزنــه . . .


 واســه هــزار تــومنــی کــه تــو بهش نمیــدی ! ! !مستقیـــم بیــا و 8 ،7 دختــر بچــه ای کــه


دستشــون رو بــه سمتت دراز کــردن رو رد کــن ! ! !بیــا ســر یــه کــوچــه ،یــه مــرد 50 ســالــه


تــا کمــر خــم شــده تــو سطل زبــالــه ! ! !


دیــدیــش ؟ ؟ ؟اون کــوچــه رو  بپــچ بیــا تــو . . .


میــرســی بــه یــه خــونــه ای کــه زن 21 ســالــه


واســه اینکــه عــاقبتــش  مث دختــرای 


ســر خیــابــون اولــی نشـــه ،


داره رخت همــون حــاجــی رو میشــوره کــه واســه پســرش


مــآشیـــن شــاســی بلنــد خــریــده ! ! !


نـــه اینکـــه لبــاس شــویــی نــداره هـــا ! نـــه . . . داره ! ! !


ولــی از شمــا چــه پنهــون


حــاجــی دلش گیــر ایــن دختــرس ! ! !


بــا خــدا عهــد کــرده تــا وقتــی کــه یــه شب


 بــا ایــن دختــره نخــوابیــده ؛


 رختــاشــو بــده اون بشــوره . . .


رسیــدی مشتــی ؟ ؟ ؟


بشیــن پــای سفــره دلــم  . . .


چــای ،چــای خــونــه دل مــن از قهــوه ی


 اصــل فــرانســه هــم تلــخ تــره ! ! !


بــزن داداشـــم


بــزن خــواهــرم ! !


نــوش جــونت . . .


یــه چــای کــه ایــن حــرفــا رو نــداره . . .


دختـــر گــل ، اگــه پســر واقعـــاً دوست داشتــه بــاشــه . . .


بــدون نیــازشــم دوست داره . . .


مگــه شیــریــن نیــاز فــرهــاد و تــامیـــن کــرد


کــه فــرهــاد عــاشقــش شــد . . .؟ ؟ ؟


خــودتــو دریــاب ، اینجــا ســاده بــاشــی رو دست خــوردی . . .


دوست داشتــنتونــو خــواهشــاً کثیفــ نکنیــد . . .


آقــا پســر گــل نیــازتــو بــا حــرفــای قشنگــــ


و پــوچ عشـــق بــازی تــو کَت دختــر نکــن


 کــه فکــر کنــه دوســش داری . . .

 طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
سخنی چنــد بــر مــرده پـرستیمــا در عصــری زنــدگــی مــی کنیــم ،


کـــه بــرآی ســاختــن قــصــر بــرای مــردگــانمــان مــیکــوشیــم ،


هــزینــه هــای زیــادی را متحمــل مــیشــویـم ؛


و آنجـــآ را زیــارتگـــآه میکنیـــم ؛


غــافــل از اینکـــه زنــده هــای زیــادی هستنــد ؛


کــه بــی خــانمــان و بــی آشیــانـــه انــد ؛


بیــایــم بــه فکــر زنــده هــا بــاشیـــم ؛


مـــا مــرده پــرستـــان ِ ، زنــده کشـــیم . . .
ادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
دنیـــا سنــاریــوی بــی ســرو تــه استــــــ

بگـــــو سیبــــــ

 

قیــافـــه ی آدم هــآی  مــاتمـــزده را بــه خــود نگیــر بــازیگـــر

 

دنیــا سنــاریــوی بــی ســروتهـــی ستــــــ

 

پــــر از پــرســونــاژهــای بــی پــرستیـــژ


بگـــو سیبـــــ


تــا عکــس یــادگــاریتـــــ


کــاریکــاتــوری شــود


کــه بــه مضحــک تـــریــن ویــار اجــدادیـــش


پــوزخنـــد مــی زنـــد


دنیـــا سنــاریــوی بــی ســرو تــه استــــــ

 

 

از شعبــده بــاز هــم کــاری ســاختــه نیستــــــ . . .


گیــرم طنــاب بکشـــد از دل مــن تــا دل تــو


گیــرم بــا دستهــــایـــی بــه پهــلــو بــاز


کــه معلــوم نیستــــ بــرای حفظ تعــادل استــــ


یــا بــرای بغــل کــردن تــو


تمـــام طنــاب را راه بــروم و نیــفتــــم . . .


گیــرم گــرم بنــوشـی ام


گــرم بپــوشــی ام


گــرم ببــوسـی ام


گــرم تــر . . .


یــا گیــرم ایــن لبخــند گــرمت


ســوژه ی معــروف تــریــن نقــاش قــرن بعــد شــود


بــا ایــن هـــا


چیــزی از قــد تنهـــایی هــای مــن


آب نمیِ رود  . . .


و هنــوز شبــ هـــا روی شعـــرهــا


از ایــن پهـلــو بــه آن پهلــو . . .


بــرای دوستــــ داشتنـــــ


لبخنــدهــایت را نــه


دلتــــ را لازم دارم . . .


 

بــرای کنــار هــم گـذاشتــن واژه هــا ،


دست قلمم بیـش از آنچــه فکــر کنــی خــالــی استـــــ !


وبیش از آنچــه فکــر کنـی احســاس می کنــم بــه نــوشتــن مجبــورم . . .


شــایــد ایــن هــم خــاصیتــــ ِ داشتـــن ایــن صفحــه ی مجــازی استــــ ؛


میــان جــاده هـــا کــه مــی آمــدم ، ســرم پــر از فکــر بــود . . .


فکـــرهــایـی از آن دست کــه بــه هــر نیمــه ای مــی رسیــدم


احســاس مــی کــردم بیــش از ایــن رخصت پیش رفتــن نــدارم


چیــزهــایی مثــل ِ ،


آینــده ؛ رفتــن  ؛ مــانــدن . . .


حــالا امــا انـدیشــه ای نیستــ بــرای بــه واژه در آوردن . . .


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
جمــلاتـــ مفــهومــی _ زیبــاتــریــن عکــس نــوشتــه هــا و کــارت پستــال هـــا

ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ


ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic