زندگی یعنی چه ؟

زندگی یعنی چه ؟زوزه تاریــخ ، کشتـــار زمـــان ، گــرگهــای گــرسنــه کــهن ،


کلاغـــان خبــر چیــن امـــروز . . .


کفتـــار خــونخــوار قــرن ، لاشخـــورهــای خــوشبختـــی ،


 نیــش عقــربهـــای بــدبخت . . .


کــرمهـــای لجــن خــوار آرزو ، طــاووس زیـبای نــاامیــدی ،


پــارس سگهــای امیــد . . .


خنــده هــای شیـــریــن مــرگ ، گــریــه تلــخ زنــدگــی ،


 بــوی عطــر فقــر و بــوی تعفــن ثــروت . . .


سیـــاهــی روزهــای روشــن ، روشنــایی شیهــای سیـــاه . . .


تکــرار غــروب همیشگـــی و خــورشیــد بــی رنگ زمــان . . .


زنــدگــی یعنــی چــه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟


انتظــار بـــی پــایــان ؟ یــایــان نــاامیــدی ؟ مــرگ انســان ؟


گــردش زمیــن ؟ پــرواز پــرنــده ؟ غــروب خــورشیــد ؟


انتظــار آزادی ؟ آغــاز بی پــایــان یــا پــایــان بــدون آغــاز ؟


اسیــران در بنــد تــاریــخ خــونین ؟


یــا نـــه نشستـــن یک پیـــرمــرد روی صنــدلی ؟


خمیــازه کــودک در گهــواره ؟


گــرسنگـــی محـــرومیـــن یــا خنــده کفــار ؟ یعنی کشتــی نــوح ؟


قــربــانی اسمــاعیــل ؟


شکستن بتهـــای سنگی بــا سنگهــای قیمتی ؟


یعنــی رویــا ؟ اشک ؟ گــریــه ؟ خنــده ؟ غـــم ؟ شــادی ؟


غصــه یــا مــرگ ؟


راستــی زنــدگی یعنی چــه ؟؟ . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic