زیبــــاتــریــن عکــس نــوشتــه هـــا و کــارت پستــالهـــا(17)

زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآزیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ

زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ

زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآبـــرای مشـــآهـــده بقیـــه جملــــات بـــه ادامــــه مطلبــــ بــــرویــــــد . . .
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
چــــــرآهــــــای بـــی جــ ـ ـ ـوابـــ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ؟ ؟ ؟ ؟ ؟چــرا در هــر شــرایطی منافــع شخــصی را به منــافع جمع تــرجیــح می دهیــم ؟


چــرا یک عــمر از تــرس نــداری گــدا زنــدگی مــی کنیــم ؟


چــرا غــالبــا مهــارت را بــه دانش تــرجیح می دهیــم ؟


چــرا بیشتــر در گــذشـته به ســر میبــریــم تــا جــایی


 کــه آینــده را فــراموش می کنیــم ؟


چــرا از دور اندیشــی و بــرنــامه ریــزی عاجــزیــم و غالبــا دچــار روزمــردگی و


دچــار حل بحــران هستیــم ؟


چــرا عقب افتادگیمــان را بــه گــردن کشــورهــای قــدرتمنــد 


و توطئه آنهــا می انــدازیــم ؛


وبــرای جبــران آن قــدمی بــرنمی داریــم ؟


چــرا دیگــران را نصحیـت می کنیــم ؛ ولی خودمــان به آنهــا عمل نمی کنیــم ؟


چــرا هنگــامی کــه به هدفمــان نمی رسیــم آنــرا به حســاب


نصیب و قسمت یــا ســرنــوشت و بــدبیــاری می اندازیــم


ولی هــرگــز به تجــزیــه و تحلیل علل آن نمی پــردازیــم ؟


چــرا همیشــه آخــرین تصمیــم را در دقیقــه نــود می گیــریــم ؟


چــرا یک ایــرانی در کــانـادا یــا آمــریکــا به ســرعت پیشــرفت می کنــد ؛


ولی هموطنــان او در ایــران در حــال در جــا زدن هستنــد؟


چــرا مــرده هــایمــان را بیش از زنده هــایمــان احتــرام میگــذاریم ؟


چــرا در هیچ کشــور تــوسعــه یــافتــه ای "ســرعت گیــر" بــرای خودروهــا ایجــاد نمی کننــد ؟


چــرا بــرای تصمیــم گیــری بعــد از تمــام بــررسی هــای ممکــن


آخــر کــار استخــاره می کنیــم ؟


در غــرب دختــران جــوان آرایش نمی کننــد و آرایش خــاص پیــر زنهــااست ؛


ولی در ایــران  عکس ایــن جــریــان دارد ؟


چــرا جــراحــان ایــرانی بــر خلاف تعــرفــه هــای رسمی مبلغ کلانــی


 از بیمــار جــداگــانه دریــافت می کننــد؟


چــرا  فکــر می کنیــم بــا صدقــه دادن خــود را در مقــابل اقــدامــات 


نــابخــردانــه مــان بیمــه می کنیـــم ؟


چــرا در مکتبــــ ایــرانــی کشــورهــای مسیحــی و یهــودی خــداپــرستـــــ ؛

دشمــن و کــافــرنــد ؛ ولــی کشــورهــای کــوبــا و روسیــه و چیــن

کمــونیستــــ ؛ بــرادرنــــد ؟

چــرا در مکتبــــ ایــرانـــی خنــده و رنگــهــای شــاد جــلفــه ؛

ولــی گــریــه و رنگـــ سیــاه متــانتـــ ؟

مکتــبـــ ایــرانــی بــالــاتــریــن آمــار صــدقــه جهتـــــ دفــع بــلا در دنیــا رو داره

؛ ولــی نمیــدونــــم چــرا فقــر غــوغــا میــکنــه و هــم آمــار تصــادفــات

و تلفــات جــاده هــای ایــران ده بــرابــر میــانگــین جهــانیــه؟!


چــرا در ایــران فــارغ التحصیلان مــدیــریت و علوم سیــاسی غالبــا بیکــارنــد ،


 امــا در عوض سیــاستمــداران و مــدیــران کشــور همــه پــزشک ، مهنــدس


 ؛ روحــانی و یــا بنحــوی کــارشنــاســان رشتــه هــای دیگــرنــد ؟


 بــرای مشــاهــده بقیــه مطلب به "ادامـــه مطلبــ ـ ـ ـ "بــرویـــدادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات