بنویس_باچشمان_خیس ...


سر سطر بنویس.......؟؟؟
جوانها در زندان ....!!
دختران حامله ،........!!
مادران دق مرگ ........!!
پدران سگ دو برای نان......!!بنویس.........؟؟؟
بابا نای، نان دادن ندارد، بابا کار ندارد...!
بابا سهمی برای استخدام ندارد...!بنویس .......؟؟؟
آن بچه سرطان دارد....!
هزینه هر آمپولش بیشتر از 1 میلیون تومان است،
خانه ی آنها پایین شهر است ،
اشک چشمهای مادرش مروارید دارد ،بنویس......؟؟
تلاش ما بی ثمر است !
صاحب خانه بابا را جواب کرد...!
حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود ، اما...؟
بابای من پول قبض آب و برق را ندارد.!بنویس......؟؟؟
نماز قضا دارد....... اما سفره ما غذا ندارد...!
بنویس......؟؟
اهل محل برای ساختن مسجد پول جمع میکنند اما ...،
سقف خانه ما چکه میکند....!


بنویس.......؟؟؟
پسر همسایه ما از گرسنگی "مرد" ...! اما در مجلس ختمش گوسفند سر بریدند..!بنویس......؟؟؟
در سرزمین من همه..؟؟
یا سنگ میفروشند ...!
یا سنگ میزنند ....!
یا سنگ می اندازند ...!
یا سنگ دل اند ...!


بنویس.......؟؟
مادران داغ دارن !
پدران بیمار !
بنویس ......!!
پدر "60"ساله ام نگهبان ویلای اقازاده "20" ساله شده است ،


جوان هایمان از سر نیاز ادعای عاشقی می کنند !
دختر هایمان از نداری خود را الوده هوس نامردان می کنند
بنویس.زندگیمان چه سخت چه آسان ولی به اجبار می گذرد !

#بنویس_باچشمان_خیسملتـــــ افســــــرده و ناامیــــد
مملکتــی که حاکمانش :

نه علم مدیریتـــ می دانند
نه با علم اقتـصاد و سیاستـــ آشنا هستـــند
نه جامعه جهانــی را می شناسنــد
نه روابط دیپلماتیکـــ را می دانند که چیستــــــــ

نه برای منافع ملی کشـــور ارزشی قائلـند

نه تجربیاتــــ و نظرات دیگران را قبول دارند

حاصل این مملکتـــــ می شــود:

اختــلاس و دزدی بــی نظیـر
شعــارهای تـــو خالی
اقتصـاد ورشکستــه
کارخــانه های تعطیل
کشاورزی بی حاصل
تورم و گرانی شدید
فقـــر و فحشـــا و اعتیـــاد
بیکـــاری جــوانان

و نهایتـــا"...

ملتـــــ ناامیــد و افســـرده

کسی در جـــای خیس ! خوابش نمــی برد...


هنــوز 
دخترِ رحمــان ،
 با یک تبِ دوساعتــه میمیرد !
هنوز زور در بازوی مـــن ،
کالای بُنجلی ست ،
 که بــه تاراج هم نمــی رود..
«هنــوز 
یک با یک برابر نیستـــ» ،
هنوز از کوچـــه‌ی تن فروشــی ،
باید به نانوایــی رسید.
کارتنــی در دست سرپناهــی جُست .

کــودک بجای درس ،
هنــوز آشغال ها را زیــر وُ رو میکند
اما باز گوش هامان
آماجِ وز وز های شماستـــــ:

بیــا رای بــده !

من ، اُمتـــ نیستم ،
 ملتـــ نیستم ،
 همیشه در صحنـــه‌ی لازمِ شما نیستم ، 
شهیـــد پرور نیستــم ؛
من شهیــدی زنــده ام ،
 هر روز برای آب و نانــی 
کمتر از کبوتـــرِ حرم 
میمیرم و زنـــده میشوم .

رهایم کنیــد!

تنهــا -
با بنزهای ضـــدگلوله تان 
که می گذرید ،
پسآب های خشــمِ جاری در خیابان را ،
به روی کارتــنِ خوابم نریزید .

کسی در جـــای خیس !
خوابش نمــی برد!...طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
التمــــاس تفــــــکر

مـا فرزنــدان نسل هایــی هستیــم کــه: 
صنعتـــ شـــان ،
 ساختـن سقـا خـانه و حسینیــه و علم و کتل. 

سیاحتــ شــان، 
رفتن به زیارتـــ ائمـه اطهــار و امامــزاده هــا 

طبابت شــان،
 دخیــل بستــن و قفــل بستن

 راه حل مشکل شــان،
 نــذر کــردن و سفــره انداختـن و توسل جستن 
و واسطــه تراشــی بین خود و خــدا

 مراسـم ملی شــان،
 زنجیــر زدن و قمــه زدن و دستــه راه انـداختــن

 ســر گرمـی شــان ، 
روضـه خوانـی رفتن و نوحـه گوش دادن و زاری و گریــه کردن

 و از همه مهمتر فرهنگــ شــان، 
فرهنگــــ خشنونتـــ و شهادتــ استشهــادی استــــ.

 دل شیر میخواهــد که خلاف جریان آب شنـــا کنی...

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
سال نــــــــو مبــــــارک

آخریـــن روزهای اسفنــد است

از سر شاخ این برهنه چـنار

مرغکـــی با ترنمــی بیدار

می زند نغمــه ...

نیست معلومـم

آخرین شکــوه از زمستـــان است...

یا نخستین ترانــه های بهــــار ؟

زیباترین عکس نوشتـــــه ها و کارت پستال هـــــا
زیبــــــــــــــاترین عکــــــــــس نوشتــــــــــــــــــه هـــــــــــــــا


 
زیباتـــــرین عکـــس نوشته هــــآ و کــــآرت پستال هــــــآ

سلام دوستـــــآن عزیـــز ؛

 بــــرآی مشـــآهــده بیشتـــر به  کانال تلگــــرام

"کــــآرت پســـتـــآل هـــآی ِ پــــــژمـــآن"

به آدرس زیر مراجعه فرمایید.طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
خدایـــا مــــــرا دریــــــابـ ــ ـ ـ ـ ـ ( عیـــد سعیــد فطــــر مبــارکـــــ )


بـــرای مشــاهده مطلب بــر روی تصویــر زیـــر کلیک کنیــــد
ادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
غمگیــن تــرین کشـــور دنیــــآ . . .


مـــــــردم سرزمین من !مردمانی با خنده ها و گــــریه های پنهانی!

 مردمانــــی با مـــآسکــ هـــآی تاریخـــــی !

دیـــروز شادی در میـــدآن هــــآی ورزشی پشت نگـــآه 

تنـــد سیــــاست به تـــردیـــد

 تبــدیل می شـــد و امـــروز  انـــدوه هم میهنانـــم در پشتـــــ ِ  تیـتــرهــــآی 

سیـــآست زده روزنـــامه هــــآ گم می شـــود .

 بیچـــآره مـــردم ســـرزمین مــن ؛ بیچــــآره مـــن.

بیچــــآره مـــردمـــی کــه نــه جـــرات شـــآدی کــردن دارند 

نه حق گریستـــــن . . .


 بـــرای مشـــآهده بقیـــه  بــه ادامـــه مطلب بـــرویــــد . . .ادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
ســــآل نــــــو مبــــــــآرکــ ـــ ـ ـ ـ ـ
زیبــــآتــرین عکس نوشتــه هـــآ و کــآرت پستــآلهــــآ
بــــرای مـشـــآهده  به ادامه مطلبـــــ بـــرویــــد . . .

ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
انفـــرادی تـــریــن سلــول


 انفـــرادی تـــریــن سلــول


در انفـــرادی تـــریــن سلــول ، وقتی


بــر گــورهـــآی دستــه جمعــی احســاس


فــاتحـــه ی امیــدم را می خــوانــدم . . .


و تمــآمـــی سلســـله هـــآی مهــــر یکــــی یکـــــی


منقـــرض میشـــد . . .


وقتــــی سکـــوت را در قنــوت فـــریـــآد مــی کـــردم . . .


در انفـــرادی تـــرین سلـــول ســـایــه ی طلوعتــــ


در غـــروب


در هنگـــــامـــه ی ازدحـــام غـــرور


چقـــدر آزادم کـــرد . . .


 انفـــرادی تـــریــن سلــول


بــالاخره در زنــدگی هــر آدمــی ، . . .


یکــ نفــر پیــدا می شود کــه بــی مقدمه آمــده ؛


مدتـی مـانده . . .


قدمـی زده و بعـد امـا بی هــوا غیبش زده و رفتــه ....


آمـدن و مـانـدن و رفتـن آدم هــا مهــم نیستــــ . .


اینکــه بعــد از روزی روزگــاری ؛در جمعــی حرفــی از تـو بــه میــان بیآید ؛


آن شخص چگونــه توصیفــــ می کنــد مهم است . . .


اینکــه بعد از گدشت چند سال ؛ چــه ذهنیتی از هــم دارید مهــم است.


اینکــه آن ذهنیتــــ مثبت استــــ یــا منفــی . . .


اینکــه تو را چطور آدمــی شنـاخته ؛ مهــم است .


منطقــی هستــی و می شود روی دوستیتـــ حســابــ کــرد؟!


می گویــد دوست خوبــی بــودی برایش ؛


 یــا مهمتریــن اشتبــاه زندگــی اش شــدی . . .


اینکــه خــاطرات خوبــی از تــو دارد ؛ یــا نه بــر عکس  . . .


اینکــه رویایــی شــدی برای زندگــیش ،


 یــا نه درسی شــدی برای زندگــیش . . .


بــه گمانــم ذهنیــتی کــه آدمهــا از خــود برای هم به یادگار میگذارند ،


 از همه چیز بیشتــر اهمیتـــ دارد 


و گــرنــه همــه آمده اند که یکـــ روز بــروند . . .
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
زنــــــدگــــــی ِ مـــــن . . .


زنــدگــی مـــن ؛


آغــــآزش فکــــآهــــی همیــــن لبخنــــدهــــآی اجبـــاریستـــــ !


لبخنــــدهـــــآیی ،


 در پس قـــآبهــــآیی کـــه عکـــاسشـــآن مــن هستنــد ، محکــومنـــد . . .


عکـــآس، مـــرا محکـــوم بــه لبخنـــد زدن می کنـــد ،


تــــآ نـــرنجـــآنـــم دل ِ پـــر کینــــه بنـــده آی رآ . . .


قطـــــره ای بـــآرآن میشــــود در چشمـــانــم


و مینشینــــد بغضـــی در گلـــویــم تـــا شـــاهـــد نـــاتــوآن تـــریــن خــط هـــآ


بــر روی گـــونــه ام کــه تشکـــیل لبخنـــدی تلــخ می دهنــــد ؛ بـــاشـــم . . .


و ای کـــآش دلهــــآ در چهـــره هـــآ بـــود . . .


نمنـــآک می شـــود ،


چشمــــی کــه شـــآهـــد لبخنـــد زدن ،


بـــر وآژه واژه کلمـــه هــــایی است کــه هـــر کــدآم ،


دنیــــآیی از حـــرف نــــآگفتــــه انـــد . . .حـــآل و هـــوآی بـــدی ستـــــ !


ایــن روزهــــآ . . .


در هجـــوم بغضــــی نـــاگـــزیــــر می نــویســـم خـــود رآ


بــآ صــدآی دلنـــواز بنــــآن ،


در هـــوآی ِ حمـــاقتـــی تلخ و سکــوت ِ ســـاده یِ تـــرس !


بــه وسعت ِ حجـــم بــی مــــن بـــودن


در پـــرســه هـــآی غـــم یــآکـــریــــم خـــانــه ی مــآدر بـــزرگــــ


ایـــــن روزهـــــآ . . .


تکــــ ســوآرِ  جــــآده ی ِ وآژه هــــآی نـــآرستـــه ام 


عبــــور می کنــــم


خـــرآمـــآن خـــرآمـــآن از انتهــــآی شب


بـــآ دلی کلافــــه


و در می زنـــــم بـــر هــوس رختهــــآی کهنــــه


شبیـــه انگشتـــ ِ بـــآران ، بـــر شیشــــه ی ِ اتـــآق ِ قدیمــــی


هـــوآی فصــــل پنجـــم دارم . . .


بـــــرآی مشـــاهـــده بقیــه ، بــه ادامـــه مطلبـــــ بــــرویـــد . . .
ادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
زیبــــاتــریــن عکــس نــوشتــه هـــا و کــارت پستــالهـــا(17)

زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآزیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ

زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ

زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآبـــرای مشـــآهـــده بقیـــه جملــــات بـــه ادامــــه مطلبــــ بــــرویــــــد . . .
زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
چــــــرآهــــــای بـــی جــ ـ ـ ـوابـــ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ؟ ؟ ؟ ؟ ؟چــرا در هــر شــرایطی منافــع شخــصی را به منــافع جمع تــرجیــح می دهیــم ؟


چــرا یک عــمر از تــرس نــداری گــدا زنــدگی مــی کنیــم ؟


چــرا غــالبــا مهــارت را بــه دانش تــرجیح می دهیــم ؟


چــرا بیشتــر در گــذشـته به ســر میبــریــم تــا جــایی


 کــه آینــده را فــراموش می کنیــم ؟


چــرا از دور اندیشــی و بــرنــامه ریــزی عاجــزیــم و غالبــا دچــار روزمــردگی و


دچــار حل بحــران هستیــم ؟


چــرا عقب افتادگیمــان را بــه گــردن کشــورهــای قــدرتمنــد 


و توطئه آنهــا می انــدازیــم ؛


وبــرای جبــران آن قــدمی بــرنمی داریــم ؟


چــرا دیگــران را نصحیـت می کنیــم ؛ ولی خودمــان به آنهــا عمل نمی کنیــم ؟


چــرا هنگــامی کــه به هدفمــان نمی رسیــم آنــرا به حســاب


نصیب و قسمت یــا ســرنــوشت و بــدبیــاری می اندازیــم


ولی هــرگــز به تجــزیــه و تحلیل علل آن نمی پــردازیــم ؟


چــرا همیشــه آخــرین تصمیــم را در دقیقــه نــود می گیــریــم ؟


چــرا یک ایــرانی در کــانـادا یــا آمــریکــا به ســرعت پیشــرفت می کنــد ؛


ولی هموطنــان او در ایــران در حــال در جــا زدن هستنــد؟


چــرا مــرده هــایمــان را بیش از زنده هــایمــان احتــرام میگــذاریم ؟


چــرا در هیچ کشــور تــوسعــه یــافتــه ای "ســرعت گیــر" بــرای خودروهــا ایجــاد نمی کننــد ؟


چــرا بــرای تصمیــم گیــری بعــد از تمــام بــررسی هــای ممکــن


آخــر کــار استخــاره می کنیــم ؟


در غــرب دختــران جــوان آرایش نمی کننــد و آرایش خــاص پیــر زنهــااست ؛


ولی در ایــران  عکس ایــن جــریــان دارد ؟


چــرا جــراحــان ایــرانی بــر خلاف تعــرفــه هــای رسمی مبلغ کلانــی


 از بیمــار جــداگــانه دریــافت می کننــد؟


چــرا  فکــر می کنیــم بــا صدقــه دادن خــود را در مقــابل اقــدامــات 


نــابخــردانــه مــان بیمــه می کنیـــم ؟


چــرا در مکتبــــ ایــرانــی کشــورهــای مسیحــی و یهــودی خــداپــرستـــــ ؛

دشمــن و کــافــرنــد ؛ ولــی کشــورهــای کــوبــا و روسیــه و چیــن

کمــونیستــــ ؛ بــرادرنــــد ؟

چــرا در مکتبــــ ایــرانـــی خنــده و رنگــهــای شــاد جــلفــه ؛

ولــی گــریــه و رنگـــ سیــاه متــانتـــ ؟

مکتــبـــ ایــرانــی بــالــاتــریــن آمــار صــدقــه جهتـــــ دفــع بــلا در دنیــا رو داره

؛ ولــی نمیــدونــــم چــرا فقــر غــوغــا میــکنــه و هــم آمــار تصــادفــات

و تلفــات جــاده هــای ایــران ده بــرابــر میــانگــین جهــانیــه؟!


چــرا در ایــران فــارغ التحصیلان مــدیــریت و علوم سیــاسی غالبــا بیکــارنــد ،


 امــا در عوض سیــاستمــداران و مــدیــران کشــور همــه پــزشک ، مهنــدس


 ؛ روحــانی و یــا بنحــوی کــارشنــاســان رشتــه هــای دیگــرنــد ؟


 بــرای مشــاهــده بقیــه مطلب به "ادامـــه مطلبــ ـ ـ ـ "بــرویـــدادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
سال نــو مبــارک
وعده هـــای خــیالی . . .
بــرای مشــاهــده مطلب بـــر روی تصـــویــــر زیــر کلیک کنیـــد 
ادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
زیبــــاتــریــن عکــس نــوشتــه هـــا و کــارت پستــالهـــا(16)بـــرای مشـــاهـــده بقیـــه جمـلات به ادامـــه مطلبـــ بـــرویــد


ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
زندگی یعنی چه ؟

زندگی یعنی چه ؟زوزه تاریــخ ، کشتـــار زمـــان ، گــرگهــای گــرسنــه کــهن ،


کلاغـــان خبــر چیــن امـــروز . . .


کفتـــار خــونخــوار قــرن ، لاشخـــورهــای خــوشبختـــی ،


 نیــش عقــربهـــای بــدبخت . . .


کــرمهـــای لجــن خــوار آرزو ، طــاووس زیـبای نــاامیــدی ،


پــارس سگهــای امیــد . . .


خنــده هــای شیـــریــن مــرگ ، گــریــه تلــخ زنــدگــی ،


 بــوی عطــر فقــر و بــوی تعفــن ثــروت . . .


سیـــاهــی روزهــای روشــن ، روشنــایی شیهــای سیـــاه . . .


تکــرار غــروب همیشگـــی و خــورشیــد بــی رنگ زمــان . . .


زنــدگــی یعنــی چــه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟


انتظــار بـــی پــایــان ؟ یــایــان نــاامیــدی ؟ مــرگ انســان ؟


گــردش زمیــن ؟ پــرواز پــرنــده ؟ غــروب خــورشیــد ؟


انتظــار آزادی ؟ آغــاز بی پــایــان یــا پــایــان بــدون آغــاز ؟


اسیــران در بنــد تــاریــخ خــونین ؟


یــا نـــه نشستـــن یک پیـــرمــرد روی صنــدلی ؟


خمیــازه کــودک در گهــواره ؟


گــرسنگـــی محـــرومیـــن یــا خنــده کفــار ؟ یعنی کشتــی نــوح ؟


قــربــانی اسمــاعیــل ؟


شکستن بتهـــای سنگی بــا سنگهــای قیمتی ؟


یعنــی رویــا ؟ اشک ؟ گــریــه ؟ خنــده ؟ غـــم ؟ شــادی ؟


غصــه یــا مــرگ ؟


راستــی زنــدگی یعنی چــه ؟؟ . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
عیـــد سعیــد فطـــــــر مبــارکـــــ

بر روی تصویــــر زیــر کلیکــ کنیـــدادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
زیبـــاتــریــن عکــس نــوشتــه هــا و کــارت پستــالهـــا (15)بـــرای مشــاهــده بقــیــه جمــلات بــه ادامــه مطلب بـــرویـــد
ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
خوشبخت ترین افــراد ایــرانــــی (طنـــ(◕‿◕)ـــز)


بــرخی از مــورخان که اکثــرا کـارشنـاســان دهــه هفتــاد بــه بـالا بـودند


 کشف کــردنــد کــه دهــه ی شصتـی هــا خــوشبختــریــن


 انــسان هـایی بــودنــد


 کــه بعد از آدم و حــوا  پــا به این  کــره ی خــاکی  گذاشتنــد


 بــر این اساس هفت خــوان را می گـذراننــد .


خــوان اول : بحــران جنگ و شــیر خشک :


دیگــر در دهه ی شصت اصطلاحی بیــن زوج هـای جــوان وجــود داشت


می گفتنــد : بچــه کــه عمــر و نفســه ده تــاش کمــه !


به دلیل افــزایش کمیشــان از یکــ سـو و از ســوی دیگــر چینی هــا


 مثل حالا مهــربــان نبــودند کــه بــرامــون صــادر کننــد در نتیجــه


به طـور متـوسط هر دهه ی شصتـی  فقط هفتـه ای یکبـار شـیر می خورد


 چــون مــادرشــان به خــاطــر استــرس جنگ و فشــار روحــی کــه


 داشتنــد شیــری نــداشتنــد بهشــان بــدهنــد و البتــه به خــاطــر


تعــداد کمیشــان کشــور با بحــران شیــر خشک مــواجــه شــد ،


بحــران شـیر خشک هم مــزیت بر علت شــد تــا آنهــا


 با دست و پنجــه نــرم کــردن


 بــا این بحــران هــا در کــودکی  ، امــروز آمــاده ترین نسل بـرای اجــرای


 طرح هدفمنــد کــردن یــارانــه ها بــاشنــد !!!


خــوان دوم : مــدرســه :


دهــه ی شصتــی هـا  کلا خــوش شانس بــودنــد ،


در کلاس هــای شصت نفــره درس می خونــدنــد ،


آخــرین  یــافتــه هــای علم آمــار و احتمــال نیــز ثــابت کــرده


هــر چــه تعــداد دانش آمــوزان کلاس بیشتــر باشــد ،


احتمال اینکــه  معلم از دانش آموزی درس بپــرســد کمتــر است  ،


 البتــه این اصل در مورد دهه ی شصتــی هــا صــدق نمی کــرد


تــا معلم حضــور و غیــاب می کــرد یک ســاعت و نیم تمــام می شــد.


خوان ســوم : دانشگــاه :


کلا مسئولان هــوای دهه ی شصتی ها را خیــلی داشتنــد


 مــدام براشــان ســد ســازی می کــردنــد یکی از این ســد هــای


ســاختــه شــده ، در آن ســال هــا ســد کنکــور نام داشت.


 البتــه بــه جــای آب پشت آن داوطلب جمع می شــد .


مــزیت ســد کنکــور شبیــه ســدهای دیگــر این بــود


کــه اصلا ســوراخ نمی شــد و لازم نبــود کســی پتــرس بــازی


 در بیــاورد دهه ی شصتی هــا در پشت ایــن درب روزهــای بسیــار خــوشی


 را گــذراندنــد و شب و روزهــای بسیــاری را بــا تست هــای


چهــار گــزینه ای هــم آغــوش شــدند و نیــز بــه جنگ غــول کنکــور رفتنــد."بقیــــــه مطلب در ادامـــه مطلبــــ"ادامه مطلب

طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
1345470766
اعتــراف مــیکنــم کــه خستــه امخــــــدآیــــــا . . .

 

 بـر دل مــردم شهــر مــن انــدکــی شــادی بپــاش . . .

 

انــدکــی مهــربــانــی .. . انــدکــی دلخــوشــی . . . اندکــی . . .

 

خستـــه شــد ه ایـــم از ایــن هــوای در هــم کــه نــه بــارانــش هــوای 

 

2 نفــره را بــه یــادمــان مــی انــدازد 

 

و نــه آفتــابــش خــانــه هــایــمان را گــرمــی مــی بخــشــد.

 

خستـــه شــده ایــم از ایــن خیــابــان ممتـــد کــه حتــی تــابستــانــش

 

هــم بــرگــریــزان پــاییـــز را در دلمــان زنــده مــیکنــد.

 

خستــه شــده ایـــم از دیــدن نیمکتـــ هــایـــی کــه روی آن مــردی بــا 

 

سیگــاری در دستـــ ؛ خــاطــراتــ خــود را دود میـــکنــد.

 

خستـــه شــده ایــم از کتــابهــایـــی کــه پــایــانـــش همیــشه خــوش استــــ

 

در حــالــی کــه مــِیدانیــم ایــن خــوشبختیــهــای احتــمالـی


 فقــط در کتــابــــ اتفـاق مــی افتــد.

 

خســته شــده ایــم از دلبستــه شــدن بــه چــراغ آن و آف آیدیــهـایــمان ؛

 

 از بــودن هــایــی کــه فقــط زرد و بــی رنگــ شــدن یکــ چــراغ

 

 بــود و نبــودمــان را تعییــن مــی کنــد.

 

خستــه شــده ایــم . . .

 

از دنیــایــــی کــه هستـــ و نیستـــمــان در آن فقــط عــددی


 را تغییــر مــی دهـــد.

 

خــدآیــــا . . .

 

اعتــراف مــیکنــم کــه خستــه ام ؛

 

دلخوشــی هــایــم تــه کشیــده انــد. . .

 

راستـــی خــدایـــم. ..

 

مــی گــویــند 30 روز هــر ســالتــــ سفــره ی مهــربــانــی پهــن مــی کنــی ؛

 

 مــی شــود امســال مــا را بــه میهــمانیــه "دلخــوشــی"هــا ببـــری.

 

قــول مــی دهــم انــدکــ اندکـــ بــرداریــم کــه تــه دلمــان را نزنــد.

 

قــول مــیدهیــم ایــن بــار رو دل نکنیــم . . .

 

کــه یــادمــان بــرود چــه بلایـــی سـر دلخوشیهــایــمان آوردیــم . . .

 

خــدآیــم؟

 

 شنیــده ام. . .بــر ســر در خــانــه اتــــ ایــن آیــه حکـــ شــده استــــ؛

 

نبئُ عِـــبــادِی انِـــی انـــا الغفــورُ الــرحِــــیمُ

 

"بنــدگــانــم را آگـــاه کن کــه مــن بخشنــده ی مهــربــانم"

 

مــی دانــی . . .

 

مـــن بــه این آیــه ات دلخــوشــم  ؛ مــی شــود

 

 فقــط همیــن رااز سفــره ات بــردارم؟

 

آخــر بــرایــم دنیــا دنیــا دلخـــوشـی مــی آورد. . .

 

اجــازه مــی دهــی خــدایــم؟ . . ."ایــن مطلب رو پــارسـالم گـذاشتم واسـه همیـن

 خوندنش شایـد بـرای بعضـی از دوستــان تکــراری بــاشـه"
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
چــه خبــر در ایــران . . .

بـــــر روی تصــویــر زیـــر کلیــک کنیـــد . . .
ادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
جملات پــر استفاده در میــان ایرانیــان(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

۱- هــوی گـــوســفنــد چــه خبــرتــه؟!؟!

گـــوسـفند در اصــل به مـــوجـودی پشــمالو و بـی نزاکتــ گفتــه مـی شـود

 کـــه انــدک زمـــانی استــــــ

پــایــش را در شهــــر گــزارده ولـــی مـــا امــروزه بـــه راننــدگـــانی

 کـــه چــراغ قـــرمـــز را رد مــی کننـــد،

راننـــدگـــانـــی کـــه بـــه محـــض سبـــز شــدن چــراغ و جهتــــ یــادآوری خــاطـــره حنـابنـــدان

مــــادر بـــزرگشـــان بـــوق هــــای ممتــــد می زننـــــد،

 عــــابـــرانی کـــه از وســـط اتـــوبـــان رد مـــی شـــونـــد

 و یــــا صفــــ اتـــوبـــوس را رعـــایتـــ نمی کننــــد،

 بـــازیـــکنـــان تیـــم مـــلی فـــوتبـــال وقتـــی

مــــوقعیتــــی را خـــرابــــ می کننــــد و کســـانی کــــه مــــوقع راه

 رفتــــن پــــای دیــــگران را لــــگد می کنـــند مـــی گوییـــم:

 هـــوی گــــوســفنـــد چـــه خبــــرتـــه؟!؟!

2-بــابــا جـــون هـــر وقــت خــواسـتی بیـای خـونه ۲

 تــا شــمع هــم بـگـیر. چـون بـرق نـداریــم!

جمــــله ای کـــه طی مـــاه گـــذشته بســـیـــار پـــر کـــاربـــرد شــده استــــ

و از آنـــجــایـــی کـــه هـــر حـــرفـــــ دیـــگـــری در ایـــن رابطـــه بــزنیـــم 

تبــدیــل بــه سیـــاسـی مـی شـویـم و اینـا پـس دیــگـه چیــزی نمـی گیــم 

و مثــل شهــروند نمـــونه میـــریـم ســراغ مـــوضــوعاتــــ کــم خطــرتــر!

3-الــو! صــداتــ قـطـع و وصــل مــیشه.بــرو یــه جــا کــه آنتــن داشــته بــاشی!

طبـــق تحــقیقـــات بـــه عمـــل آمـــــده بـــه طــور متوســط

 نیمـی از زمــان مـکالـمه بــا تلـفن هـــمراه در اقصـــی نقــاط کــشورمــون

 صــرف گفتــن جمــله بــالا مــی گــــردد.

 شــایــان ذکـــر استــــ در پــــاره ای از مــــوارد جـــمــلاتـــــ دیــگری

بـــه جـــای جمـــله بـــالا بــه کـــار مــی رونـــد

 کـــه شــامـــل همـــین مضمـــون هســتنــد و عبـــارتــند از:

 قطـــع و وصـــل میــشی حــاجــی ،

 نقطــــه کــور ایســـتادی صـــداتــــ نمیـــاد، بـــرو اون خطـــت رو بـــفروش

 بـــا پــولش آدامــس بخـــر،

 ای مخـــابراتـــ فـــلان فـــلان شده،….. (ســـانســـور شد !!)

 بلده هی پول قبض بگیره!

4-آقــای مــجری، لطــفاً یــه کــم راهنـمایـی کنــید؟

منظـــور از جـــمله بـــالا مســابــقاتـــ تلـویـــزیـــونی و مـــجریـــان دلنــواز و جـــایزه هــای نفــیس

 (اعـــم از ســـاعتـــ مچـــی و دیـــواری و رومـــیزی و زیـــر مـــیزی 

و کنــــار مــیزی و اشـــتراک یـــک ســـال پوشـــک My Baby

 و دویـــست و چـــهل و نـــه تـــومان پـــول نقـــد و …)

و شـــرکت کنـندگـــان بســـیار بــاهـــوش

 (بـا بهـــره هوشی در حـــد جلبـــک های فتـــوسنتز کـــننده

 اعــماق اقـــیانوس ها) مــی بــاشــد.

معـــمولاً عـــبارتـــ « آقـــای مـــجری مــیشه یـــه راهـــنمایــی بــکــنید؟»

 بعـــد از قـــرائـــت ســـوال تــــوســـط مــجری بـــامــزه و تـــو دل بـــروی

 بـــرنــامه ، توســـط شـــرکـــت کنـــنده کـــه

 احـــتمـــالاً صـــغـــری ۳۴ ســــاله و تـــرشـــیده  

و یـــا کـــرم عـــلی ۱۴ ســـاله  و محـــصل مـــی بـــاشـــند،

پرسیــــده می شــــود (نگــاهی بــه شــرایــط ســنی

 و اجتــماعــی شــرکـت کننـدگــان

 ایـن مسـابقــه، خــود بــه تنــهایــی بــرای نشـون دادن

 سطـح نـازل ایـن بـرنـامـه هـا کـافیه).

تــــا شـــرکـــت کننده محـــترم بـــتوانـــد بــعد از راهنــمایی هـــای

 مــربوطه توســط مـــجری محتـــرم

(کـــه بســـته بــه آی کیـــوی شـــرکـــت کـــننده از حـــرکـــاتـــ مـــوزون

 تـــا گفتـــن جـــواب مســابقه تغـــییر مـــی کنـــد)

بـــه جـــوابــــ مــــورد نــظـــر دســـت بیــابـــد.

 ســـوالاتــــ بـــرنـــامـــه نیـــز مـــوضوعـــاتی

همچـــون آرامـــگاه خــواجـــه حـــافـــظ شــیرازی کجــــاســت؟ ،

تعـــداد انـــگشــــتان دســت و یـــا پـــا در انســـان چـــند تاســـت؟ ،

 علــی دایــی کیستـــ ، چـــرا زن نمــی گــیری و مــوضوعاتــی

 از ایــن قبیــل می باشــد!


"بقیــــــه مطلب در ادامـــه مطلبــــ"
ادامه مطلب

طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
بیــــا بـاور کنیــــم دنیــا ، بــرای زنـدگی زیبـاستــــــــ.دیگـــر هیچ آیینـــه ی آزرده ای


از اضطــراب سنگــ نخــواهــد گــریست


بلــبل هــای غمگیــن آن بــاغ دور


دوبــاره در صبــح روشنــی از نــور بــاز خــواهنــد گشت


و دیگــر کســی در آوازهــای آســان مــا


کلمــه ی کــوچکــی حتــی


از قــول ایــن شب ِ نــامــرد نخــواهــد شنیــد ؛


همیــن بــرای رضــایت ِ آب و اُلفت ِ آیینــه کــافی ست


تــا تشنگــان خستــه بفهمنــد


کــه مــا بــا پیـــالـه هــای نــوشــانــوش خــویش


خیلی زود


از کــوچــه هــای قــُرُق شــده ی ایــن شب ِ نــامــرد ، خــواهیــم گذشت . . .قــرص هــایت را کــه بــه نــرخ روز بخــوری


تمــام دردهــا ، بــر زهــر خنــده هــایت تقســیم پــذیــر می شــونــد ؛


آنقــدر کــه جنــون را در خــودت مــرتب می کنــی ،


مبــادا پــای آلزایمـــرت بــه خــواب رود ...


از روایت عشــق بلنــد شــو ، کنــار بــرو


بــاور کــن تــو آنقــدر پــرتــی ،


کــه هیچ عــابــری ، گذارش بــه تنهــایی ات نمی افتــــد . . .


گــاه همــانطور کــه از چشــم هــای عشق می افتــی


از زنـــدگی هــم سقــوط خــواهــی کــرد . . .
بیــا بــاورکنیــم دنیـــا ، هنــوز هـــم مثـل شبــــ زیبــاستـــــ

زمینـش هستــــــ

هـــوایــش هــــم

خـــدایــش مهـــربـــان بــــا مـــا

چقــــدر از غــــم ســــرودیــــم و چقـــدر بـــا غصــــه ســــر کـــردیــــم

رهـــایــش کــــن

کمـــی بگـــذر. . .

بیــــا بـاور کنیــــم دنیــا ، بــرای زنـدگی زیبـاستــــــــ . . .

 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
جمــلاتـــ مفــهومــی _ زیبــاتــریــن عکــس نــوشتــه هــا و کــارت پستــال هـــا(سری14)
ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ
ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
شهــرِ ســرد . . .هــوا ســرد است ، آدم هـــآ دیگـــر بــه مــاشیــن هــا


شبیــه شــده انــد در رفت و آمـــدی مبهــم انـــد . . .


بی ســرزمیــن تــر از بــآد بــه هــوای یــافتــن یکــ لبخنــد


در ســاعت صفــر ؛جهــآن را پیمــودم . . .


وقتـی کــه درد مشتــرک ، استخــوانهــآی مــرا سیــآه کــرده بــود،


وقتـی کــه مــن رو در روی سیــاهــی ایستــاده بــودم . . .


آنــاهیــد تکیــه گــاهــی بــود شگــرف ،


وقتــی کــه همــه ی خــاطــرات جهــآن را مــرور مــی کــردم ،


وقتــی کــه بــرای آزادی از هــزار راه عبــور می کــردم ،


چمــدانی سنگیــن . . .


دستــانــی خستــه بــا نگــآهــی منتظــر و قلبی نــا آرام . . .


پیــش رو جــاده ای بلنــد و شلــوغ بــا انتهــایی غــم انگیــز . . .


خیــابــان شلــوغــی کــه در آن احســاس تنهــآیی می کنــم . . .


مــی خــواهــم یکــ فنجــآن چــای داغ بنــوشــم و بعــد درنگــ کنــم


در لحظــه ای مــاننــد اکنــون ، لحظــه ای کــه بــاد ولگــرد آرام گــرفتــه


وســرود زنــدگـی بــا حضــور شمعــدانیِ هــا همــه جــآ پیچـیـده است . . .


لحظــه ای کــوتــآه کــه دیگــر تکــرار نمـی شــود. . .


از شهــر ِ ســرد انتظــار بهــآر نمی تــوان داشت . . .


از شهــر ِ ســرد انتظــار زنــدگــی نمی تــوان داشت . . .


قطــره هــآی داغ بــآران بــر دستهــآیــم مــی بــارنـــد. . .


نــه؛ بــاران کـــه نیست ، شــآیــد اشکــ خــورشیــد بــآشــد


کــه اینگــونــه دستهــآیــم را ،


کــه اینگــونــه قلبــم را ســـوراخ مــی کنــد . . .


مــن بــرهنــه ام در مــامــاتـــی ، چـــرآ کــه آنجــآ هــوا گــرم است . . .


از حــرفــ هــآی بــی ریــا . . .


مــن بــآ مــردم شهــر بــی لبخــند زنــدگــی کــرده ام . . .


آه چقــدر حــرفــ هـآی مــا نــزدیکــ بــه هــم است . . .


چقــدر دردهــآی مــا نــزدیکـــ بــه هــم استـــ . . .


در یکــی از ایــن روزهــآ روحــم را زنــده بــه گــور خــواهــم کــرد . . .


و نــوشتــه هــآی خط خطی ام را در پــرگـــآس ،


زیــر خــروارهـــآ درد چــآل خــواهــم کـــرد . . .


 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

تعداد کل صفحات : 11 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic