جهـــآن ســوم جــایی است کــه جـــآ نیست . . .جهــــآن ســوم جــایی است کــه در آن درآمــد دعــا نــویسی


از بــرنــامه نــویسی بیشتـــر استـــــ . . .


جهـــآن ســـوم جــایی است کــه تحصیلات هیــچ ارزشــی نــداره


 ولی اگـه آشنـا داشتــه باشـی بیشتـــر از فــوق لیســانس بـه کارت مـیاد


جهـــآن ســوم جــایی است کــه مــردمــش تو ســالــن


 مطالعــه مــی خــوابــن ، تــو پــارک درس مــی خــونــن


 و تــو محــل کــار بــازی مـی کننـــد . . .


جهــــآن ســوم جــایی است کــه آدمهــــا اگــر دلشــان بگیــرد ،


مجبــورند بــرونــد قبــرستـــان ،بیمــارستــان ،تیمــارستــان


 یــا آســایشگــاه ســالمنــدان ؛ تــا بفهمنـــد غــم هــای بــزرگتــری 


هــم هست ، نکنــد کــه دلشــان هــوای شــادی کنــد . . .


جهـــــآن ســوم جــایی است کــه یکــ دختـــر کنـــار خیــابــان


 می تــوانــد عــامــل اصــلی یکــ تــرافیکــ سنگیــن بــاشـــد . . .


جهــــآن ســوم جــایی است کــه تفــاوت بیــن شــادی کــردن


 و عــزاداری را تنهــا بــا دیــدن محــل بــرخــورد دستهـــا مــی تــوان فهمیــد . . .


جــهــآن ســوم جــایی است کــه هــر روز بیشتــر و


بیشتــر بــدبخت شــی امــا بــه بــدبختــی خــودت بگــویی خــوشبختـــی . . .


جهــــآن ســوم جــایی است کــه نــوجــوانــان


 آن روحیــه ی افــراد مســن را دارنــد ومیــانســال هــای


 آن خــود را مــرده حســاب می کننـــد . . .


جهــــآن ســـوم جـــایی است کــه راه سعــادت و نــزدیکـــی


بــه خــدا راه عــزاداری و غـــم است . . .


جهـــآن ســوم جــایی است کــه فقیـــران کشــور


خــود را نــادیــده مــی گیــرنــد و بــه نیــازمنــدان کشــورهــای


دیگــر کمک مــی کننــد .  .

 

جهــــآن ســوم جــایی است کــه مــردمــش روز بــه روز


پــس رفت مـی کننــد و پــس رفت خــود را افتخــار و


 پیــشرفت می داننـــد و علتــش را دیــن مــی داننـــد . . .


مـــردم مــا نمــی خــواهنـــد بــاور کننـــد کــه در


 کشــوری عقب مــانــده زنــدگــی مــی کنیـــم .  . .


جهـــآن ســوم جــایی است کــه جـــآ نیست . .  .بـــرای مشــاهــده بقیـــه مطلب بــه "ادامـــه مطلب" بــرویــدادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
امــروز بــا فــردا چــه فــرقـــی مــی کنـــد ؟ ؟ ؟ . . .

نفــریــن بــه صلیب شکستــــه ای کــه شکــانــد . . .


نفــریــن بـــه عقــایــدی کــه نسلــی را ســوزانــد . . .


نفــریــن بــه کــاخ هــایی کــه ســاختــه شــدنـــد ،


 تــا از آنـــان صــدای "دنیــای فــانــی ست" طنیـــن انــداز شــود . . .


نفــریـــن بــه زر و زور و تــزویــر کــه در پــوستـــــ


عــدالتـــ خــواهـــی بــه خــوردمــان داده شـــد. . .


نفــریـــن بــه بهشتـــی کــه دنیــایمـــان را جهنـــم کــرد . . .


نفــریــن بــه ســرهــآیــــی کــه خــم شــدنـــد تــا شکستــــه نشــونــــد . . .


آری ! مــن آن هفتـــاد خــط بــرجستـــه ی هفتــاد مثنــوی


 هفتــاد مَــن کــاغـــذ ِ ســرکــوب شــده ی هفتـــاد هـــزار ســال تــاریخــم . . .
بگــو چیکــار کنــم . . .


وقتــی شــادی  ، بــه دُم ِ بــادبــادکــی بنــد استـــــ


و غــم چــون سنگـــی ،


مــرا در ســراشیبــــ یکــ دره دنبــال مــی کنــد . . .


دلــم شــآخــه شــاتــــوتــی ستـــــ


کــه بـــآد . . .


خــونش را بــه در ودیــوار ؛پــاشیــده استــــــ. . .


 


وضــع مــا در گــردش دنیــا چــه فــرقــی مــی کنــد ؛


زنــدگــی یــا مــرگ بعــد از مـــا چــه فــرقــی می کنــد . . .


سهــم مــا از خــاک وقتــی مستطیــلی بیــش نیست . . .


جــای مــا اینجــاست یــا آنجــا چــه فــرقــی می کنــد . . .


فــرصت امــروز هم بــا وعــده ی فــردا گذشتــــ . . .


امــروز بــا فــردا چــه فــرقـــی مــی کنـــد ؟ ؟ ؟ . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
پـــدر . . .

پـــدر! گـــرچـــه خـــانــه مــا از آینه نبود؛


امـــا خستـــه‏ تــرین مهــربانی عــالم،


در آینـــه چشــمــان مــردانــه‏اتــــ،


کـــودکــی‏هــایــم را بــدرقـــه کــرد، تـــا امــروز بـــه معـنای تــو بـــرســم.


مــی‏خــواهــم بگــویــم، ببــخــش اگـــر پـــای تـک درخـتـــ حیــاطمـــان،


پنــهانـــی، غصــه‏هــایـــی را خــوردی کــه مــال تــو نبــودنــد!


ببــخش اگــر نــاخــن‏هــای ضــرب‏ دیــده ‏اتــــ را نــدیــدم کــه لای درهـــای


بســته روزگــار، مــانــده بـود و ببـخش اگــر همیشــه،


پیـش از رسیــدن تــو، خــواب بــودم؛


 امــا امــروز، بیــدارتــر از همیــشــه،


آمــده‏ام تــا بـــه جـــای آویختــن بـــر شــانـــه تـو،


بــوســه بــر بلنــدای پیشـانـی‏اتــــ بــزنــم.


ســایــه‏اتــــ کــم مبــاد ای پــدرم!


آن روزهـــا، ســایــه‏اتـــ آن‏قــدر بــزرگـــ بــود کــه وقــتی مــی‏ایستــادی،


همــه چیــز را فــرا مـی‏گــرفت؛


امــا امــروز، ضلــع شــرقــی نیمکـت‏هــای غــروبــــ،


لــرزش دســتانتـــ را در امتــداد عصایی چوبی می‏ریــزد.


دلــم می‏خواهــد بـه یک‏بــاره، تمــام بغض تــو را فــریاد کنـم.


سـاعتـــ جیبـی‏اتـــ را کــه نگــاه مــی‏کنــی، یــادم مــی‏آیــد


کــه وقتـــ غنچـه‏هــا تنـگ شــده؛ درسـت مثــل دل مــن بــرای تـواز کــودکــی در ذهنمــان کــردنــد کــه ؛


بــابــا نــان داد


امــا ، بــه راستــی ،


کــار بــابــا نــان دادن استــــ ؟!


و آیــا ایــن بــابــا ، قلبـــــ نــدارد ؟


آیــا ایــن بــابــا ، در نــانــش ، هیــچ عشقــی نیســت ؟


بــابــا آب مــی دهــد و نــان ؟


و آیــا بــابــا جــان نمــی دهـــد ؟


بیچــاره مــردی کـه فقــط ، بــا آب و نــان  شنــاختــــه شــده . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
جمــلاتـــ مفــهومــی _ زیبــاتــریــن عکــس نــوشتــه هــا و کــارت پستــال هـــا(سری13)ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
تقــــدیــم بــه آنــهایی کـــه ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩﻧـشـون ، ﻣُﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩنـــد
آدرس بـــدم تشــریف بیــاریــد یــه چــآی دور هــم بزنیـــم؟؟


قلمــــو کــاغــذ دستتــــ بــآشــه تــا بگـــم . . .


ســر همـــون خیــابــونــی کــه دختــرای شهــرم واســه


یــه شــب جــآی خــواب منتظـــر یــه مــآشیــن شــاســی بلنــدن ! ! !همــون مــآشینــــی کــه حـآجــی بــآ دور زدن


 مکّه خــریــده واســه پســرش ! ! !


اون خیــابــونــو مستقــیم بیــا ولـی چشــاتــو ببنــد ! !


بــاز کــه بـاشد چشــات ؛دلت سنگــ میشــه ! ! !


عــادی میــشه واست کــه ســـر چهــار راه محلمــون


دختــر 9ســاله داره می رقصــــه و پــدرش داره دف میــزنــه . . .


 واســه هــزار تــومنــی کــه تــو بهش نمیــدی ! ! !مستقیـــم بیــا و 8 ،7 دختــر بچــه ای کــه


دستشــون رو بــه سمتت دراز کــردن رو رد کــن ! ! !بیــا ســر یــه کــوچــه ،یــه مــرد 50 ســالــه


تــا کمــر خــم شــده تــو سطل زبــالــه ! ! !


دیــدیــش ؟ ؟ ؟اون کــوچــه رو  بپــچ بیــا تــو . . .


میــرســی بــه یــه خــونــه ای کــه زن 21 ســالــه


واســه اینکــه عــاقبتــش  مث دختــرای 


ســر خیــابــون اولــی نشـــه ،


داره رخت همــون حــاجــی رو میشــوره کــه واســه پســرش


مــآشیـــن شــاســی بلنــد خــریــده ! ! !


نـــه اینکـــه لبــاس شــویــی نــداره هـــا ! نـــه . . . داره ! ! !


ولــی از شمــا چــه پنهــون


حــاجــی دلش گیــر ایــن دختــرس ! ! !


بــا خــدا عهــد کــرده تــا وقتــی کــه یــه شب


 بــا ایــن دختــره نخــوابیــده ؛


 رختــاشــو بــده اون بشــوره . . .


رسیــدی مشتــی ؟ ؟ ؟


بشیــن پــای سفــره دلــم  . . .


چــای ،چــای خــونــه دل مــن از قهــوه ی


 اصــل فــرانســه هــم تلــخ تــره ! ! !


بــزن داداشـــم


بــزن خــواهــرم ! !


نــوش جــونت . . .


یــه چــای کــه ایــن حــرفــا رو نــداره . . .


دختـــر گــل ، اگــه پســر واقعـــاً دوست داشتــه بــاشــه . . .


بــدون نیــازشــم دوست داره . . .


مگــه شیــریــن نیــاز فــرهــاد و تــامیـــن کــرد


کــه فــرهــاد عــاشقــش شــد . . .؟ ؟ ؟


خــودتــو دریــاب ، اینجــا ســاده بــاشــی رو دست خــوردی . . .


دوست داشتــنتونــو خــواهشــاً کثیفــ نکنیــد . . .


آقــا پســر گــل نیــازتــو بــا حــرفــای قشنگــــ


و پــوچ عشـــق بــازی تــو کَت دختــر نکــن


 کــه فکــر کنــه دوســش داری . . .

 طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
سخنی چنــد بــر مــرده پـرستیمــا در عصــری زنــدگــی مــی کنیــم ،


کـــه بــرآی ســاختــن قــصــر بــرای مــردگــانمــان مــیکــوشیــم ،


هــزینــه هــای زیــادی را متحمــل مــیشــویـم ؛


و آنجـــآ را زیــارتگـــآه میکنیـــم ؛


غــافــل از اینکـــه زنــده هــای زیــادی هستنــد ؛


کــه بــی خــانمــان و بــی آشیــانـــه انــد ؛


بیــایــم بــه فکــر زنــده هــا بــاشیـــم ؛


مـــا مــرده پــرستـــان ِ ، زنــده کشـــیم . . .
ادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
دنیـــا سنــاریــوی بــی ســرو تــه استــــــ

بگـــــو سیبــــــ

 

قیــافـــه ی آدم هــآی  مــاتمـــزده را بــه خــود نگیــر بــازیگـــر

 

دنیــا سنــاریــوی بــی ســروتهـــی ستــــــ

 

پــــر از پــرســونــاژهــای بــی پــرستیـــژ


بگـــو سیبـــــ


تــا عکــس یــادگــاریتـــــ


کــاریکــاتــوری شــود


کــه بــه مضحــک تـــریــن ویــار اجــدادیـــش


پــوزخنـــد مــی زنـــد


دنیـــا سنــاریــوی بــی ســرو تــه استــــــ

 

 

از شعبــده بــاز هــم کــاری ســاختــه نیستــــــ . . .


گیــرم طنــاب بکشـــد از دل مــن تــا دل تــو


گیــرم بــا دستهــــایـــی بــه پهــلــو بــاز


کــه معلــوم نیستــــ بــرای حفظ تعــادل استــــ


یــا بــرای بغــل کــردن تــو


تمـــام طنــاب را راه بــروم و نیــفتــــم . . .


گیــرم گــرم بنــوشـی ام


گــرم بپــوشــی ام


گــرم ببــوسـی ام


گــرم تــر . . .


یــا گیــرم ایــن لبخــند گــرمت


ســوژه ی معــروف تــریــن نقــاش قــرن بعــد شــود


بــا ایــن هـــا


چیــزی از قــد تنهـــایی هــای مــن


آب نمیِ رود  . . .


و هنــوز شبــ هـــا روی شعـــرهــا


از ایــن پهـلــو بــه آن پهلــو . . .


بــرای دوستــــ داشتنـــــ


لبخنــدهــایت را نــه


دلتــــ را لازم دارم . . .


 

بــرای کنــار هــم گـذاشتــن واژه هــا ،


دست قلمم بیـش از آنچــه فکــر کنــی خــالــی استـــــ !


وبیش از آنچــه فکــر کنـی احســاس می کنــم بــه نــوشتــن مجبــورم . . .


شــایــد ایــن هــم خــاصیتــــ ِ داشتـــن ایــن صفحــه ی مجــازی استــــ ؛


میــان جــاده هـــا کــه مــی آمــدم ، ســرم پــر از فکــر بــود . . .


فکـــرهــایـی از آن دست کــه بــه هــر نیمــه ای مــی رسیــدم


احســاس مــی کــردم بیــش از ایــن رخصت پیش رفتــن نــدارم


چیــزهــایی مثــل ِ ،


آینــده ؛ رفتــن  ؛ مــانــدن . . .


حــالا امــا انـدیشــه ای نیستــ بــرای بــه واژه در آوردن . . .


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
جمــلاتـــ مفــهومــی _ زیبــاتــریــن عکــس نــوشتــه هــا و کــارت پستــال هـــا

ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ


ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
درد مــن درد مــردم زمـــانـــه استــــــ . . .

 

کـودک بــی قــرار ســرزمیــن مـــن


اشکـــ تــو درد مــن استــــ


قطــره قطــره هــای اشکـــهــای تـــو دریــای درد مــن استــــ


کــودکــ بـی تــاب ســرزمیــن مــن


غــم تــو ، غــم مــن استــــــ


ذره ذره ی غمهــای تــو


دنیــای غــم مــن استـــــ


ای دردت بــه جــان بی تــاب خستـــه ام


گــریــه مکــن


بــه جــای تـــو مــن مــی گــریــم


مــن اشکــ می ریــزم


غصــه مخــور


غصــه هــایتـــــ . . .


غمهــایتـــــ . . .


بــرای مـــن


بــه جــای تــو مــن غصــه خــواهــم خــورد


بــه جــای تــو مــن خــواهــم ســوختــــــعیــد نــزدیکــــ استـــــ

 

و بــا ایــن فــاصلــه طبقــاتــی کــه در جــامعــه کــاملا بــه چشــم مــی آیــد ،

 

انــدوهــی  بــزرگـــ در راه استـــــ.

 

بچــه هــا و نــوجــوان هـــا مــی بیننــد کــه در کشــوری کــه آنهــا

 

هــم از دارایــی آن سهمــی دارنــد ،

 

بــرخی دارنــد از پــولــداری بــه در ودیــوار مــی کــوبنــد

 

و بــرخــی بــس کــه دو دو تــا چهــار تــا مــی کننــد پــاکــ حســاب

 

زنــدگــی از دستشــان در مــی رود.خــدایا ! !

 

نمیــدانــی هــوای خانه گــاهی چقــدر دلگیــر مــی شــود

 

دیگــر نــه اشک درمــان استــــ نــه خنــده هــایــی از ســر بــی خیــالــی . . .

 

بــه هــر ســو پنــاه می یــرم تــا از خــود بـگــریــزم . . .

 

غمــی نهفتــه در وجــودم فــریــاد مــیزنــد . . .

 

اگــر بگــویــم نمی دانــم آن هنگــام چــه می خــواهــم

 

بــاور کــن . . .

 

بــه هــر چــه مــی انــدیشم تکــرارش  قلبــم را مــی آزارد. . .

 

بــایــد فــریــاد بــزنم . . . بلنــد . . .بــلنـد . . .بلــندتر ،

 

 امــا کسی نبــایــد درد دلــم را بشنــود . . .


چــه کســی لایق استــــ

 

تــا بــرایــش از غمــی بگــویــم کــه در نگــاه گــدای ســرگــذر دیــدم!

 

چــه کسـی مـی فهــمد. . .

 

وقتــی مـیگــویــم :بــه فــریــادم بــرس !

 

هیچکس . . .

 

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
عکــس نـــوشتـــه _ کــارت پستــال زیبـــــاادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ
ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
مــردم بیچـــاره ســرزمیــن مــن . . .


اینجـــا ســرزمیــن مــن است . . .


جــایی کــه مــردهــایــش دوستــ نــدارنــد شبیــه مــرد بــاشنــد . . .


مــا هیــچ نمــی ســازیــم ؛


ولــی بــدان هنـــر نــزد مــا اســت و بــس . . .


اینجــا همــه بــه بهشت مـی رونــد چــون حجــاب اجبــاریست . . .


شــاعــر زیــاد داریــم ، ســرود مــی ســازنــد . . .


حســابـی خــودمــان را تعــریف می کنیــم . . .


مــردمــان شــادی هستیــم و بــرای همــدیگــر جــوک مـی ســازیــم . . .


اینجــا ســرزمیــن مــن است . . .


ســرزمیــن مــردانــی کــه حجـاب را بــرای نـاموسشــان 


اجبــاری ولازم مــی داننــد . . .


ولـی حجــاب دیگــران را عقب مــانــدگــی مـی پنــدارنــد . . .


اینجـــا زنــده هایــش در آرزوی سقفــی شکسته انــد . . .


و مــردگــانش زیــر بــارگــاههای طلا خــوابنــد . . .


در ایــن تحــریــم عــده ای در بستــر بیمــاری در انتظار


 دارویــی خــارجی جـان میدهنـــد


و هنــوز تــاجــران ایــن ســرزمیــن در پــی واردات ؛ سگ ،عطــر ولبــاسنــد 


چــه استقبــالی می شــود از سگ، گــربــه ، عطــر ولبـاس . . .


اینجــا تقلیــد یکــ فــرهنگــ شــده و تبعیض یــک قــانــون . . .


تنهــا افتخــار مــا کتیـبه ها و خــرابــه های گــذشتگــاننــد . . .


مــا خــود چیــزی نــداریــم فقط رقاصیم بــه ســاز غــربی ها میرقصیم . . .


اینجــا ســرزمیــن مــن است . . .


ســرزمینــی کــه در آن


زیرگــذر و تــونل جــای بــوق و فــریــاد استـــ . . .


جــوانــی مـاشینش را بیمه قمــر بنی هــاشم میکــند . . .


مــردی بخــاطــر کــم حجــابی بــه زنش تهمت فــاحشــه میــزنـد . . .


دختــری کلیــد بختــش را در دست فــال فــروشــان میبینــد . . .


شخصیت هــای بــزرگ ســوژه خنــده انــد . . .


بــرای استخــدام عــلم ، درک ، شخصیت ، مــهم نیست . . .


انگــار عقب مــانــدگــی زیــر پــوست ســرزمیــن مــن استــ . . .
آدم هــای ســرزمین مــن بــه اسم دیــن و مذهب نمــادیــن


 و بـی ریشــه شـون


 اونقــدر بــی دیــن و مذهب رفتار مــی کننــد کــه دست مایــه


تمسخــر دینــداران و کــافــران هستنــد . . .


مردم ســرزمـیـن مــن بــه امیــد خــانه هــای بهشتی ،


ثــروت مــال و منال بهشتی ،اموالشون رو در حساب هــای بــانکی


آنچنــانی فقط پــس انــداز مــی کننــد !


مــردم ســرزمیــن مــن امیــد دارنــد در حــالیکــه اســاس دیــن رو مـورد


بــی توجهــی قــرار میــدن ، بــا  عبــادت و دعــا ،


تــوی دنیــا کــه نــه ، تــوی اخــرت بهشت داشتــه بــاشنــد !


مــردم ســرزمین مــن بــه امید حــوریــان و غلامان بهشتــی ؛


همســران خــودشــون رو نــادیده مــی گیــرنـد . . .


مــردم ســرزمیــن مــن دنیــا رو بــا دستـان خــودشــون جهنــم کــردنــد


و بــه خــودشــون وعــده بهشت آخــرت رو میــدن !


مــردم ســرزمیــن مــن نــاآگــاهنــد نسبت بــه بــی ایمــانــی


 عمیقــی کــه تــوی دلهــاشــون ریشــه کــرده و بــاز بهشت 


رو از آن خــودشــون می دونن !


مــردم ســرزمیــن مــن بنــدگــی رو از خــاطــر بــردن


و خــدایی مــی کننــد تــوی دنیــا . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
عــکـــس نــوشتــــه
ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ


ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
خــدایــم را بــه مــن بــازگــردانیــد
با کــدامیــن ســـاز بــرقصــم


 

نــزد کــدام خــدای بــه سجــده آرم استخــوانهــای شکننــده ام را

 


و نمــاز خــوانــم بــه کــدامیــن قبلــه


 

دروغ . . .


 

آدم کشــی . . .

 


جنگ و فــریب و فــریب وفــریب


 

چــه اعتبــاری مــانــده شمــا را

 


مــن اعتقــاد نــدارم خــدای کــودکــی را کــه گــرسنــه مــی میــرد


 

مــی گیــرنـد دنیــایش را تــا بهشتــش دهنــد


 

گــرفتیــد دنیــایــم را


 

بهشتـــم را خــود مــی فــروشــم


 

بــا تمــام حــوریــانــش

 


بــا تمــام درختــان و ســایــه هــا و غــلامــانــش

 


همــه چیــز ارزانــی خــودتــان

 


هیــچ نمــی خــواهــم


 

خــدایــم را بــه مــن بــازگــردانیــد
یــــادش بخیــر  کــودکــی . . .نــردبــان مــی گــذاشتیــم بــرویــم پشت بــام ؛شــایــد مــاه را بگیــریــم ، شــایــد خــدا را ببینیــم . . .


 

حــالا قــد کشــیــده ایــم


 

و خــدا از رگ گــردن بــه مــا نــزدیک تــــر شــده . . .یــادمــان مــی رود . . .


 

و تــو ای مــاه تــر از مــاه بــه رســم دوسـت داشتــن بــاز نــردبـــان مــی گــذاریــم ؛ روی بــام دلمــان مــی نشینیــم شــایــد تــــو مــا را ببینـــی . . . 

سلام دوستان خوب مــن. 

خوشحــالــم کــه دوبــاره بــه جمــع شمــا برگشتــم


 


 و ممنونم از همــه ی شــما کــه بــه یــاد مــن بــودیــد.


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
مهنــدس بیکــار

در زنــدگــی زخــم هــایی هستــــ کــهمـثل خــوره روح آدم را آهستــــه در انــزوا مــی خــورد  ومــی تــراشــد ایــن دردهــا را نمــی شـــود بــه کســی اظهــار کــرد چــون عمــومــا عــادت دارنــد ایــن دردهــای بــاور نکــردنــیرا جــزو اتفــاقــات و پیــشآمــدهــای نــادر و عجیبـــــ بشمــرنــد . . .و اگــر کســی بگــویــد یــا بنــویســد، مــردم بــر سبیــل عقــایــد جــاری و عقــایــد خــودشــان سعــی مــی کننــد آنـــرا بــا لبخنـــدشکــاکـــ و تمسخـــر آمیــز تلقــی کننـــد . . .اهــــل دانشگــــاهــم !خــوب مــی فهــمم سهـــم آینــده ی مــن بیکــاریستــــــ ! ! !مــن نمــی دانـــم چــرا مــی گــوینــــد مــرد تــاجـــر خــوب استـــــ ! ! !و مهنــدس بیــکــار ، و چــرا در سفــره مــا مــدرک نیست ! ! !"چـشــم هــا را بــایــد شستـــــ جــور دیگـــر بــایــد دیـــد"بــایــد از آدم دانــا تــرسیــد ! ! !بــایــد از قیمــت دانــش نــالیــد ! ! !و بــه آنهــا فهمــانــد کــه مــن اینجــا فهــم را فهمیــدم . . .ســلام دوستــان همیشگــی مــن .دوستــان عزیــز وبلاگ شخصــی پــژمــان تــا بعــداز کنکــور کــارشنــاســی ارشــد بــروز رســانی نمــی شــود ،بعــد از آزمــون ِ ارشــد اگــر انگیــزه و وقت کــافــیبـرای نوشتــن و وبلاگ نویــسی داشتــم کــه دوبـاره مثل قبــل مطلب میــذارماگــرم نــه کــه دیگــر هیچ.بــراتــون بهتــریــن هــا رو آرزومنــدم بــدرود . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
یـــادتــــ بخیـــر روزهـــای کـــودکـــی........!تجــــربه هـــای زیـــادی دارم،

 


از آن زمـــان کـــه آرزوی ســفـــر

 


بـــا هـــواپیمـــای چــوبـــی کـــوچکــم را داشتــم

 


تـــا غــم بـــزرگ تنـــها مـــاندن آدم برفـــی وســط حیـــاط !!

 


و آدم بـــزرگ هــایــی کـــه مـــدام درگوشــم میگفتنـــد یـــادش بخیـــر کـــودکــی

 


و مــن هــاج و واج نگـــاه میکـــردم !!!

 


تـــا امــروز کـــه چشمــانم را مــی بنـــدم و میـگویـــم

 


یـــادتــــ بخیـــر روزهـــای کـــودکـــی........!هــــی رفیــق دهـــه شصتـــی . . .میــدونــم تـو جــوونــی پیــر شـــدی . . .مــی دونــم آهنگــــ یــو یــو بــازی کــردنتــــ آژیـــر قــرمــز بــود . . .مــی دونـــم واســه دوچــرخــه و آتـــــاری معــدل 20 آوردیو هــرگــز نخــریــدن بــراتـــــ . . .مـــی دونـــم کلاســاتــــ پــُــر آدم بــود . . .مــی دونــم . . .حـــالا بــایــد هــم کــلام نســـل "جــاستیــــن بــایبـــر" شــوی !!!کــسایـــی کــه شــلوار را تــا نصفـــه کشیــد ه انــــد بــالا و افتخــار مــی کننــد !!!سختــــ استـــ رابــطــه ات بــا ســلنــا و جنیفـــر و آنجلینــــا ! ! !سختـــ استــــ فهمیـــدن عجیــجــم و عجقـــم ! ! !ببیـــن منــــو ؛ســر تــو بگیــر بــالا  ؛گــریــه نکــن رفیـــق ؛در عــوض یــه مــرد و یــه زن واقعـــی بــار اومــدی . . . 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
"دزد" اشتبــــاه چـــاپـــی ِ "درد"استـــــــ . . .

وقتــــیعقیـــده ؛ عقــده خــوانــده مــی شــود . . .و نــور چــراغ در آبــــ ، مهتــابـــــ تلقــی مــی شــود . . .و متــانتـــــــ زمیـــن زیــر بـــرفـــــ یــخ مــی زنــد . . .آن وقتـــــ استـــــ کــهنــان از  یتیـــم خــانــــه مــی دزدیـــــم ؛و مــی فهمیــــم کـــه . . ."دزد"


اشتبــــاه چـــاپـــی ِ "درد"استـــــــ . . . 

خـــدایــــــا یکـــــ دقیقــــه کــه نـــه ؛ عمـــری سکـــوتــــــ مــی کنـــــمبـــه احتــرامِ پیـــرمـــردی کــه در آغــوش همســـرشدر حســـرتــــــ نــداشتــــن تــوان خـــریــد دارویــــی فــوتـــــ ـ ـ ـ ـ ــ کـــرد . . .بــــــه من در کــــودکـــــی بـــــــارهــــــا آمــــوختــــــه انـــــدکـــــه همـــــه آدم هـــــا مــــی‌‌مـــیرنــــد


 

ولـــــی‌ کســـــی‌ بـــــه مــــن هیچــــگـــــاه نیــــامـــوختــــــکـــــه همـــــه آدم‌هـــــا زنــــدگی‌ نمی‌‌کننــــد


 

و کســـــی‌ بــــه مــــن نیــــامـــوختــــ کـــــههـــــر تــــولــــدی آغـــــاز هـــــر زنــــدگی‌ نیستـــــ


 

همـــــانطــــوری کـــــه هـــــر مــــرگــــیپـــایـــــان هــــــر زنــــدگــــی‌‌ نمــــی‌ بـــــاشــــــدهــوایِ مــن . . .هــوایِ قــلمـــی ستــــــ . . .کــه از داغـــی ِ ایــن همـــه درد آبـــ شـــدهـــوایِ مــن . . .هــوایِ واژه هـــــایــــی ستــــــــکــه از سطـــر سطـــرِ آسمـــان دلــم پــَـــر کشیــدنـــد . . .

دنیـــای عجیبـــــی ستــــــ دنیـــای مــا آدمهــــا . . .

دنیـــــای عجیبـــی ستـــــ ، دنیـــای مـــا آدمهـــــا . . .بـــرهنـــــه مــی آییــــــم ؛ بــرهنـــه مــی رویـــــمبــا ایــن همـــه عــریــانــــی ؛قلبـــــ هیچکــــس پیــدا نیستــــــ  . . .دوستــــــ مــی داریــم ؛ دوستــــ داشتـــه مــی شــویـــم ،بــا ایــن  همــه تنهـــاییـــــم . . .بــه زنــدگـــی خیــلی هــــا غبطـــه مــی خـــوریـــمخیــلی هــا بـــه زنــدگــی مــا غبــطــه مــی خــورنـــد ؛بــا ایـــن همــه هــرگــز راضــی نیستیـــــم . . .همــــه روزی مـــی میـــرنـــد ؛ همــه روزی مــی میـــریــمبــا ایــن همــه حــرص مــا را یــایــانــــی نیستــــــ . . .در حــالــی کــه همیشــــه از درد زیستـــن مــی نــالیـــم ؛همــــه گــاهـــی گنـــاه مــی کننــد، همــه گــاهــی گنــاه مــی کنیــمبــا ایـــن همـــه مــا مقصـــر نیستیــــمو انگشتـــــ اشــاره مــان همیشـــه ســوی دیگـــریستــــــ . . .دنیـــای عجیبـــــی ستــــــ دنیـــای  مــا آدمهــــا . . .راز خـــآصــــه شهـــر مــن اینـــــه کـــه پـــول جــایِ درد و مـــی گیـــره . . .  !!
ایـــن شهـــر ؛شهـــر قصــه هــای مــادر بــزرگــ نیستــــــکــه زیبـــا و آرام بــاشــدآسمــانــش را هــرگــز آبــی نــدیــده اممــن از اینجــا خــواهــم رفتــــــو فــرقــی هــم نمــی کنــد کــهفــانــوســی داشتــه بــاشــم یــا نــه ،کســی کــه مــی گــریــزد از گــم شــدن نمــی تــرســد . . .


"خــوبــی را آرزو مــی کنــم بــرای آنهـــا کــه


 

یــاد نگــرفتنــد بــد بــاشنــــد" ؛"مثــل تـــو"

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
خـــدایـــا بـــه آسمـــانتــــــ چیـــزی بگــــو . . .

دیشبــــــ گــــــرسنـــه  بـــود ؛


دختــــری  کــه مـــُــرد


چــه آســان بــه خــاکـــــ پــس دادیــمـــش


و همســایـــه اش زیــارتـــش قــبــول . . .


دیشبــــــ از سفــــر رسیـــد ؛


مـــکــه رفتـــــه بـــود . . .


در دنیـــایــــی کـــه بـــرای یکـــ تکـــه سیبــــــ


تمـــام ِ بهشتیــــان زمیـــن گیـــر شــده انــــد


 چــه انتظـــار غـــریبـــــی استــــــ عـــدالتــــــ . . .


در حیـــرتــــم . . .


آن کــودکــی کــه نیــازمنــــدِ کمــکـــــ استـــ . . .


ولـــی آن "عــــکـاس" منتظـــــر "سیبــــــ گفتـــن" کـــودکـــ استــــــ . . .


 

 بــاران میبـــاریـــد . . .


از درزهـــای کفـــش کهنــــه کــودکــــی؛ ســـردی بــاران را . . .


وقتـــی کـــه از کنـــار نــانــــوایـــــی رد مــی شـــد . . .


از نگـــاه نــاتــوان بـــرای خـــریــد نــان ِ داغ ؛


عـــشـــق را دیـــدم


کــه در چشمــانــش بــه مــراوریـــد شبیـــه تـــر بـــود !


خـــدایـــا بـــه آسمـــانتــــــ چیـــزی بگــــو . . .


خـــدایـــا . . .


مـــن بــه عنـــوان بنـــده ؛ حــاجتـــم را گفتــــــم . . .


تـــو هـــم کـــه خـــدایــــی !


امیـــدوارم اگـــرقـــرار بـــر، بـــر آورده نـــشــــدنـــش هستــــــ ،


از حکمتــــــ تــــو بـــاشـــد تـــا بـــی لیــاقتــــی مـــن . . .


"بــه ســلامتــــی پســـری کــه ازش پـــرسیــدم چنـــد ســالتــــه؟ 


آهســتـه گفتــــ : آخـــراشــــه . . ."
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
جهـــآن ســـــوم . . .

وقتـــــی فهمــیـدی قــرار نیستـــــبــا هــر زن یــا دختـــری کــه دوستـــــ شــدیبـــه رختـــخــوابــــ بــری ؛هـــر وقتـــــ یــادگـــرفتـــی بــدون تــوقــع دوستــــی کنـــی ،هـــر وقتـــــ فهمــیدی هــر کســی کــه دوستتـــــ شـــد ؛دوستـــ دختــرتـــــ نیستـــــ و بــرای جــوابــــ ســلامــشبــایــد بــه یکــــ ؛ علیکـــــ محتـــرمــانـــه فکــر کــنینــه بــه پیــدا کــردن مکــان خــالـــی ؛اونــوقتــــ مــی تــونـــی روی ِ همـــراهـــی و همــدلــییکــ جنـــس مخــالفـــــ حســابـــ کنـــی ! ! !جهـــآن ســـــوم  جـــاییستــــــــ کِـــــــه . . .در آن پســــری ؛دختـــری را فـــریبـــــ مــی دهـــد و بکــارتــــ او را نـــابـــود مــی ســـازد . . .و دختـــریبـــه کمکــــ دکتـــر تظاهــــر بــه بکـــارتـــــ مــی کنـــد . . .و پســـر را فــریبـــــ مــی دهــــد . . .  ! ! ! !کمــی صبــر کــن ؛حــوصــله کــنپــایــان کتـــابــ را بــا هــم خــواهیم خــوانـــد
حـــالا بخــوابـــ تــا فــردا صبــح ؛فــرصتــــ بــرای گــریستـــن بــر ایــن روزگــار بسیـــار استــــ ـ ـ ـ


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
حسیــــن هنــوز هــم مظلــــوم استـــ ـ ـ ـ . . .

حسیـــن هنــوز هــم مظلــوم استــــ . . .چــون وقتــی محــرم مــی آیــد . . .آقــای . . . رییــس بـــزرگتـــریـــن بنگـــاه ملکــــ و مــاشیـــن شهـــر ؛یکـــ مـــاه تکیـــه راه مــی انــدازد ،و خــودش در روز تـــاســوعـــا ســر مــردم را گِــل مــیمــالــد ،و یــازده مــاه هــم ســرشــان شیـــره . . .هـــی بــاران ! دلتــــ را خــوش نکـــن بــه ذوق مــردم از بـاریدنتــــ . . .ایــن جمــاعتــــ !!!زمــانــی تــو را مــیخــواهنـــد کــه بــرایشــان صــرفـــ داشتـــه بــاشــی وقتـــی دلشــان تــو را میخــواهـــد کــه هــوا گــرم بــاشــد ؛ زمیــن خشکـــــ بــاشـــد . . .همیـــن کــه خیســشــان کنـــی لبــاسـشــان کثیفــــ شــود همیــن کــه نــاخــواسـتـــه ضــرر بــرســانـــی همیــن کــه بــرنــامــــه هــایشــان را لغــو کنـــی تــو را بــه فحــش خــواهنـــد کشیــد . . .نــوشتـــه هــایـــی هستـــنکــه خــوندنشـــون سنگینــــه حــال آدمــو عــوض مــی کننــد ؛ضــربــان قلبــو بــالا می بـــرن و پـــُر انــد از غـــِم شیــریــن . . .دوستــــ داری مــرورشــان کنــی و بعــد هــم یــاداشتـــی پــاش بنــویــسی ؛امــا بعضــی نــوشتــه هـــا سنگیــن تـــرنــد . . . نمــی تــونــی بیــش از یــه بــار بخــونیشــون . . .خــط بــه خــط کــه پــاییـــن میــری کلمــاتــش . . . آوار مــیشــن رو ســرتـــ . . .رو شــونــه هــاتــــ سنگیــنــــی مـی کننـــد . . .بــد دردیـــه . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
بــالاتـــر از سیــاهــی نیــز رنگـــی هستــــ و آن رنگــــ روزگــار مــاستـــــ

آسمـــان شهـــرم ابــری . . . روی زمینــش کســانــی قــدم مــی زننــد کــه همــه "نقــابــــ" بــه صــورتـــ دارنــد . . .عشــق هــای کلیشـــه ای . . .اینجــا صــدای تپیــدن قلبــــ مــادر بــرای مســافــرش زیبــا نیستـــــ . . . اینجــا صــدای فنــر تختـــ هــا زیبــاستـــــ . . .اینجــا کســـی مشــامــش قــد نمــی دهــدکــه بــویــی از انســـانیتــــ ببــرد . . .سهــرابــــ یــادتـــ بخیــر. . .اینجـــا قــایــق ســازی وجــود نــدارد . . .راستـــی . . .قــایقتــــ را بــه آبــــ انــداختـــی ؟؟اینجــا "فــورانـــر" و "پــرادو" مــی ســازنـــد . . . اینجــا کــســی مــرامــش قــد نمـی دهــــد قــایقــی بســازد و دل بــه دریــا بــزنـــد . . .اینجــا مــردمــم دل بــه خــانــه خــالــی هـــا مــی زننــد . . . ســرزمیـــن خشکـــی هـــا . . .سهــرابـــ یــادتـــ بخیــر . . .
ایــن روزهـــا ؛ سکــوتــــ هــم ســرشــار از ســروصــداستـــــ . ایــن روزهـــا ؛ حــرفـــ حســابـــ مــاشیــن حســابـــــ  مـی خــواهــد .ایــن روزهــا ؛ خــط فقـــر از خــط نستعــلیــق چــشـم نــواز تــر استـــــ. ایــن روزهـــا ؛ وجــدان کــاری بسیــار خــوبــــ استــــ بــه شـــرط آنکـــه کــاری وجــود داشتـــه بــاشــد. ایــن روزهــا ؛ ســر و صــدای سکــوتــ هــم آزارم مــی دهــد . ایــن روزهـــا ؛ بــالاتـــر از سیــاهــی نیــز رنگـــی هستــــ و آن رنگــــ روزگــار مــاستـــــ . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
خــرابــ شــود شهــری کــه بــاکــره نــدارد . . .


بــا دختــری دوستــ مــی شــوی بکــارتــش را بــا حقــه مــی گیــری سپــس او را بــا کــولــه بــاری از احـســاس شکستــــ خــورده رهــا مــی کنــی و بــرای ازدواج بــه دنبــال دختــری بــاکــره مــی گــردی . . .و فــریــاد مــی زنــیخــرابــ شــود شهــری کــه بــاکــره نــدارد . . .بــی آنکـــه بــا خــود بگــویــی مــن خــودم جنــس ظــریفــی را شکســتــم . . .دختـــرکـــــ کــوچکـــم . . .! عــروسکتــــ را زیــاد در آغـــوش نگیـــرگــاه گــاهــی خــانــه ی شنــی کــه مــی ســازیخــودتـــ خــرابـــ کــن !دختــــرکــم . . .!گــاهـــی بــا هــم بــازی زیبــایتــــ قهــر کــنو زیــاد بــه گــریــه ی او اهمیتــــ نــده ؛عــادتـــ کــن؛ بیــامــوز ؛بــرگــ هــای گــل گلــدانتــرا زیــاد لمــس نکــن ، ممکــن استــــ بــه آن عــادتــــ کنــی ، تــو خــزان را تجــربــه نکــرده ای کمــی بتــرس ، بلنــدیهــا را تجــربــه کــنو پــایـیـن آمــدن بــا ســرســره را تجــربــه کــن و از همــه مهــم تــر الاکلنگـــ را ! چــون زنــدگــی تــو را بــرای مــردابــــ خــود ســریع بــزرگـــ مــی کنــد . . .


 


35 % دختـــرهــــا بکـــارتشـــان


را بــه خـــاطـــر دروغ ازدواج از دستـــــ دادنـــد"

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
مـــرد ســرتـــ رو بــالــا بگیـــر . . .

مـــرد


ســرتـــ رو بــالــا بگیـــر از چــی خجــالتـــــ مــی کشـــی ؟خجــالتــــ را بــایــد کســانــی بکشـــند کــه نــان را از سفـــره تــو دزدیـــده انــــدو حســابــ بــانکــی شــان را در کشــورهــای دیگــر پــر کــردنــد.خجــالتــــ را بــایــد کســانــی بکشــنــدکــه هــر لحظــه فــریــاد عــدالتـــ عــدالتــــ ســر مــی دهنـــد و غیــر از ریــا چــیزی بــرای زنــدگــی نــدارنـــد . . . !تــــمــام چسبــــ زخـــم هــایتـــ را هــم کــه بخــرم بــاز نــه زخمهـــــای مــنخــوب میشـــود نــه زخمهـــــای تــو . . . !!!

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
تفــاوتــ مــدیــر در اونــور دنیــا و اینـــور دنیـــا

اونـــور دنیــا : مــوفقیتـــــ بـــر اســاس پیشـــرفتــــ مجمــوعــه


تحتــــ مــدیــریتــش سنجیــده مــی شــود.


اینـــور دنیــا : مــوفقیتــــ مـدیــــر سنجیــده نمــی شــود ؛


خــود مــدیــر بــودن نشـــانــه مــوفقیتـــــ استـــــ.


اونــور دنیــا : مــدیــران بعضـــی وقتـــ هــا استعفـــا مــی دهنـــد.


اینــور دنیــا : عشــق بــه خــدمتـــ مــانع از استعفـــا مــی شــود.


اونــور دنیــا : افــراد از مشــاغــل پــاییــن شــروع مــی کننــد


و بــه تــدریــج ممــکــن استــ مــدیــر شــونــد.


اینــور دنیــا : افــراد مــادر زادی مــدیــر هستــنــد و اولیـــن شغلشـــان


در 20 ســالگــی مــدیــریتــ ؛ بــزرگتــرین هــای کشــور استـــــ.


اونــور دنیــا : بــرای یکــ پستــ مــدیــریتــ ؛ دنبــال مــدیــر مــی گــردنــد .


اینــور دنیــا : بــرای یکـــ فــرد ؛ دنبــال پستــ مــدیــریتــــ مــی گــردنــد


و در صــورت لــزوم ایــن پستـــ ســاختــه مــی شـــود.


اونــور دنیــا : یکــ کــارمنــد ســاده ممکــن استــــ ســه ســال بعــد مــدیــر شــود.


اینــور دنیــا : یکــ کــارمنــدســاده  ، ســه بعــد همــان کــارمنــد ســاده استـــ ،


در حــالــی کــه مــدیــرش ســه بــار عــوض شــده.


اونــور دنیــا : اگــر بخــواهــند از دانــش و تجــربــه کســی حــداکثــر


استفــاده را بکننــد ، او را مشــاور مــدیــریتـــ مــی کننــد.


اینــور دنیــا : اگــر بخــواهــنـد از کســی هیــچ استفــاده ای نکننــد ،


او را مشــاور مــدیــریتــ مــی کننــد.


اونــور دنیــا : اگــر کســی بخــواهــد از کــار بــرکنــار شــود ،


عــذر خــواهــی مــی کنــد و حتــی ممکــن استــــ محــاکمــه شــود .


اینــور دنیــا : اگــر کســی از کــار بــرکنــار شــود ، طــی مــراســم بــاشکــوهــی


از او تقــدیــر مــی شــود و پستـــ مــدیــریتــــ جــدیــد مــی گیــرد.


اونــور دنیــا : مــدیــران بــه صــورت مستــقل استخــدام و بــر کنــار مــی شــونــد ،


ولــی بــه صــورت گــروهــی و همــاهنگـــ کــار مــی کننــد.


اینــور دنیــا : مــدیــران بــه صــورتــ مستقــل و غیــر همــاهنگـــ کــار مــی کننــد ؛


ولــی بــه صــورت گــروهــی استخــدام و بــر کنــار مــی شــونــد.


اونــور دنیــا : بــرای استخــدام مــدیــر ؛ در روزنــامــه آگهــی مــی دهــنـد


و بــا بــرخــی مصــاحبــه مــی کنــنــد.


اینــور دنیــا : بــرای استخــدام مــدیــر ؛ بــه فــرد مــورد نظــر تلــفــن مــی کننــد.


اونــور دنیــا : زمــان پــایــان کــار یکــ مــدیــر و شــروع کــار


مــدیــر بعــدی از قبــل مشخــص استـــ.


اینــور دنیــا : مــدیــران در همــان روز حکــم مــدیــریتـــ یــا


بــر کنــاریشــان را مــی گیــرنــد.


اونــور دنیــا : همــه مــی داننــد درآمــد قــانــونــی یکـــ مــدیــر زیــاد استـــ.


اینــور دنیــا : مــدیــران انســان هــای ســاده زیستـــی هستنــد


کــه درآمــدشــان بــه کســی ربــطــی نــدارد.


اونــور دنیــا : بــرای مــدیــریتــــ ؛ ســابقــه کــار مفیــد و لیــاقتـــ لازم استــــ.


اینــور دنیــا : بــرای مــدیــریتـــ ؛ مــورد اعتــماد بــودن کفــایتــ مــی کنــد.


اونــور دنیــا : مــدیــر فعــال تــریــن فــرد ســازمــان استـــ بــا مشغــله فــراوان.


اینــور دنیــا : مــدیــر کــم کــارتـــریــن فــرد ســازمــان استــ بــا مشــاغــل فــراوان.


"هــر چقـــدر شهــرمــون تمــیز بــاشــه . . .


هــر چقــدر آدم هــا خــوب بــاشنــد ؛


ولــی دنیــا . . . دنیــای کــثیــفیــه . . ."

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
فــقـــــر تنهـــا بـــی پـــولـــی و گـــرســنگــی نیســتــــ . . .

فقـــر اینـــه کــه بــا کــامپیــوتــرکــاری جــز ایمـیـل  چکـــ کــردنو چتــــ کــردن و مــوزیکـــ گــوش دادن نــداشتـــه بــاشــی ؛فقــر اینــه کــه بــه جــای کمــک بــه یــه آدمــی کــه نیــازمنــد کمــکه؛مــوبــایلتـــ رو در بیــاری و ازش فیــلم و عکــس بگیــری ؛ فقــر اینــه کــه وقتــی ازت بپــرســن ســرگــرمــی هــایتــو چــی هستنــد ؛بعــد از یکـــ مکــثــــ طــولانــی بگــی مــوزیکـــ و تلــویزیــون ؛ فقـــر اینــه کــه تــوی خیــابــون آشغــال بــریــزی و از تمیــزی خیــابــونهــای اروپــا تعــریفـــ کنــی ؛فقــر اینــه کــه در اوقـــات فــراغتــت بــه جــایســوزانــدن چــربــی هــای بــدنتـــ بنــزیــن بســوزانــی فقــر اینــه کــه دم ِ دکــه روزنــامــه فــروشــی بــایستـــی و صفحــه ی اول روزنــامــه رو بخــونــی و بعــد یـه نــخ سیگــار بخــری و بــری ؛ فقــر اینــه کــه وقتـــی بــا زنتـــ میــری بیــرون مــدام بهــش بگــی مــوهــاتــو بپــوشــون ، ولــی وقتــی تنــها میــری بیــرون جــلوی پــای زنهــا تــرمــز بــزنــی ؛فقــر اینـــه کــه فــاصــله ی لبــاس خــریــدن هــاتـــاز فــاصلــه ی مســواک خــریـدن هـات کم تــر بــاشــه ؛فقــر اینــه کــه کلــی پــول بــدی و یکـــ عینکــ فــلان مــارک تقــلبـــی بخــری امــا فــلان کتــاب معــروف رو نخــری تــا فــایل پـی دی اف کتــاب رو مجــانــی گیــر بیــاری ؛ فقــر اینــه کــه ورزش نکنــی و بــه جــاش بــرای تنــاسبــــ انــداماز غــذا نخــوردن و جــراحــی زیبـــایــی و دارو کمکــ بگیــری ؛فقــر اینــه کــه دم از دمکــراســی بــزنــی ولــی ، تــو خــونــه بچــه ات جــرات نکــنه از تــرستـــ بهتـــ بگــه کــه بــر حسبــــ اتفــاق قــاب عکــس مــورد عــلاقــه اتـــــ رو شکســته ؛ فقــر اینــه کــه روژ لبتـــ زودتـــر از نــخ دندونتـــ تمــوم بشــه ؛ فقــر اینــه کــه شــامــی کــه امشبـــ جــلوی مهمــونتــــ میــذاری از شــام دیشبــــ و فــردا شبــــ خــانواده اتــــ بهتــر بـــاشــه ؛فقــر اینــه کــه بــه جــای یــاد دادن قــصــه هــای کهــن شــاهنــامـه و . . .بــه بچــه هــا ، قصــه هــای شکسپیـــر و هــوگــو و دیگــر قصــه نــویســان خــارجــی رو یــاد بــدی ؛ فقــر اینــه کــه جــلوی ملتــــ ادای نــوع دوستــی رو در بیــاری وبــری پنهــانــی تیــشــه بــه ریشــه ی یکــی دیگــه بــزنــی ؛فقــر اینــه کــه تــو بــری بــا زنتـــ بیــرون تفــریح و کلــی خــوش بگــذرونی  ، ولـی مــادرتـــ تنهــا کنــج خــانه از گشنگــی روی زمیــن خــوابیـده بــاشــه ؛فقـــر اینــه کــه شبـــ را بــی غــذا ســر کــردن نیستـــ ؛ روز را بــی انــدیشــه ســر کــردن استـــ ؛فقــر اینــه کــه چشمــانتـــ بشــه عقلتــــــفقــر تنهــــا بی  پــولـــی و گــرسنگـــی نیستــــــ . . .قـــرن ، قــــرن آتــش نیستـــــ قـــرن هـــوای تــازه استـــــ فکــرها را شستشــویــی لازم استـــــ... گــم شـدیــم گـــر درمیـــان خویشتــن جستجــویی لازم استـــــ...

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
سرزمـــــــین من


در سرزمـــــــین من
کــسی
بوســـــــــــه فـــــرانـــــسوی بلد نـــــیست..
اینجا مـــــــــثل
آلـــــــــمان پـــــل عــــــــــشقـــــ ندارد....
از
گـــــلـــــ رز هلـــــنـــــدی هم خـــــبـــــری نیستـــــــــ..
اینجـــــا
عــــــشـــــق یعـــنی ایـــــنکه
بخاطـــــر چـــــشم های
دور و برت
روزهـــــــــا باشـــــد کـــــه
معشــــوقـــــــت را
فـــــــــقـــــط از
پشـــــــت گوشـــــی

بوســـــــــیده بـــــاشــــی!در هیاهــــوی زنــدگــــی در یــافتــــــم چـــه بسیــــار دویـــدن هــــاکـــه فقـــط پـــاهــایـــم را از مــن گـــرفتــــــ در حــالـــی کــه گــویــــی ایســـتــاده بــودم چــه بسیـــار غــصــه هـــاکـــه فقـــط بــاعـثـــــ سپیــد شـــدن مــوهـــایـــم شـــد در حــالــــی کـــه قــصــه ای کــودکــانــــه بیـــش نــبـــود دریـــافتـــــم کســــی هستـــــ کــــه "اگـــر بخـــواهـــد" مــی شــود و


 "اگـــر نخـــواهــــد"نمــی شـــود بــه همیــــن ســـادگــــی

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
دوره ،دوره ی گـــرگهـــاستـــــ ...

بــا خــیـلــی هــا مـیـتـونـسـتـیـم بـاشـیـمخــودمـــون نـخـواسـتـیـمولـــی گــفـتــن نــمـیـتـونـی.....خـودشــون بــهــمــون پــیــشــنـهـاد دادنقــبــول نــکــردیــمگــفــتــن لــیــاقــتــمــون را نــداشـــتـــــهــیـچـی نـگـفـتـیـم.....خــیــلــی کــارا رو مــیـتـونـسـتـیـم بـکـنـیـم و نـکـردیـمگـفـتـن بـلـد نـبـودیگــفـتـیـم بـاشـه.....خــریــتـــــ هــایــی بــود کــه مــیــشــد انـجــام دادانــجــام نــدادیــمگــفـتـن عُــرضــه نــداشــتــی....کــســی تــو زنــدگــیــمـون نـبـودگـفـتـن ایــن چـهـار تــا چــهــار تــا دارهسـکـوتــــــــ کــردیــم....دخــتــرو پـسـر بـهـمـون تـیـکـه انـداخـتـنجــوابـشـونــو نــدادیــمگـفـتـن ایـــن پــســره اُمــُـلــه.....بــه خـونــه و مــاشـیـن و تـیـپـــ و مــدل مــو و و قـیـافـمـون خـنـدیـدنســرمــونــو انــداخـتـیـم پــایــیـن و رد شــدیــمگــفــتــن لــابــد بـچــه فـقـیــره.....حــرفــاشــون نـیـش داشــت انــدازه مـار افــعــیگــفـتــن شـوخــی مـیـکـنـیـم....و ایـــن جــریــان تــو زنــدگــی ادامـــه داره . . . 

دوره ،دوره ی گـــرگهـــاستـــــ ...


 
مهـــربـــان کـــه باشــی ،مـــی پنـــدارنـــد دشمنـــی!


 
گـــرگ کـــه بـــاشــی ،خیـــالشــان راحتــــ میشـــود از خـــودشانـــی!!!مـــا تـــاوان گرگــــ نبــودنمـــان را مـــی دهیــــم


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
مــــن عــاشــق تــوام نیلــوفــرم

مـــن عــاشق زمستـــانــم


  عــاشــق اینکــه ببینمتـــــ در ســرمــای زمستــان


آرام راه مــی روی کــه ســُر نخــوری !


کــه گــونــه هــایتـــ از ســرمــا ســرخ شــده استــــ


ســر خــود را تــا حــد ممکــن در یقــه اتـــــ فــرو کــرده ای


دستـــ هــایتــــ در جیبتــــ بــه هــم مچــالــه شــده


معصــومــانــه بــه زمیــن خیــره ای


چقــدر دوستـــ داشتنــی شــده ای . . .


حــرفــم را پــس میگیــرم


مــن عــاشق زمستــان نیستـــم


مــن عــاشــق تــوام . . .


 مـــن . . .


بــــا تــو مــی نــویســم و مــی خــوانــم


 مـــن . . .


بــا تــو راه مــی روم و حــرفــ مــی زنــم


 وز شـــوق ِ ایــن مجــال کــه دستــم بــه دستــ تــوستــــ


مــن جــای راه رفتـــن . . .


 پــــرواز مــی کنــم ..تــــو حـــس ممــتـــد آرزویــــی


حســی از وجــود


 ســازگــار از بــودنــی


 ای ســازگــارتــریــن لحظــه ام


وجــودتـــ در دقــایقــم مــاندنــی استـــــ

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
مـَـــن ایـــرآنـے ام !

 

مـَـــن ایـــرآنـے ام !
نـــآمـَم "عـــَـربـے" اسـتــــ ...اتــــومـُبیـلـَ ـم "ژآپـنـے"
تــرجیـعـــاً پـآرچـــــہ لـبآسـَ ـم فـــآسـتـــونـے "انـگـلیـسے"غــــذآے مــــورב عـَــلآقــہ ام پـیـتـزآے "ایـتـآلیـــآیـے"
وَ

عــــآشــق ســـریآل حـَریـ ـم سـلـطآن "تــــركـے" هـَسـتـَ ـم
. ..
ایــــن الـبـتــہ هـمــــہ مـآجـــــرآ نیـســت ...
مـَــن ایـرآنـے ام !
مـُعـتـَقــــבَم "پـیـــكـآن" خیـــآنـَـت تـآریـخـے بـوבه اسـت ...
"
آبـگــــوشــت" غـَــذآے عـَقـَبـــــ مـانـבه هـآسـتــــ
و
"
فـَـــرבیـن" هـَ ـم هـنـــَر پیــشـہ آبـگـــوشـتـے ...
عـاشـــق "ژآن وآلژآن" "بیـنــوآیآن" "ویـكـــتور هـــوگــــو" هـَسـتـــم ...
وَ شـــآهـنـــآمـہ ... پـــבرَم یـكـے בآشـتــــ ، نـمـے בآنـَ ـم چـــہ شـב .. .
مـــَن ایـــرآنـے ام ! نـــآم בخـتـَرَم "زهــرآ" بــــہ احـتــــرآم "فـآطـمـہ زهــرآ " وَ
عــــآشـــق "جـنیـفـر لــــوپـز" امـآ ...
مـَـــن ایــــرآنـے ام !!


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
متــــآسفـــــ شــدمـــــ

متــــآسفـــــ شــدمـــــ وقتـــی مـــردی مُــــــرد، هنگـــامــی کــه زنــش را در آغــوش غـــریبـــه رویِ تختــــ دیـــد !متـــــاسفــــ شــدم وقتــــی زنــی ، شــوهــرش را دوستــــ نــــداشتـــــ ، امـــا بچـــه دار شـــد ! متـــاسفــــ وقتـــی پســـری ، معشــوقــش را بــه خــاطـــر پــول از دستـــ داد ! متـــاسفــــ شـــدم وقتــی مـــردی ، نــامــوســش را بــه خــاطــر مــواد  ، بــه حـــراج گــذاشتـــــ ! مـتـــاسفـــــ شـــدم وقتـــی زنـــی ، شـــوهــرش را دوستــــ نـــداشتــــ ، ولـــی بخــاطــر بچــه هــایــش مــانـــد !متـــــاسفـــ شــدم وقتـــی جـــوانــی ، ایمــانــش را بــه خــاطـــر پــول از دستــــ داد ! متـــاسفـــ ـ ـ ـ ـ  شــــ ــ ـ ـ ــــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ


آدمـــــ هـــا


دیــگـــر وقتــــ شنــاختـــن چیـــزی را نـــدارنـــد ،


آدمـــــ هـــا


 هـــر چیـــزی کــه بخــواهنـــــد ،

 


ســـاختــــه شـــده و آمـــاده از فـــروشــگـــاه مــی خـــرنــــد ، امــا از آنجـــا کــه هیــچ فــروشــگــاهـــی دوستـــــ نمــی فــروشـــد ،


آدمـــــ هـــا مــانـــده انـــد بــی دوستــــــ !
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

تعداد کل صفحات : 11 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات