مـــن از مــــرداد نمــی گــذرمـــ بــه همیــن ســادگــی . . .


"تقــــدیــم بــه آن  کســی کـــه آفتــاب مهــرش در آستــــان قلبــمــــ همچنــــان پا برجاستـــ و هــرگــز غـــروب نخـــواهـــد"

تـــــولــدتــــــ مبـــارکــــ عـــزیـــزم
 

 

22 مـــرداد !!!

 


 

چــه بــی همتـــا روزی ستـــ بــرای مــن

 

 

 بــی همتــــا و بــِی مــاننـــد . . .

 

 

منـــی کــه تــارو پــود ذهنــم عجیــن شــد

 

 

بــا ایــن زمــان خجستــــه از روزی کــه قلــبــم بــا حــس بــودنتــ آشنـــا شــد . . .

 

 

اکنـــون نیــلوفــرم !

 

 

 فــرشتـــه مهــربــان آرزوهــایــم !

 

 

 بـــدان کــه وجــود مــن لبــریــز شــوق بــودن تــوستـــــ ؛

 

 

چنــان ســرشــارم از بــودنتــــ کــه . . .

 

 

کــه فقــط خــدا مــی دانــد

 

 

و وجــود جهــان نیــز  در زیبــاتــریــن روز ســال

 

 

شــادی خــود را از وجــود کــوچــکــــ مــن وامــدار استـــــ

 

 

چــرا کــه مــن در ایـــن زیبــاتــریــن روز جهــان عــاشــق تــریــن مــردمــان زمیــنم .

 

 

 و بــاز نیــلوفـــرِ مــن

 

 

لبخــنــد بــر لبــانتــــ جــاودانــه و عشــق در دلتـــ مــاندگــار بــاد

 

 

زیــبا بمــانـــی  عـــاشــق بمــانـــی

 

 

 بــودنتـــــ مبــارکـــــ

 مـــن از مــــرداد نمــی گــذرمـــ بــه همیــن ســادگــی . . .کنــار آمــده ام بــا روزهــایــی کــه بـــاد مــی شــونـــد و شبــ هـــا کــه سکــوتـــ مــرا شبیــهِ هیــچ واژه ای نمــی کنــد چقــدر سنگــین شــده استــــ پــاهــایـــم کــه از فصــل هــا نمــی گــذرد ایــن روزهـــا تقــویــم هــا زنــدگـــیم را کــلافــه مــی کنــد بــا شنــاسنــامــه ای کــه هــر روز بــزرگــتــر مــی شــود وچشــم هــایــی کــه بــا هیــچ نگــاهــی نمــی لــرزدتنهــا مــرداد استـــ مــرا شبیهه خــودمـــ مــی کنــد فصــلــی کــه واژه هــایــم را بــه معــنای تــازه مــی بــرد مــن از مــرداد بــه همیــن ســادگــی نمــی گــذرم چــون مــاهـــه نیـــلـــوفــرمــه 
جشــن میلادتــــ را بــــه پـــرواز مـــی رومدرایـــن خـــانگـــی تـــریـــن آســمـــانِ بـــی انتــهـــاآسمـــانـــی کـــه نـــه بـــرای مــننـــه بــرای تـــوکــه تنهـــا بـــرای “مـــا” آبیستـــــ . . .احمــدی نــژاد رفتــــ ـ ـ ـ ـ

احمــــدی نــژاد رفتــــ ؛بعــد از تمـــامِ اشکـــ هــا و لبخنــدهـــا ؛بعـــد از همــه گــرانــی هــا و حبــابــی شــدن هــای بــازار ؛ بعــد از تمــامِ روزهــایِ سختــــ . . .بــرای بــازداشتـــ شــدگــان کهــریــزکـــ و خــانــوادهــــایــشــان ؛بعــد از همــه جنجــال هــا ؛هیــاهــوهــا ؛ بگــم بگــم هــا و افشــاگــری هـــااحمــدی نــژاد رفتــــ امــا لیستــــ مفســدان اقتصــادی هنــوز در جیبـــ هــایــش بــاقــی مــانــده . احمــدی نــژاد رفتـــ امــا نــه بــا کــاپــشن معــروف !بــا کتــ و شلــوار تــا شعــار"مـــن بــه رئیــس جمهــوری رای میــدهــم کــه کتـــ و شلــوار نمــی پــوشــد" مــاننــد بسیــاری از شعــارهــای انتخــابــاتــی ســال 84 و 88مثــلِ"آوردن نفتـــ بــر ســر سفــره هــای مــردم" رنگـــ ببــازد.


احمــدی نــژاد رفتــــ ـ ـ ـ ـ
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
بــــه یــاد ِ مــردمـــ ســوریــه

 از همـــان روزی کــــه دستــــ حضـــرتـــِ "قــابیــل" گشتــــ آلــوده بــه خــون حضـــرتــِ"هــابیــل"از همـــان روزی کــه فــرزنـــدانِ "آدمـــــ"صــدر پیغــام آورانِ حضــرتِ باریتعالــی شـــدنـــد زهــر تلــخ دشمنــی در خــون شــان جــوشیــد؛ آدمیتـــــ مــرده بــود گـــرچـــه آدمـــ زنــده بــود. از همــان روزی کــه "یــوسفـــ" را بــرادرهــــا بــه چــاه انداختنــــد از همــان روزی کــه بــا شـلاق و خــون "دیــوار چیــن" را ســاختنــدآدمیتــــ مــرده بــود. بعــــد دنیــا هـــی پُر از آدمــــ شــدو ایــن آسیــابــــ گشتـــ و گشتــــقــرنهـــا از مــرگـــ آدمـــ هــم گــذشتــــ ای دریــغ آدمیتـــــ بــرنگشتــــ. قــرن مــا روزگــار مــرگــِ انســانیتــــ استــــسینــه دنیــا ز خــوبــی هــا ، تهـــی استــــصحبتــــ از آزادگــی ، پــاکــی ؛ مــروتـــ ، ابلهـــی استــــ صحبتــــ از "مــوســی"و "عیســی" و "محمــد"نــابجــاستـــــقــرن "مــوســی چمبــه" هــاستــــ ! مــن کــه از پــژمــردن یــک شــاخــه گــل از نگــاه ِ ســاکتـــ ِ یـــک کــودکــ بیمــاراز فغــانِ یــک قنــاری در قفــساز غــم یکـــ مــرد در زنجیــر حتــی قــاتــلی بــردار اشکــ در چشمــان و بغضـــم در گــلوستــــ  و اندریــن ایــام ؛زهــرم در پیــالــه، زهــر مــارم در سبــوستــــمــرگـــ او را کجـــا بــاور کنــم ؟ صحبتــــ از پــژمــردن یکـــ بــرگـــ نیستــــ وای ؛ جنگــل را بیــابــان مــی کننـــد دستــــ خــون آلــود را در پیـــش  چــشـمـــان خلــق پنهــان مــی کننــد  هیچ حیــوانـــی بــه حیــوانــی روا نمــی دارد رو آنچــه ایــن نــامــردان بــا جــان ِ انســان مــی کننــد . . .صحبتــــ از پــژمــردن یکــ ـ ـ ـ بــ ـ ـ ـرگـ ـ ــ  نیستـ ـ ـ ـ ـ
"دیــروز بهــشـتـــ را بــه گنــدم فــروختیـــم ؛مــراقبـــ بــاشیــم امــروز آن را بـــه تکـــه نــانـــی نفــروشیـــم"


خــدآیــــا . . .

خــــــدآیــــــا . . . بـر دل مــردم شهــر مــن انــدکــی شــادی بپــاش . . .انــدکــی مهــربــانــی .. . انــدکــی دلخــوشــی . . . اندکــی . . .خستـــه شــد ه ایـــم از ایــن هــوای در هــم کــه نــه بــارانــش هــوای 2 نفــرهرا بــه یــادمــان مــی انــدازد و نــه آفتــابــش خــانــه هــایــمان را گــرمــی مــی بخــشــد.خستـــه شــده ایــم از ایــن خیــابــان ممتـــد کــه حتــی تــابستــانــشهــم بــرگــریــزان پــاییـــز را در دلمــان زنــده مــیکنــد.خستــه شــده ایـــم از دیــدن نیمکتـــ هــایـــی کــه روی آن مــردی بــا سیگــاری در دستـــ ؛خــاطــراتــ خــود را دود میـــکنــد.خستـــه شــده ایــم از کتــابهــایـــی کــه پــایــانـــش همیــشه خــوش استــــدر حــالــی کــه مــِیدانیــم ایــن خــوشبختیــهــای احتــمالـی فقــط در کتــابــ اتفـاق مــی افتــد.خســته شــده ایــم از دلسبتــه شــدن بــه چــراغ آن و آف آیدیــهـایــمان ؛ از بــودن هــایــی کــه فقــط زرد و بــی رنگــ شــدن یکــ چــراغ بــود و نبــودمــان را تعییــن مــی کنــد.خستــه شــده ایــم . . .از دنیــایــــی کــه هستـــ و نیستـــمــان در آن فقــط عــددی را تغییــر مــی دهـــد.خــدآیــــا . . .اعتــراف مــیکنــم کــه خستــه ام ؛دلخوشــی هــایــم تــه کشیــده انــد. . .راستـــی خــدایـــم. ..مــی گــویــند 30 روز هــر ســالتــــ سفــره ی مهــربــانــی پهــن مــی کنــی ؛مــی شــود امســال مــا را بــه میهــمانیــه "دلخشــوشــی"هــا ببـــری.قــول مــی دهــم انــدکــ اندکـــ بــرداریــم کــه تــه دلمــان را نزنــد.قــول مــیدهیــم ایــن بــار رو دل نکنیــم . . .کــه یــادمــان بــرود چــه بلایـــی سـر دلخوشیهــایــمان آوردیــم . . .خــدآیــم؟شنیــده ام. . .بــر ســر در خــانــه اتــــ ایــن آیــه حکـــ شــده استــــ؛نبئُ عِـــبــادِی انِـــی انـــا الغفــورُ الــرحِــــیمُ"بنــدگــانــم را آگـــاه کن کــه مــن بخشنــده ی مهــربــانم"مــی دانــی . . .مـــن بــه این آیــه ات دلخــوشــم مــی شــوم فقــط همیــن رااز سفــره ات بــردارم؟آخــر بــرایــم دنیــا دنیــا دلخـــوشـی مــی آورد. . .اجــازه مــی دهــی خــدایــم؟ . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
بــرای تــو(نیـــــلــوفــرمــــ) و خــویش

 

تمــــامــــ تـــرانـــه هــایــمــــ تــرنــمـــ یــاد تـــوستـــــ

 

 

و تمــامــــ نفسهــایــمــ خلاصــه در نفسهـــــای تــوستــــ

 

 

ای زلال تــر از بــاران و پــاکتــر از آیینــــه

 

 

بــه وجــود پــر مهـــر تــو مــی بــالــمـــ

 

 

و تــو را آن گــونـــه کــه مــی خــواهــی دوستــــ دارمای مهــربــان پــرنــده خیــالــم بــا یــاد تــو

 

 

بــه اوج آسمــانهــــا پــــر خــواهــد گشــود

 

 

و زیبــایـــی اتــــ را بــه رخ فــرشتگـــان خــواهــد کشیـــد

 

 

تبســمــی از تــو کافیستــــ کــه از هیــچ بــه همــه چیــز بــرســـمبــــرای تــــو و خـــویشچشمــانــی آرزو مــی کنــمکـــه چــراغ هــا و نشــانــه را در ظلمتـــــ مــان ببینــدگــوشــیِ کــه صــداهــا و شنــاســه هـــا را در بیهـــوشـــیِ مــان بشنــودبــرای تــو و خــویشروحــی کــه ایــن همــه را در بــرگیــرد و بپــذیــردو زبــانــی کــه در صــداقتـــ خــود مــا را از خــامــوشــی خــویــش بیــرون کشــدو بگــذارد از آن چیــزهــا کــه در بنــدمــان کشــیــده استــــ سخــن بگـــوئیـــممــارگــوتــــ بیکــل 1958

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
فقـــط بـــرای خـــودمـــ هستــــم


فقــط بـــرایِ خــودمــــ هستــــم مــن . . . !چــه دو حـــرفــیه وســـوســه انگیــزیستـــــ آریفقـــط بـــرای خـــودمـــ هستــــمخـــود خــودمــــ ـ ـ ـ !فــــراری از دختـــران آهن پـــرستــــ؛پســـران مانکــــن پــرستــــــنـــه زیبــایــم نـــه مهــــربانــم و نــه محتــاجــمـــ  بــه نگــاهــی ! . . .بــرای تــو کــه صــورتهـــای رنگــــ شــده را مــیپــرستــی ؛ نــه سیــرتــــ آدمهـــا راهیــچ نـــدارمــــ . . .راهتـــــ را بگــیــر و بــرو . . ."حــوالـــی مــن ؛ تــوقفــــ ممــنوع استـــــ "

 

 

گــــاهــی عمــر تلفــــ مــی شــود بــه پــای یکــــ احســاس

 


گــاهــی احســاس تلفــــ مــی شــود بــه پــای یکــــ عمــر

 


و چــه بــدبختــــ استــــ کســی کــه هــم عمــرش تلفــــ مــی شــود هــم احســـاسش . . .

 


بـــه ســلامتــی کســایــی کــه بــرای داشتنــشــون لازم نیستــــبــا سیــاستــــ بــاشــی و نقــش بــازی کنــی . . . همیــن کــه یـــک رنگــ بــاشــی کــافیــه !ســلامتـــی کــســایــی کــه هیچــکس دوسـشــون نــداره و اونهــا هــم تــوقــع دوستــــ  داشتــن رو از کــســی نــدارنبــه ســلامــتی اونــایــی کــه قــدرشـــونــو نــدونستــیمو تــو روح اونــایـــی کــه لیــاقتــــ مــا رو نــداشتـــن . . .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
مکتــبـــ ایــرانــی


در مکتــبـــ ایــرانــی دیــدن مــوی ســر زنهــای خــارجــی و بیگــانــه


از تــلویــزیــون حــلال استــــ ولــی زنهــای همــوطــن خــودی حـــرام !


در مکتــبـــ ایــرانــی ســرود مــلی مقــدســه ؛


ولـی دیــدن آلتـــــ مــوسیقــی کــه ســرود بــا آن نــواختــه شــده حـــرامــه !


در مکتـــبـــ ایــرانــی ؛ هنــری مـثل مـوسیقــی و رقــص حــرام استــــ


ولــی افیــونــی مثــل تــریــاکـــ حــلال !


در مکتبــــ ایــرانــی کشــورهــای مسیحــی و یهــودی خــداپــرستـــــ ؛


دشمــن و کــافــرنــد ؛ ولــی کشــورهــای کــوبــا و روسیــه و چیــن کمــونیستــــ ؛ بــرادرنــــد !


در مکتبــــ ایــرانـــی خنــده و رنگــهــای شــاد جــلفــه ؛


ولــی گــریــه و رنگـــ سیــاه متــانتـــ !


مکتــبـــ ایــرانــی بــالــاتــریــن آمــار صــدقــه جهتـــــ دفــع بــلا در دنیــا رو داره ؛


ولــی نمیــدونــــم چــرا فقــر غــوغــا میــکنــه و هــم امــار تصــادفــات


و تلفــات جــاده هــای ایــران ده بــرابــر میــانگــین جهــانیــه؟!


"اگـــر بــرهنگــی تمــدن استــ ؛ پــس حیــوانــات متــمدن تــرنــد !" و یــا


"اگــر غیــرتـــ از ایمــان استــــ ؛ پــس خــروسهــا مومــن تــرنــد !" و یــا . . .


در مکتبــــ ایــرانــی نــزدیکـــ شــدن دختــر و پســر بــه همــدیگــر جهـــتــــ شنــاختــــ ؛


قبــل از ازدواج ؛ عیبــــ استـــ ولــی جــدا شــدنشــان بــا دو تــــا بچــه بعــد از ازدواج عیبــ نیستـــــ !


آیـــا هنــوز فکــر نمــی کنیــد مکتبـــ ایــرانــی


یکــــ مکتــبــــ جــدیــد و مستقــل از ســایــر مکــاتبـــ استــــ ؟

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
دلـــمـــ بــه حــال . . . مــیــســوزه

 

وقتـــی مــی بینـــمــــ  عقـــل خیــلــی از پســـرهــا تــو کمــرشــونــــه . . .

 


دلــمــــ بــه حـــالِ مــردانـــی مــی ســوزه

 


 کــه بـــه اســمـــ مــرد مــعنـــی مــی بخــشـیــدن . . .

 


وقتـــی دختـــرایــی رو مــی بینــمــ کــه بــرای حــال و حــول بیشتـــر


 

هــر روز دوس پســر عــوض مــی کنن . . .


 

دلـــمـــ بــه حــال فـــاحشــه هـــا کــه بــی جهتـــــ بــدنــامــــ شــدن مــیــســوزه . . . 

ای کـــاش نقشـــه ســرزمینـــم بــه جــای گــربـــه شبیــه سگـــ بــود . . .

 

 

تــا مــردمــش بــه جــای ایــن همــه خیــانتـــــ کمــی بــاوفـــا بــودنــــد . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
صفحــه ی آخـــر شنـاسنــامـه . . .


نســلــی هستیـــم کــه
هــرگــز در آینــده

 

 

نخــواهیــــم گفتــــ :

 

 

کجـــایــی جــوانـــی کــه یــادش بخیـــر !!!!

 

 

 هیــچ یـــاد خیـــری نــداریــم . . .

 

 

 


صفحــه ی آخـــر شنـاسنــامـه زیــــاد مهــم نیستـــ 

 

 


گـاهـی بـایــد

 
تــو آیینــه خـوب نگــــاهـ کنــی 


ببینـــی هنــــوز زنـده ای یـا نــه!؟

 

 

دنیــــا کــــه بــا مــن نســاختـــــــ

 

 

چـــرایـــــش پیشکــشـــــ

 

 

تمـــامــــ آنهــــایــــی کــه دمـــــ از زیبــــاییـــش مــی زننــــد . . .

 

 

آهــــای جمـــاعتــــــ پیشــــکش شمــــــآ

 

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
جــــریـــآن چیــه؟

جــــریـــآن چیــه؟چــرا فــاحشــه هــا خــوشکــل تــرنــد؟!چــرا پســرای خــانــم بــاز جــذابـــ تــرن ؟!چـرا آدمــای الکلــی و سیگــاری بــاحــال تــرنــد؟!چــرا بـا اونـــایــی کــه دیگــران رو مسخــره مــی کنن بیشتـــر بــه آدمـــ خــوش میگــذره ؟!چــرا اونــایــی کــه خیــانتـــ مــی کنــن ،تهمتــــ میــزنن ؛ غیبتــــ مــی کنن ؛دروغ میگــن ؛ مــوفــق تــرن ؟! چــرا همیشــه بــدا بهتــرن ؟! انگــار بــرای خــوبـــ بـــودن بــایــد بــد بــود. . .
"انســانهـــا همــه ی گلـــهــا را چیــدنــد و کشتــنــدگــلِ خـــشخــاش انتقــام همــه آنهــا را یکجــا گــرفتـــــ"
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
نســل مــا . . .

اینجــــا ایــران استــــ و مــا نســل گنــد و مــزخــرفی بــودیــم


 نسلــی کــه بــرای همــه چیــز بــایــد رقــابــتــــ مـی کــرد . . .


نســل  کنــکــور و انتخــابــ رشـــتــه ؛


نســل دعــوا ســر صنــدلــی متـــرو ؛


نســل دویــدن پشتــــ اتــوبــوس و چپیــدن تــوی تــاکســی . . .


 نســل کـــش دادن دانشــگـاه از تــرس ســربــازی ؛


 نســل درد و دل بــا دیــوار . . .


نســل بحــثـــ فلـــسفـی تــوی تــاکســی . . .


 نســل دلتنــگــی بــرای طعــم لبـــ هــایــی کــه هــرگــز نچشــیــدیــم . . .


نســل مــانــدن ســر دو راهــی . . .


نســل انتخــابـــ  بیــن بــد و بــدتــر . . .


 نســل عقــده ی دیــده شــدن ؛ خـوانــده شــدن ؛ شنیــده شــدن . . .


 نســل دیــدن و نــداشتــن ؛ خــواستــن و نتــوانستـــن ؛ رفتــن و نــرسیــدن . . .


 نســل تــو ســری خــوردن از ننــه و بــابــا . . .


نســل آرزوهــایــی کــه تـــا آخــرش بــر دل مــانــد . . .


 نســل سیگــار نــامــرغــوبـــ ؛


دل بــه هــر کــس دادیــم ؛ قبــل از مــا دل داده بــود . . .


سگـــ دو زدیــم بــرای آغـــاز راهـــی کــه


قبــل از مــا هــزارهــا بــه اخـــر خظــش رسیــده بــودنــد . . .


نسلــی کــه یــا بــایــد تحــمــل مــی کــرد و یــا بــایــد بــاج مــی داد . . .


بــه مــا کــه رسیـــد رودخـــانــه هــا خشکــیـد ؛


جنگــل هــا ســوختــــ و ابــرهــا نبــاریــد . . .


بــه مــا کــه رسیــد بنــزیــن و شیــر بــا هــم کــورس گــذاشتنــد . . .


نســل طلاق هفتــاد درصد . . .


 نســل دنیــای مجــازی از ســر بــی کســی . . .ســــلامتـــی کســانــی کــه سنــی نــداشتنــد امــا روزگــار پیــرشــون کــرد

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
دختــرکِ گــل فــروش !

دختـــرکــــ گــل فــروش !تنهــا کســی استـــــ کــه در کنــار گــل احســاس نشــاط نــدارد . . .بــویِ گلهــا مستــش نــمی کنــد . . .زیبــایــی گلهـــا محــوش نمــی کنــد . . .رنگــِ گلــهــا جــذبــش نمــی کنــد . . .دختــرکِ گــل فــروش ! دستــه گــل هــا رو بــاری مــی بینــد . . . کــه خــلاصــی هــر چــه زودتــر از آنهـــا بــرایــش شیــریــن استـــ . . .  

دلــــم بـــه حـــال پســـری ســـوختـــــ کـــه وقــتی گفــتـــم کفــش هــایــم را خــوبـــ رنگــــ کــنگفتــــ خــاطــرت جـمع بــاشــد مثــل ســرنــوشتـــم بــرایتـــــ سیــاه میکــنــم !!!!. . .آنگـــا کـــه غــرور کســی را لــه مــی کنــی ؛آنگــاه کــه کــاخ آروزهــای کســی را ویــران مــِ کنــی ؛آنگــاه کــه شمــع امیــد کســی را خــامــوش مــی کنــی ؛ آنگــاه کــه بنــده ای را نــادیــده مــی انگــاری ؛آنگــاه کــه حتــی گــوشتــــ را مــی بنــدی تــا صــدای خـــرد شــدن غــرورش را نشــنوی ؛آنگــاه کــه  خــدا را مــی بینــی و بنــده خــدا را نــادیــده مــی گیــری ؛مــی خــواهــم بــدانــم ؛دستــانتـــ را بســوی کــدام آسمــان دراز مــی کنــی تــا بــرای خــوشبختــی خــودتــــ دعــا کنــی ؟بــه ســوی کــدام قبــله نمــاز مــی گــزاری کــه دیگــران نگزارده انــد ؟طــریقتــــ بــه جــزء خــدمتـــــ خــلق نیستـــــبــه تسبیــح و سجــاده و دلــق نیستــــــ

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
حــــاجــی هـــای ســرزمیــن مــن !!!!

حــــاجــی هـــای ســرزمیــن مــن !!!!


نـــام شهـــوتـــ خـــود را گـــذاشتــند ؛ صیغـــه


و نـــا محــرم را ســـاعتـــی محـــرم کـــردنــد . . .


تـــا بــــا نــام دیــن دلــی از شهـــوتـــ خـــود در آورنــد !!!مــردمــانــی را دیــدم کــه تسبیــح بــه دستـــ گــرفتــه


و دانــه دانــه ذکـــر تــو را مــی شمــردنــد بــه عــادتــــ ؛


آنگــونــه بــا شتــابــ و متصــل نـــام تــو را مــی خــواننــد کــه گــویی در معــاملـــه ای از تــو


چیــزی ستــانــده انـــد و اکنــون بهــای آن را مــی پــردازنــد.


و انــدیشیــدم کــه آیـــا در هــر بـــار خــوانــدن نــامتــــ ؛


بــزرگـــی و لطفتــــ را نیـــز تــداعــی مــی کننــد ؟


مــردمــانــی را دیــدم کــه کــاغــذی دعـــا بــه بهــایــی مــی خــریــدنـد


و چـــون نسخــه ای از فــروشنــده ؛چنــد بــار و


چگــونـــه خــواندنــش را بــرای رفــع حــاجتـــ طلبـــ مــی کــردنــد.


و انــدیشیــدم کــه آیــا تــو را مــی خــوانیــم


تــا بستــانیــم یــا تــو را مــی خــوانیــم چــون دوستتـــ داریــم ؟


مهــربــانتــریــن . . .


بــه مـــا بیــامــوز کــه دل آدمــی عصــاره وجــود اوستــــ ،


حــرمتـــ دل هــا را از یــاد نبــریــم.


بـــه مــا بیــامــوز کــه دوستـــ داشتــن تــو را فــرامــوش نکنیــم


و آنــانکــه دوستــمان دارنــد را از خــاطــر نبــریــم.


بــه مــا بیــامــوز کــه ســوگنــد راستـــ بــودنِ دروغــمان را نــام تــو نســازیــم.


بــه مــا بیــامــوز کــه بــه نــاحــق کــردن حــق دیگــری عــادتـــ نکنــیم.


و بــه مــا بیــامــوز کــه دوستــی ام را بنــدی بــه پــای دوستــان نســازم


و در همــه حــال دوستــشـان بــدارم ؛


حتــی اگــر فــرامــوشــم کنـــن.

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
فـاجعــہ ـے زنـدگـے

گفتــی: بــر مــی گــردم!گفتــم: کــی؟گفتــی: وقتــی لکـــ لکـــ هـــا بیــاینــد و بــوی شکــوفــه هــای


 نــارنــج از شـاخــه هــا ســرازیــر شــود.گفتــم: اگــر نیــامــدی چطــور؟گفتـی: مگــر مــی شــود بــاران نیــایــد؟!


گفتــم: نــه!گفتــی: پـس بــه آسمــان ایمــان بیــاور! ...


امــا چــرا سـال هــاستـــ نــامــه هــایــم مُهــر بــی مهــری مــی خــوردنــد و بــرمــی گــردنــد؟


نشانـی اتــ کــه همــان استـــ!


پشتــــ هیچــستــان!!

 

آدمـ هـا مـے آینـد

زنـدگـے مـے کننـد

مـے میـرنـد و مـے رونـد

امـا فـاجعــہ ـے زنـدگـے تــو

آטּ هـنگـامـ آغـاز مـے شـود کــہ آدمـے مـے رود امــا نـمـے میـرد!

مــے مـــانــد

و نبـودنـشـ در بـودטּ تـو

چنـاטּ تــہ نـشیـטּ مـے شـود

کــہ تـــو مـے میـرے . ..

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
웃❤유 دو قـــلـــب عــــاشــق웃❤유
ســــلام دوستـــان همیشگــیممــدتی بــنا بــه بعضــی مســائــل؛ وبلاگــــ مشــتــرکــ خــودم و نیلـــوفــرم بستــه شــدامــا از امــروز دوبــاره بــا همــون آدرس قبلـــی دوبــاره ســاختیمـــشامیــدوارم مثــل گــذشــتــه اونجــام همــراهیــم کنیــد.
ممـــنونم از همــراهیتــون.

مــن .مــن هستــم...

میخـــواهـــم عــوض شـــوم!


چـــرا بـــایـــد دلتــنگـــــ آغـــوشتــــ بـــاشـــم؟


میخــواهـــم تـــو دلتنگــــ آغـــوشـــم بـــاشـــی!


میخـــواهـــم آن سیــبــــ قــرمـــز بـــالای درختــــ بـــاشـــم در دورتـــرین نقطـــه...


دقتــــ كـــن!!!


رسیـــدن بـــه مـــن آســـان نیسـتـــــ


اگـــر همتــش را نـــداری


آسیبـــی بـــه درخــت نــــزن


بــه همـــان سیبــــ هـــای كـــرم خـــورده ی روی زمیـــن قــانـــع بـــاش!


مــن .مــن هستــم... 


پــر احســاس امّــا بــی عاطفــــــه. 


بــه عــادت کـــردن عــادتـــــ نـــــدارم.. 


اگــر از خطایــی کــه کــردی بــی تفــاوتــــ گــذشتــم،


بــدون دیگــه جــایــی تــو دلــم نـــداری ...!! 


خــودمــم نمیــدونـــم چــــــــرا گـــاهی بـــه بعضی هــــــا 


بیشتـــر از عیـــارشــون بهــــاء میــدهـــم....!!! انتهـــای درگیـــری درون اونجــاس کـــه


دلتــــ میگـــه: خــودشــه ! ایــن بهتــرینــه واســه دوستــــ داشتــن


ولـــی...


عقلتــــ بگــه: ایــن احمقــانــه تــریــن انتــخـــابــه واسـه یــه عـمــر


وهــرکــدوم میـخــواد حــرفـــــ خـــودشــو بــه کــرســی بنشــونــه.


و ایــن وســط....


بیــچــاره مــن.....

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
بـــــه روزهــــا دل نبنـــد!…

بـــــه  روزهــــا دل نبنـــد!…روزهــــاکــــه فصـــل میــرسنـــدرنــگــــ عــوض میــکننــدبـــاشبــــ بمـــان!گـــرچـــه تــاریــکــــ استــــ ولـــى همـیشــه یکــــرنــگ استـــــ
روزهـــاستـــــ درگیــــرم ...امـــا تـــو بـــاور نكــن


بگــذار سیگـــارم را بـکشــم ...


مــانــده ام کـــدام را راضــی کنـــم !


دلـــی کــه مــی خــواهــد عــاشـــق باشـــد !!یــا عقلــی کــه مــی خــواهــد عــاقـل بــاشـــد...وقتـــى کســى بـــراى نـــداشـــته‌هــــایتـــــ بهـــانــــه میـــگیـــرد،


 


بهتــــراستـــــ اوراهـــم نـــداشتـــه بـــاشـــى . . .


 


گـــاهــى نـــداشتـــن از داشتــن بهتـــر استــــــ!


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
تنهــــایــــی خــوبــــــ استــــ

هـــر چــقــدر هــم بگــویی :


تنهــــایــــی خــوبــــــ استــــ ؛


هــم مـــن و هــم تــو مــیـدانیــم کـــه :


تنــهـایـــی خــوبــ نیستــــــ . . .


ولـــی چــه مــی تــوان کـــرد وقتـــی خوبــی نمـــانده


تـــا بــه تنهــایــی ؛واژه تنهــایــی را از تختـــه سیــاه زنــدگــی پــاکـــ کنــد . . .


بــه تنهـــایــی و بــدون تـــو روزگـــار مــی گــذارانــم . . .


نـــاراحتـــــ نبــاش ؛


 ایــن روزهــــا همــه کــمکــم مــی کننــد بــاور کــنم ؛


تنهــــایــی خـــوبـــ استـــــ . . . 

از یــه جــایی بــه بعــد دیگــه بــزرگـــ نمیشــی ؛پیـــر میشــی . . .


از یــه جـــایـــی بــه بعـــد دیگــه خستــه نمیشــی ؛ میبـــری . . .


از یـــه جــایــی بــه بعــد هــم دیگــه تکــراری نیستــــی ؛ زیــادی ای
گــــاهــی وقتــها . . . آدمهـــا . . . بــا یــه حــرفـــ . . . بــا یــه کــار . . .


نمـی دونــن کــه پـــاشـــون رو میــذارن رو گلــــوی آدم و فشــار میــدن . . .


نمــی دونـــن کــه ذره ذره آدمــو داغــون مــی کنــن . . .


نمــی دونــن کــه یــه زخمــی میــذارن تــو قلبـــــ آدم


کـــه تــا مــدتهــا دردش حــس میــشه . . .


گـــاهــی وقتهــا . . . بعضــی آدمهــا . . . نمــی دونــن بــا یــه حــرف . . .


بــا یــه کــار . . . چــی بــه ســـر همــدیگــه میــارن . . .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
دوستــــ دارم خـــدا جـــونم

زانـــوهــامـــو بغــل كـــرده بـــودمـــو نشستــه بــودم كنــار دیـــوار


دیـــدم یـــه ســایــه افتـــاد روم


ســرم رو آوردم بــالا


نگـــاه كـــرد تـــو چشمـــام، از خجــالت آب شــدم


تمــام صــورتم عــرق شــرمنــدگــی پــر كــرد


گفتــــ:تنهــایــی


گفتــم:آره


گفتـــ:دوستـــات كــوشــن؟


گفــتم: همشــون گــذاشتــن رفتـــن


گفتــــ: تــو كــه مـــی گفــتی بهتــریــن هســتن!


گفتــم:اشتـباه كــردم


گفتـــ: منــو واســه اونــا تنهــا گــذاشتــی


گفتــم:نــه


گفتـــ:اگــه نــه،پــس چــرا یــاد مــن نبــودی؟


گفتــم:بــودم


گفتـــ:اگــه بــودی،پــس چــرا اســمم رو نبــردی ؟


گفتــم:بــردم، همیــن الان بـــردم


گفـت:آره،الان كـــه تنهــایی،وقتــــ سختـی


گفتــم:.....( -حــرفی واســه جواب نــداشتــم)


-
ســرمـــو انــداختــم پــاییــن-گفتــم:آره


گفتــم:تــو رفاقتــت كــم آوردم،منــو ببـخش


گفـت:ببخشــم؟


گفتــم:اینقــدر نــاراحتــی كــه نمــی بخــشی منــو؟ حــق داری


گفتـــ:نــه! ازتـــ نــاراحتـــ نبــودم! چیــو بــایــد مــی بخشیــدم؟


تـــو عــزیــز تــرینــی واســم،تــو تنهــام گــذاشتــی


امـــا تنهــات نــذاشتـــه بــودمــو نمــی ذارم 


گفتــم:فقط شــرمنــدتـــم


گفتـــ:حــالا چـــرا تنهـــا نشستــی؟


گفتــم:آخـــه تنهــام


گفتــــ:پــس مــن چــی رفیـق؟


مــن كـــه گفتــم فقـط كــافیــه صــدا بــزنــی منــو تــا بیــام پیشتــــ


مــن كـــه گفتــم داری منــو بـــه خــاطــر كســایــی تنهــا مــی ذاری كــه تنهــاتـــ مــی ذارن


امــا هـــر مــوقع تنهــا شـــدی غصــه نخــور،فقــط كــافیــه صــدا بــزنــی مــنو


مــن همیشـــه دوستــــ دارم،حتــی اگـــه منـــو تنــها بــزاری،


همیشـــه مــواظبتــــ بـــودم،تـــو بـــا اونـــا خــوش بــودی،


منــو فــرامــوش كــردی تــو ایــن خــوشــی


امــا مــن مــواظبتـــ بــودم،آخــه رفیقتــم،دوستـــ دارم


دیگــه طاقتــــ نیـــاوردم،بغــض كــردمــو خــودمو انــداختــم بغلــش،


زار زدم،گفــتم غلـط كـــردم


گفتــم شــرمنــده ام،گفتــم دوستــــ دارم،


گفتــم دستــمو رهـــا نـكــن كــه تــو خــودم گــم بشــم


گفتــم دوستــــ دارم خـــدا جـــونم

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
اینجـــا بـــد جاییستـــــ ، وارونــــه استــــــ

 

اینجـــــا مـــردانــی داریــم کــه از دیــدن یــک تــار مــو ،ضعیــف هستــند ؛


آنــوقتــــ بــه زنــان مــی گــوینــد ضعیفــه !


اینـــجا زنـــانــی داریـــم کـــه ســر خـــود را مــی پــوشــاننــد تـــا آنــان


کــه ســـرهــایشــان بـــاز استـــ ،او را عفیــفـه بخــواننـــد !


اینجــــا مـــردانــی داریــم کـــه جنسشـــان را مــاننــد فلـــزیــاب


بــه دستـــــ گــرفتـــه انـــد تــا هــر کجـــا کــه شــد کــمیــاب شونـــد ،


امـــا بــه زنــی کــه حــق طبیعـــی و جنســی خـــود


را بخـــواهــد مــی گــوینــد بدکــاره !


اینجــــا یکـــی خـــود را حبــس مــی کنــد تـــا


حــق مســــلم دیگــری بـــاشد ،


اینجـــا بـــد جاییستـــــ ، وارونــــه استــــــ . . .چــه بسیــارنــد انســانهــایی کــه بــالای


خط فقــر هستنــد و زیـــر خط فهـــم!!!!


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
وقتــــ انــدک؛درس بسیـــار . . .

گفتــــم غــم دو نمــره گفتـــا بگــو یکـــ نمـــره


گفتـــم کـــه ده بـــه مـــن ده گفتـــا کــه هشتــــ بســـایـــد


گفتـــم ز مهـــر ورزان رســـم عـــطا بـیامـــوز


گفتـــا ز دستــــ استــــاد ایــــن کـــار کمتـــر آیـــد


گفتـــم اگـــر  نبخشـــی بـــار دگـــر بیفتـــم


گفتـــا کـــه تـــرم دگــر یـــا ســال دگـــر آیـــد


گفتــم کـــه ایـــن عـــوامـــل مشهـــور عـــالمــم کـــرد


گفـتـــا اگـــر نجنبی ، مشـــروطــی بـــر ســـر آیـــد


گفتــم کـــه نمـــره ده مـــا را بـــه آرزو کشتـــــ


گفتـــا کـــه دانشــی  جـــوی تـــا بیستــــ هـــم بـــر آیــــد


گفتــم کـــه دل رحیمتـــــ کـــی عـــزم فضـــل دارد


گفتــــا مگـــوی  تــــا فصـــل آن در آیـــد


گفتـــم تـــرم پیشیـــن دیـــدی کـــه چـــون ســـر آمـــد


گفتـــا خمـــوش تنبـــل ، کـــاین تـــرم هــم ســـر آیـــدیـــادم آیــــد روز دیــریــن


 خــوب و شیـــریــن


اول تـــرم


 وقـــت بســـیــار ...


درس انـــدک ...


حـــال اینــک


 روز آخـــر


 روز تــلخ امتـــحانـــات


 آخـــر تـــرم


 وقتــــ انــدک


 درس بسیـــار ، درس بسیـــار ،درس بسیـــار 
آدمهــای ســاده

ســاده کــه مــی شــوی، همــه چـیز خـوب مـی شـود


خــودت، غمـتـــ، مشـکلتـــ، غصـه اتـــ


هــوای شــهـرت و آدمهــای اطــرافتــــ


یکــ آدم سـاده کــه بــاشـی


بـرایـت فـرقــی نمـی کنــد کــه تجمـل چیستـــ


کــه قیمـت تـویــوتــا لنـدکــروز چنــد استــ..!


فلـان بنـز آخــریــن مــدل، چنــد ایـربگـــ دارد!


مهــم نیستـــ، نیــاوران کجـــاستـــ


شریعتــی و پــاسداران و فــرشتــه و الهیــه کــدام حــوالی انــد..!


رستــوران چینـی هــا، گــران تــریــن غــذایــش چیستـــ..!!


ســاده کــه بــاشـی


همیشـه در جیبـت آبنبــاتـــ پیــدا مـی شــود...


همیشــه لبـخنــد بــر لـب داری


بــر روی جــدولهــای کنــار خیــابــان راه مــی روی


و یــا بــه یــک فقیــر یـک پنجــاه تومــانی بــدهی و بــا لبخـند امیــدوارش کنــی...


زیــر بــاران، دهــانت را بــاز کنــی و چـند قطــره بنــوشی


آدم بــرفــی کــه درسـت مـی کنی، شال گــردنـت را بــه او ببخشــی...!


ســاده کــه باشی


همیــن که بــدانــی بــربــری و لـواش چنــد استـــ، کفــایتـــ مــی کنــد...


نیــازی بــه غــذای چینــی نیستـــ، نــان و پنیــر هــم خــوب استـــ....


آدمهــای ســاده بــوی نــاب آدم مــی دهنــد؛ ساده انــد نـــه ســاده لـــوح...


بــا صفــاهستــند و دوستـــ داشتـنــی نـــه پیچیـــده و هفتــــ خط...
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
دانشگــاه ســال اول تــا آخـــر...(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

 

ســال اول پســرها بــا کیفـــ سامســونت بــه دانشــگاه مــی آینــد


ولــی ســال آخــر بــا خــود هیــچ چیــز نمــی آورنــد! ( حتــی خــودشــان را!)


ســال اول همیشــه بــرای نشستــن در صندلــی هــای جلــو بیــن دانشجــویان


رقــابت است ولــی سـال آخــر بــرای نشستــن در صنــدلــی هــای عقبــــ!


ســال اول پســرهــا دنبــال دختــرها ی دانشـگاه هستـند


ولــی ســال اخــر دختــر هــا دنـبال پســرها!


در ســال اول هــمه گمشــده ی خــود را فقط در داخــل ســال ورودی خــود


جستجــو مــی کننــد


ولــی سـال اخــر همــه گــم شــده ی خــود را همــه جا جستجــو


مــی کننــد بــه جــز ســال ورودی خــود!


در ســال اول پســر ها، دختــرهــای سال ورودی خــود را نــامــوس خود می داننــد


ولــی در ســال آخر طفیلــی خــود!


ســال اول اکـثــر دختــرهــا بـــه علتـــ چندش آور بــودن حتــی


از کنــار سرویــس هــای بهــداشتــی دانشـکــده هــم عبــور نمــی کنند


ولی در سال اخــر اکـثر وقتــ خــود را در جلــوی آینــه ی همــان ســرویس مــی گــذراننــد!


در ســال اول هــر پســری کــه ازدواج کنــد بقیــه پســر ها او را تـیز و مــوفق مــی دانـند


و بــه حــال او غبطــه مــی خــورنــد ولــی در ســال اخــر هــر پســری


کــه ازدواج کنــد همــه او را احمــق و بیچــاره مــی داننــد و بــه حال او گریــه مــی کننــد!


در سـال اول اگــر دخـتری بــه پیشنهــاد ازدواج پســری جــوابـــ رد بــدهــد


بقیــه دختــرهــا او را تحسیــن کــرده و قهــرمان ملی خـود تلقــی مــی کنـند


ولــی در ســال آخــر اگــر پســری پیــدا شــود کــه بــه یکـــ


دختــر پیشنهــاد ازدواج بــدهــد بقـیه دخـتــر ها آن دختــر را تحسـین کرده


و قهــرمان ملــی تلقــی مــی کننــد!


ســال اول دخــترهــا بــا چـند جــزوه و یکـــ کیفــــ کــوچکــــ بــرای


مــداد و خــودکــار بــه دانشگــاه مــی آینــد ولــی ســال آخــر


بــا یکـــ کیفـــ بــزرگـــ محتــوای آرایشگــاه همــراه!


در ســال اول اگـر کســی بــه کــار تحقیقــاتــی و علمــی


یــا حتــی فــرهـنگی بپــردازد یــا در انجمسـال اول پســرها


بــا کیفــ سامسونتـــ بــه دانشگــاه مــی آینــد ولــی ســال


آخــر بــا خــود هیــچ چیــز نمــی آورنــد! ( حتی خودشان را!)


در ســال اول همــه (مخصوصـا دختــر خــانــم هــا) آرزوی


گــرفتــن نمـره ی بیستــ را از اسـاتــیــد دارنــد ولـی در سـال


اخــر همـه ی دانشجــویــان بــرای نمـره ی ده حــاضــرند بــه


مستخــدم دانشـکــده هــم التمــاس کننـد!


در سـال اول همــه ضمــن خوشحــالــی از ورود بـه دانشگــاه رویــای


ادامــه ی تحصـیل تــا مقطــع دکـترا و چــه بســا بــالاتــر را در


ســر مــی پــروراننــد ولــی در سـال آخــر همــه بــرای


اتمــام دوره شــان لحظــه شمــاری مـی کننــد!


سـال اول همــه ی دانشجــویان اسـاتیـد خــود را افــرادی نابغــه فعال


و نمونه می دانند و آنها را بــه عنـوان الگــوی خــود قــرار مــی دهنــد


ولــی در ســال آخــر ، اســاتیــد خــود را افــراد معمـولــی ای


کــه یــا شــانس داشتنــد و یــا پـارتــی مــی شـناســند!


ســال اول دانشجــویان دانشگــاه را محیطــی مــی داننـد کــه


در آن می تــواننــد علــم خــود را کــامــل کنـند و بــه مــدارج


بــالای علمــی بــرسنــد ولــی ســال آخــر متــوجــه مــی شــونــد


همـان انــدکـــ علمــی را کــه در دوران قبــل از دانشگــاه آمــوختــه بودنــد


از دستـــ دادنــد وفقــط یـکـــ مــدرک بـی ارزش بــدستــــ آوردنـــد .

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
روزتــــ مبـــارک عــزیــزم


وقتــی محبتــتـــ را بـــا همـــه وجـــودتــــ بـــه مـــن تقــدیـــم کـــردی


 و مـــرا شـــرمـنده الــطاف کـــریمـــانـــه اتــــ کــــردی و


دل قشنــگتـــ را مــالامـــال از عشــق بــه مــن کــردی


بـــار دلــدادگــی را سختــــ بـــر دلـــم نهـــادی و امــانتــــ


عشــق را در وجـــودم نهـــادی


 و عهـــد کـــردم کـــه تکـیــه گــاهت در همــه لحــظاتتــــ بـــاشــم.


نیلــوفــرجــان  روزتـــ را تبــریکـــ گفتــه


و هــزاران هــزار شــاخـــه روز صـورتــی را


بــه همــراه تمـــام عشــق کـــه مــوجــودیم استــــ


 تقــدیمتـــــ مــیکنـــم.


روزتــــ مبـــارک عــزیــزم


سلـــام دوستـــــان همیشگیـــم.


ایـــن وب مشتــــرک مــن و نیلـــوفـــرم استــــ 


http://pezhman-niloufar.blogfa.com/


دوستــــ دارم  اونجـــام همـــراهیــم کنیــد.


منتـــظــرتــون هستـــم.


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد(3){پنــدهــای زنــدگــی}

جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد
ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ


ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
نســــل ســـوختــه . . .

ﭼﻴـــﺰﻱ ﺩﺭ ﺟﻴﺒــﺶ ﺗﻜــﺎﻥ ﺧــﻮﺭﺩ، ﮔــﻮﺷﻲﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﻴــﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ


 ﻭ ﭘﻴــﺎﻣﻚ ﺭﺍ ﺧــﻮﺍﻧــﺪ :

"ســـلام ؛آقـــا ؟شنیــدم کارشــناسی ارشــدتم گـــرفـتـی؛


 تبــریــک میــگم و موفــق بــاشی... "


ﮔــﻮﺷﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻴـــﺐ ﺷﻠــﻮﺍﺭﺵ ﮔــﺬﺍﺷــﺖ، ﺁﻓﺘــﺎﺏ ﺩﺍﺷــﺖ ﻏــﺮﻭﺏ


ﻣــﻲﻛــﺮﺩ، ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺳــﺎﻛﺶ ﻛــﻪ ﺭﻭﻱ ﭘﻴــﺎﺩﻩﺭﻭ ﻛﻨــﺎﺭ ﺩﻳــﻮﺍﺭ ﻭﻟـﻮ  ﺑـﻮﺩ،


ﺩﺳﺘــﻪﺍﻱ ﺩﯼ ﻭﯼ ﺩﻱ ﺑﻴــﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ ﺟﻤﻌـﻴﺖ ﻓــﺮﻳــﺎﺩ ﺯﺩ :


ﺩﻱﻭﻱﺩﻱ ﻫــﺰﺍﺭ... ﺩﻱﻭﻱﺩﻱ ﻫــﺰﺍﺭ !!
گـــذشتـــه ای کــــه حـــالمـــان را گــــرفتـــه استـــــ

آینــــده ای کـــه حـــالـــی بـــرای رسیــدنــش نــداریـــم
و
حـــالـــی کـــه حــالمـــان را بـــه هـــم مــی زنـــد
چـــه
زنـــدگـــی شیـــرینـــی...! 


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
از پشتـــــ کــوه آمــده . . .

آری از پشتــــــ کـــــوه آمـــده ام


چـــــه مـــی دانستــــم ایـــن ور کــوه بـــرای ثـــروتـــ حـــرام خـــورد


بـــرای عشـــق خیـــانتـــــ کـــرد


بـــرای خـــوبــــ دیـــده شـــدن دیگـــری را بــد نشــان داد


بـــرای بـــه عـــرش رسیـــدن دیگـــری را بـــه فـــرش کشیـــد


وقتـــی هــم با تمــام ســادگـــی دلیــلش را مــی پـــرســم مــی گــویــند :


از پشتـــــ کــوه آمــده . . .


تـــرجیــح مــیـدم به پشتـــ کــوه بــرگــردم


وتنهـــا دغـــدغــه ام ســالــم بـــرگــردانــدن گــوسفنــدان از دستـــ گــرگهــا بــاشــد


نــه اینــور کـــوه بـــاشم و گـــرگتــــوی ایــــــن دنیــــا همیـــــــشه


بعضــی‌ها “بــرای بــه جــایـــی رسیــدن


و بعضـی‌ها “بـعـد از به جـایــی رسیــدن


هــمــه چیــز را “زیـــر پــا” می‌گــذارنـــد


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد(2){پنــدهــای زنــدگــی}

جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــدادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ

ادامه مطلب

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
خســـــــــته از اعتــــــمادی بیــــجا!

دستــــ بــــه صـــورتــــم نـــــزن


مـــی تــــرســــم بیفتـــد..


نقـــاب خنـــدانــــی کـــه بــــر چهـــره دارم! و بعــــد ..


سیــــل اشکـــــ هــــایــــم تــــو را بــــا خـــود ببــــرد ..


و بــــاز ..


مـــن بمـــانـــم و تنهــــایـــی

 


کـــــلاغ جـــــان !

 

قصـــه مـــن بـــه ســـر رسیـــد . . .

 

ســــوار شـــو !

 

تــــو را هـــم تـــا خـــانـــه ات مـــی رســـانـــم . . .


 

از مـــن نرنــــــــــج


 

نـــه مغــــــرورم نـــه بـــی احســـــاس


 

فقــط خســــته ام


 

خســـــــــته از اعتــــــمادی بیــــجا!


 

بـــرای هـــــــــمین قفــــــــــــلی محــــــــــــــکم بــــر دل زده ام...


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
چَتـــــــ(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

 چَتـــــــچَتــــــ عجبــــــ فعـــل قبیحـــی ستـــــــ بیـــا تـــا نکنیــــم


همـــه کـــردنـــد کــــه کـــردنـــد ؛ بیـــــا مـــا نکنیـــم


ســــایتــــ هـــا فیلتـــرینـــگ استـــــ در ایـــن وانفســـا


وب نگــــردیــم الکـــی چیـــز تمــاشـــا نکنیـــم


تــــا نگــوینــد عجــب آدم بــی پــروایـــی ستــــ


حیـــن چتــــ آی دی خویــش افشـــا نکنیـــم


چیــــزهـــایـــی کــه نبــایستـــ ؛ نگــوییــم بـــه هـــم


چــون کـــه لـــو رفتـــــ در ان معـــرکــه حـــاشــا نکنیــم


وقتــــــ وبلــاگـــ نوشتـــن کمَــکی رنـــد شـــویــم


ســوژه بـــو داشتـــــ اگــــر ؛لااقـــل امــضاء نکنیـــم


 تـــلفــن چیـــز گــــرانــی ستــــ بــدانیـــم کـــه بعـــد


وقــتــــ پـــرداختــن قبـــض ؛ "خـــدایـــا" نکنیـــم


عـــوض ایـــن همـــه ای کـــاش بخـــوانیـــم کتــابــــــ


عـمـــر را صـــرفـــ از ایــن دستـــــ قضـــایـــا نکنیـــم


طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،

تعداد کل صفحات : 11 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic