دوستــــِ مـــن خــــدا

نـــــه عــاشـــق بـــوده انـــد ؛


نــــه عـــاشـــق مـــی شـــونـــد . . .


فقــط شلـــوغـــش مـــی کننـــد ؛


گنجشکــــ هــــایی کـــه یکــــ عمـــر ؛


از ایـــن شـــاخـــه بـــه آن شــاخـــه پـــریـــدن ؛


عـــادتـــــ شـــان استـــــــهــــای کـــافـــه چــــی!از مـــا کــــه گـــذشتـــــ امــــا


اگــــر بـــاز هـــم کســـی تنهـــا بـــه


اینجـــا آمـــد از او نپـــرس : چـــه میــل داری؟!


تلـــخ تـــرین قــهـــو ه دنـــیا را بـــرایـــش بـــریـــز !


آدمهـــای تنهـــا ؛


مـــزاجشـــان بـــه تلخـــی عـــادتــــ دارد . . .


خیلـــی حـــس قشنـــگیــــه وقتـــی یـــه دوستــــــ فــــابــــ داشتـــه بــــاشـــی


کــــه همیشـــــه حـــواسش بهتـــــ بــــاشـــه ؛


بــــه یـــادتــــــ بـــاشـــه ؛ نگـــرانتـــــ بشـــه و دوستــــ داشتــــه بـــاشــــه . . .


مـــرسی کـــه هستـــی دوستــــِ مـــن خــــدا .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
عشـــق؛ ســــرد استـــــ و بـــی رنگـــــ !!!

 

گــــاهـــی دلتــــ نمیخــــواهد . . .


دیـــروز را بـــه یــــاد بیـــاوری . . . انگیــــزه ای بــــرای فـــــردا هــم نـــداری . . .


و حــــال هــــم کــــه . . .


گــــاهــــی فقــــط دلتــــــ میخــــواهــــد . . .


زانــــوهـــایتـــــ را تنــــگــــ در آغــــوش بگـیــری . . .


و گــــوشــــه ای از گـــوشـــه تـــرین گــــوشـــه ای کـــه مـــی شنـــاســـی . . .


بنــشینـــی و فقـــط نگــــاه کنـــی !!!!


گـــاهـــی دلگیـــری . . .


شــــایـــد از خـــودتـــــ . . .


 


از بهــــار پـــرسیـــدم عشـــق یـعنـــی چـــه ؟


گفتــــ تـــازه شکـــفتــه ام هنـــوز نمیـــدانـــم


از تـــابستــان پـــرسیـــدم عشـــق یعنــی چـــه ؟


گفتــــ در گـــرمـــای وجـــودش غـــرقـــم نمـــیدانـــم


از پـــاییـــز پـــرسیـــدم عشـــق یعنـــی چـــه ؟


گفتــــــ در هـــزار رنگــــ آن بـــاختـــه ام نمـیــدانـــم


از زمستـــان پـــرسیــدم عشـــق یعنـــی چـــه ؟


گفتـــــ ســــرد استـــــ و بـــی رنگـــــ !!!

 


مـــن فکــــر مـــی کــنم


مــوجــوداتـــــ دو دستـــه انـــد:جــان دار و غیـــره


 و جـــان داران دو دستـــه انــد :آدم و غیـــره


 و آدم هـــا هــم دو دستـــه انــد : مـــن و غیـــره.


مـــن هیچـــکـدام از ایـــن دستـــه هـــا را نمـــی شنــاســـم ؛


یـــا "مـــن" کـــه ایــــن را اصــلا نمـــی شنــاســم ؛


 شـــاید "مـــن" جـــان داری . . .آدمــــی . . . غیـــره ای . . . چیـــزی بـــاشــم

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
تسلیـتـــــــ قلبــــ صبـــورم . . .

مــــن آنقــــدر امـــروز و فــــرداهــــای


نیــــامــــدن را دیــــده ام


کــــه دیگــــر هیـــچ وعــــده بـــی ســــرانجــــامـــی


خــــواب و خیــــال و آرزوهــــایــــم را آشفتــــه نمیکنــــد...


حــــالا یــــاد گـــرفتـــم کــــه فــــرامـــوشــــی


دوای درد همــــه نــــداشتــــن هــــا


نخـــواستـــن هــــا


و نیــــامـــدن هــــاستــــــ...


یــــاد گــــرفتــــم کــــه از هیـــچ لبخنـــدی


خیـــال دوستـــــ داشتـــن بــــه ســــرم نــــزنـــد!


یــــاد گـــرفتــــم کــــه بشـنـــوم تـــــا فـــردا...


و بـــه روی خــــود نیــــاورم


کــــه فــــرداهــــا هیچـــوقتـــــ نمـــی آینــــد...


دستـــانـــم شـــایـــد ؛


امـــــا . . .


دلـــــــم بــــه نــوشتـــن نمیــــ رود . . . ؛


ایـــــن کلمــــاتــــــ بـــــه هـــم دوختــــه شـــده کجــــا ؛


احســــاســــاتــــ مـــن کجــــا ؛


ایــــن بـــار امـــــا ؛


نخــــوانـــده مـــرا بفهـــــم


روزگـــــار میخنــــدی ؟


کمـــی حــــرمتـــــ نگــــه دار ...


مگــــر نمی بینــی سیــــاهپـــوش آرزوهـــایـــم هستــــم !

قصــــه ء زنـــــدگـــی . . .

 

اینجــــا همـــه گـــرفتـــارنــــد


دختـــــری بـــرای شـــاهـــزاده ی رویـــاهـــــایـــش شعـــر مـــی نــویســــد


شـــاهـــزاده ای کـــه حتـــی ســـواد خـــوانـــدن نــدارد


شـــاعــــری فلــســفه مــی نـــوشــــد


آدم حســـابـــی شـــود


و مــــن بــــه ایـــن فکــــر مـــی کنــــم


چگـــونــــه حـــرفـــــم را بــــه گـــوش بـــادبــــادکــــی کــــه ده متـــــر


آنطــــرفـــــ تــــر معلـــق استــــــــ بـــرســـانـــم


پـــــس بـــایـــد بیشتــــر فکــــر کنــــم


تــــا بتـــوانـــــد وزن یکــــ آدم را تحمــــل کنــــد


خیلـــی وقتــــ استــــــ هیـــچ چیـــز درستــــــ کـــار نمـــی کنـــد


اتفــــاقــی کــــه رخ خــــواهـــد داد مــــرگـــــ استـــــــ


 


هیــج وقتـــــ بــــه كســـی وابستـــه نشــــو !!!


 زیــــرا وابستــــه شــــدن بـــه یــــه نفــــر دیــــر یــــا زود بـــه قیمتـــــــ


از دستــــــ دادن تكـــــه ای از قلبتـــــ تمــــام مــــی شـــود.

 


 

گــاهـی دلــــت ...


گــــاهــــی دلــــت میخــــواهـ ـد ؛


بــــا صـدای بـلنـــد بـگــــویــی : بــــه ســـلآمـتی ِمــ ـرگ ...!


و سـر بکشــی جام ِ زنـ ـدگی را ...!


 


شــــایــــد هــم خـــدا


نوشتــــن تقـــدیـــر منـــــ را


بــــه فــــــرشتــــه ای کمــــ ســــواد سپــــرد


و او بـــــه غـلـــط


قصــــه ء زنـــــدگـــی مـــرا بـــا غیـــن نوشتـــــ . . .!!!


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
خـــداحــــافـــظ . . .

خـــداحــــافـــظ . . .

خـــداحــــافـــظ پنجــــره ی مــــن


کـــه تنهـــا تــــو بـــه حــــرف هــــای دل خستــــه ام گـــوش مـــی دهـــی


خــــداحافـــظ ستــــاره ای کـــه هــــرگــــز نـــورتـــــ را نـــدیــــدم


وخــــداحـــافـــظ ای اشکــــــ هــــای بــــی گنــــاه


مــــن رفتــــم مـــی روم جــــایــــز نیستـــــــ


مـــی روم تـــا پیــــدا کــــنم آن حقیقتــــی را کــــه مـــــرا


بــــاز مـــی گــــردانــــد …شــایــــد!شـــایـــد تـــو نـــدانـــی دستـــی را کــــه در دستـــم بـــود …هـــرگز بـــاور نکــــردم


و صــدایــــش را


غبــــار جــــاده هــــا را چـــه کســـی انکــــار کـــرد


و نـــدانستــــه گفـتــــ و نـــدانســــته خــندیــــد و نـــدانستــــه رفتـــــــ


کــــه هنـــوز زیـــر سنگینـــی نگــــاه هـــوس آمیـــزش


بیـــدار شـــده و بـــه خـــوابـــــ مـــی روم


و چــــه کســـی گفتـــــ کـــه مـــرگ را دوستــــ نـــدارد


در حـــالـی کــه مـــرده بـــود


و چـــه کســـی اشکهــای جـــا مـــانـــده از زمـــان


مـــرا بـــه جـــدایـــی هـــدیه کــــرد


هنـــوزمــی تـــوان گفتـــ کـــه گنگـــــ استــــ


صـــدای نفسهـــــایـــش


هنــوزمــی تـــوان فکــــر کـــرد کـــه امیـــدی هستـــ


 امیــــدی هستــــــ… امیــــدی هستــــــــ


هیـچ پـــژواکــــی نیستـــــــ صـــدای قـــدم هـــایـــم را


بـــه سکـــوتــــــ ویـــرانــــی مـــن گـــوش کـــن


دریـــا ارام استـــــ


و خبــری نیستــــ از امـــواج طــولانـــی بــی فکــــر


همــه خـــوابیــده انــد


ای کــاش شبـــــــ بـــود


انگــاه بیـداریشـــان را بـــاور نمـی کــردم


و قـــایقـــی را کــه مــی آیــد و دل مــی بــرد


و مــی گـذرد بـدون تـــأمــل


کــه چــرا هیـــچ قــایــق دیگـــری در دریـــا نیستـــــ


کـــه چقـــدر تنهـــا شـــده استــــــ


چــــرا بغضـــم را فـــرو دهـــم؟ چـــرا؟


بخـــاطـــر سنگـــــ هــــای اسمـــانــی


یـــا تــابلـــوی نقــاشـی گـــرانقیمتــــ در مـــوزه ی فرانســــه


یــا بخـــاطــــر سهـــراب و اشعـــارش


بخــاطـــر هیـــچ کــدام زنــدگــی نمـی کنـــم


بخــاطــــر هــیــچ کـــدام هم نمـــی میـــرم


بــغض مـــن مــی خــواهـــد ازاد بـــاشـــد


و دوستــــ دارد ســایبـــان چشـــمـــانــی بـــاشـد کــه هیــچ گـاه درکــش نکـــردنـــد


کــه هیــچ گـــاه دوستش نـداشتـنــد


چقـــدر هــوا ســـرد استـــــــ


مــن مـــی تــرســـم


مــی تـــرســم از ابــلیســی کــه مـی گـویــد فـــرشتـــه استــــــ
و از فـــردا و فـردا هــــا


مـــی تـــرســـم…مــی تـــرســم


کــدامیـــن قلـبـــــ را بـــاور کــرده ای کـــه حــالا تــو را بــاور کننـد؟


شبهــای مـن همیشـــه بــی ستــاره استــ


آسمـــانـتــ پــر ستاره بـــاد!


نبـــایــد اشـکـــــــ بـــریـــزم…!


نبــایـــد بغــض کنــم…!


و نبــایـد لبخــنــد بــزنــم…!


شمعــی در بــاد را چـه ســود


شمعـــی در بـــاد را چــه ســود….


شیــوا را رهــا کنیـد


از زنجیـــر هــایتـــان


از قفــس هـــایتـــان


چــاره ای نیــستــــ ای دوستـــــــبــایـــد درختـــ بمــانی!


بـــاید درختــــ بمــانــیطبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
ســـــال نــــــو مــــبــــارکـــــــــــ

 زنـــــدگـــی زیبـــاستـــــــ


زشتــــی هـــای آن تقـــصیـــر مـــاستـــــ


در مسیـــرش هـــر چـــه نازیبـــاستــــــ


آن تـــدبیـــر مـــاستـــــــ


زنــــدگـــی آب روانـــی استــــــ


روان مـــی گـــذرد


آنچــــه تقـــدیــــر مـــن و تـــوستـــــــ


همــــان مـــی گـــذردعمــــری بــــا حســــرت و انـــدوه زیستـــن نــــه بــــرای خــــود


 فــــایـــــده ای دارد و نــــه بـــــرای دیگــــران

بـــــایــــد اوج گــــرفتــــــ تــــا بتــــوانیــــم آن چــــه

را کـــــه آمــــوختــــه ایــــم بـــــا دیگــــران نیــــز قسمتـــــ کنیـــــم

لحـــــظاتــــــ از آن تــــوستــــــ؛

آبــــی، سبــــز، سرخ، سیــــاه، سفیــــد،…


 رنگــــهایــــی را کـــــه بــــایستــــه استـــــ بـــــر آنــــها بــــــزن

روزهـــــایتـــــــ رنگــــــارنگــــــــ

.
ســـــال نــــــو مــــبــــارکـــــــــــ


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
زمستــــان هیـــچ گــــاه بهــــار را نمـــی بینـــــد...

افســـوس مـــی خــــورم ....چــــرا؟


چــــرا بـــا رفتــــن تــــو.............


بهــــار مـــی آیـــد ؟...


آمـــدی در ســـرمای زمستـــان...


 بــــه ســــردی زمستــــان بـــودی.....


بـــه غـــم انگیــــزی  شبهــــای تنـــهایـــی..... 


بـــــه خشـــکی بـــرفـــــ  ...


مـــی روی.....


بهــــار مـــی آیــــد ...


بـــه نظــــر معـــاملــــه خــــوبــی  استــــــ....


امیــــد آن دارم بهــــار گلـــی بــــر چهــــره اتـــــ بنشــــانــــد ...


چــــه امیــــد مبهمــــی...


گــــردش روزگــــار خــــطا نــــدارد ...


زمستــــان هیـــچ گــــاه بهــــار را نمـــی بینـــــد...


 

میـــان مـــانـــدن و نمــانـــدن


فـــاصـــلـــه تنهـــــا یکــــــ حــــرفـــــ ســــاده بــــود


از قــــول مــــن


بـــه بــــاران بـــی امــــان بگـــو:


دل اگــــر دل بــــاشـــد


آبـــــ از آسیـــابـــــ علاقــــه اش
نمـــی افتـــد..‏!!‏

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
بـــــه فقــــر احســـاس دچـــار شـــده ایــــم !

بـــــه فقــــر احســـاس "انســـانیتـــــــ" دچـــار شـــده ایــــم !


نســـلـی کـــه دردش را ،


کیبـــورد هـــا . . .


پیــــامــک هــــا . . .


و . . .


تلفــــن هــــایِ پـــی در پـــی مــــی فهـــمند . . .! !مـــن فکـــر مـــی‌کنـــم قـــرار نبـــوده مـــن از اینـــجا و شمــــا از آنجــــا ؛صـــورتکـــــ زرد بــــه نشــــانــــه سفتـــــ بغــــل کــــردن و بـــوسیــــدن و دوستــــــ داشتــــن بــــرای هــــم بفــــرستیــــم ...عــــــازم یکـــــــ سفـــــرم . . .


سفــــری دور بــــه جـــایـــی نــــزدیکــــــ . . .


سفــــری از خـــود مـــن تــــا بـــه  خـــودم . . .


مـــدتـــی هستــــ نگـــاهـــم . . . 


بـــه تمـــاشـــای خـــداستـــــــ . . .


و امیــــدم بــــه خــــداونـــدی اوستــــــ . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
تقــــدیم بــه کــودکـــانی کـــه . . .


تقــــدیم بــه کــودکـــانی کـــه از کــودکـــی خـــود جـــزء درد و رنــج نبـــردنـــد
ﺗـــﻮ ﺧﯿـــﺎﺑﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘـــﻢ ﻗــــﺪﻡ ﻣﯿـــﺰﺩﻡ ﮐـــــﻪ


ﮐــــﻮﺩﮐﯽ ﺭﻭ ﺩﯾــــﺪﻡ ﯾــــﻪ ﺟــــﺎ ﻧﺸﺴﺘــــﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﯾــــﻪ


ﭼﯿــــﺰﯼ ﺭﻭ ﮐﺎﻏـــــﺬ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴـــﻪ ﺭﻓﺘــــﻢ ﺟﻠــــﻮ


ﻧﺸﺴﺘـــﻢ ﮐﻨــــﺎﺭﺵ ﮔﻔﺘـــﻢ ﺍﺳﻤــــﺖ ﭼﯿــﻪ؟


ﮔﻔﺖـــ:ﺣﺴﯿـــﻦ، ﮔﻔﺘـــﻢ ﺑـــﺎﺑـــﺎﺕ ﮐـــﺠـــﺎﺳــﺖ؟


ﯾـــﻪ ﻧﯿﮕــــﺎﻩ ﺑﻬـــﻢ ﺍﻧـــﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺑـــﺎ ﺻـــﺪﺍ ﺁﺭﻭﻡ ﮔﻔـــﺖ


ﺭﻓﺘــــﻪ ﭘﯿﺸـــﻪ ﺧــــــــﺪﺍ،

 

 ﮔﻔﺘـــﻢ ﻣـــﺎﻣـــﺎﻧﺖ ﮐﺠـــﺎﺳﺖ؟ 


گفتــش ﻣﺮﯾــــــﻀﻪ اونـــم ﺩﺍﺭه ﻣﯿـــﺮﻩ ﭘﯿــﺶ ﺧــــــﺪﺍ


ﺳــﺮﻣـــﻮ ﭼـــﺮﺧـــﻮﻧـــﺪﻡ ﺩﯾـــﺪﻡ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏـــﺬ ﻧﻮﺷﺘـــﻪ:


ﺧــــــــــﺪﺍ ﺑﺎﻫــــــــــﺎﺕ


ﻗــــﻬـــــﺮم ...!!

 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
بهــــــاری دیگــــــر بـــی حضــــور تــــو

گــــاه مــیرویــــم تــــا بــــــــرسیــــم

 


کجــــایـــش را نمـــی دانیـــــم

 


فقـــط مــی رویـــــم تــــــا بـــرسیــــم . . .

 


بــی خبـــر از آنــــکــــه همیشـــــه رفتــــن  ؛

 


راه رسیـــــدن نیستــــــ !

 


گـــاه بـــرای رسیـــدن بـــایـــد نـــرفتــــــ ؛

 


بـــــایـــد ایستـــاد و نگـــــریستــــــ . . .

 


بـــــایــــد دیـــد ؛ شـــایـــد رسیــــده ای

 


 و ادامــــه دادن فقــــط دورتــــــ کنــــد . . .

 


بــــایـــد ایستـــاد و نگـــریستــــــ

 


بــــه مسیـــر طـــی شـــده . . .خــــلاصـــه بهــــــاری دیگــــــر

 


بـــی حضــــور تــــو

 


از راه مـــی رســـد

 


و آنچــــــه زیبـــــا نیستــــــ ؛

 


زنـــــدگـــــی نیستـــــ

 


روزگـــــــــــــــار استـــــــــ


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
پشتــــــ میلــــه هــــای خــــاطــــرات دیــــروز

بــــه ویــــرانــــه هــــای ایــــن دل متــــروکــــــ


ســــرکــــی بـــــزن گــــاهــــی...


دیــــریستــــــ کــــه زلـــزلــــهء رفتـــن اش، 


تمــــام 


حجــــم


عشــق را، 


بــــر ســــرم فــــرو ریخـــته استـــــــ  !


رمقــــی نیستــــــ .

 


ایستــــاده ام….


تنهــــا….


پشتــــــ میلــــه هــــای خــــاطــــرات دیــــروز


ایــن جــــا ….


انگشتــــــ هــــایـــم را مـــی شمـــارم


یکـــــ...


دو...


ســـه


ودستـــــ هــــای تــــو در هـــم فـــرو رفتــــه انـــد


تـــو ….


غــــزل را مشتـــــ مشتـــــ بـــه حــــراج گـــذاشتـــی


کــــه مهـــربـــانــی اتــــ را ثــابتــــ کنــی


ولــی….


ولـــی نفهمیـــدی کــــه مـــن


آن ســـوی خیـــابــــان


انتظـــارتــــــ را مـــی کشــــم


تــــو بـــی وقفـــه فـــریـــاد کشیــــدی


ومـــن ….


دیگـــر آزارتـــــــ نمـــی دهــم


زیـــن پـــس….


قصـــه هـــایـــم را بــــرای هیـــچ کـــس تعـــریفـــــ نمـــی کنـــم


مطمئـــن بــــاش


هنــــوز هـــم قـــافیـــه را بـــه چشـــمـــان تـــو


مــی بـــازم.…


مطمئـــن بــــاش!

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد

جمــــــــــلاتـــــــی کــــــــه می تــــــــواند زنــــــــــدگـی


شـــــما رو تغییـــــر دهـــــــد


ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در ادامـــه مطلــــبــــ
ادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
عــکــس هــای عــــا شـــقـــانـــــه از جنــس کمیـــابــــ (2)

عــکــس هــای عــــآشـــقــــآنـــــه از جنــس کمیـــابــــ 


بقیـــه   عکــس ها در ادامــه مطلـــبادامه مطلب

طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
مــن آدمم . . .

مـــن آدمـــم


تبعیـــدی زنـــدان دنـــیــا 


بـــه جـــرم عشـــق ورزیـــدن بـــه یـــك سیبـــــ ...مِــداد رنگـــی هایــَـم 


را پــَـس بـده .. 


قلــــبــ ِتــــو قــِـرمـِــز نیستــ بـــایـد سیـــاهــش کُنـــمـ مــا نسلـی هستــیـــم ، 


کـــه
روزهــا میخــوابیــم.. 


و
شبــهـــا بیـــــداریـــم ! 


چـــــون..
 


تــاریـکی شبــــ ، بـــرامــون.. 


قــابــل تحمـّـل تــر از "
تـــاریــکی" روزهــامــونــه !

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
چـــه رســـم جـــالبی استـــــ !!!

چـــه رســـم جـــالبی استـــــ !!!محبتتــــــ را میگــــذارنـــد پـــای احتیــــاجتـــــصــــداقتتــــــ را میگــــذارنـــد پــــای ســـادگیتـــــسکوتتــــ را میگــــذارند پـــای نفهمیتــــــنگـــرانیت را میگـــذارنـــد پــــای تنهــــاییتـــــو وفــــاداریتـــــ را پــــای بـــی کسیتـــــو آنقــــدر تکــــرار میکننـــد کـــه خـــودتـــــ بــــاورتـــــ میشــــود


 

کــــه تنهــــایـــی و بیکــس و محتــــاج !!!طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
چـــه بخــواهـــی چـــه نخـــواهـــی . . .

چـــه بخــواهـــی چـــه نخـــواهـــی

چـــه بــــاور کنـــی چـــه نکنــــی


زمـــان بـــاقیـــستـــــ هنــــوز

بــــرای بــــودن بــــرای شــــدن


چــــه بخـــواهـــی چـــه نخــــواهـــی

چـــه بــــاور کنـــی چـــه نکنــــی


یکـــی آن بـــالاهــــا دوستتــــ دارد

بیـــش از "م ا د ر"

مـــراقبــــ تــــوستــــــ


چـــه بخــواهـــی چـــه نخـــواهـــی

چـــه بــــاور کنـــی چـــه نکنــــی


هــــدیــــه ای در انتـــظار تـــوستــــــ

لبخنــــدی

و یــک پــــاکــــ کـــن سفیـــد بـــرای

 پـــاکــــ کـــردن آن چـــه بـــر تـــو گــذشتـــــ


چـــه بخــواهـــی چـــه نخـــواهـــی.............
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
ولـــنـتایـــن مبـــارکـــ....


تقــــدیـم بـــــه زیبــــــاتـــرین شقـــایق دنیــــا


بــــرای تــو

بــــرای تــویــی کــه تنـــهایــی هــایــم پــر از یــاد تــوست

بــرای تــویی کــه قلبــم منزلگــه عـــشـــق تـــوست

بـــرای تــویــی کــه احســا ســـم از آن وجــود نــازنیــن توست

بـــرای تـــویی کــه تمــام هستــی ام در عشــق تــو غــرق شــد

بــرای تــویــی کـــه چشمــانم همیشــه بــه راه تــو دوختــه است

بــرای تویــی کــه مــرا مجـــذوب قلــب نــاز و احســاس پــاک خــود کـردی

بــرای تــویــی کـه وجــودم را محــو وجــود نـازنین خــود کــردی

بــرای تــویــی کــه هـر لحظــه دوری ات بــرایـم مثــل یــک قــرن است

برای تــویی کــه سـکوتـت سخــت ترین شکنجــه مــن است...

بــرای تویـــی کــه قلبت پـــا ک است

بـــرای تویــی کــه در عشــق ، قـلبت چـــه بــی بـــاک است

بــرای تـویی کـه عـشقت معنــای بــودنــم است

بــرای تویی که غمهــایت معنــای ســوختنم است

بــرای تــویی کــه آرزوهــایــت آرزویــم اسـت


My heart for you will never break.

My smile for you will never fade.

My love for you will never end.

I love  you RoYa!


Happy Vallentineبا تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا


بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !


خـالی از هـرتشــبیه و استعـــاره و ایهـــام


تنهـــا یکــ جملـه برایـــت خــواهـم نوشتـــــ :


دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !

OVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVE

OUILOVYOUIL ****** VEYOU ****** ILOVEYOUILO
OVEYOUIL *********** L *********** OUILOVEY
YOUIL *************** *************** YOUIL
UILO *********************************** VE
EI ************************************* IL
V *************************************** O
O *************************************** L
E *************************************** U
YO *********** HAPPY VALENTINE BABY*****IL
YOUI *********************************** EY
OVEYO **************** R************* LOVEY
OVEYOUIL *************O************ ILOVEY
UILOVEYOU ************Y********* UILOVEYOU
VEYOUILOVEYOU ********A******* YOUILOVEYOU
YOUILOVEYOUILOV ************* LOVEYOUILOVEY
UILOVEYOUILOVEYOU ********* LOVEYOUILOVEYOU
LOVEYOUILOVEYOUILOV ***** ILOVEYOUILOVEYOUI
EYOUILOVEYOUILOVEYOU *** YOULOVEYOUILOVEYOU
VEYOUILOVEYOUILOVEYOU * VEYOUILOVEYOUILOVEY


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
هــــــــر از گـــــــاهی صــــــدایــــــم کـــــن

امـشبـــــــــ شمــــعی بــــرایــــم روشــــن کــــن


گـــــم شـــــده ام


در تـــــاریــــکی شبـــــ هـــــایـــــی


کــــــه انگــــــار،


تمـــــام بـــــودنـــــم را پیش خـــــریــــد کـــــــرده انـــــد

 

نمـــــی دانـــــــم گنـــــاهم چیستــــــ


کـــــه اینگـــــونه بـــــایـــــد


الفبــــــای دل تنگـــــــی را


از بــــــر کنــــــم

 

نمــــی دانـــــم چـــــه شـــــد


کــــه از قــــافـــله ی مــــــاهـــــی هـــــا جـــــا مـــــانــــــدم و


زمیـــــن گـــــیر ایـــــن


مـــــرداب بــــی نیلــــــوفــــــر شـــــدم


هــــــــر از گـــــــاهی صــــــدایــــــم کـــــن


شـــــــایــــد آبـــــــ شــــــود


بــــــرفـــــــ سنگــــینــــــی


کـــــــه چنـــــد ســــالیستـــــــ


دارد مــــــرا یــــــخ میـــــزنـــــد

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
هـــــر روز تکـــراریســـت


بــــزرگ تــــر کــــه شــــدم ...

 

 


داسـتــــانــــی خــــواهــــم نـــوشـــت کـه

 

 

 

کـلـاغ هـــایـش قـصــــه بـبـــافـنــــد و

 

 


آدم هـــــا را بــــه هــــم بــــرســــانـنـد!آدم‌هــــای تنــــها عـــاشق می‌شــــوند


آدم‌هــــای عــــاشـــق ، تنـــها


مـــرگ اگــــر نبـــود ،


تـــا ابــــد دور خــــودمان مـــی‌چـــرخیـــدیمـــ
.هـــــر روز تکـــراریســـت


صبــح هــــم مــــاجـــرای ســـاده ایســـتگنجـــشــــکـــــها بــــی خـــودی شـــلوغـــش مـــی‌کننــــد


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
هـــــر تــــولــــدی آغـــــاز هـــــر زنــــدگی‌ نیستـــــ

بــــــه من در کــــودکـــــی بـــــــارهــــــا آمــــوختــــــه انـــــد

 

کـــــه همـــــه آدم هـــــا مــــی‌‌مـــیرنــــد

 

ولـــــی‌ کســـــی‌ بـــــه مــــن هیچــــگـــــاه نیــــامـــوختــــــ

 

کـــــه همـــــه آدم‌هـــــا زنــــدگی‌ نمی‌‌کننــــد

 

و کســـــی‌ بــــه مــــن نیــــامـــوختــــ کـــــه

 

هـــــر تــــولــــدی آغـــــاز هـــــر زنــــدگی‌ نیستـــــ

 

همـــــانطــــوری کـــــه هـــــر مــــرگــــی

 

پـــایـــــان هــــــر زنــــدگــــی‌‌ نمــــی‌ بـــــاشــــــد
.

..
روزگـــــار عجـــیبیستــــــ !!! 

 


ایــــن روزهـــــا بعضــــی هــــا راه مــــی رونــــد تــــا غــــذایشـــــان

  

 

هــــضم شـــــود و عــــده ای مــــی دونــــد تــــا گــــرسنـــه نمــــاننــــــد

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
حـــــــکم توقیـــفــــــ دلــــــم تمــــدیــــد شــــد
حـــــــکم توقیـــفــــــ دلــــــم تمــــدیــــد شــــد

می گـــــوینـــــد : شــــــاد بنــــویــــس ...

نـــــوشتــــــه هـــــایتـــــــ درد دارنـــــد!

و مـــــن یــــــاد ِ مـــــردی مــــی افتــــــم ،

کــــــه بــــــا کمــــانچـــــــه اش ،

گـــــــــوشــــــــه ی خیــــابـــــان شـــــــاد میــــــزد...

امــــــا بــــــا چشمـــــــــهـــــای ِ خیـــــس ... !!

مُـــבَتـ ـهـــاســـتـ

 

اِحســـاسـ مے ڪُنـَــمـ کـَــر و لالــ شـُــבَمـ !!

 

 

ایــــنـ روزـهـــا

 

 

صـِــבاے ِ اِحســاســاتـــمـُ

 

 

فَقَـــط صَفحــِهـ ے ِ ڪیبـُـورבَمـ مے شنـَـــــوـِهـ!!

 


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
مـــــــرا از تنهــــــایی چـــه بـــاکـــ

ســــرد استـــــ و مــن تنــــــهایــــــــم


چــــه جـــــــمله ای !


پـــــــــر از کلـــــــــیشـــــــه ...


پـــــر از تهــــــوع ...


جـــای گـــــــرمی نشـــــســــــته ای و مـــــی خـــــوانـــــی


"ســــــرد استــــــــــ" ...


یــــــــخ نمــــــی کنـــــی ...


حـــــس نمـــــی کنـــــی ...


کـــــــــه مــــــــن بــــــــرای نــــــــوشـــــــتن همــــــین دو کلــــــمــــــه


چــــــه ســــــــر مــــــایــــــی را گــــــذرانـــــــدم ...تنــــــــــهایــــی مـــــــــان کمــــــی


خیــــــــابـــــــــان کــــــــم داشتـــــــــ


یکــــــــ کـــــــوچـــــــــه و یــــــــک بــــــــوســـــــــه


پنـــــــهـــــــان کـــــــــم داشتـــــــــ


مــــــن شـــــــانــــــــــه بـــــــــه


 شــــــــانـــــــــه ی تـــــــو راه افتـــــــــادم


ایـــــــــن منـــــــظــــــــره چنـــــــــد


قطــــــــره بــــــــاران کـــــــم داشتـــــــــــ!!

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
گـــــاهیـِ دِلِتـــــــ میـِ خــــواد

گـــــاهیـِ دِلِتـــــــ میـِ خــــواد همـــه یِ بغضـــات اَز تـــــو نگاتــــــــ خــــونـــده بِشِه

چـــــون جِســــارَتِـــــ گـــفتنِ کَلــمِه هــــا رو نَــــداریـِ...

اَمّــــا یـــه نگــــاهِ گُنــــگ تحویـــل میـِ گــــیریـِ

وَ یِــــه جُمــــله مِثــــله:

چیـــــزی شـــده؟؟؟

اَز اونجـــــاستــــــ کــــه بُغضِتو بـــا یِــــه لیـــــوان

 

 آب سَــــر میـِ کِشیـِ وَ بــــآ لَبــــخَند میـِ گیـِ:

نَــه  هیچی..!..


 

 یکــــــ وقتــــــایـــــــی تــــو زنـــــــدگی مـــــی رســـه ؛


که بایـــــــد دستتــــــ رو بـــــزنـــــی زیـــــر چونـتــــ ،


و جــــــریــــــان زنـــــــدگیتــــــ رو فقــــط تمـــــــاشـــــــا کنی ....


 بعــــــدشـــــــم بگــــی : بــــــــه درکـــــــ ... !!!

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
حکـــــــــایتــــــــ مــــــــــا آدم ها …

حکـــــــــایتــــــــ مــــــــــا آدم ها


حکــــــــایتـــــــــــــ کفشـــــــــــاییه کـــــــــــه


اگـــــــــه جفتـــــــــــــ نبــــــــاشنــــــــــــد


هــــــــــــر کـــــــــدومشــــــــــون


هــــــــــر چقــــــــــدر شیــــــــــک بــــــــــاشنـــــــــد


هــــــــر چقــــــــــدر هــــــــم نـــــــــــو بـــــــــــاشنـــــــــــد


تـــــــــــا همیشـــــــــــــه


لنگــــــــــــه بـــــــــه لنگـــــــــــه انــــــــــد


کــــــــــاش


خـــــــــــــدا وقتــــــــی آدم هــــــــــــا رو مـــــــــی آفــــــــریــــــــــــد


جفتـــــــــــ هـــــــــــر کـــــــــــس رو


بــــــــاهــــــــــــاش مــــــی آفــــــــــــریـــــــــــد


تــــــــــا ایــــــن همــــــــه آدمــــــــــای


 لنگــــــــــــه بــــــــه لنگــــــــه زیـــــــــر ایـــــن سقفـــــــــــــ هــــــــــا


بـــــه اجبــــــــــار، خــــــــــودشــــــــــون رو جفتـــــــــــــ


نشـــــــــون نمـــــــــی دادنــــــــــد

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
جملات پر استفاده در میان ایرانیان

۱- هــوی گـــوســفنــد چــه خبــرتــه؟!؟!

گـــوسـفند در اصــل به مـــوجـــودی پشــمالو و بــی نزاکتــــ گفتـــه مـــی شـــود کـــه انـــدک زمـــانی استــــــ

پـــایـــش را در شهــــر گــــزارده ولـــی مـــا امــروزه بـــه راننــدگـــانی کـــه چـــراغ قـــرمـــز را رد مــی کننـــد،

راننـــدگـــانـــی کـــه بـــه محـــض سبـــز شــدن چـــراغ و جهتــــ یـــادآوری خـــاطـــره حنـــابنـــدان

مــــادر بـــزرگشـــان بـــوق هــــای ممتــــد می زننـــــد، عــــابـــرانی کـــه از وســـط اتـــوبـــان رد مـــی شـــونـــد

 و یــــا صفــــ اتـــوبـــوس را رعـــایتـــ نمی کننــــد، بـــازیـــکنـــان تیـــم مـــلی فـــوتبـــال وقتـــی

مــــوقعیتــــی را خـــرابــــ می کننــــد و کســـانی کــــه مــــوقع راه

 رفتــــن پــــای دیــــگران را لــــگد می کنـــند مـــی گوییـــم:

 هـــوی گــــوســفنـــد چـــه خبــــرتـــه؟!؟!

2-بــابــا جـــون هـــر وقــت خــواسـتی بیـای خـونه ۲ تــا شــمع هــم بـگـیر. چـون بـرق نـداریــم!

جمــــله ای کـــه طی مـــاه گـــذشته بســـیـــار پـــر کـــاربـــرد شــده استــــ

و از آنـــجــایـــی کـــه هـــر حـــرفـــــ دیـــگـــری در ایـــن رابطـــه بــزنیـــم تبــدیــل بــه

 سیـــاســـی مــی شــویــم و اینــا پـــس دیـــگــه چیـــزی نمـــی گیـــم و

 مثـــل شهــروند نمـــونه میـــریـــم ســـراغ مـــوضــوعاتــــ کــم خطـــرتـــر!

3-الــو! صــداتــ قـطـع و وصــل مــیشه.بــرو یــه جــا کــه آنتــن داشــته بــاشی!

طبـــق تحــقیقـــات بـــه عمـــل آمـــــده بـــه طــور متوســط نیمــی از زمـــان مـکالــمه

بـــا تلــفن هـــمراه در اقصـــی نقــاط کــشورمــون صــرف گفتــن جمــله بــالا مــی گــــردد.

 شــایــان ذکـــر استــــ در پــــاره ای از مــــوارد جـــمــلاتـــــ دیــگری

بـــه جـــای جمـــله بـــالا بــه کـــار مــی رونـــد

 کـــه شــامـــل همـــین مضمـــون هســتنــد و عبـــارتــند از: قطـــع و وصـــل میــشی حــاجــی ،

 نقطــــه کــور ایســـتادی صـــداتــــ نمیـــاد، بـــرو اون خطـــت رو بـــفروش بـــا پــولش آدامــس بخـــر،

 ای مخـــابراتـــ فـــلان فـــلان شده،….. (ســـانســـور شد !!) بلده هی پول قبض بگیره!

4-آقــای مــجری، لطــفاً یــه کــم راهنـمایـی کنــید؟

منظـــور از جـــمله بـــالا مســابــقاتـــ تلـویـــزیـــونی و مـــجریـــان دلنــواز و جـــایزه هــای نفــیس

 (اعـــم از ســـاعتـــ مچـــی و دیـــواری و رومـــیزی و زیـــر مـــیزی و کنــــار مــیزی

و اشـــتراک یـــک ســـال پوشـــک My Baby و دویـــست و چـــهل و نـــه تـــومان پـــول نقـــد و …)

و شـــرکت کنـندگـــان بســـیار بــاهـــوش

 (بـا بهـــره هوشی در حـــد جلبـــک های فتـــوسنتز کـــننده اعــماق اقـــیانوس ها)

مــی بــاشــد.

معـــمولاً عـــبارتـــ « آقـــای مـــجری مــیشه یـــه راهـــنمایــی بــکــنید؟»

 بعـــد از قـــرائـــت ســـوال تــــوســـط مــجری بـــامــزه و تـــو دل بـــروی بـــرنــامه ،

توســـط شـــرکـــت کنـــنده کـــه

 احـــتمـــالاً صـــغـــری ۳۴ ســــاله و تـــرشـــیده و یـــا کـــرم عـــلی ۱۴ ســـاله

 و محـــصل مـــی بـــاشـــند،

پرــسیــــده می شــــود (نگــاهی بــه شــرایــط ســنی

 و اجتــماعــی شــرکـت کننـدگــان

 ایـن مسـابقــه، خــود بــه تنــهایــی بــرای نشـون دادن

 سطـح نـازل ایـن بـرنـامـه هـا کـافیه).

تــــا شـــرکـــت کننده محـــترم بـــتوانـــد بــعد از راهنــمایی هـــای مــربوطه توســط مـــجری محتـــرم

(کـــه بســـته بــه آی کیـــوی شـــرکـــت کـــننده از حـــرکـــاتـــ مـــوزون

 تـــا گفتـــن جـــواب مســابقه تغـــییر مـــی کنـــد)

بـــه جـــوابــــ مــــورد نــظـــر دســـت بیــابـــد. ســـوالاتــــ بـــرنـــامـــه نیـــز مـــوضوعـــاتی

همچـــون آرامـــگاه خــواجـــه حـــافـــظ شــیرازی کجــــاســت؟ ،

تعـــداد انـــگشــــتان دســت و یـــا پـــا در انســـان چـــند تاســـت؟ ،

 علــی دایــی کیستـــ ، چـــرا زن نمــی گــیری و مــوضوعاتــی از ایــن قبیــل می باشــد!

5-ای بــابــا! آقــای راننــده، مــن هــر روز ایــن مســیر رو بــا تــاکـسی میــام.

دیــروز ۲۵۰ تــومان بـود. یعنــی چی الان میــگی بـاید ۱۲۵۰ تومـان بــدم؟!؟!

در جــایــی کـــه گنجشـــگــکان مــیومیو مــی کنــند و ســگ ها جیــک جیــک

 و گـــربه ها واق واق ، پـــس خیــلی طبیـــعی استـــ کــــه

صبـح روز بعـــد کـــرایه را چنـــد بـــرابـــر کنـــند!

7-آقــای دکتــر مــریض تخــت دو کــه دیــروز عملــش کــرده بــودیــن،

 هــمین الان تمــوم کــرد!

آقـــا جــــان من اشــتباهاتــــ پـــزشــکی هـــم جــزئی از عـــمل های جـــراحـــیه!

 بـــه فرض هـــم کـــه یه دکـــتر متخصـــصی از هــــر ۴ نـــفری کـــه عمل می کنـــه

 ۳ نفــــرشـــون مــی میــره. دلیــل نمـــیشــه کـــه شــما فــکر کنــید ایــن بنـــده خـــدا

ســواد نـــداره و بـــه خـــاطـــر پـــارتـــی و رابـــطــه و اینـــا مـــدرکـــش رو گـــرفتــــه!

اصـــلاً اگــــه طــــرف آدم نکشــــه کــــه بــش نمی گـــن دکـــتر کــــه!

بـــابـــا جـــان اون یـــه چـــیزی حـــالیـــشه. طــــرفــــ دکتــــره هــــا! گـــیر نــده عـــزیزم.

 بــــرو مـــاستـــتو بـــخور. بـــه تـــوچـــه طرفــــ چـــه جـــوری و از کجـــا مـــدرکشـــو گـــرفتـــه؟

8-شــلام ژن. اون پنــژره رو ببــند شــوژ مـیاد!

(یعــنی:ســلام زن.اون پنــجره رو ببــند ســوز میــاد)

بحـــمدالــله در زمـــینه اعتـــیــاد و معـــتاد پــــروری تـــوانســـتیم بــترکـــونیـــم

 و مــوفــق شـــدیـــم ســن اعتــیاد را بـــه حـــدود ۱۴ الی ۱۵ ســالـــگی

کاهـــش بــدیــم و اصــولاً در ایـــن زمــینه هیــچ یـــک از استــــانــدارد هـــای

جهــانی بـــرای مــا رقمــی بـــه حســـابـــ نمی آیـنــد. در هـــر صـــورت جـــمله

بــــالا یـــکی از پــرکاربردترین جمـــلاتیــه که هـــر روز میـــشنویـــم

یـــا شـــاید هـــم خـــودمون بـــه زبـــونش مـــیاریم!

9-بــرخــورد یــک دستــگاه مــینی بــوس بــا یــک ســواری حــادثــه آفــریــد!

خـــوبــــ دیـــگـــه همـــه میــــدونیـــم خــــودرو هــــامــون فــــرســـوده انــــد و

جـــاده هـــامــــون فــــرســوده تـــر و رانـــندگــانمـــون خـــواب آلـــوده تــر!

 

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
عشـــــــــق مجــــــــــــــازی

مـــــــــدتـــــــــهاستـــــــــــ مجـــــــــــازی میخنــــــــدیـــدم

مجــــــــــــــازی شـــــــــادیـــــــــــم

مجــــــــــازی عــــــــــــاشــــــــق میشیــــــــم

مجـــــــــــازی همــــــــدیــــــگــــــــر و دلـــــــداری میـــــــدیم

امــــــــــــا.............!

واقعـــــــــی تنـــــــــهاییـــــــم!

واقعـــــــــی درد میــــــکشیــــــــم

واقعــــــــی از عشــــــق های مجــــــــازی لطمــــــــه میبینیـــــم مـــــــا،


نســـــلی هستیم کــــه،


بهـــــــترین حــــــــرفهــــــای زندگــــــیمان را نگفتیـــــم


تایــــــپ کردیـــــــــم

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
عجایبی که فقط در ایران می توان دید

عجــــــــــــــــایـــــــبی

که فقـــــــــــــــــــط در

ایـــــــــــــــــــران  می تـــــــوان

دیـــــــــــــــــــــــــــــــــد
طبقه بندی: عــــکـــــس هــــایـــی از جـــنس کمـــیـــــاب_عکــس نـــوشتــــه_کــارت پستــال،
گاهـــــی آدم دلـــــش میــــخواهد ...

 

متنـفــــــــرم از انســـــــــــــــان هــــــــــایی کـــــــــــــه


دیــــــــــوار بلندت را مـــــی بـیننـــد


ولـــــــــی بـــــــــه دنبــــــــــال همــــــــان یـــــــــک آجــــــــــــر لــــــــق


میــــــــــان دیــــــــوارت هستــــــــند کــــــه،


تــــــــو را فـــــــرو بـــریـــــزنــــــد…!


تــــــــا تــــــــو را انـــــــکار کننـــــــــد…!


تــــــــا از رویــــــــت رد شــــــــونـــــــد

گاهـــــی آدم دلـــــش میــــخواهد

کفش هـــــــــایـــــــش را در بیـــــــاورد،

یواشکــــی نوک پا نوک پا

از خــــــــودش دور شـــــــــود،

بعــــــد بزند به چاک

فـــــــــــرار کند از خــــــــــودش ..


 طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
اگــــــــــــر نمی تــــــــــوانی

اگـــــــــــرنمی تـــــــوانی بلوطـــــــی بر فــــــــراز تپـــــــه ای بـــــــــــــاشیبوتـــــــــه ای در دامـــــــــــنه ای بـــــــــاشولی بهـــــــــــترین بوتـــــــــــه ای بــــــــاش كــــــــــــــه در كنـــــــــــاره راه می رویـــــــــــــــداگــــــــــــــــر نمی توانــــــــــــی درختــــــــــــــ بـــــــــاشی ،بوتــــــــــــــــــه بـــــــاشاگــــــــــــر نمی تــــــــــوانی بوتـــــــــــه ای بـــــــــــــاشی،علفــــــــــ كوچــــــــــكی بـــــــــــاشو چشــــــــم انــــــــــداز كنـــــــــــــار شــــــــــــاه راهــــی را شــــــــــادمانه تـــــــــــــر كناگــــــــــــر نمـــــــــــی توانی نــــــــــــهنگ باشــــــــــی،


 

فقــــــــــط یـــــــــــــك ماهــــــــــی كوچـــــــــــــك بــــــــــاشولـــــــــی بازیگــــــــــوش تــــــــــــــــرین ماهی دریاچــــــــــــــــه!همه مـــــــــــــا را كه ناخــــــــــدا نمی كنند، ملوان هــــــم می تـــــــــوان بـــــــوددر ایـــــــــــن دنیــــــــــا بـــــــــــرای همه مــــــــــــا كـــــــــاری هستــــــــكـــــــــارهـــــــــــای بزرگـــــــــــ و كـــــــــــارهای كمـــــــــی كوچــــــكترو آنچــــــــــــه كـــــــــــه وظیفـــــــــه مــــــــاستـــــــــ ، چندان دور از دسترس نیــــــــــــــــستاگرنمـــــــــی توانی شــــــــــاه راه باشــــــی ،كـــــــــــوره  راه  بــــــــــاشاگـــــــــر نمی توانی خورشــــــــــــید باشــــــــــــی،ستـــــــــــــاره بـــــــــــاشبــــــــــا بــــــــــــــردن و بــــــــــاختـــــــــــن انــــــــــدازه اتــــــــــــ  نمی گــــــــیرندهـــــــــــر آنچـــــــــــــه كــــــــــــه هستـــــــــی، بهتـــــــــرینش بـــــــــــاش!
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
آنهایی که (از ایران) رفته اند ؛ آنهایی که (در ایران) مانده اند

آنهایی که (از ایران) رفته اند، ایمیلشان را در حسرت ِ نامه

از آنهایی که مانده اند باز می کنند و از اینکه هیچ نامه ای ندارند کلافه می شوند.

آنهایی که (در ایران) مانده اند هر روز ایمیلشان را چک می کنند

 و از اینکه نامه ای از آنهایی که رفته اند ندارند، کفرشان در میاید .

آنها که رفته اند همانطور که دارند یک غذای فوری درست می کنند

تا تنهایی بخورند، در این خیالند که آنهایی که مانده اند الان دارند

 دور هم دیزی یا قورمه سبزی با برنج زعفرانی می خورند و جمعشان جمع است .

آنها که مانده اند، همانطور که دارند یک غذای سر دستی می پزند،

تجسم می کنند آنها که رفته اند الان با دوستان جدیدشان

گل می گویند و گل میشنوند و از ان غذاهایی می خورند

 که توی کتاب های آشپزی عکسش هست.

آنها که رفته اند، فکر می کنند آنهایی که مانده اند

 دائم با هم به گردش میروند... دربند، لواسان، بام تهران

 و درکه و… و آنها را که آن گوشه دنیا تک افتاده اند، فراموش کرده اند.

آنها که مانده اند، تصور می کنند آنها که رفته اند،

 هرشب به بار و دیسکو می روند و خوش می گذرانند

 و آنهایی را که توی این جهنم گیر افتاده اند فراموش کرده اند

آنهایی که رفته اند دلشان لک زده بجای آن مشروب ها

که چندان باب طبعشان نیست، یک چای دم کرده سماوری حسابی بخورند.

آنهایی که مانده اند آرزو به دل شده اند که برای یکبار

 هم که شده بروند داخل مغازه ای و

بی دغدغه و نگرانی، مشروب سفارش بدهند.

آنها که مانده اند بر این باورند که آنهایی

 که رفته اند دیگر حق اظهار نظر ندارند

 و فوری قلم برداشته و اسم شان را خط می زنند.
 آنها که رفته اند، با شوق و ذوق بیانیه امضا می کنند

و می خواهند خودشان را به جریان سیاسی کشوری

 که تویش نیستند، ملحق کنند.

آنها که مانده اند در حسرت بی بی سی و

صدای آمریکای بدون پارازیت، و اینترنت بدون فیلتر و رسانه های

 تماماً دولتی کلافه می شوند.
 آنها که رفته اند پای اینترنت پر سرعت، دنبال فوتبال

 شبکه 3 با گزارش عادل یا سریالهای داخلی و با

کلام پارسی و فضاهایی ایرانی هستند .  

آنها که مانده اند، در ذهنشان از آن طرف، مدینه فاضله می سازند.

آنها که رفته اند،به خاک گرفتن خاطراتشان در سرزمین مادری، حسرت میخورند.

و بــــــــــــالاخـــــــــره: آنهایــــــــی کـــــــــه مانـــــــــده اند می خواهنــــــــــد بــــــــــروند...

 آنهایـــــــــــی کــــــــه رفتـــــــــه اند می خواهــــــــــند بــــــــــــر گردنــــــــد...

 ...  امــــــــــــــــــا

 هــــــــم آنهایــــــــــی کــــــــه رفـــــــته اند و هــــــــــم آنهــــــــایی

 کـــــــه مــــــــــــانده اند در یکــــــ چــــــــــیز مشتـــــــــرکـــــــــــند :

 

احســــــــــاس   تنـــــــــهــــــــایی...

 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

تعداد کل صفحات : 11 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات