انفـــرادی تـــریــن سلــول


 انفـــرادی تـــریــن سلــول


در انفـــرادی تـــریــن سلــول ، وقتی


بــر گــورهـــآی دستــه جمعــی احســاس


فــاتحـــه ی امیــدم را می خــوانــدم . . .


و تمــآمـــی سلســـله هـــآی مهــــر یکــــی یکـــــی


منقـــرض میشـــد . . .


وقتــــی سکـــوت را در قنــوت فـــریـــآد مــی کـــردم . . .


در انفـــرادی تـــرین سلـــول ســـایــه ی طلوعتــــ


در غـــروب


در هنگـــــامـــه ی ازدحـــام غـــرور


چقـــدر آزادم کـــرد . . .


 انفـــرادی تـــریــن سلــول


بــالاخره در زنــدگی هــر آدمــی ، . . .


یکــ نفــر پیــدا می شود کــه بــی مقدمه آمــده ؛


مدتـی مـانده . . .


قدمـی زده و بعـد امـا بی هــوا غیبش زده و رفتــه ....


آمـدن و مـانـدن و رفتـن آدم هــا مهــم نیستــــ . .


اینکــه بعــد از روزی روزگــاری ؛در جمعــی حرفــی از تـو بــه میــان بیآید ؛


آن شخص چگونــه توصیفــــ می کنــد مهم است . . .


اینکــه بعد از گدشت چند سال ؛ چــه ذهنیتی از هــم دارید مهــم است.


اینکــه آن ذهنیتــــ مثبت استــــ یــا منفــی . . .


اینکــه تو را چطور آدمــی شنـاخته ؛ مهــم است .


منطقــی هستــی و می شود روی دوستیتـــ حســابــ کــرد؟!


می گویــد دوست خوبــی بــودی برایش ؛


 یــا مهمتریــن اشتبــاه زندگــی اش شــدی . . .


اینکــه خــاطرات خوبــی از تــو دارد ؛ یــا نه بــر عکس  . . .


اینکــه رویایــی شــدی برای زندگــیش ،


 یــا نه درسی شــدی برای زندگــیش . . .


بــه گمانــم ذهنیــتی کــه آدمهــا از خــود برای هم به یادگار میگذارند ،


 از همه چیز بیشتــر اهمیتـــ دارد 


و گــرنــه همــه آمده اند که یکـــ روز بــروند . . .
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
دنیـــا سنــاریــوی بــی ســرو تــه استــــــ

بگـــــو سیبــــــ

 

قیــافـــه ی آدم هــآی  مــاتمـــزده را بــه خــود نگیــر بــازیگـــر

 

دنیــا سنــاریــوی بــی ســروتهـــی ستــــــ

 

پــــر از پــرســونــاژهــای بــی پــرستیـــژ


بگـــو سیبـــــ


تــا عکــس یــادگــاریتـــــ


کــاریکــاتــوری شــود


کــه بــه مضحــک تـــریــن ویــار اجــدادیـــش


پــوزخنـــد مــی زنـــد


دنیـــا سنــاریــوی بــی ســرو تــه استــــــ

 

 

از شعبــده بــاز هــم کــاری ســاختــه نیستــــــ . . .


گیــرم طنــاب بکشـــد از دل مــن تــا دل تــو


گیــرم بــا دستهــــایـــی بــه پهــلــو بــاز


کــه معلــوم نیستــــ بــرای حفظ تعــادل استــــ


یــا بــرای بغــل کــردن تــو


تمـــام طنــاب را راه بــروم و نیــفتــــم . . .


گیــرم گــرم بنــوشـی ام


گــرم بپــوشــی ام


گــرم ببــوسـی ام


گــرم تــر . . .


یــا گیــرم ایــن لبخــند گــرمت


ســوژه ی معــروف تــریــن نقــاش قــرن بعــد شــود


بــا ایــن هـــا


چیــزی از قــد تنهـــایی هــای مــن


آب نمیِ رود  . . .


و هنــوز شبــ هـــا روی شعـــرهــا


از ایــن پهـلــو بــه آن پهلــو . . .


بــرای دوستــــ داشتنـــــ


لبخنــدهــایت را نــه


دلتــــ را لازم دارم . . .


 

بــرای کنــار هــم گـذاشتــن واژه هــا ،


دست قلمم بیـش از آنچــه فکــر کنــی خــالــی استـــــ !


وبیش از آنچــه فکــر کنـی احســاس می کنــم بــه نــوشتــن مجبــورم . . .


شــایــد ایــن هــم خــاصیتــــ ِ داشتـــن ایــن صفحــه ی مجــازی استــــ ؛


میــان جــاده هـــا کــه مــی آمــدم ، ســرم پــر از فکــر بــود . . .


فکـــرهــایـی از آن دست کــه بــه هــر نیمــه ای مــی رسیــدم


احســاس مــی کــردم بیــش از ایــن رخصت پیش رفتــن نــدارم


چیــزهــایی مثــل ِ ،


آینــده ؛ رفتــن  ؛ مــانــدن . . .


حــالا امــا انـدیشــه ای نیستــ بــرای بــه واژه در آوردن . . .


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
مــــن عــاشــق تــوام نیلــوفــرم

مـــن عــاشق زمستـــانــم


  عــاشــق اینکــه ببینمتـــــ در ســرمــای زمستــان


آرام راه مــی روی کــه ســُر نخــوری !


کــه گــونــه هــایتـــ از ســرمــا ســرخ شــده استــــ


ســر خــود را تــا حــد ممکــن در یقــه اتـــــ فــرو کــرده ای


دستـــ هــایتــــ در جیبتــــ بــه هــم مچــالــه شــده


معصــومــانــه بــه زمیــن خیــره ای


چقــدر دوستـــ داشتنــی شــده ای . . .


حــرفــم را پــس میگیــرم


مــن عــاشق زمستــان نیستـــم


مــن عــاشــق تــوام . . .


 مـــن . . .


بــــا تــو مــی نــویســم و مــی خــوانــم


 مـــن . . .


بــا تــو راه مــی روم و حــرفــ مــی زنــم


 وز شـــوق ِ ایــن مجــال کــه دستــم بــه دستــ تــوستــــ


مــن جــای راه رفتـــن . . .


 پــــرواز مــی کنــم ..تــــو حـــس ممــتـــد آرزویــــی


حســی از وجــود


 ســازگــار از بــودنــی


 ای ســازگــارتــریــن لحظــه ام


وجــودتـــ در دقــایقــم مــاندنــی استـــــ

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
سرزمـــــــین من


در سرزمـــــــین من
کــسی
بوســـــــــــه فـــــرانـــــسوی بلد نـــــیست..
اینجا مـــــــــثل
آلـــــــــمان پـــــل عــــــــــشقـــــ ندارد....
از
گـــــلـــــ رز هلـــــنـــــدی هم خـــــبـــــری نیستـــــــــ..
اینجـــــا
عــــــشـــــق یعـــنی ایـــــنکه
بخاطـــــر چـــــشم های
دور و برت
روزهـــــــــا باشـــــد کـــــه
معشــــوقـــــــت را
فـــــــــقـــــط از
پشـــــــت گوشـــــی

بوســـــــــیده بـــــاشــــی!در هیاهــــوی زنــدگــــی در یــافتــــــم چـــه بسیــــار دویـــدن هــــاکـــه فقـــط پـــاهــایـــم را از مــن گـــرفتــــــ در حــالـــی کــه گــویــــی ایســـتــاده بــودم چــه بسیـــار غــصــه هـــاکـــه فقـــط بــاعـثـــــ سپیــد شـــدن مــوهـــایـــم شـــد در حــالــــی کـــه قــصــه ای کــودکــانــــه بیـــش نــبـــود دریـــافتـــــم کســــی هستـــــ کــــه "اگـــر بخـــواهـــد" مــی شــود و


 "اگـــر نخـــواهــــد"نمــی شـــود بــه همیــــن ســـادگــــی

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
فقـــط بـــرای خـــودمـــ هستــــم


فقــط بـــرایِ خــودمــــ هستــــم مــن . . . !چــه دو حـــرفــیه وســـوســه انگیــزیستـــــ آریفقـــط بـــرای خـــودمـــ هستــــمخـــود خــودمــــ ـ ـ ـ !فــــراری از دختـــران آهن پـــرستــــ؛پســـران مانکــــن پــرستــــــنـــه زیبــایــم نـــه مهــــربانــم و نــه محتــاجــمـــ  بــه نگــاهــی ! . . .بــرای تــو کــه صــورتهـــای رنگــــ شــده را مــیپــرستــی ؛ نــه سیــرتــــ آدمهـــا راهیــچ نـــدارمــــ . . .راهتـــــ را بگــیــر و بــرو . . ."حــوالـــی مــن ؛ تــوقفــــ ممــنوع استـــــ "

 

 

گــــاهــی عمــر تلفــــ مــی شــود بــه پــای یکــــ احســاس

 


گــاهــی احســاس تلفــــ مــی شــود بــه پــای یکــــ عمــر

 


و چــه بــدبختــــ استــــ کســی کــه هــم عمــرش تلفــــ مــی شــود هــم احســـاسش . . .

 


بـــه ســلامتــی کســایــی کــه بــرای داشتنــشــون لازم نیستــــبــا سیــاستــــ بــاشــی و نقــش بــازی کنــی . . . همیــن کــه یـــک رنگــ بــاشــی کــافیــه !ســلامتـــی کــســایــی کــه هیچــکس دوسـشــون نــداره و اونهــا هــم تــوقــع دوستــــ  داشتــن رو از کــســی نــدارنبــه ســلامــتی اونــایــی کــه قــدرشـــونــو نــدونستــیمو تــو روح اونــایـــی کــه لیــاقتــــ مــا رو نــداشتـــن . . .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
فـاجعــہ ـے زنـدگـے

گفتــی: بــر مــی گــردم!گفتــم: کــی؟گفتــی: وقتــی لکـــ لکـــ هـــا بیــاینــد و بــوی شکــوفــه هــای


 نــارنــج از شـاخــه هــا ســرازیــر شــود.گفتــم: اگــر نیــامــدی چطــور؟گفتـی: مگــر مــی شــود بــاران نیــایــد؟!


گفتــم: نــه!گفتــی: پـس بــه آسمــان ایمــان بیــاور! ...


امــا چــرا سـال هــاستـــ نــامــه هــایــم مُهــر بــی مهــری مــی خــوردنــد و بــرمــی گــردنــد؟


نشانـی اتــ کــه همــان استـــ!


پشتــــ هیچــستــان!!

 

آدمـ هـا مـے آینـد

زنـدگـے مـے کننـد

مـے میـرنـد و مـے رونـد

امـا فـاجعــہ ـے زنـدگـے تــو

آטּ هـنگـامـ آغـاز مـے شـود کــہ آدمـے مـے رود امــا نـمـے میـرد!

مــے مـــانــد

و نبـودنـشـ در بـودטּ تـو

چنـاטּ تــہ نـشیـטּ مـے شـود

کــہ تـــو مـے میـرے . ..

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
مــن .مــن هستــم...

میخـــواهـــم عــوض شـــوم!


چـــرا بـــایـــد دلتــنگـــــ آغـــوشتــــ بـــاشـــم؟


میخــواهـــم تـــو دلتنگــــ آغـــوشـــم بـــاشـــی!


میخـــواهـــم آن سیــبــــ قــرمـــز بـــالای درختــــ بـــاشـــم در دورتـــرین نقطـــه...


دقتــــ كـــن!!!


رسیـــدن بـــه مـــن آســـان نیسـتـــــ


اگـــر همتــش را نـــداری


آسیبـــی بـــه درخــت نــــزن


بــه همـــان سیبــــ هـــای كـــرم خـــورده ی روی زمیـــن قــانـــع بـــاش!


مــن .مــن هستــم... 


پــر احســاس امّــا بــی عاطفــــــه. 


بــه عــادت کـــردن عــادتـــــ نـــــدارم.. 


اگــر از خطایــی کــه کــردی بــی تفــاوتــــ گــذشتــم،


بــدون دیگــه جــایــی تــو دلــم نـــداری ...!! 


خــودمــم نمیــدونـــم چــــــــرا گـــاهی بـــه بعضی هــــــا 


بیشتـــر از عیـــارشــون بهــــاء میــدهـــم....!!! انتهـــای درگیـــری درون اونجــاس کـــه


دلتــــ میگـــه: خــودشــه ! ایــن بهتــرینــه واســه دوستــــ داشتــن


ولـــی...


عقلتــــ بگــه: ایــن احمقــانــه تــریــن انتــخـــابــه واسـه یــه عـمــر


وهــرکــدوم میـخــواد حــرفـــــ خـــودشــو بــه کــرســی بنشــونــه.


و ایــن وســط....


بیــچــاره مــن.....

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
بـــــه روزهــــا دل نبنـــد!…

بـــــه  روزهــــا دل نبنـــد!…روزهــــاکــــه فصـــل میــرسنـــدرنــگــــ عــوض میــکننــدبـــاشبــــ بمـــان!گـــرچـــه تــاریــکــــ استــــ ولـــى همـیشــه یکــــرنــگ استـــــ
روزهـــاستـــــ درگیــــرم ...امـــا تـــو بـــاور نكــن


بگــذار سیگـــارم را بـکشــم ...


مــانــده ام کـــدام را راضــی کنـــم !


دلـــی کــه مــی خــواهــد عــاشـــق باشـــد !!یــا عقلــی کــه مــی خــواهــد عــاقـل بــاشـــد...وقتـــى کســى بـــراى نـــداشـــته‌هــــایتـــــ بهـــانــــه میـــگیـــرد،


 


بهتــــراستـــــ اوراهـــم نـــداشتـــه بـــاشـــى . . .


 


گـــاهــى نـــداشتـــن از داشتــن بهتـــر استــــــ!


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
تنهــــایــــی خــوبــــــ استــــ

هـــر چــقــدر هــم بگــویی :


تنهــــایــــی خــوبــــــ استــــ ؛


هــم مـــن و هــم تــو مــیـدانیــم کـــه :


تنــهـایـــی خــوبــ نیستــــــ . . .


ولـــی چــه مــی تــوان کـــرد وقتـــی خوبــی نمـــانده


تـــا بــه تنهــایــی ؛واژه تنهــایــی را از تختـــه سیــاه زنــدگــی پــاکـــ کنــد . . .


بــه تنهـــایــی و بــدون تـــو روزگـــار مــی گــذارانــم . . .


نـــاراحتـــــ نبــاش ؛


 ایــن روزهــــا همــه کــمکــم مــی کننــد بــاور کــنم ؛


تنهــــایــی خـــوبـــ استـــــ . . . 

از یــه جــایی بــه بعــد دیگــه بــزرگـــ نمیشــی ؛پیـــر میشــی . . .


از یــه جـــایـــی بــه بعـــد دیگــه خستــه نمیشــی ؛ میبـــری . . .


از یـــه جــایــی بــه بعــد هــم دیگــه تکــراری نیستــــی ؛ زیــادی ای
گــــاهــی وقتــها . . . آدمهـــا . . . بــا یــه حــرفـــ . . . بــا یــه کــار . . .


نمـی دونــن کــه پـــاشـــون رو میــذارن رو گلــــوی آدم و فشــار میــدن . . .


نمــی دونـــن کــه ذره ذره آدمــو داغــون مــی کنــن . . .


نمــی دونــن کــه یــه زخمــی میــذارن تــو قلبـــــ آدم


کـــه تــا مــدتهــا دردش حــس میــشه . . .


گـــاهــی وقتهــا . . . بعضــی آدمهــا . . . نمــی دونــن بــا یــه حــرف . . .


بــا یــه کــار . . . چــی بــه ســـر همــدیگــه میــارن . . .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
روزتــــ مبـــارک عــزیــزم


وقتــی محبتــتـــ را بـــا همـــه وجـــودتــــ بـــه مـــن تقــدیـــم کـــردی


 و مـــرا شـــرمـنده الــطاف کـــریمـــانـــه اتــــ کــــردی و


دل قشنــگتـــ را مــالامـــال از عشــق بــه مــن کــردی


بـــار دلــدادگــی را سختــــ بـــر دلـــم نهـــادی و امــانتــــ


عشــق را در وجـــودم نهـــادی


 و عهـــد کـــردم کـــه تکـیــه گــاهت در همــه لحــظاتتــــ بـــاشــم.


نیلــوفــرجــان  روزتـــ را تبــریکـــ گفتــه


و هــزاران هــزار شــاخـــه روز صـورتــی را


بــه همــراه تمـــام عشــق کـــه مــوجــودیم استــــ


 تقــدیمتـــــ مــیکنـــم.


روزتــــ مبـــارک عــزیــزم


سلـــام دوستـــــان همیشگیـــم.


ایـــن وب مشتــــرک مــن و نیلـــوفـــرم استــــ 


http://pezhman-niloufar.blogfa.com/


دوستــــ دارم  اونجـــام همـــراهیــم کنیــد.


منتـــظــرتــون هستـــم.


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
از پشتـــــ کــوه آمــده . . .

آری از پشتــــــ کـــــوه آمـــده ام


چـــــه مـــی دانستــــم ایـــن ور کــوه بـــرای ثـــروتـــ حـــرام خـــورد


بـــرای عشـــق خیـــانتـــــ کـــرد


بـــرای خـــوبــــ دیـــده شـــدن دیگـــری را بــد نشــان داد


بـــرای بـــه عـــرش رسیـــدن دیگـــری را بـــه فـــرش کشیـــد


وقتـــی هــم با تمــام ســادگـــی دلیــلش را مــی پـــرســم مــی گــویــند :


از پشتـــــ کــوه آمــده . . .


تـــرجیــح مــیـدم به پشتـــ کــوه بــرگــردم


وتنهـــا دغـــدغــه ام ســالــم بـــرگــردانــدن گــوسفنــدان از دستـــ گــرگهــا بــاشــد


نــه اینــور کـــوه بـــاشم و گـــرگتــــوی ایــــــن دنیــــا همیـــــــشه


بعضــی‌ها “بــرای بــه جــایـــی رسیــدن


و بعضـی‌ها “بـعـد از به جـایــی رسیــدن


هــمــه چیــز را “زیـــر پــا” می‌گــذارنـــد


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
خســـــــــته از اعتــــــمادی بیــــجا!

دستــــ بــــه صـــورتــــم نـــــزن


مـــی تــــرســــم بیفتـــد..


نقـــاب خنـــدانــــی کـــه بــــر چهـــره دارم! و بعــــد ..


سیــــل اشکـــــ هــــایــــم تــــو را بــــا خـــود ببــــرد ..


و بــــاز ..


مـــن بمـــانـــم و تنهــــایـــی

 


کـــــلاغ جـــــان !

 

قصـــه مـــن بـــه ســـر رسیـــد . . .

 

ســــوار شـــو !

 

تــــو را هـــم تـــا خـــانـــه ات مـــی رســـانـــم . . .


 

از مـــن نرنــــــــــج


 

نـــه مغــــــرورم نـــه بـــی احســـــاس


 

فقــط خســــته ام


 

خســـــــــته از اعتــــــمادی بیــــجا!


 

بـــرای هـــــــــمین قفــــــــــــلی محــــــــــــــکم بــــر دل زده ام...


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
دوستــــِ مـــن خــــدا

نـــــه عــاشـــق بـــوده انـــد ؛


نــــه عـــاشـــق مـــی شـــونـــد . . .


فقــط شلـــوغـــش مـــی کننـــد ؛


گنجشکــــ هــــایی کـــه یکــــ عمـــر ؛


از ایـــن شـــاخـــه بـــه آن شــاخـــه پـــریـــدن ؛


عـــادتـــــ شـــان استـــــــهــــای کـــافـــه چــــی!از مـــا کــــه گـــذشتـــــ امــــا


اگــــر بـــاز هـــم کســـی تنهـــا بـــه


اینجـــا آمـــد از او نپـــرس : چـــه میــل داری؟!


تلـــخ تـــرین قــهـــو ه دنـــیا را بـــرایـــش بـــریـــز !


آدمهـــای تنهـــا ؛


مـــزاجشـــان بـــه تلخـــی عـــادتــــ دارد . . .


خیلـــی حـــس قشنـــگیــــه وقتـــی یـــه دوستــــــ فــــابــــ داشتـــه بــــاشـــی


کــــه همیشـــــه حـــواسش بهتـــــ بــــاشـــه ؛


بــــه یـــادتــــــ بـــاشـــه ؛ نگـــرانتـــــ بشـــه و دوستــــ داشتــــه بـــاشــــه . . .


مـــرسی کـــه هستـــی دوستــــِ مـــن خــــدا .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
عشـــق؛ ســــرد استـــــ و بـــی رنگـــــ !!!

 

گــــاهـــی دلتــــ نمیخــــواهد . . .


دیـــروز را بـــه یــــاد بیـــاوری . . . انگیــــزه ای بــــرای فـــــردا هــم نـــداری . . .


و حــــال هــــم کــــه . . .


گــــاهــــی فقــــط دلتــــــ میخــــواهــــد . . .


زانــــوهـــایتـــــ را تنــــگــــ در آغــــوش بگـیــری . . .


و گــــوشــــه ای از گـــوشـــه تـــرین گــــوشـــه ای کـــه مـــی شنـــاســـی . . .


بنــشینـــی و فقـــط نگــــاه کنـــی !!!!


گـــاهـــی دلگیـــری . . .


شــــایـــد از خـــودتـــــ . . .


 


از بهــــار پـــرسیـــدم عشـــق یـعنـــی چـــه ؟


گفتــــ تـــازه شکـــفتــه ام هنـــوز نمیـــدانـــم


از تـــابستــان پـــرسیـــدم عشـــق یعنــی چـــه ؟


گفتــــ در گـــرمـــای وجـــودش غـــرقـــم نمـــیدانـــم


از پـــاییـــز پـــرسیـــدم عشـــق یعنـــی چـــه ؟


گفتــــــ در هـــزار رنگــــ آن بـــاختـــه ام نمـیــدانـــم


از زمستـــان پـــرسیــدم عشـــق یعنـــی چـــه ؟


گفتـــــ ســــرد استـــــ و بـــی رنگـــــ !!!

 


مـــن فکــــر مـــی کــنم


مــوجــوداتـــــ دو دستـــه انـــد:جــان دار و غیـــره


 و جـــان داران دو دستـــه انــد :آدم و غیـــره


 و آدم هـــا هــم دو دستـــه انــد : مـــن و غیـــره.


مـــن هیچـــکـدام از ایـــن دستـــه هـــا را نمـــی شنــاســـم ؛


یـــا "مـــن" کـــه ایــــن را اصــلا نمـــی شنــاســم ؛


 شـــاید "مـــن" جـــان داری . . .آدمــــی . . . غیـــره ای . . . چیـــزی بـــاشــم

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
قصــــه ء زنـــــدگـــی . . .

 

اینجــــا همـــه گـــرفتـــارنــــد


دختـــــری بـــرای شـــاهـــزاده ی رویـــاهـــــایـــش شعـــر مـــی نــویســــد


شـــاهـــزاده ای کـــه حتـــی ســـواد خـــوانـــدن نــدارد


شـــاعــــری فلــســفه مــی نـــوشــــد


آدم حســـابـــی شـــود


و مــــن بــــه ایـــن فکــــر مـــی کنــــم


چگـــونــــه حـــرفـــــم را بــــه گـــوش بـــادبــــادکــــی کــــه ده متـــــر


آنطــــرفـــــ تــــر معلـــق استــــــــ بـــرســـانـــم


پـــــس بـــایـــد بیشتــــر فکــــر کنــــم


تــــا بتـــوانـــــد وزن یکــــ آدم را تحمــــل کنــــد


خیلـــی وقتــــ استــــــ هیـــچ چیـــز درستــــــ کـــار نمـــی کنـــد


اتفــــاقــی کــــه رخ خــــواهـــد داد مــــرگـــــ استـــــــ


 


هیــج وقتـــــ بــــه كســـی وابستـــه نشــــو !!!


 زیــــرا وابستــــه شــــدن بـــه یــــه نفــــر دیــــر یــــا زود بـــه قیمتـــــــ


از دستــــــ دادن تكـــــه ای از قلبتـــــ تمــــام مــــی شـــود.

 


 

گــاهـی دلــــت ...


گــــاهــــی دلــــت میخــــواهـ ـد ؛


بــــا صـدای بـلنـــد بـگــــویــی : بــــه ســـلآمـتی ِمــ ـرگ ...!


و سـر بکشــی جام ِ زنـ ـدگی را ...!


 


شــــایــــد هــم خـــدا


نوشتــــن تقـــدیـــر منـــــ را


بــــه فــــــرشتــــه ای کمــــ ســــواد سپــــرد


و او بـــــه غـلـــط


قصــــه ء زنـــــدگـــی مـــرا بـــا غیـــن نوشتـــــ . . .!!!


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
خـــداحــــافـــظ . . .

خـــداحــــافـــظ . . .

خـــداحــــافـــظ پنجــــره ی مــــن


کـــه تنهـــا تــــو بـــه حــــرف هــــای دل خستــــه ام گـــوش مـــی دهـــی


خــــداحافـــظ ستــــاره ای کـــه هــــرگــــز نـــورتـــــ را نـــدیــــدم


وخــــداحـــافـــظ ای اشکــــــ هــــای بــــی گنــــاه


مــــن رفتــــم مـــی روم جــــایــــز نیستـــــــ


مـــی روم تـــا پیــــدا کــــنم آن حقیقتــــی را کــــه مـــــرا


بــــاز مـــی گــــردانــــد …شــایــــد!شـــایـــد تـــو نـــدانـــی دستـــی را کــــه در دستـــم بـــود …هـــرگز بـــاور نکــــردم


و صــدایــــش را


غبــــار جــــاده هــــا را چـــه کســـی انکــــار کـــرد


و نـــدانستــــه گفـتــــ و نـــدانســــته خــندیــــد و نـــدانستــــه رفتـــــــ


کــــه هنـــوز زیـــر سنگینـــی نگــــاه هـــوس آمیـــزش


بیـــدار شـــده و بـــه خـــوابـــــ مـــی روم


و چــــه کســـی گفتـــــ کـــه مـــرگ را دوستــــ نـــدارد


در حـــالـی کــه مـــرده بـــود


و چـــه کســـی اشکهــای جـــا مـــانـــده از زمـــان


مـــرا بـــه جـــدایـــی هـــدیه کــــرد


هنـــوزمــی تـــوان گفتـــ کـــه گنگـــــ استــــ


صـــدای نفسهـــــایـــش


هنــوزمــی تـــوان فکــــر کـــرد کـــه امیـــدی هستـــ


 امیــــدی هستــــــ… امیــــدی هستــــــــ


هیـچ پـــژواکــــی نیستـــــــ صـــدای قـــدم هـــایـــم را


بـــه سکـــوتــــــ ویـــرانــــی مـــن گـــوش کـــن


دریـــا ارام استـــــ


و خبــری نیستــــ از امـــواج طــولانـــی بــی فکــــر


همــه خـــوابیــده انــد


ای کــاش شبـــــــ بـــود


انگــاه بیـداریشـــان را بـــاور نمـی کــردم


و قـــایقـــی را کــه مــی آیــد و دل مــی بــرد


و مــی گـذرد بـدون تـــأمــل


کــه چــرا هیـــچ قــایــق دیگـــری در دریـــا نیستـــــ


کـــه چقـــدر تنهـــا شـــده استــــــ


چــــرا بغضـــم را فـــرو دهـــم؟ چـــرا؟


بخـــاطـــر سنگـــــ هــــای اسمـــانــی


یـــا تــابلـــوی نقــاشـی گـــرانقیمتــــ در مـــوزه ی فرانســــه


یــا بخـــاطــــر سهـــراب و اشعـــارش


بخــاطـــر هیـــچ کــدام زنــدگــی نمـی کنـــم


بخــاطــــر هــیــچ کـــدام هم نمـــی میـــرم


بــغض مـــن مــی خــواهـــد ازاد بـــاشـــد


و دوستــــ دارد ســایبـــان چشـــمـــانــی بـــاشـد کــه هیــچ گـاه درکــش نکـــردنـــد


کــه هیــچ گـــاه دوستش نـداشتـنــد


چقـــدر هــوا ســـرد استـــــــ


مــن مـــی تــرســـم


مــی تـــرســم از ابــلیســی کــه مـی گـویــد فـــرشتـــه استــــــ
و از فـــردا و فـردا هــــا


مـــی تـــرســـم…مــی تـــرســم


کــدامیـــن قلـبـــــ را بـــاور کــرده ای کـــه حــالا تــو را بــاور کننـد؟


شبهــای مـن همیشـــه بــی ستــاره استــ


آسمـــانـتــ پــر ستاره بـــاد!


نبـــایــد اشـکـــــــ بـــریـــزم…!


نبــایـــد بغــض کنــم…!


و نبــایـد لبخــنــد بــزنــم…!


شمعــی در بــاد را چـه ســود


شمعـــی در بـــاد را چــه ســود….


شیــوا را رهــا کنیـد


از زنجیـــر هــایتـــان


از قفــس هـــایتـــان


چــاره ای نیــستــــ ای دوستـــــــبــایـــد درختـــ بمــانی!


بـــاید درختــــ بمــانــیطبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
زمستــــان هیـــچ گــــاه بهــــار را نمـــی بینـــــد...

افســـوس مـــی خــــورم ....چــــرا؟


چــــرا بـــا رفتــــن تــــو.............


بهــــار مـــی آیـــد ؟...


آمـــدی در ســـرمای زمستـــان...


 بــــه ســــردی زمستــــان بـــودی.....


بـــه غـــم انگیــــزی  شبهــــای تنـــهایـــی..... 


بـــــه خشـــکی بـــرفـــــ  ...


مـــی روی.....


بهــــار مـــی آیــــد ...


بـــه نظــــر معـــاملــــه خــــوبــی  استــــــ....


امیــــد آن دارم بهــــار گلـــی بــــر چهــــره اتـــــ بنشــــانــــد ...


چــــه امیــــد مبهمــــی...


گــــردش روزگــــار خــــطا نــــدارد ...


زمستــــان هیـــچ گــــاه بهــــار را نمـــی بینـــــد...


 

میـــان مـــانـــدن و نمــانـــدن


فـــاصـــلـــه تنهـــــا یکــــــ حــــرفـــــ ســــاده بــــود


از قــــول مــــن


بـــه بــــاران بـــی امــــان بگـــو:


دل اگــــر دل بــــاشـــد


آبـــــ از آسیـــابـــــ علاقــــه اش
نمـــی افتـــد..‏!!‏

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
بهــــــاری دیگــــــر بـــی حضــــور تــــو

گــــاه مــیرویــــم تــــا بــــــــرسیــــم

 


کجــــایـــش را نمـــی دانیـــــم

 


فقـــط مــی رویـــــم تــــــا بـــرسیــــم . . .

 


بــی خبـــر از آنــــکــــه همیشـــــه رفتــــن  ؛

 


راه رسیـــــدن نیستــــــ !

 


گـــاه بـــرای رسیـــدن بـــایـــد نـــرفتــــــ ؛

 


بـــــایـــد ایستـــاد و نگـــــریستــــــ . . .

 


بـــــایــــد دیـــد ؛ شـــایـــد رسیــــده ای

 


 و ادامــــه دادن فقــــط دورتــــــ کنــــد . . .

 


بــــایـــد ایستـــاد و نگـــریستــــــ

 


بــــه مسیـــر طـــی شـــده . . .خــــلاصـــه بهــــــاری دیگــــــر

 


بـــی حضــــور تــــو

 


از راه مـــی رســـد

 


و آنچــــــه زیبـــــا نیستــــــ ؛

 


زنـــــدگـــــی نیستـــــ

 


روزگـــــــــــــــار استـــــــــ


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
پشتــــــ میلــــه هــــای خــــاطــــرات دیــــروز

بــــه ویــــرانــــه هــــای ایــــن دل متــــروکــــــ


ســــرکــــی بـــــزن گــــاهــــی...


دیــــریستــــــ کــــه زلـــزلــــهء رفتـــن اش، 


تمــــام 


حجــــم


عشــق را، 


بــــر ســــرم فــــرو ریخـــته استـــــــ  !


رمقــــی نیستــــــ .

 


ایستــــاده ام….


تنهــــا….


پشتــــــ میلــــه هــــای خــــاطــــرات دیــــروز


ایــن جــــا ….


انگشتــــــ هــــایـــم را مـــی شمـــارم


یکـــــ...


دو...


ســـه


ودستـــــ هــــای تــــو در هـــم فـــرو رفتــــه انـــد


تـــو ….


غــــزل را مشتـــــ مشتـــــ بـــه حــــراج گـــذاشتـــی


کــــه مهـــربـــانــی اتــــ را ثــابتــــ کنــی


ولــی….


ولـــی نفهمیـــدی کــــه مـــن


آن ســـوی خیـــابــــان


انتظـــارتــــــ را مـــی کشــــم


تــــو بـــی وقفـــه فـــریـــاد کشیــــدی


ومـــن ….


دیگـــر آزارتـــــــ نمـــی دهــم


زیـــن پـــس….


قصـــه هـــایـــم را بــــرای هیـــچ کـــس تعـــریفـــــ نمـــی کنـــم


مطمئـــن بــــاش


هنــــوز هـــم قـــافیـــه را بـــه چشـــمـــان تـــو


مــی بـــازم.…


مطمئـــن بــــاش!

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
مــن آدمم . . .

مـــن آدمـــم


تبعیـــدی زنـــدان دنـــیــا 


بـــه جـــرم عشـــق ورزیـــدن بـــه یـــك سیبـــــ ...مِــداد رنگـــی هایــَـم 


را پــَـس بـده .. 


قلــــبــ ِتــــو قــِـرمـِــز نیستــ بـــایـد سیـــاهــش کُنـــمـ مــا نسلـی هستــیـــم ، 


کـــه
روزهــا میخــوابیــم.. 


و
شبــهـــا بیـــــداریـــم ! 


چـــــون..
 


تــاریـکی شبــــ ، بـــرامــون.. 


قــابــل تحمـّـل تــر از "
تـــاریــکی" روزهــامــونــه !

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
چـــه رســـم جـــالبی استـــــ !!!

چـــه رســـم جـــالبی استـــــ !!!محبتتــــــ را میگــــذارنـــد پـــای احتیــــاجتـــــصــــداقتتــــــ را میگــــذارنـــد پــــای ســـادگیتـــــسکوتتــــ را میگــــذارند پـــای نفهمیتــــــنگـــرانیت را میگـــذارنـــد پــــای تنهــــاییتـــــو وفــــاداریتـــــ را پــــای بـــی کسیتـــــو آنقــــدر تکــــرار میکننـــد کـــه خـــودتـــــ بــــاورتـــــ میشــــود


 

کــــه تنهــــایـــی و بیکــس و محتــــاج !!!طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
ولـــنـتایـــن مبـــارکـــ....


تقــــدیـم بـــــه زیبــــــاتـــرین شقـــایق دنیــــا


بــــرای تــو

بــــرای تــویــی کــه تنـــهایــی هــایــم پــر از یــاد تــوست

بــرای تــویی کــه قلبــم منزلگــه عـــشـــق تـــوست

بـــرای تــویــی کــه احســا ســـم از آن وجــود نــازنیــن توست

بـــرای تـــویی کــه تمــام هستــی ام در عشــق تــو غــرق شــد

بــرای تــویــی کـــه چشمــانم همیشــه بــه راه تــو دوختــه است

بــرای تویــی کــه مــرا مجـــذوب قلــب نــاز و احســاس پــاک خــود کـردی

بــرای تــویــی کـه وجــودم را محــو وجــود نـازنین خــود کــردی

بــرای تــویــی کــه هـر لحظــه دوری ات بــرایـم مثــل یــک قــرن است

برای تــویی کــه سـکوتـت سخــت ترین شکنجــه مــن است...

بــرای تویـــی کــه قلبت پـــا ک است

بـــرای تویــی کــه در عشــق ، قـلبت چـــه بــی بـــاک است

بــرای تـویی کـه عـشقت معنــای بــودنــم است

بــرای تویی که غمهــایت معنــای ســوختنم است

بــرای تــویی کــه آرزوهــایــت آرزویــم اسـت


My heart for you will never break.

My smile for you will never fade.

My love for you will never end.

I love  you RoYa!


Happy Vallentineبا تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا


بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !


خـالی از هـرتشــبیه و استعـــاره و ایهـــام


تنهـــا یکــ جملـه برایـــت خــواهـم نوشتـــــ :


دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !

OVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVE

OUILOVYOUIL ****** VEYOU ****** ILOVEYOUILO
OVEYOUIL *********** L *********** OUILOVEY
YOUIL *************** *************** YOUIL
UILO *********************************** VE
EI ************************************* IL
V *************************************** O
O *************************************** L
E *************************************** U
YO *********** HAPPY VALENTINE BABY*****IL
YOUI *********************************** EY
OVEYO **************** R************* LOVEY
OVEYOUIL *************O************ ILOVEY
UILOVEYOU ************Y********* UILOVEYOU
VEYOUILOVEYOU ********A******* YOUILOVEYOU
YOUILOVEYOUILOV ************* LOVEYOUILOVEY
UILOVEYOUILOVEYOU ********* LOVEYOUILOVEYOU
LOVEYOUILOVEYOUILOV ***** ILOVEYOUILOVEYOUI
EYOUILOVEYOUILOVEYOU *** YOULOVEYOUILOVEYOU
VEYOUILOVEYOUILOVEYOU * VEYOUILOVEYOUILOVEY


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
هــــــــر از گـــــــاهی صــــــدایــــــم کـــــن

امـشبـــــــــ شمــــعی بــــرایــــم روشــــن کــــن


گـــــم شـــــده ام


در تـــــاریــــکی شبـــــ هـــــایـــــی


کــــــه انگــــــار،


تمـــــام بـــــودنـــــم را پیش خـــــریــــد کـــــــرده انـــــد

 

نمـــــی دانـــــــم گنـــــاهم چیستــــــ


کـــــه اینگـــــونه بـــــایـــــد


الفبــــــای دل تنگـــــــی را


از بــــــر کنــــــم

 

نمــــی دانـــــم چـــــه شـــــد


کــــه از قــــافـــله ی مــــــاهـــــی هـــــا جـــــا مـــــانــــــدم و


زمیـــــن گـــــیر ایـــــن


مـــــرداب بــــی نیلــــــوفــــــر شـــــدم


هــــــــر از گـــــــاهی صــــــدایــــــم کـــــن


شـــــــایــــد آبـــــــ شــــــود


بــــــرفـــــــ سنگــــینــــــی


کـــــــه چنـــــد ســــالیستـــــــ


دارد مــــــرا یــــــخ میـــــزنـــــد

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
هـــــر روز تکـــراریســـت


بــــزرگ تــــر کــــه شــــدم ...

 

 


داسـتــــانــــی خــــواهــــم نـــوشـــت کـه

 

 

 

کـلـاغ هـــایـش قـصــــه بـبـــافـنــــد و

 

 


آدم هـــــا را بــــه هــــم بــــرســــانـنـد!آدم‌هــــای تنــــها عـــاشق می‌شــــوند


آدم‌هــــای عــــاشـــق ، تنـــها


مـــرگ اگــــر نبـــود ،


تـــا ابــــد دور خــــودمان مـــی‌چـــرخیـــدیمـــ
.هـــــر روز تکـــراریســـت


صبــح هــــم مــــاجـــرای ســـاده ایســـتگنجـــشــــکـــــها بــــی خـــودی شـــلوغـــش مـــی‌کننــــد


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
حـــــــکم توقیـــفــــــ دلــــــم تمــــدیــــد شــــد
حـــــــکم توقیـــفــــــ دلــــــم تمــــدیــــد شــــد

می گـــــوینـــــد : شــــــاد بنــــویــــس ...

نـــــوشتــــــه هـــــایتـــــــ درد دارنـــــد!

و مـــــن یــــــاد ِ مـــــردی مــــی افتــــــم ،

کــــــه بــــــا کمــــانچـــــــه اش ،

گـــــــــوشــــــــه ی خیــــابـــــان شـــــــاد میــــــزد...

امــــــا بــــــا چشمـــــــــهـــــای ِ خیـــــس ... !!

مُـــבَتـ ـهـــاســـتـ

 

اِحســـاسـ مے ڪُنـَــمـ کـَــر و لالــ شـُــבَمـ !!

 

 

ایــــنـ روزـهـــا

 

 

صـِــבاے ِ اِحســاســاتـــمـُ

 

 

فَقَـــط صَفحــِهـ ے ِ ڪیبـُـورבَمـ مے شنـَـــــوـِهـ!!

 


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
مـــــــرا از تنهــــــایی چـــه بـــاکـــ

ســــرد استـــــ و مــن تنــــــهایــــــــم


چــــه جـــــــمله ای !


پـــــــــر از کلـــــــــیشـــــــه ...


پـــــر از تهــــــوع ...


جـــای گـــــــرمی نشـــــســــــته ای و مـــــی خـــــوانـــــی


"ســــــرد استــــــــــ" ...


یــــــــخ نمــــــی کنـــــی ...


حـــــس نمـــــی کنـــــی ...


کـــــــــه مــــــــن بــــــــرای نــــــــوشـــــــتن همــــــین دو کلــــــمــــــه


چــــــه ســــــــر مــــــایــــــی را گــــــذرانـــــــدم ...تنــــــــــهایــــی مـــــــــان کمــــــی


خیــــــــابـــــــــان کــــــــم داشتـــــــــ


یکــــــــ کـــــــوچـــــــــه و یــــــــک بــــــــوســـــــــه


پنـــــــهـــــــان کـــــــــم داشتـــــــــ


مــــــن شـــــــانــــــــــه بـــــــــه


 شــــــــانـــــــــه ی تـــــــو راه افتـــــــــادم


ایـــــــــن منـــــــظــــــــره چنـــــــــد


قطــــــــره بــــــــاران کـــــــم داشتـــــــــــ!!

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
گـــــاهیـِ دِلِتـــــــ میـِ خــــواد

گـــــاهیـِ دِلِتـــــــ میـِ خــــواد همـــه یِ بغضـــات اَز تـــــو نگاتــــــــ خــــونـــده بِشِه

چـــــون جِســــارَتِـــــ گـــفتنِ کَلــمِه هــــا رو نَــــداریـِ...

اَمّــــا یـــه نگــــاهِ گُنــــگ تحویـــل میـِ گــــیریـِ

وَ یِــــه جُمــــله مِثــــله:

چیـــــزی شـــده؟؟؟

اَز اونجـــــاستــــــ کــــه بُغضِتو بـــا یِــــه لیـــــوان

 

 آب سَــــر میـِ کِشیـِ وَ بــــآ لَبــــخَند میـِ گیـِ:

نَــه  هیچی..!..


 

 یکــــــ وقتــــــایـــــــی تــــو زنـــــــدگی مـــــی رســـه ؛


که بایـــــــد دستتــــــ رو بـــــزنـــــی زیـــــر چونـتــــ ،


و جــــــریــــــان زنـــــــدگیتــــــ رو فقــــط تمـــــــاشـــــــا کنی ....


 بعــــــدشـــــــم بگــــی : بــــــــه درکـــــــ ... !!!

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
حکـــــــــایتــــــــ مــــــــــا آدم ها …

حکـــــــــایتــــــــ مــــــــــا آدم ها


حکــــــــایتـــــــــــــ کفشـــــــــــاییه کـــــــــــه


اگـــــــــه جفتـــــــــــــ نبــــــــاشنــــــــــــد


هــــــــــــر کـــــــــدومشــــــــــون


هــــــــــر چقــــــــــدر شیــــــــــک بــــــــــاشنـــــــــد


هــــــــر چقــــــــــدر هــــــــم نـــــــــــو بـــــــــــاشنـــــــــــد


تـــــــــــا همیشـــــــــــــه


لنگــــــــــــه بـــــــــه لنگـــــــــــه انــــــــــد


کــــــــــاش


خـــــــــــــدا وقتــــــــی آدم هــــــــــــا رو مـــــــــی آفــــــــریــــــــــــد


جفتـــــــــــ هـــــــــــر کـــــــــــس رو


بــــــــاهــــــــــــاش مــــــی آفــــــــــــریـــــــــــد


تــــــــــا ایــــــن همــــــــه آدمــــــــــای


 لنگــــــــــــه بــــــــه لنگــــــــه زیـــــــــر ایـــــن سقفـــــــــــــ هــــــــــا


بـــــه اجبــــــــــار، خــــــــــودشــــــــــون رو جفتـــــــــــــ


نشـــــــــون نمـــــــــی دادنــــــــــد

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
عشـــــــــق مجــــــــــــــازی

مـــــــــدتـــــــــهاستـــــــــــ مجـــــــــــازی میخنــــــــدیـــدم

مجــــــــــــــازی شـــــــــادیـــــــــــم

مجــــــــــازی عــــــــــــاشــــــــق میشیــــــــم

مجـــــــــــازی همــــــــدیــــــگــــــــر و دلـــــــداری میـــــــدیم

امــــــــــــا.............!

واقعـــــــــی تنـــــــــهاییـــــــم!

واقعـــــــــی درد میــــــکشیــــــــم

واقعــــــــی از عشــــــق های مجــــــــازی لطمــــــــه میبینیـــــم مـــــــا،


نســـــلی هستیم کــــه،


بهـــــــترین حــــــــرفهــــــای زندگــــــیمان را نگفتیـــــم


تایــــــپ کردیـــــــــم

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
گاهـــــی آدم دلـــــش میــــخواهد ...

 

متنـفــــــــرم از انســـــــــــــــان هــــــــــایی کـــــــــــــه


دیــــــــــوار بلندت را مـــــی بـیننـــد


ولـــــــــی بـــــــــه دنبــــــــــال همــــــــان یـــــــــک آجــــــــــــر لــــــــق


میــــــــــان دیــــــــوارت هستــــــــند کــــــه،


تــــــــو را فـــــــرو بـــریـــــزنــــــد…!


تــــــــا تــــــــو را انـــــــکار کننـــــــــد…!


تــــــــا از رویــــــــت رد شــــــــونـــــــد

گاهـــــی آدم دلـــــش میــــخواهد

کفش هـــــــــایـــــــش را در بیـــــــاورد،

یواشکــــی نوک پا نوک پا

از خــــــــودش دور شـــــــــود،

بعــــــد بزند به چاک

فـــــــــــرار کند از خــــــــــودش ..


 طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

تعداد کل صفحات : 5 :: 1 2 3 4 5

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات