خوشبخت ترین افــراد ایــرانــــی (طنـــ(◕‿◕)ـــز)


بــرخی از مــورخان که اکثــرا کـارشنـاســان دهــه هفتــاد بــه بـالا بـودند


 کشف کــردنــد کــه دهــه ی شصتـی هــا خــوشبختــریــن


 انــسان هـایی بــودنــد


 کــه بعد از آدم و حــوا  پــا به این  کــره ی خــاکی  گذاشتنــد


 بــر این اساس هفت خــوان را می گـذراننــد .


خــوان اول : بحــران جنگ و شــیر خشک :


دیگــر در دهه ی شصت اصطلاحی بیــن زوج هـای جــوان وجــود داشت


می گفتنــد : بچــه کــه عمــر و نفســه ده تــاش کمــه !


به دلیل افــزایش کمیشــان از یکــ سـو و از ســوی دیگــر چینی هــا


 مثل حالا مهــربــان نبــودند کــه بــرامــون صــادر کننــد در نتیجــه


به طـور متـوسط هر دهه ی شصتـی  فقط هفتـه ای یکبـار شـیر می خورد


 چــون مــادرشــان به خــاطــر استــرس جنگ و فشــار روحــی کــه


 داشتنــد شیــری نــداشتنــد بهشــان بــدهنــد و البتــه به خــاطــر


تعــداد کمیشــان کشــور با بحــران شیــر خشک مــواجــه شــد ،


بحــران شـیر خشک هم مــزیت بر علت شــد تــا آنهــا


 با دست و پنجــه نــرم کــردن


 بــا این بحــران هــا در کــودکی  ، امــروز آمــاده ترین نسل بـرای اجــرای


 طرح هدفمنــد کــردن یــارانــه ها بــاشنــد !!!


خــوان دوم : مــدرســه :


دهــه ی شصتــی هـا  کلا خــوش شانس بــودنــد ،


در کلاس هــای شصت نفــره درس می خونــدنــد ،


آخــرین  یــافتــه هــای علم آمــار و احتمــال نیــز ثــابت کــرده


هــر چــه تعــداد دانش آمــوزان کلاس بیشتــر باشــد ،


احتمال اینکــه  معلم از دانش آموزی درس بپــرســد کمتــر است  ،


 البتــه این اصل در مورد دهه ی شصتــی هــا صــدق نمی کــرد


تــا معلم حضــور و غیــاب می کــرد یک ســاعت و نیم تمــام می شــد.


خوان ســوم : دانشگــاه :


کلا مسئولان هــوای دهه ی شصتی ها را خیــلی داشتنــد


 مــدام براشــان ســد ســازی می کــردنــد یکی از این ســد هــای


ســاختــه شــده ، در آن ســال هــا ســد کنکــور نام داشت.


 البتــه بــه جــای آب پشت آن داوطلب جمع می شــد .


مــزیت ســد کنکــور شبیــه ســدهای دیگــر این بــود


کــه اصلا ســوراخ نمی شــد و لازم نبــود کســی پتــرس بــازی


 در بیــاورد دهه ی شصتی هــا در پشت ایــن درب روزهــای بسیــار خــوشی


 را گــذراندنــد و شب و روزهــای بسیــاری را بــا تست هــای


چهــار گــزینه ای هــم آغــوش شــدند و نیــز بــه جنگ غــول کنکــور رفتنــد."بقیــــــه مطلب در ادامـــه مطلبــــ"ادامه مطلب

طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
جملات پــر استفاده در میــان ایرانیــان(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

۱- هــوی گـــوســفنــد چــه خبــرتــه؟!؟!

گـــوسـفند در اصــل به مـــوجـودی پشــمالو و بـی نزاکتــ گفتــه مـی شـود

 کـــه انــدک زمـــانی استــــــ

پــایــش را در شهــــر گــزارده ولـــی مـــا امــروزه بـــه راننــدگـــانی

 کـــه چــراغ قـــرمـــز را رد مــی کننـــد،

راننـــدگـــانـــی کـــه بـــه محـــض سبـــز شــدن چــراغ و جهتــــ یــادآوری خــاطـــره حنـابنـــدان

مــــادر بـــزرگشـــان بـــوق هــــای ممتــــد می زننـــــد،

 عــــابـــرانی کـــه از وســـط اتـــوبـــان رد مـــی شـــونـــد

 و یــــا صفــــ اتـــوبـــوس را رعـــایتـــ نمی کننــــد،

 بـــازیـــکنـــان تیـــم مـــلی فـــوتبـــال وقتـــی

مــــوقعیتــــی را خـــرابــــ می کننــــد و کســـانی کــــه مــــوقع راه

 رفتــــن پــــای دیــــگران را لــــگد می کنـــند مـــی گوییـــم:

 هـــوی گــــوســفنـــد چـــه خبــــرتـــه؟!؟!

2-بــابــا جـــون هـــر وقــت خــواسـتی بیـای خـونه ۲

 تــا شــمع هــم بـگـیر. چـون بـرق نـداریــم!

جمــــله ای کـــه طی مـــاه گـــذشته بســـیـــار پـــر کـــاربـــرد شــده استــــ

و از آنـــجــایـــی کـــه هـــر حـــرفـــــ دیـــگـــری در ایـــن رابطـــه بــزنیـــم 

تبــدیــل بــه سیـــاسـی مـی شـویـم و اینـا پـس دیــگـه چیــزی نمـی گیــم 

و مثــل شهــروند نمـــونه میـــریـم ســراغ مـــوضــوعاتــــ کــم خطــرتــر!

3-الــو! صــداتــ قـطـع و وصــل مــیشه.بــرو یــه جــا کــه آنتــن داشــته بــاشی!

طبـــق تحــقیقـــات بـــه عمـــل آمـــــده بـــه طــور متوســط

 نیمـی از زمــان مـکالـمه بــا تلـفن هـــمراه در اقصـــی نقــاط کــشورمــون

 صــرف گفتــن جمــله بــالا مــی گــــردد.

 شــایــان ذکـــر استــــ در پــــاره ای از مــــوارد جـــمــلاتـــــ دیــگری

بـــه جـــای جمـــله بـــالا بــه کـــار مــی رونـــد

 کـــه شــامـــل همـــین مضمـــون هســتنــد و عبـــارتــند از:

 قطـــع و وصـــل میــشی حــاجــی ،

 نقطــــه کــور ایســـتادی صـــداتــــ نمیـــاد، بـــرو اون خطـــت رو بـــفروش

 بـــا پــولش آدامــس بخـــر،

 ای مخـــابراتـــ فـــلان فـــلان شده،….. (ســـانســـور شد !!)

 بلده هی پول قبض بگیره!

4-آقــای مــجری، لطــفاً یــه کــم راهنـمایـی کنــید؟

منظـــور از جـــمله بـــالا مســابــقاتـــ تلـویـــزیـــونی و مـــجریـــان دلنــواز و جـــایزه هــای نفــیس

 (اعـــم از ســـاعتـــ مچـــی و دیـــواری و رومـــیزی و زیـــر مـــیزی 

و کنــــار مــیزی و اشـــتراک یـــک ســـال پوشـــک My Baby

 و دویـــست و چـــهل و نـــه تـــومان پـــول نقـــد و …)

و شـــرکت کنـندگـــان بســـیار بــاهـــوش

 (بـا بهـــره هوشی در حـــد جلبـــک های فتـــوسنتز کـــننده

 اعــماق اقـــیانوس ها) مــی بــاشــد.

معـــمولاً عـــبارتـــ « آقـــای مـــجری مــیشه یـــه راهـــنمایــی بــکــنید؟»

 بعـــد از قـــرائـــت ســـوال تــــوســـط مــجری بـــامــزه و تـــو دل بـــروی

 بـــرنــامه ، توســـط شـــرکـــت کنـــنده کـــه

 احـــتمـــالاً صـــغـــری ۳۴ ســــاله و تـــرشـــیده  

و یـــا کـــرم عـــلی ۱۴ ســـاله  و محـــصل مـــی بـــاشـــند،

پرسیــــده می شــــود (نگــاهی بــه شــرایــط ســنی

 و اجتــماعــی شــرکـت کننـدگــان

 ایـن مسـابقــه، خــود بــه تنــهایــی بــرای نشـون دادن

 سطـح نـازل ایـن بـرنـامـه هـا کـافیه).

تــــا شـــرکـــت کننده محـــترم بـــتوانـــد بــعد از راهنــمایی هـــای

 مــربوطه توســط مـــجری محتـــرم

(کـــه بســـته بــه آی کیـــوی شـــرکـــت کـــننده از حـــرکـــاتـــ مـــوزون

 تـــا گفتـــن جـــواب مســابقه تغـــییر مـــی کنـــد)

بـــه جـــوابــــ مــــورد نــظـــر دســـت بیــابـــد.

 ســـوالاتــــ بـــرنـــامـــه نیـــز مـــوضوعـــاتی

همچـــون آرامـــگاه خــواجـــه حـــافـــظ شــیرازی کجــــاســت؟ ،

تعـــداد انـــگشــــتان دســت و یـــا پـــا در انســـان چـــند تاســـت؟ ،

 علــی دایــی کیستـــ ، چـــرا زن نمــی گــیری و مــوضوعاتــی

 از ایــن قبیــل می باشــد!


"بقیــــــه مطلب در ادامـــه مطلبــــ"
ادامه مطلب

طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
دانشگــاه ســال اول تــا آخـــر...(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

 

ســال اول پســرها بــا کیفـــ سامســونت بــه دانشــگاه مــی آینــد


ولــی ســال آخــر بــا خــود هیــچ چیــز نمــی آورنــد! ( حتــی خــودشــان را!)


ســال اول همیشــه بــرای نشستــن در صندلــی هــای جلــو بیــن دانشجــویان


رقــابت است ولــی سـال آخــر بــرای نشستــن در صنــدلــی هــای عقبــــ!


ســال اول پســرهــا دنبــال دختــرها ی دانشـگاه هستـند


ولــی ســال اخــر دختــر هــا دنـبال پســرها!


در ســال اول هــمه گمشــده ی خــود را فقط در داخــل ســال ورودی خــود


جستجــو مــی کننــد


ولــی سـال اخــر همــه گــم شــده ی خــود را همــه جا جستجــو


مــی کننــد بــه جــز ســال ورودی خــود!


در ســال اول پســر ها، دختــرهــای سال ورودی خــود را نــامــوس خود می داننــد


ولــی در ســال آخر طفیلــی خــود!


ســال اول اکـثــر دختــرهــا بـــه علتـــ چندش آور بــودن حتــی


از کنــار سرویــس هــای بهــداشتــی دانشـکــده هــم عبــور نمــی کنند


ولی در سال اخــر اکـثر وقتــ خــود را در جلــوی آینــه ی همــان ســرویس مــی گــذراننــد!


در ســال اول هــر پســری کــه ازدواج کنــد بقیــه پســر ها او را تـیز و مــوفق مــی دانـند


و بــه حــال او غبطــه مــی خــورنــد ولــی در ســال اخــر هــر پســری


کــه ازدواج کنــد همــه او را احمــق و بیچــاره مــی داننــد و بــه حال او گریــه مــی کننــد!


در سـال اول اگــر دخـتری بــه پیشنهــاد ازدواج پســری جــوابـــ رد بــدهــد


بقیــه دختــرهــا او را تحسیــن کــرده و قهــرمان ملی خـود تلقــی مــی کنـند


ولــی در ســال آخــر اگــر پســری پیــدا شــود کــه بــه یکـــ


دختــر پیشنهــاد ازدواج بــدهــد بقـیه دخـتــر ها آن دختــر را تحسـین کرده


و قهــرمان ملــی تلقــی مــی کننــد!


ســال اول دخــترهــا بــا چـند جــزوه و یکـــ کیفــــ کــوچکــــ بــرای


مــداد و خــودکــار بــه دانشگــاه مــی آینــد ولــی ســال آخــر


بــا یکـــ کیفـــ بــزرگـــ محتــوای آرایشگــاه همــراه!


در ســال اول اگـر کســی بــه کــار تحقیقــاتــی و علمــی


یــا حتــی فــرهـنگی بپــردازد یــا در انجمسـال اول پســرها


بــا کیفــ سامسونتـــ بــه دانشگــاه مــی آینــد ولــی ســال


آخــر بــا خــود هیــچ چیــز نمــی آورنــد! ( حتی خودشان را!)


در ســال اول همــه (مخصوصـا دختــر خــانــم هــا) آرزوی


گــرفتــن نمـره ی بیستــ را از اسـاتــیــد دارنــد ولـی در سـال


اخــر همـه ی دانشجــویــان بــرای نمـره ی ده حــاضــرند بــه


مستخــدم دانشـکــده هــم التمــاس کننـد!


در سـال اول همــه ضمــن خوشحــالــی از ورود بـه دانشگــاه رویــای


ادامــه ی تحصـیل تــا مقطــع دکـترا و چــه بســا بــالاتــر را در


ســر مــی پــروراننــد ولــی در سـال آخــر همــه بــرای


اتمــام دوره شــان لحظــه شمــاری مـی کننــد!


سـال اول همــه ی دانشجــویان اسـاتیـد خــود را افــرادی نابغــه فعال


و نمونه می دانند و آنها را بــه عنـوان الگــوی خــود قــرار مــی دهنــد


ولــی در ســال آخــر ، اســاتیــد خــود را افــراد معمـولــی ای


کــه یــا شــانس داشتنــد و یــا پـارتــی مــی شـناســند!


ســال اول دانشجــویان دانشگــاه را محیطــی مــی داننـد کــه


در آن می تــواننــد علــم خــود را کــامــل کنـند و بــه مــدارج


بــالای علمــی بــرسنــد ولــی ســال آخــر متــوجــه مــی شــونــد


همـان انــدکـــ علمــی را کــه در دوران قبــل از دانشگــاه آمــوختــه بودنــد


از دستـــ دادنــد وفقــط یـکـــ مــدرک بـی ارزش بــدستــــ آوردنـــد .

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
چَتـــــــ(طنـــ(◕‿◕)ـــز)

 چَتـــــــچَتــــــ عجبــــــ فعـــل قبیحـــی ستـــــــ بیـــا تـــا نکنیــــم


همـــه کـــردنـــد کــــه کـــردنـــد ؛ بیـــــا مـــا نکنیـــم


ســــایتــــ هـــا فیلتـــرینـــگ استـــــ در ایـــن وانفســـا


وب نگــــردیــم الکـــی چیـــز تمــاشـــا نکنیـــم


تــــا نگــوینــد عجــب آدم بــی پــروایـــی ستــــ


حیـــن چتــــ آی دی خویــش افشـــا نکنیـــم


چیــــزهـــایـــی کــه نبــایستـــ ؛ نگــوییــم بـــه هـــم


چــون کـــه لـــو رفتـــــ در ان معـــرکــه حـــاشــا نکنیــم


وقتــــــ وبلــاگـــ نوشتـــن کمَــکی رنـــد شـــویــم


ســوژه بـــو داشتـــــ اگــــر ؛لااقـــل امــضاء نکنیـــم


 تـــلفــن چیـــز گــــرانــی ستــــ بــدانیـــم کـــه بعـــد


وقــتــــ پـــرداختــن قبـــض ؛ "خـــدایـــا" نکنیـــم


عـــوض ایـــن همـــه ای کـــاش بخـــوانیـــم کتــابــــــ


عـمـــر را صـــرفـــ از ایــن دستـــــ قضـــایـــا نکنیـــم


طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
جملات پر استفاده در میان ایرانیان

۱- هــوی گـــوســفنــد چــه خبــرتــه؟!؟!

گـــوسـفند در اصــل به مـــوجـــودی پشــمالو و بــی نزاکتــــ گفتـــه مـــی شـــود کـــه انـــدک زمـــانی استــــــ

پـــایـــش را در شهــــر گــــزارده ولـــی مـــا امــروزه بـــه راننــدگـــانی کـــه چـــراغ قـــرمـــز را رد مــی کننـــد،

راننـــدگـــانـــی کـــه بـــه محـــض سبـــز شــدن چـــراغ و جهتــــ یـــادآوری خـــاطـــره حنـــابنـــدان

مــــادر بـــزرگشـــان بـــوق هــــای ممتــــد می زننـــــد، عــــابـــرانی کـــه از وســـط اتـــوبـــان رد مـــی شـــونـــد

 و یــــا صفــــ اتـــوبـــوس را رعـــایتـــ نمی کننــــد، بـــازیـــکنـــان تیـــم مـــلی فـــوتبـــال وقتـــی

مــــوقعیتــــی را خـــرابــــ می کننــــد و کســـانی کــــه مــــوقع راه

 رفتــــن پــــای دیــــگران را لــــگد می کنـــند مـــی گوییـــم:

 هـــوی گــــوســفنـــد چـــه خبــــرتـــه؟!؟!

2-بــابــا جـــون هـــر وقــت خــواسـتی بیـای خـونه ۲ تــا شــمع هــم بـگـیر. چـون بـرق نـداریــم!

جمــــله ای کـــه طی مـــاه گـــذشته بســـیـــار پـــر کـــاربـــرد شــده استــــ

و از آنـــجــایـــی کـــه هـــر حـــرفـــــ دیـــگـــری در ایـــن رابطـــه بــزنیـــم تبــدیــل بــه

 سیـــاســـی مــی شــویــم و اینــا پـــس دیـــگــه چیـــزی نمـــی گیـــم و

 مثـــل شهــروند نمـــونه میـــریـــم ســـراغ مـــوضــوعاتــــ کــم خطـــرتـــر!

3-الــو! صــداتــ قـطـع و وصــل مــیشه.بــرو یــه جــا کــه آنتــن داشــته بــاشی!

طبـــق تحــقیقـــات بـــه عمـــل آمـــــده بـــه طــور متوســط نیمــی از زمـــان مـکالــمه

بـــا تلــفن هـــمراه در اقصـــی نقــاط کــشورمــون صــرف گفتــن جمــله بــالا مــی گــــردد.

 شــایــان ذکـــر استــــ در پــــاره ای از مــــوارد جـــمــلاتـــــ دیــگری

بـــه جـــای جمـــله بـــالا بــه کـــار مــی رونـــد

 کـــه شــامـــل همـــین مضمـــون هســتنــد و عبـــارتــند از: قطـــع و وصـــل میــشی حــاجــی ،

 نقطــــه کــور ایســـتادی صـــداتــــ نمیـــاد، بـــرو اون خطـــت رو بـــفروش بـــا پــولش آدامــس بخـــر،

 ای مخـــابراتـــ فـــلان فـــلان شده،….. (ســـانســـور شد !!) بلده هی پول قبض بگیره!

4-آقــای مــجری، لطــفاً یــه کــم راهنـمایـی کنــید؟

منظـــور از جـــمله بـــالا مســابــقاتـــ تلـویـــزیـــونی و مـــجریـــان دلنــواز و جـــایزه هــای نفــیس

 (اعـــم از ســـاعتـــ مچـــی و دیـــواری و رومـــیزی و زیـــر مـــیزی و کنــــار مــیزی

و اشـــتراک یـــک ســـال پوشـــک My Baby و دویـــست و چـــهل و نـــه تـــومان پـــول نقـــد و …)

و شـــرکت کنـندگـــان بســـیار بــاهـــوش

 (بـا بهـــره هوشی در حـــد جلبـــک های فتـــوسنتز کـــننده اعــماق اقـــیانوس ها)

مــی بــاشــد.

معـــمولاً عـــبارتـــ « آقـــای مـــجری مــیشه یـــه راهـــنمایــی بــکــنید؟»

 بعـــد از قـــرائـــت ســـوال تــــوســـط مــجری بـــامــزه و تـــو دل بـــروی بـــرنــامه ،

توســـط شـــرکـــت کنـــنده کـــه

 احـــتمـــالاً صـــغـــری ۳۴ ســــاله و تـــرشـــیده و یـــا کـــرم عـــلی ۱۴ ســـاله

 و محـــصل مـــی بـــاشـــند،

پرــسیــــده می شــــود (نگــاهی بــه شــرایــط ســنی

 و اجتــماعــی شــرکـت کننـدگــان

 ایـن مسـابقــه، خــود بــه تنــهایــی بــرای نشـون دادن

 سطـح نـازل ایـن بـرنـامـه هـا کـافیه).

تــــا شـــرکـــت کننده محـــترم بـــتوانـــد بــعد از راهنــمایی هـــای مــربوطه توســط مـــجری محتـــرم

(کـــه بســـته بــه آی کیـــوی شـــرکـــت کـــننده از حـــرکـــاتـــ مـــوزون

 تـــا گفتـــن جـــواب مســابقه تغـــییر مـــی کنـــد)

بـــه جـــوابــــ مــــورد نــظـــر دســـت بیــابـــد. ســـوالاتــــ بـــرنـــامـــه نیـــز مـــوضوعـــاتی

همچـــون آرامـــگاه خــواجـــه حـــافـــظ شــیرازی کجــــاســت؟ ،

تعـــداد انـــگشــــتان دســت و یـــا پـــا در انســـان چـــند تاســـت؟ ،

 علــی دایــی کیستـــ ، چـــرا زن نمــی گــیری و مــوضوعاتــی از ایــن قبیــل می باشــد!

5-ای بــابــا! آقــای راننــده، مــن هــر روز ایــن مســیر رو بــا تــاکـسی میــام.

دیــروز ۲۵۰ تــومان بـود. یعنــی چی الان میــگی بـاید ۱۲۵۰ تومـان بــدم؟!؟!

در جــایــی کـــه گنجشـــگــکان مــیومیو مــی کنــند و ســگ ها جیــک جیــک

 و گـــربه ها واق واق ، پـــس خیــلی طبیـــعی استـــ کــــه

صبـح روز بعـــد کـــرایه را چنـــد بـــرابـــر کنـــند!

7-آقــای دکتــر مــریض تخــت دو کــه دیــروز عملــش کــرده بــودیــن،

 هــمین الان تمــوم کــرد!

آقـــا جــــان من اشــتباهاتــــ پـــزشــکی هـــم جــزئی از عـــمل های جـــراحـــیه!

 بـــه فرض هـــم کـــه یه دکـــتر متخصـــصی از هــــر ۴ نـــفری کـــه عمل می کنـــه

 ۳ نفــــرشـــون مــی میــره. دلیــل نمـــیشــه کـــه شــما فــکر کنــید ایــن بنـــده خـــدا

ســواد نـــداره و بـــه خـــاطـــر پـــارتـــی و رابـــطــه و اینـــا مـــدرکـــش رو گـــرفتــــه!

اصـــلاً اگــــه طــــرف آدم نکشــــه کــــه بــش نمی گـــن دکـــتر کــــه!

بـــابـــا جـــان اون یـــه چـــیزی حـــالیـــشه. طــــرفــــ دکتــــره هــــا! گـــیر نــده عـــزیزم.

 بــــرو مـــاستـــتو بـــخور. بـــه تـــوچـــه طرفــــ چـــه جـــوری و از کجـــا مـــدرکشـــو گـــرفتـــه؟

8-شــلام ژن. اون پنــژره رو ببــند شــوژ مـیاد!

(یعــنی:ســلام زن.اون پنــجره رو ببــند ســوز میــاد)

بحـــمدالــله در زمـــینه اعتـــیــاد و معـــتاد پــــروری تـــوانســـتیم بــترکـــونیـــم

 و مــوفــق شـــدیـــم ســن اعتــیاد را بـــه حـــدود ۱۴ الی ۱۵ ســالـــگی

کاهـــش بــدیــم و اصــولاً در ایـــن زمــینه هیــچ یـــک از استــــانــدارد هـــای

جهــانی بـــرای مــا رقمــی بـــه حســـابـــ نمی آیـنــد. در هـــر صـــورت جـــمله

بــــالا یـــکی از پــرکاربردترین جمـــلاتیــه که هـــر روز میـــشنویـــم

یـــا شـــاید هـــم خـــودمون بـــه زبـــونش مـــیاریم!

9-بــرخــورد یــک دستــگاه مــینی بــوس بــا یــک ســواری حــادثــه آفــریــد!

خـــوبــــ دیـــگـــه همـــه میــــدونیـــم خــــودرو هــــامــون فــــرســـوده انــــد و

جـــاده هـــامــــون فــــرســوده تـــر و رانـــندگــانمـــون خـــواب آلـــوده تــر!

 

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
انشا:زن می خوام یا نمی خوام ؟


زن می خوام یا نمی خوام ؟

هر وقت من یك كار خوب می كنم مامانم به من می گوید بزرگ كه شدی برایت یك زن خوب می گیرم.

تا به حال من پنج تا كار خوب كرده ام و مامانم قول پنج تایش را به من داده است.

حتمن ناسرادین شاه خیلی كارهای خوب می كرده كه مامانش

به اندازه استادیوم آزادی برایش زن گرفته بود.

ولی من مؤتقدم كه اصولن انسان باید زن بگیرد تا آدم بشود!

چون بابایمان همیشه می گوید مشكلات انسان را آدم می كند.

در عزدواج تواهم خیلی مهم است یعنی دو طرف باید به هم بخورند.

مثلن من و ساناز دختر خاله مان خیلی به هم می خوریم.

از لهاز فكری هم دو طرف باید به هم بخورند، ساناز چون سه سالش است

 هنوز فكر ندارد كه به من بخورد ولی مامانم می گوید

 این ساناز از تو بیشتر هالیش می شود.

در عزدواج سن و سال اصلن مهم نیست چه بسیار آدم های بزرگی بوده اند

كه كارشان به تلاغ كشیده شده و چه بسیار آدم های كوچكی

 كه نكشیده شده. مهم اشق است !

اگر اشق باشد دیگر كسی از شوهرش سكه نمی خواهد و دایی مختار هم از زندان در می آید.

من تا حالا كلی سكه جم كرده ام و می خواهم همان اول قلكم را بشكنم

 و همه اش را به ساناز بدهم تا بعدن به زندان نروم.

مهریه و شیر بلال هیچ كس را خوشبخت نمی كند.

همین خرج های ازافی باعث می شود كه زندگی سخت بشود

 و سر خرج عروسی دایی مختار با پدر خانومش حرفش بشود.

دایی مختار می گفت پدر خانومش چتر باز بود.

خوب شاید حقوق چتر بازی خیلی كم بوده كه نتوانسته خرج عروسی را بدهد.

البته من و ساناز تفافق كرده ایم كه بجای شام عروسی چیپس

 و خلالی نمكی بدهیم. هم ارزان تر است، هم خوشمزه تر است

 تازه وقتی می خوری خش خش هم می كند!

اگر آدم زن خانه دار بگیرد خیلی بهتر است

و گرنه آدم مجبور می شود خودش خانه بگیرد.

زن دایی مختار هم خانه دار نبود و دایی مختار مجبور شد یك زیر زمینی بگیرد.

 میگفت چون رهم و اجاره بالاست آنها رفته اند پایین!

اما خانوم دایی مختار هم می خواست برود بالا! حتمن از زیر زمینی می ترسید.

ساناز هم از زیر زمینی می ترسد برای همین هم برایش توی

 باغچه یك خانه درختی درست كردم.

اما ساناز از آن بالا افتاد و دستش شكست.

از آن موقه خاله با من قهر است.

اما بعدا فهمیدم که قهر بهتر از دعواست.

آدم وقتی قهر می كند بعد آشتی می كند ولی اگر دعوا كند

بعد كتك كاری می كند بعد خانومش می رود دادگاه شكایت می كند

 بعد می آیند دایی مختار را می برند زندان!

البته زندان آدم را مرد می كند. تازه عزدواج هم آدم را مرد می كند،

 اما آدم با عزدواج مرد بشود خیلی بهتر.

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
آموزش رانندگی مخصوص بانوان!!!

آموزش رانندگی مخصوص بانوان

خب ، اول از همه میشنیم پشت فرمون یه نگاهی بهش میندازیم !بعدش چک میکنیم ببینیم ماشین چیزی کم و کسر نداشته باشه !حالا به اقای خونه میگید که من 10 دقیقه میرم خرید و بر میگردم !

تو هر نیم ساعت یه بار به غذا سر بزن نسوزه ، فهمیدی ؟!

همین شکلی میگید !!!


قبل از هر چیزی جی پی اس ها رو روشن کنید

یه وقت گم نشیم ، کار از محکم کاری عیب نمیکنه !خب حالا استارت بزنین ، یه چیزی زیر پاتون اذییتتون میکنه

انگار همون رو فشار بدین ! ماشین راه می افته

ماشین دنده اتوماتیک هستش ، ترمز دستی هم

قبلا سیمش پاره شده تو خرید قبلی !!!

بله ، خیلی کیف میده !اما یهو !...


در اینجور مواقع کاری از شما بر نمیاد !

خونسرد باشید و به رانندگی ادامه بدید

ببینیم چی میشه ، معمولا اینجوری میشه !خوب دیگه پیش میاد !

 اما سابقه نشون داده

بعضی از بانوان از وجود

دنده هوایی در ماشین پی بردند !

در این قسمت از آموزش ، شما قطعا کاری از دستتون

بر نمیاد !موبایل خود را بر دارید و با حفظ خونسردی

به آقاتون اطلاع بدید ضمن اینکه بیاد داشته باشید ،

چیزی از ارزش های شما کم نخواهد شد !

فعلا مرحله اول آموزش رو پشت سر گذاشتید.

از علاقمندان به شرکت در سمینار بانوان راننده دعوت می شود

در چند روز آینده در این مراسم با شکوه شرکت نمایند.

تصویری از گرد هم آیی سال پیش بانوان راننده !

طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
یک داستان غم انگیز!

داستان ما داستان یك دانشجو است كه توانست در 5 ترم فارغ شود،

 امیدواریم داستان هیچ كدام از شما به مانند این داستان نباشد؛

ترم اول: خوشحالی- شادی- قبول شدم- «تبریك»- كیف سامسونت- كلاس گذاشتن-

 خودبزرگ بینی- اعتماد به نفس كاذب- بحث سیاسی، فرهنگی-

آدم حسابی- فرهیختگان جامعه- نخبگان مملكت- آینده سازان كشور-

روزنامه- جزوه- كتاب- درس- نت برداری- حضور، غیاب- صندلی ردیف اول

- سرچ تحقیق در سایت گوگل- امید به آینده- تلفن به مامان:

"مامان! دانشگاه خیلی خوبه!"

ترم دوم: سلام- خوبی؟- دختر،پسر- اكبری- صالحی- احمدی- این خوبه-

اون بهتره- انتخاب اصلح- فردا قشنگه- حضور،غیاب- آیینه- آب شونه-

عطر- ادكلن- آینه- گرفتن جزوه- صندلی ردیف وسط- بازم سلام- چت-

اوه آخر ترمه!- شب امتحان- معدل 12- تلفن به مامان:"مامان! دانشگاه بد نیست!"

ترم سوم: تریپ پروانه ای- ندا- كافی شاپ- قرار- نیومد-قرار- ایندفعه اومد-

 ضدحال- رفت(به همین راحتی!)- غصه- دلتنگی- افسردگی- دوست بد-

سیگار- كلاس دودره- واسه من هم حاضر بزن- شب امتحان- جزوه ندارم-

تقلب- ده- مشروط- تلفن به مامان:" میگذره!"

ترم چهارم: مخ زدن- نگین- افسانه- آرزو- المیرا- ردیفه!- خونه[ ]-

سیگار- دود- بنگ- حوصله ندارم- بی خیالی- غیبت- غیبت- غیبت-

صحبت با استاد- تقلب- ده- اتاق استاد- مشروط- مامان زنگ می زنه:"پسرم خوبی؟!"

ترم پنجم: خواب- بیداری- خونه- سیگار- بی حوصلگی- زغال خوب-

شیشه- تبدیل شدن به یك رفیق ناباب برای بقیه- خواب- بیداری- خونه-

شیشه- بی حوصلگی- ذغال خوب- خواب ... خواب ... خواب ... خواب ...

  نه انگار بیدار بشو نیست، مرده!!- از مرده شور خونه تلفن به مامان:

"بیاین،بچه تون رو ببرین!"

و اینگونه بود كه این دانشجو در پنج ترم توانست فارغ شود ...


البته از زندگی!!
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
دانشجو در ترم های مختلف

 

•  ترم اول (ترم جو گیریدگی):
الو سلام مامانی. منم هوشنگ.
وای مامانی نمی دونی چقدر اینجا خوبه.

دانشگاه فضای خیلی نازیه. وای خدا خوابگاه رو بگو.
وقتی فکر می کنم امشب روی تختی می خوابم

که قبل از من یه عالمه از نخبه ها و دانشمندای این مملکت توش خوابیدن
و جرقه اکتشافات علمی از همین مکان به سرشون زده؛ تنم مور مور میشه...
راستی اینجا تو خوابگاه یه بوی مخصوصی میاد که شبیه بوی

خونه اصغر شیره ای همسایه بغلیمونه.
دانشجوهای سال های بالاتر میگن این بوی علم و دانشس!
لامصب اینقدر بوی علم و دانش توی فضا شدیده که آدم مدهوش میشه!!!
پریشب یکی از بچه ها به خاطر Over Dose از دانش رفت بخش مسمویت بیمارستان!

 


ترم دوم (ترم عاشق شدگی):
آه ای مریم. ای عشق من. همه زندگی من.
می خواهم درختی شوم و بر بالای سرت سایه بیفکنم

 تا بر شاخسار من نغمه سرایی کنی.
می خواهمت با تمام وجود عزیزم.
همه پول و سرمایه من متعلق به توست.
بدون تو این دنیا رو نمی خوام. کی میشه این درس

من تموم شه تا بیام باهات ازدواج کنم ...
امروز یک ساعت پشت پنجره کلاستون بودم و

داشتم رخ زیبایت را که همچون پروانه ای در کلاس می درخشیدی تماشا می کردم...

ترم سوم (ترم افسردگی):

الو مامان سلام.
مریم منو ول کرد و گذاشت رفت!
مامان جون افسرده شدم آخه اولین عشقم بود حالا هم دارم میمیرم از غصه.
ای خدا بیا منو بکش و راحتم کن.
مامان من این زندگی رو نمی خوام ...
دیگه خسته شدم از دنیای وانفسا

ترم چهارم (ترم زرنگ شدگی):
الو سلام مهشید جون خوبی عزیزم؟
منم! کجایی نفس؟ نیستی؟
دلم تنگ شده واست. گنجشک کوچولوی من. بیا ببینمت قربونت برم ...
مهشید جون من پشت خطی دارم. مامانمه. بعداً بهت زنگ میزنم ...

الو به به سلام چطوری ندا جون؟
آره بابا داشتم با مامانم صحبت می کردم!
پیرزن دلش تنگ شده واسم! جوجوی من حالت خوبه؟
به خدا منم دلم یه ذره شده واست.
باشه عزیزم فردا ساعت 11 پارک پشت دانشکده دارو...

ترم پنجم (ترم مشروطه گی):
الو سلام استاد!
قربون بچه ات! دارم مشروط میشم، 2 نمره بهم بده.
به خدا دیشب بابابم سکته کرد، مرد.
مامانم هم از غصه افتاد پاش شکست الان تو آی سی یو بستریه.
منم ضربه روحی خوردم شدید، دچار فراموشی شدم اصلاً شما رو هم یادم نمیاد ...
اگه این مورد مشروط پشروطه ما اوکی بشه قول میدم جبران کنم ...

ترم ششم (ترم ولخرجیدگی):
الو مامان من خونه می خوام!
راستی اون 50 تومنی که 3 روز پیش فرستادی تموم شد.
دوباره بفرست. خرج پروژه ام شد!!!

ترم هفتم (ترم پاتوقیده گی):
خودتون دیگه سیر تا پیازشو حدس بزنین دیگه ...

ترم هشتم (ترم فارغ التحصیلگی):
الو سلام خانم.
واسه این آگهی که توی روزنامه دادید تماس گرفتم.
فرموده بودید آبدارچی با مدرک لیسانس و روابط عمومی بالا ...
ای وای بر من؛ کی میره اینهمه راهــــو ...

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
ازدواج دانشجویی!!!

ازدواج دانشجویی از سه کلمه ی

ازدواج + دانشجو + یی ، تشکیل شده است!

در لغت نامه این کلمات این گونه تفسیر شده اند :

ازدواج = 2تا شدن ، قاطی مرغ ها رفتن ،

از دست رفتن ! از پا افتادن!

دانشجو= نام چیزی است که این روزها همه هستند !

بلا تشبیه تلفن همراه که همه دارند . انسان علاف از

نوع با کلاسش را گویند !

یی = چنین کلمه ای هنوز کشف نشده است !!!!

اولین و آسان ترین راه  برای ازدواج دانشجویی

مایه دار بودن است ، اگر خودتان مایه دار نیستید

لااقل سعی کنید پدرتان مایه دار باشد ، اصولا اگر مایه

دارید دیگر لازم نیست این مطلب را بخوانید ، پاشید برید

ازدواج دانشجوویتونو بکنید !

در این موارد بهتر است اول مزدوج شده و سپس دانشجو شوید

تا مدرکی که می خواهید بگیرید(بخرید!) مطابق میل

دوشیزه عروس خانم باشد !

اگر هم مایه دار نیستید خوب چه کارتون کنم

بشینید صبح تا شب درس بخونید تا کنکور قبول شده

و نمونه یک انسان موفق شوید تا به شما بگویند

چه پیامی برای هم سن و سال های خودت داری ؟!!

برای توفیق در امر ازدواج دانشجویی بهتر است سعی

کنید در دانشگاه آزاد قبول شوید تا وقت بیشتری

برای انجام این کارهای فوق برنامه !! و غیر درسی داشته باشید!!

قبولی در دانشگاه شریف به هیچ عنوان توصیه نمی شود!!

قبولی در این دانشگاه به هر انگیزه ای غیر از درس

شما را به یک جوان ناکام تبدیل خواهد نمود.

سعی کنید در انتخاب رشته به رشته هایی علاقمند باشید

که بیشتر ظرفیت آن را جنس مخالفتان تشکیل می دهند

(مثلا نسبت 59 به یک از ضریب اطمینان بالایی برخوردار است!!).

در غیر اینصورت نگران نباشید  ، انواع و اقسام انجمن های علمی و

کانون ها و تشکل های هلال احمر و گروه سرود و...

شما را به سر منزل مقصودتان می رساند.

اگر دخترید سعی کنید جزوه های درسی تان

را خوش خط و خوانا بنویسید !

اگر هم پسرید که اصلا لازم نیست جزوه بنویسید ،

چون همان طور که می دانید خوبیت ندارد یک دختر

از یک پسر جزوه بگیرد !!مردم چی میگن ؟؟

مثل خواستگاری دختر از پسر که عرف نیست !!!

اصلا از ایجاد آشنایی نترسید و همیشه سعی کنید

برای شروع آشنایی دنبال یک بهانه خوب باشید ،

خجالت نکشید ، برید جلو و با شهامت حرفتون رو بزنید.

پسر : سلام خانم ! ببخشید می شه با من ازدواج کنید !!

بووووووووووووووووووووووووووووووووووووومب !!!

کات آقا ! کات ! پسره اوشکول من گفتم ایجاد آشنایی!

نگفتم زرت بری بگی ازدواج که !!!!

خوب می گفتیم :

بلوتوث خود را همیشه در محیط کلاس روشن بگذارید !

سر جلسه امتحان از هرگونه کمک فکری

 به غیر هم جنسان خود دریغ نکنید .

البته به شرطی که نیتتان خیر باشد در غیر اینصورت

بنده هیچ مسئولیتی را به عهده نمی گیرم.

فراموش نکنید نشستن در راهرو های دانشگاه

آن هم به سبک سنتی ، به شما انگیزه های زیادی

برای ازدواج های دانشجویی خواهد داد.

به هر حال اگر از آن دسته از دانشجوهایی

هستید که ازدواج دانشجویی کرده اید ،

 بهتون تسلیت می گم !

اگر هم هنوز مجردید برید ازدواج دانشجویی کنید

دیر می شه ها!!!!
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
عشق یعنی...

عشق یعنی جستجو در کاهدان

جستن سوزن میان استران !!

 

عشق یعنی خوردن جفت و لگد

از پوتین ، یا که پدر ،یا که زتب

 

عشق یعنی ، خاک تو سرعاشق شده !

اینقدر عر میزنه ...قاطر شده !!

 

عشق یعنی خوردن نون و پنیر

عشق یعنی گشنته ؟گمشو بمیر...

 

عشق یعنی رد پایی از شتر

عشق یعنی دور دنیا با موتور

 

عشق یعنی قبض همراه ، صد تومن

عشق یعنی دوزاری ، بیست پنج تومن

 

عشق یعنی یخ زدن درکنج پارک

عشق یعنی کورس و دو تا کیش و خارک

 

عشق یعنی مخ زدن با عکس بیست

عشق یعنی خرترین عاشق یکیست !!

 

عشق یعنی داشتن صدتا تیریپ

خوردن دیزی کنار رود و جیپ

 

عشق یعنی چرت و پرت از سوی دوست

می کند هر دم ز کله مو و پوست

 

عشق یعنی بند تنبان در غزل

عشق یعنی  جنس ناب و سیخ وتل

 

عشق یعنی نوکری حلقه به گوش

از دم در تا موال ...جوش و خروش !!

 

عشق یعنی دختران چشم خمار

عاشق الماس و یاقوت و دلار

 

عشق یعنی مالش کشک در تغار

هر چی تو جیبت داری وردار بیار!!

 

عشق یعنی ریختن پول توی جوب

شیرجه رفتن زیر چرخ تانک و توپ

 

عشق یعنی گفتن صدها جفنگ

از دهان و از دل و از گوش و سنگ

 

عشق یعنی ور زدن روزی سه بار

هر دفعه هشت ساعت و بی کار و عار

 

عشق یعنی دور زدن بر روی ریل !!

دنده معکوس زیر آب یا توی سیل !!

 

عشق یعنی گفتن صدها چاخان

از در و دیوار و باغ و این وآن

 

عشق یعنی بردن یک امتحان

جایزه بردن بسی با امتنان

 

عشق یعنی خوردن آب هویج

عشق یعنی گفتن اشعار گیج

 

عشق یعنی چت نمودن توی نت

عشق یعنی اگزوزت ول داده پت !!

 

عشق یعنی بوی کافور ، عطر یاس

عشق یعنی آخرش جمع کن پلاس

 

عشق یعنی آذرخشی از هوا

خورده بر مخ ...ما شدیم بی ادعا !!

 

عشق یعنی ول بکن این شعر ما

سعدی و حافظ بخوان ...ایول شما !!

 

  
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
دانشجو کیست ؟

از دید مسئولین بالا مقام دانشگاه:

مهمترین رکن یک دانشجوی نمونه ، پرداخت به موقع شهریه است

در مرحله اول ثبت نام دو چیز کافیست اول پذیرفته شدن و دوم فیش واریزی

شهریه ، بقیه مدارک باشه برای بعد (پول مهمه )

دانشجو فردی است که باید به موقع و قبل از استاد  سرکلاس حضور داشته باشد

نگاه او قبل از کلاس به کفش هایش و در کلاس به جزوه هایش باشد

فاقد هر گونه آرایش ظاهری ، باطنی ، داخلی و خارجی باشد.

از خونه مستقیم بره داخل کلاس و بعد از کلاس مستقیم بره خونه.

هر چی استاد و مسئولین دانشگاه گفتن بگوید چشم.

کاری به کار کسی نداشته باشه .

از دید اساتید محترم و زحمتکش :

 

سر کلاس سکوت رعایت شود.

سوالات سخت مطرح نشود.

هر کس بیش از 4جلسه غیبت کند بی تربیت می باشد در نتیجه حذف.

کسی تیکه نیندازد.

افراد آخر کلاس ، ندید حذف.

تقلب =مرگ.

پروژه شما کپی است ؛ نمره بی نمره.

نمره باقالی نیست که آخر ترم بین دانشجویان پخش شود بنابراین درس بخونین.

از دید دانشجویان پسر (بیکاراشون):

عشق است دوران دانشجویی مخوصا اگه یک شهر دیگه باشی.

شهریه رو که بابا جونی میده ، خرجمونم که خدا میرسونه.

شب با برو بچ بریزیم دور هم و تا صبح بگیم و بخندیم.

کلاسهای صبح برای خالی نبودن عریضه است .

ساعت های سروعده های  غذایی ؛ شام : ساعت 3 صبح به بعد

صبحانه اگه بیدار بودیم ساعت 12 یک تیکه نون به خاطر رفع بوی نامطبوع دهان میلنبانیم.

نهار: خدا خیر بده دانشگاه که حداقل یک سلف داره و هر چند غذاش به رستوران های

شهرمون نمیرسه !!ولی شکمتو برای چند ساعتی پر می کنه.

مواد غذایی زمان دانشجویی ، قلیون هلو نعناع ، تخمه، مرغ همسایه ، تخم مرغ همسایه ،

سیب زمینی ، سوسیس ، انواع کنسروجات ، نون بسته ای کپک زده و انواع ترشیجات خونگی.

تفریحات سالم : قلیون، بازی مارو پله ، دخترانه فکر کنین ، عروسک بازی منظورمه،

کشتی از فرنگی و آزاد گرفته تا کشتی چوخه و کشتی کج،اس ام اس بازی

(معمولا طرف اس ام اس داخل خوابگاه دختران یافت می شود)

خدا خیر بده ایرانسل که وقت خالی دانشجویان پر کرده و برای رفع

خستگی و فراقت از بار سنگین درسها با طرح بنفشش میتونی

از بوق ساعت 12 تا خود 6 فکتو نرمش بدی

قبل از رفتن دانشگاه حدود یک ساعت از وقتهای باطله جلو آیینه

میگذره و اینجا موها و ریش و سبیل تازه بسیار نمایان شده  و دقت

و تمرکز بیشتری لازم دارن ، آب بازی تفریح سالمی هست که

در هر خونه ای جای خاص خودش داره و باعث

تمیزی و شادابی روحیه دانشجویان شرکت کننده میشه ،

در زمانهای گذشته دانشجویان هفته ای یک بار برای خلاص شدن

از یکنواختی و ایجاد تنوعی در برنامه هاشون مراسم جر دادن، داشتن

که خوب الان به خاطر تورم و خارج شدن از زندگی غار نشینی

کمتر از این مراسم دیده میشه و تقریبا به منسوخجات پیوسته.

مراسم به صورت خیلی ناگهانی شروع میشه به این صورت

که زیر پوش و یا پیراهن همخونه ای عزیز جرانده میشد و به محض

روی دادن چنین اتفاقی همگی باید خودشون رو آماده  جریده شدن میکردن

و آروم به کمک دوست دیگر جرانده میشدن و در اینجا دوستانی که مقاومت

میکردن غیر از هدف اصلی که پیراهن و معمولا زیر پوششون بود جاهای

دیگرشون هم مورد تجرید قرار میگرفت و منجرد میشد.

مراسم قبل از خواب که بعضی وقتها جلو خواب گرفته و یا آسیب های جسمی

خطیری در پی دارن .(منظورم همون بالش بازی و یا نمونه غیر انسانی

اون به وجود آوردن چندین طبقه انسانی و یا لحاف تشکی بر روی اولین نگون

بختی که خوابش ببره)

ضبط و نوارها و سی دیهای مختلف خوانندگان هم که از نون شب واجب تره.

حرکات موزونی که گاها به صورت سمبل در اومده و داخل  

کلاس های درس هم  نمایان میشه.

 

عواید و دست یافته های این گروه در طول و آخر ترم :

 

نمرات درخشان ، سوز عاشقی ،سینه ای پر از آه و پر دود ،

لباس هایی مستاجر ، لوازم منزلی که گویای وقایعی تاریخی هستند

که در طول این دوران به سرشون اومده از قبیل سوراخهای فراوان

و دور سوخته به خاطر زغال قلیون ، رنگ های زرد آثار چای و آبهای مخصوص مراسم،

موهای فراوان به عات ریزش شدید موها و پشمونجات ، اعضا و جوارحی مصدوم به علت

درگیری های مختلف ،فراگیری آشپزی مخوصا از نوع ماکارونی و پلوتن (تن ماهی +برنج)

زخم معده ، بی خواب مفرط و جغد گونه ،

گوش گرفتگی (طرح بنفش) ، مرض شست گرفتگی (به علت تعدد اس ام اس)

از دید دانشجویان دختر(بیکاراشون)

مخارج شهریه و خورد و خوراک با ددی جون

چقدر زندگی بدون آقا بالا سر خوش میگذره.

دختران دائما غیبت میکنن ولی همیشه در سر کلاسها حضور دارن.

نوشتن جزوه مهمترین کار و حضور در کلاسها مهمترین وظیفه

در داخل دانشگاهه(خدا داند چرا؟

فراگیری پیشرفته مهمی به نام آمارگیری که در این زمینه مطلب فراوان است

وچندین روز اندر مزایای آمار وآمارگیری در دختران به شخصه میتونم

مطلب بدم .فقط همین بگم  که سرعت پخش آمار از سرعت نور

بالاتر هست و کافیه یکی از پسران کلاس پاچه  شلوارش پشت کفشش

گیر کرده باشه ، تا مستخدم خوابگاه متوجه این امر مهم میشه

ودلایل پیدایش و رخداد چنین اتفاقی در میزگردهای شبانه مطرح میشه

ونتیجه آخر اینه که پسرک عاشق یکی از دختران اون جمع هست.

تفریحات سالم : میزگردهای شبانه پیرامون پسرهای دانشگاه ،گذراندن

کلاسهای آرایشگری و گریم ، طراحی لباس و ابداع مد ، آشنا شدن با قلیون

وطریقه چاغ نمودن و کا دود کردن آن ، سر کار گذاشتن پسرها ،

نقاشی کردن در جزوات و تزیین آنها جهت اهدا به نیازمندان!!

جشتجو وتحقیق در علل کنشهای متفاوت پسران ، آموزش رذالت و شیطنتهای

پسر کش ، تمام تفریحاتی که پسران انجام میدن در میان دختران هم رایج شده

 و کافیه یک دور تفریحات پسران مرور کنین ، با این تفاوت که در دختران

آخرش همیشه به گیس و گیس کشی منجر میشه ، آشنا شدن

با انواع خوراک های سرد(فست فود) و کافی شاپهای شهر ،

هفته ای هفت شب شرکت در تولد هم اتاقیها ،

جمع آوری شماره پسرها و ملغب شدن به 118،

تک زدن بی موقع و شبانه به گوشی پسران ، اونهایی هم که خیر خواه

هستن برای اینکه دوستشون صبح برای کلاس بیدار کنن تا صبح

پلک رو هم نمیذارن ، شرکت در تمامی تورهای سیاحتی ،زیارتی ، علمی و تخیلی دانشگاه،

عواید و دست یافته های این گروه در طول و آخر ترم :

فراگیری هر نوع آرایش و مد لباس

تغییر قابل توجه از لحاظ ظاهری نسبت به بدو ورود به دانشگاه،

کم آوردن حافظه گوشی جهت درج اس ام اس و شماره دوستان،

تغییر ماهیت از یک دختر آروم به دختری شیطون  و بازیگوش،

یادگیری انواع مهارتهای شوهرداری و شوهر فراری ،

آشنایی با موارد برخوردهای اجتماعی و معضلات  رفتاری ،

شکست در عشق ، 

خیلی وقت ها هم متاهل شدن یعنی رسیدن به هدف اصلی و والای دانشگاه،

گوش گرفتگی و شست گرفتگی،

 زخم معده و پاشنه پا و ماهیچه های دوگانه .

به امید موفقیت تمامی دانشجویان ایرانی در هر کجای دنیا که هستن..

 

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
قوانین مردونه

1) مردها نمیتونن فکر کسی رو بخونن.

2)  دیدن مسابقه فوتبال مثل تماشای ماه شب چهارده توی آسمون

جذاب و قشنگه. اجازه بدید همینطور بمونه.

 3) خرید کردن، مسابقه فوتبال نیست. و امکان نداره که

 ما به خرید به این شکل نگاه کنیم.

 4)گریه کردن یک جور تهدید به حساب میاد.

5)لطفا چیزی رو که می خواهید، واضح بگید.

اجازه بدید کمی روشن تر بگم، اشارات زیرکانه،

اشارات قوی و اشارات مبرهن ولی غیر مستقیم به

 یک موضوع اصلا به کار نمی آد. لطفا اصل درخواستتون رو واضح بگید.

6) “بله” یا “خیر” بهترین جواب ممکن به خیلی از سوالات هستند.

 7)لطفا در صورت نیاز به حل یک مشکل، پیش ما بیایید و درد دل کنید،

 این کاریه که ما مردا انجام میدیم. همدردی کردن

وظیفه دوستان مونث شماست نه ما مردها.

8) سردردی که هفده ماهه داره شمارو آزار میده

یک مشکل واقعیه لطفا یک پزشک رو ببینید.

 9)هر مطلبی که شیش ماه پیش از طرف ما مردها

 گفته شده الان به عنوان استدلال غیر قابل قبوله.

 در واقع تمام نظرات ما فقط برای هفت روز معتبرند نه بیشتر.

10) اگر فکر می کنید چاقید، خوب احتمالا هستید. لطفا از ما نپرسید.

11) اگر مطلبی که ما گفتیم رو میشه دو جور ازش

 برداشت کرد و یکی از این برداشتها شما رو عصبانی

و ناراحت میکنه منظور ما اوون یکی برداشت بوده.

12) شما میتونید یا از ما بخواهید که کاری رو انجام بدیم

یا بهمون بگید که چطوری انجامش بدیم. نه هر دوش.

اگر شما از قبل میدونید که چطوری میشه اوون کارو

بهتر انجام داد خوب خودتون دست بکار شید.

13) کریستوف کلمب احتیاجی نداشت

 که مسیر رو بهش یاد بدن. ما هم همینطور

14) تمام مردها فقط در 16 رنگ اشیا رو میبینند.

 دقیقا مثل ویندوز default . برای ما هلو یک میوه است نه رنگ.

 پرتقال هم یک جور میوه است نه رنگ.

ما واقعا نمی فهمیم رنگ پوست پیازی یعنی چی. ؟؟؟

15) اگر ما از شما بپرسیم چی شده و

شما بگید “هیچی” ما هم طوری رفتار میکنیم

که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. ما میدونیم که شما دروغ میگید

 اما فقط ارزششو نداره که آدم سرشو بخاطرش درد بیاره

16) وقتی ما دوتایی قراره بریم جایی، چیزی که شما پوشیدید

 کاملا مناسب و قشنگه اینو واقعا میگم

17) شما به اندازه ی کافی لباس دارید

18) شما کفش، زیادی هم دارید

19) من کاملا خوش فرمم. گرد هم یک جور فرمه خوب

20) ممنونم که اینو خوندید. آره میدونم امشب

 باید تو آشپزخونه بخوابم. ولی اینو میدونستید

 برای ما مردا اصلا مهم نیست. فکر میکنیم رفتیم کمپینگ

طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
دانشجوی عاشق

از صفر من تا بیست تو راهی به جز تقدیر نیست

دلخوش به استادم نکن حذف اضطرای دیر نیست

من غایبم یا در سکوت ، تو حاظر و در گفتگو

من غافل از استاد و درس ، تو می نویسی مو به مو

با جزوه و فرمول بیا ، تا پاس کنم یک واحدی

چیزی نخواندن بهتر از یک شب تلاش بیخودی

با عشق در دانشکده جایی برای درس نیست

البته ترم هفت و هشت ، دیگر مجال ترس نیست

دانشجو گر عاشق شود ، بی پرده مشروط می شود

چیزی شبیه آب هویج با کوفته مخلوط می شود
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
کامپیوتر زن است یا مرد ؟

استاد زبان فرانسه در کلاس درس در مورد مونث یا

مذکر بودن اسمها توضیح میداد که پرسید:

کامپیوتر مونث است یا مذکر ؟

کلیه دانشجویان دختر جنس رایانه را به

 دلایل زیر مرد اعلام کردند :

1-وقتی به آن عادت می کنیم گمان می کنیم بدون آن

قادر به انجام کاری نیستیم.

2-با آنکه داده های زیادی دارند ، نادانند.

3-قرار است مشکلات را حل کنند ،

ولی در بیشتر اوقات معضل اصلی خودشانند.

4-همین که پایبند یکی از آنها شدید،

متوجه میشوید که اگر صبر کرده بودید ،

مورد بهتری نصیبتان میشد.

کلیه دانشجویان پسر جنس رایانه را به

 دلایل زیر زن اعلام کردند :

1-به غیر از خالق آنها کسی از منطق

درونی آنها سر در نمیاورد.

2-کسی از زبان ارتباطی بین آنها سر در نمیاورد.

3-کوچکترین اشتباهات را در حافظه

دراز مدت خود ذخیره میکنند

تا بعدها تلافی کنند.

4-همین که پای بند یکی از آنها شدید

باید تمام پولتان را

صرف خرید لوازم جانبی آنها بکنید.

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
دیکته

بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد

 

                                               سارا به سین سفره مان ایمان ندارد

 

بعد از همان تصمیم کبری ابرها هم

 

                                                      یا سیل می بارد و یا باران ندارد

 

بابا انارو سیب و نان را می نویسد

 

                                                     حتی برای خواندنش دندان ندارد

 

انگار بابا همکلاس اولی هاست

 

                                                     هی می نویسد این ندارد آن ندارد

 

بنویس کی آن مرد در باران میاید

 

                                                        این انتظار خیسمان پایان ندارد

 

ایمان برادر گوش کن نقطه سر خط

 

                                                    بنویس بابا مثل هر شب نان ندارد

 

 

 

                                 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
نمره

گفتم غم دو نمره گفتا بگو یک نمره

گفتم که ده به من ده گفتا که هشت بساید

گفتم ز مهر ورزان رسم عطا بیاموز

گفتا ز دست استاد این کار کمتر آید

گفتم اگر  نبخشی بار دگر بیفتم

گفتا که ترم دگر یا سال دگر آید

گفتم که این عوامل مشهور عالمم کرد

گفتا اگر نجنبی ، مشروطی بر سر آید

گفتم که نمره ده ما را به آرزو کشت

گفتا که دانشی  جوی تا بیست هم بر آید

گفتم که دل رحیمت کی عزم فضل دارد

گفتا مگوی  تا فصل آن در آید

گفتم ترم پیشین دیدی که چون سر آمد

گفتا خموش تنبل ، کاین ترم هم سر آید

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
سرانجام قصه ی چت

شدم با چت اسیر و مبتلایش

شبا پیغام می دادم از برایش

به من می گفت هیجده ساله هستم

تو اسمت را بگو ، من هاله هستم

بگفتم اسم من هم هست فرهاد

ز دست عاشقی صد داد و بیداد

بگفت هاله زموهای کمندش

کمان  ابرو و قد بلندش

بگفت چشمان من خیلی فریباست

ز صورت هم نگو البته زیباست

ندیده عاشق زارش شدم من

اسیرش گشته بیمارش شدم من

ز بس هر شب به او چت می نمودم

به او من کم کم عادت می نمودم

برای دیدنش بی تاب بودم

ز فکرش بی خور و بی خواب بودم

به خود گفتم که وقت آن رسیده

که بینم چهره ی ان نور دیده

به او گفتم که قصدم دیدن توست

زمان دیدن و بوییدن توست

ز رویارویی ام او طفره می رفت

هراسان بود او از دیدنم سخت

خلاصه راضی اش کردم به اجبار

گرفتم روز بعدش وقت دیدار

رسید از راه ، وقت و روز موعود

زدم از خانه بیرون اندکی زود

چو دیدم چهره اش قلبم فرو ریخت

تو گویی اژدهایی بر من اویخت

به جای هاله ی ناز و فریبا

بدیدم زشت رویی بود آنجا

ندیدم من اثر از قد رعنا

کمان ابرو و چشم فریبا

مسن تر بود او از مادر من

بشد صد خاک عالم بر سر من

ز ترس و وحشتم از هوش رفتم

از آن ماتم کده مدهوش رفتم

به خود چون آمدم ، دیدم که او نیست

دگر آن هاله ی بی چشم و رو نیست

به خود لعنت فرستادم که دیگر

نیابم با چت از بهر خود همسر

بگفتم سر گذشتم را به "نیما"

به شعر آورد او هم آنچه بشنید

که تا گیرند از آن درس عبرت

سرانجامی ندارد قصه ی چت
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
دانشجو از نگاه سهراب

اهل دانشگاهم !

روزگارم خوش نیست

ژتونی دارم ؛خرده پولی ؛سر سوزن هوشی

دوستانی دارم بهتر از شمر و یزید

دوستانی هم چون من مشروط

واتاقی که همین نزدیکی است ؛ پشت آن کوه بلند

اهل دانشگاهم !

پیشه ام گپ زدن است

گاه گاهی هم می نویسم تکلیف ؛ می سپارم به شما

تا به یک نمره ناقابل بیست که در ان زندانی است

دلتان تازه شود ؛ چه خیالی _ چه خیالی

می دانم که گپ زدن بیهوده است

خوب میدانم دانشم کم عمق است

اهل دانشگاهم !

قبله ام آموزش ؛ جانمازم جزوه ؛ مهرم میز

عشق ازپنجره ها می گیرم

همه ذرات مخ من متبلور شده است

مدرسه ام باغ آزادی بود

درس ها را آن روز حفظ می کردم در خواب

امتحان چیزی بود مثل آب خوردن

درس بی رنجش می خواندم

نمره بی خواهش می آوردم

تا معلم پارازیت می انداخت همه غش می کردند

من کسی را دیدم که از داشتن یک نمره 10 ؛ دم دانشکده پشتک می زد

دختری دیدم که به ترمینال نفرین می کرد

اتوبوسی دیدم پر از دانشجو و چه سنگین می رفت

اتوبوسی دیدم کسی از روزنه پنجره می گفت "کمک"!

سفر سبز چمن تا کوکو

بارش اشک پس از نمره تک

جنگ آموزش با دانشجو

جنگ دانشجویان سر ته دیگ غذا

جنگ نقلیه با جمعیت منتظران

حمله درس به مخ

حذف یک درس به فرماندهی رایانه

فتح یک ترم به دست ترمیم

قتل یک نمره به دست استاد

مثل یک لبخند در آخر ترم

همه جا را دیدم

اهل دانشگاهم !

اما نیستم دانشجو

کارت من گمشده است

من به مشروط شدن نزدیکم

من به یک نمره ناقابل 10 خشنودم

و به لیسانس قناعت دارم

من نمی خندم اگر دوست من می افتد

من در این دانشگاه در سراشیب کسالت هستم

خوب می دانم کی استاد کوئیز می گیرد

اتوبوس کی می اید

خوب می دانم برگه حذف کجاست

هر کجا هستم باشم

تریا ، نقلیه ، دانشکده ازآن من است

چه اهمیت دارد ، گاه می روید خار بی نظمی ها

رختها را بکنیم ، پی ورزش برویم

توپ در یک قدمی است

و نگوییم که افتادن مفهوم بدی است !

و نخوانیم کتابی که در آن  فرمول نیست

و بدانیم اگر سلف نبود همگی می مردیم !

و بدانیم اگر جزوه استاد نبود همه می افتادیم !

و بدانیم اگر نقلیه نبود همگی می مانیم

و نترسیم از حذف و بدانیم اگر حذف بنود می ماندیم

و نپرسیم کجاییم و چه کاری داریم

و نپرسیم که در قیمه چرا گوشت نیست

و اگر هست چرا یخ زده است

بد نگوییم به استاد اگر نمره تک آوردیم

کار ما نیست شناسایی مسئول غذا

کار ما شاید این است که در حسرت یک صندلی خالی.

اهل دانشگاهم !

خوب می فهمم سهم آینده ی من بیکاریست

من نمی دانم چرا می گویند مرد تاجر خوب است

و مهندس بیکار و چرا در وسط سفره ما مدرک نیست !

"چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید"

باید از آدم دانا ترسید !

باید از قیمت دانش نالید !

و به آنها فهماند که من اینجا فهم را فهمیدم .

 

 

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
تنها در اوج

       تمام توانش را جمع كرد تا از سنگ بالا برود. فقط چند قدم دیگر مانده بود... بالاخره رسید...حالا در بالاترین نقطه ی دنیا ایستاده بود... با غرور پشتش را راست كرد و به دور و بر نگاهی انداخت... بله! اینجا بلندترین جای جهان بود... بادی در غبغب انداخت و رو به جهان زیر پایش فریاد كشید:
«
آهای! به من نگاه كنید! دیگر بالاتر از من چیزی می بینید؟ چه كسی را جز من یارای این كار بود؟ این من هستم... تنهای تنها ...در اوج
پرنده در حالی كه چوب كوچكی در منقار داشت با نگرانی به پایین خیره شد. باز یك مزاحم دیگر روی لانه ی نیمه سازش ایستاده بود.

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
ایا می دانید(طنز)

می دانید چرا نا پلئون همیشه از کمربندقرمز استفاده می کرده و اینکه  حکمت کمربند ناپلئون چیست این سوال برای خیلی ها پیش امده و جواب آن فقط یک جمله است:از کمربند قرمز استفاده می کرده تا از افتادن شلوارش جلوگیری کند
چرا روی ادرس اینترنت به جای یک دبیلیو ;سه تا دبیلیومی گذارند؟چون کار از محکم کاری عیب نمی کنه
آخرین دندانی که در دهان دیده می شودچه نام دارد؟دندان مصنوعی
چطور می شود چهار نفر زیر یک چتر بایستندو خیس نشوند؟وقتی هوا آفتابی باشد این کار انجام می شود
اگر سر پرگار گیج برود چه می کشد؟بیضی
چرا لک لک موقع خواب یک پایش را بالا می گیرد؟چون اگر هر دو را بالا بگیرد می افتد
چرا دود از دودکش بالا می رود؟چون ظاهرا چاره دیگری ندارد
شباهت نون سوخته با آدم غرق شده چیه؟هر دو تا شونو دیر کشیدن بیرون
فرق باطری با مرد چیست؟باطری اقلا یک قطب مثبت داره ولی مرد هیچ چیز مثبتی نداره
اختراعی که برای جبران اشتباهات بشر درست شده چیست؟طلاق
چه طوری زیر دریایی بعضیها رو غرق می کنن؟یه غواص میره در می زنه
ناف چیست؟ناف نمره صفری است که طبیعت به شکم بی هنر داده است
خط وسط قرص برای چیه؟برای اینکه اگه با آب نرفت پایین با پیچ گوشتی بره
اگه یک نقطه آبی روی دیوار دیدید که حرکت می کند چیست؟مورچه ای است که شلوار لی پوشیده
چرا بعضیها همیشه 18 تایی به سینما می روند؟برای اینکه زیر 18ممنوع بود
بعضیها  را چگونه برای همیشه می شود سر کار گذاشت؟در دو روی یک کاغذ می نویسیم "لطفا بچرخانید"
چرا بعضیها با دو تا دستشون دست می دهند؟چون فرق دست راست و چپشونو بلد نیستند
چرا فیل از سوراخ سوزن رد نمی شه؟برای اینکه ته دمش "گره"داره

 
طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،
50روش حال گیری( این مطلب فقط جهت مزاح می باشد)
 1. روزهای تعطیل مثل بقیه روزها ساعتتون رو کوک کنین تا همه از خواب بپرن.
 2. سر چهار راه وقتی چراغ سبز شد دستتون رو روی بوق بذارین تا جلویی ها زودتر راه بیفتن.
 3. وقتی میاین برین دست به اب با صدای بلند به اطلاع همه برسون.
 4. وقتی از کسی ادرسی رو میپرسین بلافاصله بعد از جواب دادنش جلوی چشمش دیگه بپرسین.
 5. کرایه تاکسی رو بعد از پیاده شدن وگشتن تمام جیبهاتون به صورت اسکناس هزاری برداخت کنین.
 6. همسرتون رو با اسم همسرقبلیتون صدا بزنین.
 7. جدول نیمه تمام دوستتون رو حل کنین.
 8. توی اتوبان و جاده روی لاین منتهی الیه چپ با سرعت 50 کیلومتر در ساعت حرکت کنین.
 9. وقتی عده زیادی مشغول تماشای تلویزیون هستن مرتب کانال رو عوض کنین.
 10. از بستنی فروشی بخواین که اسم 54 نوع از بستنیها رو براتون بگه.
 11. در یک جمع  سوپ یا چایی رو با هورت کشیدن نوش جان کنین.
 12. به کسی که دندون مصنوعی داره بلال تعارف کنین.
 13. وقتی از اسانسور پیاده میشین دکمه های تمام طبقات رو بزنین و محل رو ترک کنین.
 14. وقتی با بچه ها بازی فکری میکنین سعی کنین از اونها ببرین.
 15. موقع ناهار توی یک جمع  جزئیات  تهوع و گلاب به روتون استفراغی که چند روز قبل داشتین رو با اب و تاب تعریف کنین.
 16. ایده های دیگران رو به اسم خودتون به کار ببرین.
 17. بوتیک چی رو وادار کنین شونصد رنگ و نوع مختلف پیراهنهایش رو باز کنه و نشونتون بده  وبعد بگین  هیچکدوم  جالب نیست و سریع خارج بشین.
 18. شمعهای کیک تولد دیگران رو فوت کنین.
 19. اگه سر دوستتون  طاسه مرتب از ارایشگرتون تعریف کنین.
 20. وقتی کسی لباس تازه می خره بهش بگین خیلی گرون خریده و سرش کلاه رفته.
 21. صابون  رو همیشه کف وان حمام جا بذارین .
 22. روی ماشینتون بوقهای شیپوری نصب کنین.
 23. وقتی کسی در یک جمع جوک تعریف  می کنه  بلافاصه بگین خیلی قدیمی بود.
 24. وقتی دستتون رو بعد از یه مدت طولانی می بینین بگین چقدر پیر شده.
 25. چاقی و شکم بزرگ دوستتون رو مرتب بهش یاداوری کنین.
 26. بادکنک  بچه ها رو بترکونین.
 27. مرتب اشتباهات لغوی و گرامری دیگران هنگام صحبت رو گوشزد کنین.
 28. وقتی دوستتون موهای سرش رو کوتاه می کنه بهش بگین که موی بلند بیشتر بهش میاد.
 29. بچه جیغ جیغوی خودتون رو به سینما ببرین.
 30. کلید اپارتمان طبقه 13تون توی ماشین جا بذارین و وقتی به در اپارتمان رسیدی یادتون بیاد.
 31. ایمیل  های فورواردی دستتون رو همیشه برای خودش فوروارد کنین.
 32. توی کنسرتهای موسیقی بزرگ و  هنری  بی موقع دست بزنین.
 33. هر جایی که می تونین ادامس جویده شده تون رو جا بذارین .توی دستگش دوستتون بهتره.
 34. حبه قند نیمه جویده و خیستون رو دوباره توی قنددون بذارین.
 35. نصف شبها با صدای بلند توی خواب حرف بزنین.
 36. دوستتون که پاش توی گچه رو به فوتبال بازی کردن  دعوت کنین.
 37. عکسهای عروسی دوستتون رو با دستهای چرب تماشا کنین.
 38. پیچهای کوک دوستتون رو که 5 دقیقه دیگه اجرای برنامه داره حداقل 270درجه در جهتهای مختلف بچرخونین.
 39. با یه پیتزا فروشی تماس بگیرین و شماره تلفن پیتزا فروشی رو برو ییش که اون طرف خیابونه  رو بپرسین.
 40. شیشه های سس گوجه فرنگی و هات سس فلفل رو عوض کنین.
 41. موقع عکس انداختن برای هر کس جلوتونه شاخ بذارین.
 42. توی ظرفهای اجیل برای مهموناتون فقط پسته ها و فندقهای دهان بسته بذارین.
 43. شونصد بار به دستگاه پیغام گیر تلفن دستتون زنگ بزنین و داستان خاله سوسکه رو تعریف کنین.
 44. توی روزهای بارونی با ماشینتون با سرعت از وسط ابهای جمع شده رد بشین.
 45. توی جای کارت دستگاههای عابر بانک چوب کبریت فرو کنین.
 46. جای بر چسبهای قرمز و ابی شیرهای اب توالت  هتل ها رو عوض کنین.
 47. یکی از پایه های صندلی معلم یا استادتون رو لق کنین.
 48. توی مهمونی ها مرتب از بچه چهار ساله  تون بخواین که هر چی شعر  بلده بخونه.
 49. چراغ توالتی که مشتری داره و کلید چراغش بیرونه رو خاموش کنین.
 50. ورقهای جزوه 300 صفحه ای دستتون که ازش گرفتین زیراکس کنین رو قاطی پاتی بذارین  یا بر هم بزنین بعد بهش پس بدین.طبقه بندی: طنـــ(◕‿◕)ـــز،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات