.:.دغدغـــه هــای یکـــ شهــرونــدِ عــادی.:. telegram: @engineer0101 telegram.me/cartpostalpezhi ....................................... حــرف زیــاد داریــم امــا ؛ مــا همــه کــارگــریــم از کــوره اگــر در برویــم آجــر مــی شـود نـانمـــان! مــاهی در برکــه و برکــه تهــی از آب دانــه در کویــر و کویــر تشنــه پــرنده در قفس و آسمــان در انتــظار او شب در کمیــن روز خفـته چشمهــا بستــه همه خستــه ، همــه بـی کس شهــر پــر از زنــدان در بستـــه امیــد ناامیـدان روزنـی است از نــور غــافل از آنکــه روزن را نیست طاقت آن نـــور . . . ....................................... مهـم نبــود کجــا مـی رویــم ایستــاده بــودیــم و مهـم ایستـادن بــود؛ یکـــ مشت گـوسفنـد پشت یکــ کامیــون چــرک و قدیمــی کـه مـی رفتـــ بــه سمتــــ کشتــارگــاه ........................................... مــا دست جمـعی مــردیــم در گــوری بــه وسعتـــ تــاریــخ و هــرکــس هــرچــه از مــا گفتــــ خـود را گفتــه بــود. ..................................... جـایـی کـه معیـار پــرنـده طعـم کبـاب اوست پــرواز نقش لعــاب است بــر کاسـه هــای خــورش! ........................................ روی بــالشتــی کــه از مــرگ پــرنده هـا پُر است نمیــتوان خــواب پـــرواز دیـــد. . . ............................................. جـانم رابــه دنـدان گــرفتــم واعتمـادرا بــه خــاك سپــردم..! خـوب میـدانــم،راه ورسـم زنـدگی چـون دیــروز نیستـــ!! گــرگـهای ایــن جنگــل روی دو پــا راه میــرونــد..! .......................................... http://pegmanmoradi.mihanblog.com 2020-08-11T05:44:51+01:00 text/html 2019-03-28T12:41:26+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی بنویس_باچشمان_خیس ... http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/379 <div><br></div><div><br></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سر سطر بنویس.......؟؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">جوانها در زندان ....!!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دختران حامله ،........!!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مادران دق مرگ ........!!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدران سگ دو برای نان......!!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس.........؟؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بابا نای، نان دادن ندارد، بابا کار ندارد...!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بابا سهمی برای استخدام ندارد...!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس .......؟؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آن بچه سرطان دارد....!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هزینه هر آمپولش بیشتر از 1 میلیون تومان است،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خانه ی آنها پایین شهر است ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اشک چشمهای مادرش مروارید دارد ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس......؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تلاش ما بی ثمر است !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">صاحب خانه بابا را جواب کرد...!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">حاج رحیم برای چندمین بار به حج میرود ، اما...؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بابای من پول قبض آب و برق را ندارد.!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس......؟؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نماز قضا دارد....... اما سفره ما غذا ندارد...!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس......؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اهل محل برای ساختن مسجد پول جمع میکنند اما ...،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سقف خانه ما چکه میکند....!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس.......؟؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پسر همسایه ما از گرسنگی "مرد" ...! اما در مجلس ختمش گوسفند سر بریدند..!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس......؟؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در سرزمین من همه..؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یا سنگ میفروشند ...!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یا سنگ میزنند ....!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یا سنگ می اندازند ...!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یا سنگ دل اند ...!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس.......؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مادران داغ دارن !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدران بیمار !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس ......!!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پدر "60"ساله ام نگهبان ویلای اقازاده "20" ساله شده است ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">جوان هایمان از سر نیاز ادعای عاشقی می کنند !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دختر هایمان از نداری خود را الوده هوس نامردان می کنند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بنویس.زندگیمان چه سخت چه آسان ولی به اجبار می گذرد !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">#بنویس_باچشمان_خیس</font></div> text/html 2018-10-19T14:21:26+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی ملتـــــ افســــــرده و ناامیــــد http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/377 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مملکتــی که حاکمانش :</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه علم مدیریتـــ می دانند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه با علم اقتـصاد و سیاستـــ آشنا هستـــند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه جامعه جهانــی را می شناسنــد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه روابط دیپلماتیکـــ را می دانند که چیستــــــــ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه برای منافع ملی کشـــور ارزشی قائلـند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه تجربیاتــــ و نظرات دیگران را قبول دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">حاصل این مملکتـــــ می شــود:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اختــلاس و دزدی بــی نظیـر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شعــارهای تـــو خالی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اقتصـاد ورشکستــه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کارخــانه های تعطیل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کشاورزی بی حاصل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تورم و گرانی شدید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">فقـــر و فحشـــا و اعتیـــاد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیکـــاری جــوانان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">و نهایتـــا"...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ملتـــــ ناامیــد و افســـرده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-19T03:21:12+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی کسی در جـــای خیس ! خوابش نمــی برد... http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/376 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/b1ly_quote_1524124234753.png" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هنــوز&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دخترِ رحمــان ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;با یک تبِ دوساعتــه میمیرد !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هنوز زور در بازوی مـــن ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کالای بُنجلی ست ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;که بــه تاراج هم نمــی رود..</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">«هنــوز&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یک با یک برابر نیستـــ» ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هنوز از کوچـــه‌ی تن فروشــی ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">باید به نانوایــی رسید.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کارتنــی در دست سرپناهــی جُست .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کــودک بجای درس ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هنــوز آشغال ها را زیــر وُ رو میکند</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اما باز گوش هامان</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آماجِ وز وز های شماستـــــ:</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیــا رای بــده !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">من ، اُمتـــ نیستم ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;ملتـــ نیستم ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;همیشه در صحنـــه‌ی لازمِ شما نیستم ،&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شهیـــد پرور نیستــم ؛</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">من شهیــدی زنــده ام ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;هر روز برای آب و نانــی&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کمتر از کبوتـــرِ حرم&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">میمیرم و زنـــده میشوم .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">رهایم کنیــد!</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تنهــا -</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">با بنزهای ضـــدگلوله تان&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">که می گذرید ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پسآب های خشــمِ جاری در خیابان را ،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به روی کارتــنِ خوابم نریزید .</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کسی در جـــای خیس !</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خوابش نمــی برد!...</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/51kn_quote_1524123798843.png" alt=""></div> text/html 2018-04-11T15:36:05+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی التمــــاس تفــــــکر http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/374 <div><br></div><div>‍ <font size="3">مـا فرزنــدان نسل هایــی هستیــم کــه:&nbsp;</font></div><div><font size="3">صنعتـــ شـــان ،</font></div><div><font size="3">&nbsp;ساختـن سقـا خـانه و حسینیــه و علم و کتل.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">سیاحتــ شــان،&nbsp;</font></div><div><font size="3">رفتن به زیارتـــ ائمـه اطهــار و امامــزاده هــا&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">طبابت شــان،</font></div><div><font size="3">&nbsp;دخیــل بستــن و قفــل بستن</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;راه حل مشکل شــان،</font></div><div><font size="3">&nbsp;نــذر کــردن و سفــره انداختـن و توسل جستن&nbsp;</font></div><div><font size="3">و واسطــه تراشــی بین خود و خــدا</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;مراسـم ملی شــان،</font></div><div><font size="3">&nbsp;زنجیــر زدن و قمــه زدن و دستــه راه انـداختــن</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;ســر گرمـی شــان ،&nbsp;</font></div><div><font size="3">روضـه خوانـی رفتن و نوحـه گوش دادن و زاری و گریــه کردن</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;و از همه مهمتر فرهنگــ شــان،&nbsp;</font></div><div><font size="3">فرهنگــــ خشنونتـــ و شهادتــ استشهــادی استــــ.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">&nbsp;دل شیر میخواهــد که خلاف جریان آب شنـــا کنی...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/dhz_quote_1523477994820.png " alt=""></div> text/html 2018-03-20T04:15:08+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی سال نــــــــو مبــــــارک http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/373 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1t9w_img_20180320_110904.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آخریـــن روزهای اسفنــد است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">از سر شاخ این برهنه چـنار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">مرغکـــی با ترنمــی بیدار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">می زند نغمــه ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">نیست معلومـم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">آخرین شکــوه از زمستـــان است...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">یا نخستین ترانــه های بهــــار ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="//uupload.ir/files/hg7p_quote_1521409183931.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><br></div> text/html 2018-01-07T14:07:29+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی زیباترین عکس نوشتـــــه ها و کارت پستال هـــــا http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/372 <div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uxh3_quote_1513970426736.png" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n26j_quote_1514401255817.png" alt=""> </div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/29pp_quote_1514403906967.png" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/72fu_quote_1515232402886.png" alt=""></div></div> text/html 2017-11-04T08:56:04+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی زیبــــــــــــــاترین عکــــــــــس نوشتــــــــــــــــــه هـــــــــــــــا http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/371 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/44820854919576914358.jpg" alt=""><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/13336862294365270648.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/01190204196376184770.jpeg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/22153438460119445495.jpeg" alt="" style="font-size: 11px;"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-04-26T06:38:03+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی زیباتـــــرین عکـــس نوشته هــــآ و کــــآرت پستال هــــــآ http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/368 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8293086892/1_266_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8293087450/Page1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8293087118/TANHAYAM.jpg" alt=""><div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8293086842/Page1_3_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8293087050/1_74_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8293087242/MS_1.jpg" alt=""></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">سلام دوستـــــآن عزیـــز ؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">&nbsp;بــــرآی مشـــآهــده بیشتـــر به &nbsp;کانال تلگــــرام <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">"<span style="color:red">کــــآرت پســـتـــآل هـــآی ِ پــــــژمـــآن</span>" <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">به آدرس زیر مراجعه فرمایید.</font><o:p></o:p></span></p></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><a href="https://telegram.me/cartpostalpezhi" target="_blank" title=""></a></font><div><font size="6"><a href="https://telegram.me/cartpostalpezhi" target="_blank" title=""></a><a href="https://telegram.me/cartpostalpezhi" target="" title="">cartpostalpezhi@</a></font></div><div></div></div><div><br></div> text/html 2016-07-06T05:14:19+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی خدایـــا مــــــرا دریــــــابـ ــ ـ ـ ـ ـ ( عیـــد سعیــد فطــــر مبــارکـــــ ) http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/367 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">بـــرای مشــاهده</span><font color="#ff0000" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">&nbsp;مطلب</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">&nbsp;بــر روی</span><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/367" target="" title="">&nbsp;تصویــر</a><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">&nbsp;زیـــر کلیک کنیــــد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/367" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8260681776/bl_o.jpg" alt=""></a></p> text/html 2016-05-09T09:39:47+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی غمگیــن تــرین کشـــور دنیــــآ . . . http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/366 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8250674484/4928013_lg.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: red; ">مـــــــردم</span><span lang="FA"> سرزمین من !مردمانی با <span style="color:red">خنده ها</span> و گــــریه های<span style="color:red"> پنهانی</span>!<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مردمانــــی با مـــآسکــ هـــآی تاریخـــــی ! <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: red; ">دیـــروز</span><span lang="FA"> شادی در میـــدآن هــــآی ورزشی پشت نگـــآه&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA">تنـــد<span style="color:red"> سیــــاست</span> به تـــردیـــد<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;تبــدیل می شـــد و<span style="color:red"> امـــروز</span>&nbsp; انـــدوه هم میهنانـــم در پشتـــــ ِ&nbsp; تیـتــرهــــآی&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">سیـــآست زده</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;روزنـــامه هــــآ <span style="color:red">گم</span> می شـــود .<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;<span style="color:red">بیچـــآره</span> مـــردم ســـرزمین مــن ؛ بیچــــآره مـــن. <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیچــــآره مـــردمـــی کــه نــه جـــرات <span style="color: red; ">شـــآدی</span> کــردن دارند&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">نه حق گریستـــــن . . .</font><font face="Tahoma, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;بـــرای مشـــآهده بقیـــه &nbsp;بــه <font color="#ff0000">ادامـــه مطلب</font> بـــرویــــد . . .</font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/366" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8250674568/m_1462800491.jpg" alt=""></a></p> text/html 2016-03-19T20:25:48+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی ســــآل نــــــو مبــــــــآرکــ ـــ ـ ـ ـ ـ http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/361 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8244129326/arezoo.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8244129026/1.jpg" alt=""></div><div><div><div style="text-align: center;"><br></div></div></div> text/html 2015-10-05T08:52:47+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی زیبــــآتــرین عکس نوشتــه هـــآ و کــآرت پستــآلهــــآ http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/359 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8215571126/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8215571326/3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8215571392/4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8215571242/2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8215571492/5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8221347142/Pa21.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بــــرای مـشـــآهده &nbsp;به <font color="#ff0000">ادامه مطلبـــــ </font>بـــرویــــد . . .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/359" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8215571900/9.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-08-22T14:46:02+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی انفـــرادی تـــریــن سلــول http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/358 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207505718/453.jpg" alt=" انفـــرادی تـــریــن سلــول"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در <b><span style="color:red">انفـــرادی تـــریــن</span></b> سلــول ، وقتی</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بــر گــورهـــآی <b><span style="color:red">دستــه جمعــی</span></b> احســاس<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فــاتحـــه ی <b><span style="color:red">امیــدم</span></b> را می خــوانــدم . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و تمــآمـــی سلســـله هـــآی مهــــر یکــــی یکـــــی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA" style="color: red; ">منقـــرض </span></b><span lang="FA">میشـــد . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وقتــــی <b><span style="color:red">سکـــوت</span></b> را در قنــوت فـــریـــآد مــی کـــردم . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در <b><span style="color:red">انفـــرادی تـــرین</span></b> سلـــول ســـایــه ی طلوعتــــ<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در <b><span style="color:red">غـــروب</span></b> <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color:red"><br></span></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در هنگـــــامـــه ی ازدحـــام <b><span style="color:red">غـــرور </span></b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color:red"><br></span></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">چقـــدر<b><span style="color:red"> آزادم</span></b> کـــرد . . .</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8207505792/568.jpg" alt=" انفـــرادی تـــریــن سلــول"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">بــالاخره در&nbsp;<b><span style="color: red; ">زنــدگی</span></b>&nbsp;هــر آدمــی ، . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">یکــ نفــر پیــدا می شود کــه&nbsp;<b><span style="color: red; ">بــی مقدمه</span></b>&nbsp;آمــده ؛<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">مدتـی مـانده . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">قدمـی زده و بعـد امـا&nbsp;<b><span style="color: red; ">بی هــوا&nbsp;</span></b>غیبش زده و رفتــه ....<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">آمـدن و مـانـدن و رفتـن آدم هــا&nbsp;<b><span style="color: red; ">مهــم</span></b>&nbsp;نیستــــ . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اینکــه بعــد از روزی روزگــاری ؛در جمعــی حرفــی از<b><span style="color: red; ">&nbsp;تـو</span></b>&nbsp;بــه میــان بیآید ؛<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">آن شخص چگونــه توصیفــــ می کنــد&nbsp;<b><span style="color: red; ">مهم</span></b>&nbsp;است . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اینکــه بعد از گدشت چند سال ؛ چــه&nbsp;<b><span style="color: red; ">ذهنیتی</span></b>&nbsp;از هــم دارید مهــم است.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اینکــه آن ذهنیتــــ&nbsp;<b><span style="color: red; ">مثبت</span></b>&nbsp;استــــ یــا منفــی . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اینکــه تو را چطور آدمــی شنـاخته ؛&nbsp;<b><span style="color: red; ">مهــم&nbsp;</span></b>است .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">منطقــی هستــی و می شود روی&nbsp;<b><span style="color: red; ">دوستیتـــ</span></b>&nbsp;حســابــ کــرد؟!<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">می گویــد&nbsp;<b><span style="color: red; ">دوست</span></b>&nbsp;خوبــی بــودی برایش ؛<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">&nbsp;یــا مهمتریــن<b><span style="color: red; ">&nbsp;اشتبــاه</span></b>&nbsp;زندگــی اش شــدی . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اینکــه&nbsp;<b><span style="color: red; ">خــاطرات&nbsp;</span></b>خوبــی از تــو دارد ؛ یــا نه بــر عکس&nbsp;&nbsp;. . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">اینکــه<b><span style="color: red; ">&nbsp;رویایــی</span></b>&nbsp;شــدی برای زندگــیش ،<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">&nbsp;یــا نه&nbsp;<b><span style="color: red; ">درسی</span></b>&nbsp;شــدی برای زندگــیش . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">بــه گمانــم&nbsp;<b><span style="color: red; ">ذهنیــتی</span></b>&nbsp;کــه آدمهــا از خــود برای هم به یادگار میگذارند ،<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">&nbsp;از همه چیز بیشتــر&nbsp;<b><span style="color: red; ">اهمیتـــ</span></b>&nbsp;دارد&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">و گــرنــه همــه آمده اند که یکـــ روز&nbsp;<b><span style="color: red; ">بــروند</span></b>&nbsp;. . .</span></font></p><p></p> text/html 2015-05-14T08:33:00+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی زنــــــدگــــــی ِ مـــــن . . . http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/357 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8188419692/1_1_.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:red;mso-bidi-language:FA">زنــدگــی</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"> مـــن ؛<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">آغــــآزش</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"> فکــــآهــــی همیــــن لبخنــــدهــــآی<span style="color:#0070C0"> اجبـــاریستـــــ</span> !<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">لبخنــــدهـــــآیی ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">&nbsp;در پس قـــآبهــــآیی کـــه عکـــاسشـــآن مــن هستنــد ، <span style="color:#0070C0">محکــومنـــد</span> . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;color:#0070C0;mso-bidi-language:FA">عکـــآس</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA">، مـــرا محکـــوم بــه <span style="color:#0070C0">لبخنـــد</span> زدن می کنـــد ،<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">تــــآ نـــرنجـــآنـــم دل ِ پـــر کینــــه بنـــده آی رآ . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">قطـــــره ای <span style="color:#0070C0">بـــآرآن</span> میشــــود در چشمـــانــم<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">و مینشینــــد بغضـــی در گلـــویــم تـــا شـــاهـــد <span style="color:#0070C0">نـــاتــوآن تـــریــن</span> خــط هـــآ<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">بــر روی گـــونــه ام کــه تشکـــیل <span style="color:#0070C0">لبخنـــدی تلــخ</span> می دهنــــد ؛ بـــاشـــم . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">و ای کـــآش <span style="color:#0070C0">دلهــــآ</span> در چهـــره هـــآ بـــود . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">نمنـــآک می شـــود ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">چشمــــی کــه شـــآهـــد <span style="color:#0070C0">لبخنـــد زدن</span> ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">بـــر وآژه واژه کلمـــه هــــایی است کــه هـــر کــدآم ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">دنیــــآیی از حـــرف <span style="color:#0070C0">نــــآگفتــــه انـــد</span> . . .</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8188419750/1_1_2.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">حـــآل و هـــوآی بـــدی<span style="color:#0070C0">&nbsp;ستـــــ </span>!<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">ایــن روزهــــآ . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">در هجـــوم <span style="color:red">بغضــــی </span>نـــاگـــزیــــر می نــویســـم خـــود رآ<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">بــآ صــدآی دلنـــواز <span style="color:#0070C0">بنــــآن</span> ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">در هـــوآی ِ حمـــاقتـــی تلخ و سکــوت ِ ســـاده یِ<span style="color:red"> تـــرس</span> !<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">بــه وسعت ِ حجـــم <span style="color:#0070C0">بــی مــــن</span> بـــودن<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">در پـــرســه هـــآی <span style="color:red">غـــم</span> یــآکـــریــــم خـــانــه ی مــآدر بـــزرگــــ<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="3">ایـــــن روزهـــــآ . . .</font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="3"><font color="#ff0000">تکــــ ســوآرِ</font>&nbsp; جــــآده ی ِ وآژه هــــآی نـــآرستـــه ام&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="3">عبــــور می کنــــم</font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma, sans-serif" size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">خـــرآمـــآن خـــرآمـــآن از انتهــــآی<span style="color:red"> شب</span><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><span style="color:red"><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">بـــآ دلی کلافــــه<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">و در می زنـــــم بـــر هــوس رختهــــآی <span style="color:#0070C0">کهنــــه</span><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><span style="color:#0070C0"><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">شبیـــه انگشتـــ ِ <span style="color:#0070C0">بـــآران </span>، بـــر شیشــــه ی ِ اتـــآق ِ قدیمــــی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"> </font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">هـــوآی <span style="color:#0070C0">فصــــل پنجـــم </span>دارم . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3">بـــــرآی مشـــاهـــده بقیــه ، بــه <font color="#ff0000">ادامـــه مطلبـــــ</font> بــــرویـــد . . .</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/357" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8188419818/1_13.jpg" alt=""></a></p></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-04-03T07:52:17+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی زیبــــاتــریــن عکــس نــوشتــه هـــا و کــارت پستــالهـــا(17) http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/355 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180115392/1.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8180115518/2_.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8180465976/2.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180116100/5.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8180466076/4.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180466242/8.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8180116826/11.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8180117068/12_.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8180116650/10_.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8182691134/_3_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8180117376/14.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـــرای مشـــآهـــده بقیـــه جملــــات بـــه <font color="#ff0000">ادامــــه مطلبــــ</font> بــــرویــــــد . . .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/355" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8180117526/16.jpg" alt="زیبـــاتــــریــن عکــس نــوشتــه هــآ و کــآرت پستالهـــآ"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-03-30T09:01:30+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی چــــــرآهــــــای بـــی جــ ـ ـ ـوابـــ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/354 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8179665950/555.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font color="#ff0000">چــرا</font> در هــر شــرایطی <span style="color:#0070C0">منافــع شخــصی</span> را به <span style="color:#0070C0">منــافع جمع</span> تــرجیــح می دهیــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;یک<span style="color:#0070C0"> عــمر</span> از تــرس نــداری<span style="color:#0070C0"> گــدا</span> زنــدگی مــی کنیــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;غــالبــا<span style="color:#0070C0"> مهــارت</span> را بــه <span style="color:#0070C0">دانش</span> تــرجیح می دهیــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;بیشتــر <span style="color:#0070C0">در گــذشـته</span> به ســر میبــریــم تــا جــایی</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3">&nbsp;کــه <span style="color:#0070C0">آینــده</span> را فــراموش می کنیــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;از <span style="color:#0070C0">دور اندیشــی</span> و بــرنــامه ریــزی عاجــزیــم و غالبــا دچــار <span style="color:#0070C0">روزمــردگی</span> و <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3">دچــار حل بحــران هستیــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;<span style="color:#0070C0">عقب افتادگیمــان</span> را بــه گــردن <span style="color:#0070C0">کشــورهــای قــدرتمنــد&nbsp;</span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3">و توطئه آنهــا می انــدازیــم ؛ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3">وبــرای جبــران آن قــدمی بــرنمی داریــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا&nbsp;</span><font size="3">دیگــران را<span style="color:#0070C0"> نصحیـت</span> می کنیــم ؛ ولی خودمــان به آنهــا عمل نمی کنیــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;هنگــامی کــه به <span style="color:#0070C0">هدفمــان </span>نمی رسیــم آنــرا به حســاب <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#0070C0; mso-bidi-language:FA">نصیب</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"> و <span style="color:#0070C0">قسمت</span> یــا <span style="color:#0070C0">ســرنــوشت</span> و <span style="color:#0070C0">بــدبیــاری </span>می اندازیــم <o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3">ولی هــرگــز به<span style="color:#0070C0"> تجــزیــه</span> و<span style="color:#0070C0"> تحلیل</span> علل آن نمی پــردازیــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;همیشــه آخــرین تصمیــم را در دقیقــه نــود می گیــریــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;یک <span style="color:#0070C0">ایــرانی</span> در کــانـادا یــا آمــریکــا به ســرعت <span style="color:#0070C0">پیشــرفت</span> می کنــد ؛ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3">ولی هموطنــان او در ایــران در حــال <span style="color:#0070C0">در جــا زدن</span> هستنــد؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;<span style="color:#0070C0">مــرده هــایمــان</span> را بیش از <span style="color:#0070C0">زنده هــایمــان</span> احتــرام میگــذاریم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; text-align: center; ">چــرا</span><font size="3"><span style="text-align: center; ">&nbsp;در هیچ کشــور تــوسعــه یــافتــه ای "</span><span style="text-align: center; color: rgb(0, 112, 192); ">ســرعت گیــر</span><span style="text-align: center; ">" بــرای خودروهــا ایجــاد نمی کننــد ؟</span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><span style="text-align: center; "><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;بــرای تصمیــم گیــری بعــد از تمــام بــررسی هــای ممکــن</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3">آخــر کــار<span style="color: rgb(0, 112, 192); ">&nbsp;استخــاره</span>&nbsp;می کنیــم ؟</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><br></font></span></p><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">در غــرب <span style="color:#0070C0">دختــران جــوان</span> آرایش نمی کننــد و <span style="color:#0070C0">آرایش</span> خــاص پیــر زنهــااست ؛ </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3">ولی در ایــران&nbsp; عکس ایــن جــریــان دارد ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا&nbsp;</span><font size="3"><span style="color: rgb(0, 112, 192); ">جــراحــان</span>&nbsp;ایــرانی بــر خلاف تعــرفــه هــای رسمی مبلغ کلانــی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3">&nbsp;از&nbsp;<span style="color: rgb(0, 112, 192); ">بیمــار&nbsp;</span>جــداگــانه دریــافت می کننــد؟</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: tahoma; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "><font size="3"><br></font></span></p><p></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium; ">چــرا&nbsp;</span><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp;فکــر می کنیــم <span style="color:#0070C0">بــا صدقــه دادن</span> خــود را در مقــابل اقــدامــات&nbsp; </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3">نــابخــردانــه مــان <span style="color:#0070C0">بیمــه</span> می کنیـــم ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;در مکتبــــ ایــرانــی کشــورهــای<span style="color:#0070C0"> مسیحــی</span> و یهــودی <span style="color:#0070C0">خــداپــرستـــــ </span>؛</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">دشمــن و <span style="color:#0070C0">کــافــرنــد</span> ؛ ولــی کشــورهــای کــوبــا و روسیــه و چیــن</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><span style="color:red"> </span><span style="color:#0070C0">کمــونیستــــ</span> ؛ <span style="color:#0070C0">بــرادرنــــد</span> ؟</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; ">چــرا&nbsp;</span><font size="3">در مکتبــــ ایــرانـــی خنــده و رنگــهــای شــاد <span style="color:#0070C0">جــلفــه</span> ؛</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">ولــی گــریــه و رنگـــ سیــاه<span style="color:red"> </span><span style="color: #0070C0">متــانتـــ </span>؟</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">مکتــبـــ ایــرانــی <span style="color:#0070C0">بــالــاتــریــن </span>آمــار صــدقــه جهتـــــ دفــع بــلا در دنیــا رو داره<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">؛ ولــی نمیــدونــــم&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium; line-height: normal; ">چــرا</span><font size="3">&nbsp;<span style="color:#0070C0">فقــر</span><span style="color:red"> </span>غــوغــا میــکنــه و هــم <span style="color:#0070C0">آمــار تصــادفــات</span><span style="color:red"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3">و تلفــات جــاده هــای ایــران <span style="color:#0070C0">ده بــرابــر</span> میــانگــین جهــانیــه؟!</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium; ">چــرا</span><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">&nbsp;در ایــران <span style="color:#0070C0">فــارغ التحصیلان مــدیــریت</span> و <span style="color:#0070C0">علوم سیــاسی</span> غالبــا <span style="color:#0070C0">بیکــارنــد</span> ،</span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;امــا در عوض <span style="color:#0070C0">سیــاستمــداران </span>و مــدیــران کشــور همــه <span style="color:#0070C0">پــزشک</span> ، <span style="color:#0070C0">مهنــدس</span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium; ">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: medium; ">؛</span><font size="3"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#0070C0;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;روحــانی</span></font><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="3"> و یــا بنحــوی کــارشنــاســان رشتــه هــای دیگــرنــد ؟</font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><font size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Tahoma, sans-serif" size="3">&nbsp;بــرای مشــاهــده بقیــه مطلب به "<font color="#ff0000">ادامـــه مطلبــ ـ ـ ـ </font>"بــرویـــد</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="Tahoma, sans-serif" size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/354" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8179665826/re1.jpg" alt=""></a></p></div> text/html 2015-03-16T03:16:12+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی سال نــو مبــارک http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/351 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8175982450/DATE_GO.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8175982626/9072c.jpg" alt=""></div> text/html 2015-03-14T17:06:45+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی وعده هـــای خــیالی . . . http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/352 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بــرای مشــاهــده مطلب بـــر روی<font color="#ff0000"> تصـــویــــر&nbsp;</font>زیــر کلیک کنیـــد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/352" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8177033392/60_.jpg" alt=""></a></div> text/html 2015-02-25T17:08:23+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی زیبــــاتــریــن عکــس نــوشتــه هـــا و کــارت پستــالهـــا(16) http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/350 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173209700/1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173209842/2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173210042/3N.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173210218/3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173211842/_2096248905_n.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173210668/6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8175792550/www_vatanphoto.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173210818/7_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بـــرای مشـــاهـــده بقیـــه جمـلات به<font color="#ff0000"> ادامـــه مطلبـــ</font> بـــرویــد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/350" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173211600/FeNas_1398269623.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/350" target="" title=""><div><br></div><div><br></div></a><div><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/350" target="" title=""></a><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/350" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173212400/%D8%AD.gif" alt=""></a></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-09-16T03:58:01+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی زندگی یعنی چه ؟ http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/349 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: red; ">زندگی</span><span lang="FA"> یعنی چه ؟<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173206976/_3899740303628003174_n_2_.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">زوزه تاریــخ ، <span style="color:#0070C0">کشتـــار </span>زمـــان ، <span style="color:#0070C0">گــرگهــای</span> گــرسنــه کــهن ، <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کلاغـــان <span style="color:#0070C0">خبــر چیــن</span> امـــروز . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کفتـــار <span style="color:#0070C0">خــونخــوار</span> قــرن ،<span style="color:#0070C0"> لاشخـــورهــای</span> خــوشبختـــی ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;نیــش عقــربهـــای<span style="color:#0070C0"> بــدبخت</span> . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کــرمهـــای <span style="color:#0070C0">لجــن خــوار آرزو</span> ، طــاووس زیـبای<span style="color:#0070C0"> نــاامیــدی </span>،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پــارس <span style="color:#0070C0">سگهــای امیــد</span> . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خنــده هــای شیـــریــن <span style="color:#0070C0">مــرگ</span> ، گــریــه تلــخ<span style="color:red"> زنــدگــی</span> ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;بــوی عطــر<span style="color:red"> فقــر</span> و بــوی تعفــن<span style="color:red"> ثــروت</span> . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">سیـــاهــی</span><span lang="FA"> روزهــای روشــن ، <span style="color:#0070C0">روشنــایی</span> شیهــای سیـــاه . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">تکــرار</span><span lang="FA"> غــروب همیشگـــی و خــورشیــد <span style="color:#0070C0">بــی رنگ</span> زمــان . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: red; ">زنــدگــی</span><span lang="FA"> یعنــی چــه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">انتظــار</span><span lang="FA"> بـــی پــایــان ؟ یــایــان <span style="color:#0070C0">نــاامیــدی</span> ؟<span style="color:#0070C0"> مــرگ</span> انســان ؟<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">گــردش</span><span lang="FA"> زمیــن ؟ پــرواز پــرنــده ؟ <span style="color:#0070C0">غــروب</span> خــورشیــد ؟<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">انتظــار <span style="color:red">آزادی</span> ؟ آغــاز <span style="color:red">بی پــایــان</span> یــا پــایــان بــدون آغــاز ؟ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: red; ">اسیــران</span><span lang="FA"> در بنــد تــاریــخ خــونین ؟<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یــا نـــه نشستـــن یک<span style="color:#0070C0"> پیـــرمــرد</span> روی صنــدلی ؟ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خمیــازه کــودک در گهــواره ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">گــرسنگـــی </span><span lang="FA">محـــرومیـــن یــا خنــده کفــار ؟ یعنی کشتــی نــوح ؟ <o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">قــربــانی اسمــاعیــل ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شکستن بتهـــای سنگی بــا سنگهــای<span style="color:#0070C0"> قیمتی</span> ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">یعنــی رویــا ؟ <span style="color:#0070C0">اشک </span>؟ گــریــه ؟ <span style="color:#0070C0">خنــده</span> ؟ غـــم ؟ <span style="color:#0070C0">شــادی</span> ؟ <o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">غصــه یــا <span style="color:#0070C0">مــرگ</span> ؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">راستــی <span style="color: red; ">زنــدگی</span> یعنی چــه ؟؟ . . .</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173207234/WIOW45.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173205634/565_2_.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p> text/html 2014-07-29T03:37:32+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی عیـــد سعیــد فطـــــــر مبــارکـــــ http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/347 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بر روی <font color="#ff0000">تصویــــر </font>زیــر کلیکــ کنیـــد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/347"></a><div style="text-align: center;"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/347" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173213926/96219884_tr93YxED_1406544418_2_.jpg" alt=""></a></div> text/html 2014-07-21T07:46:34+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی زیبـــاتــریــن عکــس نــوشتــه هــا و کــارت پستــالهـــا (15) http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/346 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8179813468/550555.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178148126/2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178148242/3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8179954242/8.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8179954342/9.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178150884/images_38_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178148942/5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178149418/6.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178149676/7.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178148618/4.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178151100/httppegmanmoradi_mihanblog_com_22_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بـــرای مشــاهــده بقــیــه جمــلات بــه <font color="#ff0000">ادامــه مطلب</font> بـــرویـــد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/346" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178150042/15.JPG" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-07-10T05:20:16+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی خوشبخت ترین افــراد ایــرانــــی (طنـــ(◕‿◕)ـــز) http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/345 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8179879600/7.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بــرخی از مــورخان که اکثــرا کـارشنـاســان <span style="color: rgb(0, 112, 192); ">دهــه هفتــاد</span> بــه&nbsp;</font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">بـالا بـودند</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;کشف کــردنــد کــه <span style="color:#0070C0">دهــه</span> <span style="color:#0070C0">ی شصتـی هــا</span> خــوشبختــریــن</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;انــسان هـایی بــودنــد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;کــه بعد از آدم و حــوا&nbsp; پــا به این&nbsp; کــره ی خــاکی&nbsp; گذاشتنــد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;بــر این اساس <span style="color:#0070C0">هفت خــوان</span> را می گـذراننــد .</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">خــوان اول</span><span lang="FA"> : <span style="color:red">بحــران جنگ و شــیر خشک :</span><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><span style="color:red"><br></span></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دیگــر در دهه ی شصت اصطلاحی بیــن زوج هـای جــوان وجــود داشت </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">می گفتنــد : بچــه کــه عمــر و نفســه <span style="color:#0070C0">ده تــاش</span> کمــه ! </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به دلیل افــزایش کمیشــان از یکــ سـو و از ســوی دیگــر چینی هــا</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مثل حالا مهــربــان نبــودند کــه بــرامــون صــادر کننــد در نتیجــه </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به طـور متـوسط هر دهه ی شصتـی&nbsp; فقط <span style="color:#0070C0">هفتـه ای یکبـار</span> شـیر می خورد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;چــون مــادرشــان به خــاطــر استــرس<span style="color:#0070C0"> جنگ </span>و فشــار روحــی کــه</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;داشتنــد شیــری نــداشتنــد بهشــان بــدهنــد و البتــه به خــاطــر </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تعــداد کمیشــان کشــور با بحــران <span style="color:#0070C0">شیــر خشک</span> مــواجــه شــد ، </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بحــران شـیر خشک هم مــزیت بر علت شــد تــا آنهــا</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;با دست و پنجــه نــرم کــردن</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;بــا این بحــران هــا در کــودکی&nbsp; ، امــروز آمــاده ترین نسل بـرای اجــرای</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;طرح هدفمنــد کــردن <span style="color:#0070C0">یــارانــه ها</span> بــاشنــد !!!</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">خــوان دوم</span><span lang="FA"> : <span style="color:red">مــدرســه :</span><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><span style="color:red"><br></span></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دهــه ی شصتــی هـا&nbsp; کلا خــوش شانس بــودنــد ، </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در کلاس هــای <span style="color:#0070C0">شصت نفــره </span>درس می خونــدنــد ، </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آخــرین&nbsp; یــافتــه هــای علم آمــار و احتمــال نیــز ثــابت کــرده </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هــر چــه تعــداد دانش آمــوزان کلاس بیشتــر باشــد ، </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">احتمال اینکــه&nbsp; معلم از دانش آموزی درس بپــرســد کمتــر است&nbsp; ،</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;البتــه این اصل در مورد دهه ی شصتــی هــا صــدق نمی کــرد </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تــا معلم <span style="color:#0070C0">حضــور و غیــاب</span> می کــرد یک ســاعت و نیم <span style="color:#0070C0">تمــام</span> می شــد.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">خوان ســوم</span><span lang="FA"> : <span style="color:red">دانشگــاه :</span><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><span style="color:red"><br></span></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کلا مسئولان هــوای دهه ی شصتی ها را خیــلی داشتنــد</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;مــدام براشــان <span style="color:#0070C0">ســد ســازی</span> می کــردنــد یکی از این ســد هــای </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ســاختــه شــده ، در آن ســال هــا <span style="color:#0070C0">ســد کنکــور</span> نام داشت.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;البتــه بــه جــای آب پشت آن <span style="color:#0070C0">داوطلب</span> جمع می شــد .</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مــزیت ســد کنکــور شبیــه ســدهای دیگــر این بــود </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کــه اصلا ســوراخ نمی شــد و لازم نبــود کســی <span style="color:#0070C0">پتــرس بــازی <o:p></o:p></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="color:#0070C0"><br></span></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">&nbsp;</span><span lang="FA">در بیــاورد دهه ی شصتی هــا در پشت ایــن درب روزهــای بسیــار خــوشی<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;را گــذراندنــد و شب و روزهــای بسیــاری را بــا تست هــای </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">چهــار گــزینه ای</span><span lang="FA"> هــم آغــوش شــدند و نیــز بــه جنگ <span style="color:#0070C0">غــول کنکــور</span> رفتنــد.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 35.58333206176758px; ">"بقیــــــه مطلب در&nbsp;</span><font color="#ff0000" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 35.58333206176758px; "><b>ادامـــه مطلبــــ"</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8179879968/15.JPG" alt=""></p></div></blockquote> text/html 2014-07-03T09:07:02+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی 1345470766 http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/298 <div style="text-align: left;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/298" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8179880326/pegman1.jpg" alt=""></a></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p></p></div> text/html 2014-06-29T13:14:21+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی اعتــراف مــیکنــم کــه خستــه ام http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/344 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403897095.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: red; ">خــــــدآیــــــا</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">. . .</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">&nbsp;بـر دل مــردم شهــر مــن انــدکــی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">شــادی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">بپــاش . . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">انــدکــی مهــربــانــی .. . انــدکــی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">دلخــوشــی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">. . . اندکــی . . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خستـــه شــد ه ایـــم از ایــن هــوای در هــم کــه نــه بــارانــش هــوای</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">2 نفــره&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">را بــه یــادمــان مــی انــدازد&nbsp;</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">و نــه آفتــابــش خــانــه هــایــمان را گــرمــی مــی بخــشــد.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خستـــه شــده ایــم از ایــن</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">خیــابــان ممتـــد</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کــه حتــی تــابستــانــش</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">هــم بــرگــریــزان</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">پــاییـــز</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">را در دلمــان زنــده مــیکنــد.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خستــه شــده ایـــم از دیــدن</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">نیمکتـــ هــایـــی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کــه روی آن مــردی بــا&nbsp;</span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">سیگــاری در دستـــ ؛&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خــاطــراتــ خــود را</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">دود</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">میـــکنــد.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خستـــه شــده ایــم از کتــابهــایـــی کــه پــایــانـــش همیــشه</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">خــوش</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">استــــ</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">در حــالــی کــه مــِیدانیــم ایــن خــوشبختیــهــای احتــمالـی</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">&nbsp;فقــط در</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">کتــابــــ اتفـاق</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مــی افتــد.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خســته شــده ایــم از دلبستــه شــدن بــه چــراغ</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">آن</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">آف</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">آیدیــهـایــمان ؛</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">&nbsp;از بــودن هــایــی کــه فقــط زرد و بــی رنگــ شــدن یکــ چــراغ</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">بــود</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">نبــودمــان</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">را تعییــن مــی کنــد.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خستــه شــده ایــم . . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">از دنیــایــــی کــه</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">هستـــ</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">نیستـــمــان</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">در آن فقــط عــددی</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">&nbsp;را تغییــر مــی دهـــد.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خــدآیــــا . . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">اعتــراف مــیکنــم کــه</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">خستــه ام</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">؛</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">دلخوشــی هــایــم</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">تــه</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">کشیــده انــد. . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">راستـــی خــدایـــم. ..</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">مــی گــویــند</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">30 روز</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">هــر ســالتــــ سفــره ی مهــربــانــی پهــن مــی کنــی ؛</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">مــی شــود امســال مــا را بــه میهــمانیــه "</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: red; ">دلخــوشــی</span><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">"هــا ببـــری.</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">قــول مــی دهــم</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">انــدکــ</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">اندکـــ بــرداریــم کــه</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">تــه دلمــان</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">را نزنــد.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">قــول مــیدهیــم ایــن بــار</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">رو دل</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">نکنیــم . . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">کــه یــادمــان بــرود چــه</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">بلایـــی</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">سـر دلخوشیهــایــمان آوردیــم . . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خــدآیــم؟</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">شنیــده ام. . .بــر ســر در خــانــه اتــــ ایــن آیــه حکـــ شــده استــــ؛</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">نبئُ عِـــبــادِی انِـــی انـــا الغفــورُ الــرحِــــیمُ</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">"بنــدگــانــم را آگـــاه کن کــه مــن</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">بخشنــده ی</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مهــربــانم"</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">مــی دانــی . . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">مـــن بــه این آیــه ات</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">دلخــوشــم</span><span lang="AR-SA">&nbsp; ؛&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مــی شــود</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">&nbsp;فقــط همیــن رااز سفــره ات بــردارم؟</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">آخــر بــرایــم دنیــا دنیــا</span><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">دلخـــوشـی</span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">مــی آورد. . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">اجــازه مــی دهــی خــدایــم؟ . . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "><span dir="LTR"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br> </font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403830546.jpg" alt=""></p></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>"ایــن مطلب رو<span style="color:#0070C0"> پــارسـالم</span>&nbsp;گـذاشتم واسـه همیـن <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;خوندنش شایـد بـرای بعضـی از دوستــان تکــراری بــاشـه"</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2014-06-15T03:13:38+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی چــه خبــر در ایــران . . . http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/343 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بـــــر روی <font color="#ff0000">تصــویــر</font> زیـــر کلیــک کنیـــد . . .</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/343" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403734697.jpg" alt=""></a></div> text/html 2014-06-11T03:42:22+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی جملات پــر استفاده در میــان ایرانیــان(طنـــ(◕‿◕)ـــز) http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/341 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><font color="#ff0000"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; ">۱-&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">هــوی گـــوســفنــد چــه خبــرتــه؟!؟!</span></font><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></font></p><font class="Apple-style-span" style="text-align: start; "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">گـــوسـفند در اصــل به مـــوجـودی پشــمالو و بـی نزاکتــ گفتــه مـی شـود</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;کـــه انــدک زمـــانی استــــــ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">پــایــش را در شهــــر گــزارده ولـــی مـــا <font color="#3366ff">امــروزه</font> بـــه راننــدگـــانی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;کـــه چــراغ قـــرمـــز را رد مــی کننـــد،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">راننـــدگـــانـــی کـــه بـــه محـــض سبـــز شــدن چــراغ و جهتــــ یــادآوری خــاطـــره حنـابنـــدان</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">مــــادر بـــزرگشـــان بـــوق هــــای ممتــــد می زننـــــد،</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;عــــابـــرانی کـــه از وســـط اتـــوبـــان رد مـــی شـــونـــد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;و یــــا صفــــ اتـــوبـــوس را رعـــایتـــ نمی کننــــد،</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;بـــازیـــکنـــان تیـــم مـــلی فـــوتبـــال وقتـــی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">مــــوقعیتــــی را خـــرابــــ می کننــــد و کســـانی کــــه مــــوقع راه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;رفتــــن پــــای دیــــگران را لــــگد می کنـــند مـــی گوییـــم:</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;هـــوی گــــوســفنـــد چـــه خبــــرتـــه؟!؟!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font color="#ff0000"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">2-بــابــا جـــون هـــر وقــت خــواسـتی بیـای خـونه&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; ">۲</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font color="#ff0000"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;تــا شــمع هــم بـگـیر. چـون بـرق نـداریــم!</span></font><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">جمــــله ای کـــه طی مـــاه گـــذشته بســـیـــار پـــر کـــاربـــرد شــده استــــ</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">و از آنـــجــایـــی کـــه هـــر حـــرفـــــ دیـــگـــری در ایـــن رابطـــه بــزنیـــم&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">تبــدیــل بــه&nbsp;سیـــاسـی مـی شـویـم و اینـا پـس دیــگـه چیــزی نمـی گیــم&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">و&nbsp;مثــل شهــروند نمـــونه میـــریـم ســراغ مـــوضــوعاتــــ کــم خطــرتــر!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; "><font color="#ff0000">3-الــو! صــداتــ قـطـع و وصــل مــیشه.بــرو یــه جــا کــه آنتــن داشــته بــاشی!</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">طبـــق تحــقیقـــات بـــه عمـــل آمـــــده بـــه طــور متوســط</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;نیمـی از زمــان مـکالـمه&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span><span style="font-size: 16px; ">بــا تلـفن هـــمراه در اقصـــی نقــاط کــشورمــون</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;صــرف گفتــن جمــله بــالا مــی گــــردد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;شــایــان ذکـــر استــــ در پــــاره ای از مــــوارد جـــمــلاتـــــ دیــگری<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">بـــه جـــای جمـــله بـــالا بــه کـــار مــی رونـــد</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;کـــه شــامـــل همـــین مضمـــون هســتنــد و عبـــارتــند از:</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;قطـــع و وصـــل میــشی حــاجــی ،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;نقطــــه کــور ایســـتادی صـــداتــــ نمیـــاد، بـــرو اون خطـــت رو بـــفروش</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;بـــا پــولش آدامــس بخـــر،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;ای مخـــابراتـــ فـــلان فـــلان شده،….. (ســـانســـور شد !!)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;بلده هی پول قبض بگیره!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; "><font color="#ff0000">4-آقــای مــجری، لطــفاً یــه کــم راهنـمایـی کنــید؟</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">منظـــور از جـــمله بـــالا مســابــقاتـــ تلـویـــزیـــونی و مـــجریـــان دلنــواز و جـــایزه هــای نفــیس</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;(اعـــم از ســـاعتـــ مچـــی و دیـــواری و رومـــیزی و زیـــر مـــیزی&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">و کنــــار مــیزی&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">و اشـــتراک یـــک ســـال پوشـــک&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; ">My Baby</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;و دویـــست و چـــهل و نـــه تـــومان پـــول نقـــد و …)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">و شـــرکت کنـندگـــان بســـیار بــاهـــوش</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;(بـا بهـــره هوشی در حـــد<font color="#3366ff"> جلبـــک های</font> فتـــوسنتز کـــننده</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;اعــماق اقـــیانوس ها)&nbsp;<o:p></o:p></span><span style="font-size: 16px; ">مــی بــاشــد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">معـــمولاً عـــبارتـــ « آقـــای مـــجری مــیشه یـــه راهـــنمایــی بــکــنید؟»</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;بعـــد از قـــرائـــت ســـوال تــــوســـط مــجری بـــامــزه و تـــو دل بـــروی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;بـــرنــامه ،&nbsp;توســـط شـــرکـــت کنـــنده کـــه</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">احـــتمـــالاً <font color="#3366ff">صـــغـــری&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; "><font color="#3366ff">۳۴</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;ســــاله و تـــرشـــیده &nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">و یـــا<font color="#3366ff"> کـــرم عـــلی&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; "><font color="#3366ff">۱۴</font></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;ســـاله&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span><span style="font-size: 16px; ">&nbsp;و محـــصل مـــی بـــاشـــند،</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">پرسیــــده می شــــود (نگــاهی بــه شــرایــط ســنی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;و اجتــماعــی شــرکـت کننـدگــان</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;ایـن مسـابقــه، خــود بــه تنــهایــی بــرای نشـون دادن</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;سطـح نـازل ایـن بـرنـامـه هـا کـافیه).</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">تــــا شـــرکـــت کننده محـــترم بـــتوانـــد بــعد از راهنــمایی هـــای</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;مــربوطه توســط مـــجری محتـــرم</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">(کـــه بســـته بــه آی کیـــوی شـــرکـــت کـــننده از حـــرکـــاتـــ مـــوزون<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;تـــا گفتـــن جـــواب مســابقه تغـــییر مـــی کنـــد)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">بـــه جـــوابــــ مــــورد نــظـــر دســـت بیــابـــد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;ســـوالاتــــ بـــرنـــامـــه نیـــز مـــوضوعـــاتی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">همچـــون آرامـــگاه خــواجـــه حـــافـــظ شــیرازی کجــــاســت؟ ،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">تعـــداد انـــگشــــتان دســت و یـــا پـــا در انســـان چـــند تاســـت؟ ،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;علــی دایــی کیستـــ ، چـــرا زن نمــی گــیری و مــوضوعاتــی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; ">&nbsp;از ایــن قبیــل می باشــد!</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; "><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; text-align: center; margin: 7.5pt 0cm; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; "><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"بقیــــــه مطلب در&nbsp;<font color="#ff0000"><b>ادامـــه مطلبــــ"</b></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403835179.gif" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/341" target="" title=""><img src="http://up.iran30t.com/uploads/1397473879.jpg"></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 26.7pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font color="#ff0000"><b><br></b></font></font></p></font></div> text/html 2014-05-21T05:17:04+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی بیــــا بـاور کنیــــم دنیــا ، بــرای زنـدگی زیبـاستــــــــ. http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/338 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403857584.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دیگـــر هیچ <span style="color: rgb(0, 112, 192); ">آیینـــه ی</span> آزرده ای<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از اضطــراب <span style="color:#0070C0">سنگــ</span> نخــواهــد گــریست<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بلــبل هــای<span style="color:#0070C0"> غمگیــن</span> آن بــاغ دور<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دوبــاره در صبــح روشنــی از <span style="color:#0070C0">نــور</span> بــاز خــواهنــد گشت<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">و دیگــر کســی در <span style="color:#0070C0">آوازهــای</span> آســان مــا<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کلمــه ی کــوچکــی حتــی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از قــول ایــن <span style="color:#0070C0">شب ِ نــامــرد</span> نخــواهــد شنیــد ؛<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">همیــن بــرای <span style="color:#0070C0">رضــایت ِ</span> آب و اُلفت ِ آیینــه کــافی ست<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تــا تشنگــان <span style="color:#0070C0">خستــه</span> بفهمنــد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کــه مــا بــا پیـــالـه هــای نــوشــانــوش خــویش<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خیلی زود<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از کــوچــه هــای قــُرُق شــده ی ایــن <span style="color:#0070C0">شب ِ نــامــرد</span> ، خــواهیــم گذشت . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403890356.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">قــرص هــایت</span><span lang="FA"> را کــه بــه نــرخ روز بخــوری<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تمــام دردهــا ، بــر زهــر <span style="color:#0070C0">خنــده هــایت</span> تقســیم پــذیــر می شــونــد ؛<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آنقــدر کــه جنــون را در خــودت مــرتب می کنــی ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مبــادا پــای<span style="color:#0070C0"> آلزایمـــرت</span> بــه خــواب رود ...<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از روایت عشــق بلنــد شــو ، کنــار بــرو<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بــاور کــن تــو آنقــدر <span style="color:#0070C0">پــرتــی</span> ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">کــه هیچ عــابــری ، گذارش بــه <span style="color:#0070C0">تنهــایی ات</span> نمی افتــــد . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گــاه همــانطور کــه از چشــم هــای <span style="color:#0070C0">عشق</span> می افتــی<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">از <span style="color:#0070C0">زنـــدگی</span> هــم سقــوط خــواهــی کــرد . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403866815.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">بیــا بــاورکنیــم </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">دنیـــا</span><span lang="AR-SA"> ، هنــوز هـــم مثـل </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">شبــــ زیبــاستـــــ</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">زمینـش</span><span lang="AR-SA"> هستــــــ</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">هـــوایــش</span><span lang="AR-SA"> هــــم</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">خـــدایــش </span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">مهـــربـــان </span><span lang="AR-SA">بــــا مـــا</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">چقــــدر از </span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">غــــم</span><span lang="AR-SA"> ســــرودیــــم و چقـــدر بـــا </span><span lang="AR-SA" style="color: red; ">غصــــه</span><span lang="AR-SA"> ســــر کـــردیــــم</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: red; ">رهـــایــش</span><span lang="AR-SA"> کــــن</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">کمـــی بگـــذر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>. . .</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="line-height: 300%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA">بیــــا بـاور کنیــــم </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">دنیــا</span><span lang="AR-SA"> ، بــرای </span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(0, 112, 192); ">زنـدگی</span><span lang="AR-SA"> زیبـاستــــــــ&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>. . .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span dir="LTR"><o:p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403889046.jpg" alt=""></p></div> text/html 2014-05-08T08:54:14+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی جمــلاتـــ مفــهومــی _ زیبــاتــریــن عکــس نــوشتــه هــا و کــارت پستــال هـــا(سری14) http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/337 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403843480.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403866505.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403844347.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403891134.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403885042.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403891050.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403828647.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403895029.jpg " alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403827549.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403836840.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403830908.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 13px; ">ادامـــــــــه جملاتـــــــــــ در&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 13px; color: red; ">ادامـــه مطلــــبــــ</span></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; "><span lang="AR-SA" style="line-height: 13px; color: red; "><br></span></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://up.iran30t.com/uploads/1403846547.jpg" alt=""></div> text/html 2014-05-06T14:50:00+01:00 pegmanmoradi.mihanblog.com پـــژمــــآن مـــــرآدی شهــرِ ســرد . . . http://pegmanmoradi.mihanblog.com/post/334 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1403811762.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">هــوا<span style="color: rgb(0, 112, 192); "> ســرد</span> است ، آدم هـــآ دیگـــر بــه<span style="color: rgb(0, 112, 192); "> مــاشیــن هــا</span><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="color: rgb(0, 112, 192); "><br></span></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شبیــه شــده انــد در<span style="color:#0070C0"> رفت و آمـــدی</span><span style="color:red"> </span>مبهــم انـــد . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(0, 112, 192); ">بی ســرزمیــن تــر </span><span lang="FA" dir="RTL">از بــآد بــه هــوای یــافتــن یکــ لبخنــد<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در ســاعت <span style="color:#0070C0">صفــر</span><span style="color:red"> </span>؛جهــآن را پیمــودم . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وقتـی کــه <span style="color:#0070C0">درد مشتــرک </span>، استخــوانهــآی مــرا<span style="color:#0070C0"> سیــآه </span>کــرده بــود،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وقتـی کــه مــن رو در روی<span style="color:red"> </span><span style="color:#0070C0">سیــاهــی</span><span style="color:red"> </span>ایستــاده بــودم . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(0, 112, 192); ">آنــاهیــد</span><span lang="FA" dir="RTL" style="color: red; "> </span><span lang="FA" dir="RTL">تکیــه گــاهــی بــود شگــرف ،<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وقتــی کــه همــه ی <span style="color:#0070C0">خــاطــرات</span> جهــآن را مــرور مــی کــردم ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وقتــی کــه بــرای <span style="color:#0070C0">آزادی</span> از هــزار راه عبــور می کــردم ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(0, 112, 192); ">چمــدانی</span><span lang="FA" dir="RTL"> سنگیــن . . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دستــانــی خستــه بــا نگــآهــی<span style="color:red"> </span><span style="color:#0070C0">منتظــر</span><span style="color:red"> </span>و قلبی نــا آرام . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">پیــش رو جــاده ای بلنــد و شلــوغ بــا انتهــایی<span style="color:#0070C0"> غــم انگیــز</span><span style="color:red"> </span>. . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">خیــابــان <span style="color:#0070C0">شلــوغــی</span> کــه در آن احســاس<span style="color:#0070C0"> تنهــآیی</span> می کنــم . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مــی خــواهــم یکــ<span style="color:red"> </span><span style="color:#0070C0">فنجــآن</span><span style="color:red"> </span>چــای داغ بنــوشــم و بعــد<span style="color:#0070C0"> درنگــ </span>کنــم<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در لحظــه ای مــاننــد اکنــون ، لحظــه ای کــه <span style="color:#0070C0">بــاد ولگــرد </span>آرام گــرفتــه<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">وســرود<span style="color:#0070C0"> زنــدگـی </span>بــا حضــور شمعــدانیِ هــا همــه جــآ پیچـیـده است . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">لحظــه ای <span style="color:#0070C0">کــوتــآه</span> کــه دیگــر تکــرار نمـی شــود. . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از <span style="color:#0070C0">شهــر ِ ســرد</span> انتظــار <span style="color:#0070C0">بهــآر</span> نمی تــوان داشت . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از <span style="color:#0070C0">شهــر ِ ســرد </span>انتظــار <span style="color:#0070C0">زنــدگــی</span> نمی تــوان داشت . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL" style="color: rgb(0, 112, 192); ">قطــره هــآی </span><span lang="FA" dir="RTL">داغ بــآران بــر دستهــآیــم مــی بــارنـــد. . .<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" dir="RTL"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نــه؛&nbsp;<span style="color:#0070C0">بــاران</span> کـــه نیست ، شــآیــد <span style="color:#0070C0">اشکــ خــورشیــد </span>بــآشــد<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کــه اینگــونــه دستهــآیــم را ،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کــه اینگــونــه<span style="color:#0070C0"> قلبــم</span> را ســـوراخ مــی کنــد . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مــن بــرهنــه ام در <span style="color:#0070C0">مــامــاتـــی</span> ، چـــرآ کــه آنجــآ <span style="color:#0070C0">هــوا </span>گــرم است . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">از حــرفــ هــآی<span style="color:#0070C0"> بــی ریــا </span>. . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">مــن بــآ مــردم شهــر <span style="color:#0070C0">بــی لبخــند </span>زنــدگــی کــرده ام . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">آه چقــدر <span style="color:#0070C0">حــرفــ هـآی </span>مــا نــزدیکــ بــه هــم است . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">چقــدر <span style="color:#0070C0">دردهــآی </span>مــا </font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">نــزدیکـــ&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">بــه&nbsp;</font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">هــم</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; ">&nbsp;استـــ . . .</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در یکــی از ایــن روزهــآ روحــم را <span style="color:red">زنــده بــه گــور </span>خــواهــم کــرد . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">و نــوشتــه هــآی خط خطی ام را در<span style="color:red"> پــرگـــآس </span>،<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">زیــر خــروارهـــآ درد <span style="color:red">چــآل</span> خــواهــم کـــرد . . .<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span lang="FA" dir="RTL"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.iran30t.com/uploads/1399366643.jpg" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" align="center"><o:p><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></o:p></p></div>